Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Henna Virkkunen

Henna Virkkunen

1.12.2020

Kokoo­mus­me­pit: Elvy­tys­pa­ket­tia ei tule hyväk­syä ilman oikeus­val­tio­me­ka­nis­mia

Kokoo­muk­sen euro­par­la­men­taa­ri­kot Petri Sarva­maa, Sirpa Pieti­käi­nen ja Henna Virk­ku­nen esit­tä­vät huolensa tuoreista tiedoista, joiden mukaan neuvos­ton puheen­joh­ta­ja­maa Saksa on valmis teke­mään uusia kompro­mis­seja oikeus­val­tio­me­ka­nis­mista saavut­taak­seen sovun

16.11.2020

Kokoo­mus­me­pit: Unka­rin ja Puolan kiris­tyk­selle ei tule antau­tua

Kokoo­muk­sen euro­par­la­men­taa­ri­kot Petri Sarva­maa, Henna Virk­ku­nen ja Sirpa Pieti­käi­nen pitä­vät Puolan ja Unka­rin päätöstä EU:n elvy­tys­pa­ke­tin jarrut­ta­mi­sesta vali­tet­ta­vana, mutta odotet­tuna. Kokoo­mus­me­peille niin sano­tun oikeus­val­tio­me­ka­nis­min hyväk­syntä

6.11.2020

Poik­keus­a­jan podcast, jakso 21: Biden vai Trump? Mitä sen jälkeen? /​/​ Virk­ku­nen ja Paster­nak-Jack­son

Lotta Backlun­din vieraat euro­par­la­men­taa­rikko Henna Virk­ku­nen ja Amcha­min toimi­tus­joh­taja Alexan­dra Paster­­nak-Jack­­son käyvät läpi Yhdys­val­tain tiuk­kaa presi­dent­ti­ki­saa. Podcas­tissa pureu­du­taan myös EU:hun

30.6.2016

Meppi­ter­vei­set: Virk­ku­nen toteaa, että britit menet­ti­vät vaiku­tus­val­tansa

Kokoo­mus­meppi Henna Virk­kusen mukaan Britan­nian vaiku­tus­valta EU:ssa on romah­ta­nut. 27 jäsen­maata piti nyt kokouk­sensa ensim­mäistä kertaa ilman Britan­niaa ja parla­men­tissa

16.12.2015

Meppi­ter­vei­set: Virk­kusen mielestä ener­gi­au­nio­nin tavoit­teena on ener­giao­ma­va­rai­suu­den nosta­mi­nen ja pääs­tö­jen vähen­tä­mi­nen

Ener­giao­ma­va­rai­suu­den nosta­mi­nen ja pääs­tö­jen vähen­tä­mi­nen onnis­tuu mm. lisää­mällä uusiu­tu­van ener­gian osuutta ja ener­gia­te­hok­kuutta edis­tä­mällä.

18.5.2015

Meppi­ter­vei­set: Virk­kusen mielestä digia­gen­dassa on kasvun mahdol­li­suus

EU:n digia­gen­dan tavoit­teena on, että kaikille euroop­pa­lai­sille kulut­ta­jille on tarjolla yhte­näi­set palve­lut samoilla ehdoilla. Hinta tai palve­lu­jen saata­vuus ei saa

5.3.2015

Virk­ku­nen: Ilman muutok­sia Suomi pysyy talou­den perän­pi­tä­jänä

Komis­sio ennus­taa Suomen talous­kas­vuksi alle puolet EU:n keski­mää­räi­sestä talous­kas­vusta. Henna Virk­kusen mukaan perän­pi­tä­jinä pysy­tään, ellemme kykene teke­mään suuria raken­teel­li­sia muutok­sia.

9.1.2015

Virk­ku­nen: Komis­sio teki rohkeita valin­toja

Euro­par­la­men­taa­rikko Henna Virk­ku­nen kehuu videolla Euroo­pan komis­siota rohkeista valin­noista, kun se tämän vuoden työoh­jel­massa on vetä­nyt pois vanhoja esityk­siä. “Tärkein

17.10.2014

Virk­ku­nen: Yhtei­nen euroop­pa­lai­nen ulko­po­li­tiikka on saanut lisää painoar­voa

Videolla Henna Virk­ku­nen luo katsauk­sen komis­sio­ää­nes­tyk­seen, uuden komis­sion kokoon­pa­noon sekä Barro­son komis­sion saavu­tuk­siin.

1.4.2014

Kokoo­muk­sen Henna Virk­kusesta kunta- ja liiken­ne­mi­nis­teri

Liiken­ne­mi­nis­te­rin työteh­tä­vät ottaa hoidet­ta­vak­seen Kokoo­muk­sen Henna Virk­ku­nen. Salk­ku­jen yhdis­tä­mi­sen myötä Henna Virk­kusesta tulee kunta- ja liiken­ne­mi­nis­teri. - Liiken­ne­mi­nis­te­ri­öön kohdis­tuu loppu­kau­delle

Skip to content