MENU
Meppi­ter­vei­set: Virk­kusen mielestä digia­gen­dassa on kasvun mahdol­li­suus

Meppi­ter­vei­set: Virk­kusen mielestä digia­gen­dassa on kasvun mahdol­li­suus

Julkaistu: 18.05.2015 Uncategorized

EU:n digia­gen­dan tavoit­teena on, että kaikille euroop­pa­lai­sille kulut­ta­jille on tarjolla yhte­näi­set palve­lut samoilla ehdoilla. Hinta tai palve­lu­jen saata­vuus ei saa riip­pua siitä missä maassa palve­luja käyt­tää, luet­te­lee Kokoo­muk­sen euro­par­la­men­taa­rikko Henna Virk­ku­nen.

“Tämä helpot­taa myös pk-yritys­ten vien­tiä, jos saadaan yksi yhte­näi­nen lain­sää­däntö, kuten USA:ssa on.Tämä on yksi Euroo­pan merkit­tä­vim­piä kasvu­hank­keita, josta enna­koi­daan, että Euroo­pan talous voisi kasvaa jopa sato­jen miljar­deja euroja.”

“Yksi tärkeä asia on myös vero­tus. On tärkeää, että digi­taa­li­sia palve­luita kohdel­laan samalla tavalla kuin perin­tei­siä palve­luita. Suomessa esimer­kiksi sähkö­kir­joista pitää maksaa korkeampi alv kuin paine­tuista kirjoista. On asioita, joita pitää myös kansal­li­sesti hoitaa kun otetaan digi­loikka tule­vai­suu­teen”, muis­tut­taa Virk­ku­nen.