Vapaa­vuori: Budjetin pää­tavoitteena työ­paikkojen turvaa­minen – kokoomus.fi
MENU
Vapaa­vuori: Budjetin pää­tavoitteena työ­paikkojen turvaa­minen

Vapaa­vuori: Budjetin pää­tavoitteena työ­paikkojen turvaa­minen

Julkaistu: 30.08.2012 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja Jan Vapaa­vuori uskoo, että budjet­ti­rii­hestä löytyy ratkaisun avaimia työlli­syyden ja kilpai­lu­kyvyn lisää­mi­seksi.

- On aivan oikein, että talous­kasvun tukeminen ja valtion­ta­louden tasapaino ovat tässä budjet­tie­si­tyk­sessä keskiössä. Keskeinen osa talous­arvion tulopuolta on laaja kasvu­pa­ketti. Halli­tuksen on tehtävä kaikkensa Suomen kilpai­lu­kyvyn paran­ta­mi­seksi, Vapaa­vuori linjaa.

Tutkimus- ja kehitys­toi­minnan kannus­ti­mella sekä koulu­tus­me­nojen lisävä­hen­nyk­sellä vauhdi­tetaan innovaa­tio­toi­mintaa ja luodaan uusia korkean osaamisen työpaikkoja. Helpot­ta­malla kasvu­yri­tysten pääoman hankintaa hallitus luo pohjaa uusille suoma­lai­sille menes­tys­ta­ri­noille.

- Tällaisia uudis­tuksia tarvitaan jatkos­sakin. Halli­tuksen tulee avoimin mielin kartoittaa tarvit­tavia toimen­pi­teitä suoma­laisten työpaik­kojen turvaa­mi­seksi ja kestävän hyvin­voinnin raken­ta­mi­seksi, Vapaa­vuori kannustaa.

Teolli­suuden kilpai­lu­kyvyn säilyt­tä­misen ja ympäris­tö­tek­no­logian edistä­misen kannalta hyviä ensias­ke­leita otettiin päätök­sellä rikki­pesuri-inves­toin­neista. Hallitus panostaa rikki­pe­surien asenta­miseen ensi vuonna 10 miljoonaa euroa. Tämän lisäksi elinkei­no­mi­nisteri Häkämiehen johdolla ryhdytään valmis­te­lemaan toimen­pi­de­stra­tegiaa, jolla tuetaan teolli­suuden selviy­ty­mistä rikki­di­rek­tiivin aiheut­ta­masta kustan­nus­ten­noususta.

- Vienti­teol­li­suuden kilpai­lu­ky­vystä huoleh­ti­minen on aivan keskeinen toimenpide suoma­laisen hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan pelas­ta­misen kannalta, Vapaa­vuori muistuttaa.

Hallitus ottaa vakavasti teolli­suuden kohtaamat haasteet. Suomi elää tunne­tusti viennistä, mikä on huomioitu talous­ar­vio­esi­tyk­sessä. Päätök­sillään hallitus turvaa teolli­suuden toimin­tae­del­ly­tykset ja työpaikat maail­man­laa­jui­sesti vaikeassa talous­ti­lan­teessa. Jo viime halli­tus­kau­della hyödyn­netyt tuotan­nol­listen inves­tointien kaksin­ker­taiset poistot otetaan uudelleen käyttöön.

- Pääta­voit­teena on turvata teolli­suuden työpaikat, Vapaa­vuori kiteyttää.

Vapaa­vuori on tyyty­väinen myös halli­tuksen päättämiin täsmä­toimiin, joilla pyritään lisäämään ICT-alan uutta kasvua ja uusien työpaik­kojen syntyä. Pekka Ala-Pietilän ICT 2015 ?työryhmän ehdotuksia on tarkoitus panna toimeen jo kuluvan vuoden kolman­nessa lisäta­lous­ar­viossa.

- Suomessa on paljon Nokian suoraan tai välil­li­sesti kasvat­tamaa alan osaamista, joka on myös pidettävä Suomessa. Tarvit­semme uusien innovaa­tioiden luojia ja kannus­teita alalle pyrki­ville yrityk­sille, Vapaa­vuori sanoo.

Vapaa­vuoren mukaan myös pienillä inves­tointeja vauhdit­ta­villa esityk­sillä on merki­tystä.

- Esimer­kiksi päätös panostaa lisämää­rä­rahaa ympäris­tö­vai­ku­tusten arvioinnin päällek­käisten prosessien selkeyt­tä­miseen ja lupapro­sessin joudut­ta­miseen on monelle yrityk­selle iso asia, Vapaa­vuori kiittelee.

Lisätietoja:
Jan Vapaa­vuori
Saara-Sofia Sutela, eduskun­ta­ryhmän tiedo­tus­sih­teeri, p. 040 7322 542


Kokoomus.fi