Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vapaa­vuori: Budje­tin pää­tavoitteena työ­paikkojen turvaa­mi­nen

Vapaa­vuori: Budje­tin pää­tavoitteena työ­paikkojen turvaa­mi­nen

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Jan Vapaa­vuori uskoo, että budjet­ti­rii­hestä löytyy ratkai­sun avai­mia työl­li­syy­den ja kilpai­lu­ky­vyn lisää­mi­seksi.

- On aivan oikein, että talous­kas­vun tuke­mi­nen ja valtion­ta­lou­den tasa­paino ovat tässä budjet­tie­si­tyk­sessä keskiössä. Keskei­nen osa talous­ar­vion tulo­puolta on laaja kasvu­pa­ketti. Halli­tuk­sen on tehtävä kaik­kensa Suomen kilpai­lu­ky­vyn paran­ta­mi­seksi, Vapaa­vuori linjaa.

Tutki­mus- ja kehi­tys­toi­min­nan kannus­ti­mella sekä koulu­tus­me­no­jen lisä­vä­hen­nyk­sellä vauh­di­te­taan inno­vaa­tio­toi­min­taa ja luodaan uusia korkean osaa­mi­sen työpaik­koja. Helpot­ta­malla kasvu­yri­tys­ten pääoman hankin­taa halli­tus luo pohjaa uusille suoma­lai­sille menes­tys­ta­ri­noille.

- Tällai­sia uudis­tuk­sia tarvi­taan jatkos­sa­kin. Halli­tuk­sen tulee avoi­min mielin kartoit­taa tarvit­ta­via toimen­pi­teitä suoma­lais­ten työpaik­ko­jen turvaa­mi­seksi ja kestä­vän hyvin­voin­nin raken­ta­mi­seksi, Vapaa­vuori kannus­taa.

Teol­li­suu­den kilpai­lu­ky­vyn säilyt­tä­mi­sen ja ympä­ris­tö­tek­no­lo­gian edis­tä­mi­sen kannalta hyviä ensias­ke­leita otet­tiin päätök­sellä rikki­pe­suri-inves­toin­neista. Halli­tus panos­taa rikki­pe­su­rien asen­ta­mi­seen ensi vuonna 10 miljoo­naa euroa. Tämän lisäksi elin­kei­no­mi­nis­teri Häkä­mie­hen johdolla ryhdy­tään valmis­te­le­maan toimen­pi­de­stra­te­giaa, jolla tuetaan teol­li­suu­den selviy­ty­mistä rikki­di­rek­tii­vin aiheut­ta­masta kustan­nus­ten­noususta.

- Vien­ti­teol­li­suu­den kilpai­lu­ky­vystä huoleh­ti­mi­nen on aivan keskei­nen toimen­pide suoma­lai­sen hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­sen kannalta, Vapaa­vuori muis­tut­taa.

Halli­tus ottaa vaka­vasti teol­li­suu­den kohtaa­mat haas­teet. Suomi elää tunne­tusti vien­nistä, mikä on huomioitu talous­ar­vio­esi­tyk­sessä. Päätök­sil­lään halli­tus turvaa teol­li­suu­den toimin­tae­del­ly­tyk­set ja työpai­kat maail­man­laa­jui­sesti vaikeassa talous­ti­lan­teessa. Jo viime halli­tus­kau­della hyödyn­ne­tyt tuotan­nol­lis­ten inves­toin­tien kaksin­ker­tai­set pois­tot otetaan uudel­leen käyt­töön.

- Pääta­voit­teena on turvata teol­li­suu­den työpai­kat, Vapaa­vuori kiteyt­tää.

Vapaa­vuori on tyyty­väi­nen myös halli­tuk­sen päät­tä­miin täsmä­toi­miin, joilla pyri­tään lisää­mään ICT-alan uutta kasvua ja uusien työpaik­ko­jen syntyä. Pekka Ala-Pieti­län ICT 2015 ?työryh­män ehdo­tuk­sia on tarkoi­tus panna toimeen jo kulu­van vuoden kolman­nessa lisä­ta­lous­ar­viossa.

- Suomessa on paljon Nokian suoraan tai välil­li­sesti kasvat­ta­maa alan osaa­mista, joka on myös pidet­tävä Suomessa. Tarvit­semme uusien inno­vaa­tioi­den luojia ja kannus­teita alalle pyrki­ville yrityk­sille, Vapaa­vuori sanoo.

Vapaa­vuo­ren mukaan myös pienillä inves­toin­teja vauh­dit­ta­villa esityk­sillä on merki­tystä.

- Esimer­kiksi päätös panos­taa lisä­mää­rä­ra­haa ympä­ris­tö­vai­ku­tus­ten arvioin­nin pääl­lek­käis­ten proses­sien selkeyt­tä­mi­seen ja lupa­pro­ses­sin joudut­ta­mi­seen on monelle yrityk­selle iso asia, Vapaa­vuori kiit­te­lee.

Lisä­tie­toja:
Jan Vapaa­vuori
Saara-Sofia Sutela, edus­kun­ta­ryh­män tiedo­tus­sih­teeri, p. 040 7322 542

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content