Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Meppi­ter­vei­set: Virk­kusen mielestä digia­gen­dassa on kasvun mahdol­li­suus

Meppi­ter­vei­set: Virk­kusen mielestä digia­gen­dassa on kasvun mahdol­li­suus

Julkaistu:

EU:n digia­gen­dan tavoit­teena on, että kaikille euroop­pa­lai­sille kulut­ta­jille on tarjolla yhte­näi­set palve­lut samoilla ehdoilla. Hinta tai palve­lu­jen saata­vuus ei saa riip­pua siitä missä maassa palve­luja käyt­tää, luet­te­lee Kokoo­muk­sen euro­par­la­men­taa­rikko Henna Virk­ku­nen.

“Tämä helpot­taa myös pk-yritys­ten vien­tiä, jos saadaan yksi yhte­näi­nen lain­sää­däntö, kuten USA:ssa on.Tämä on yksi Euroo­pan merkit­tä­vim­piä kasvu­hank­keita, josta enna­koi­daan, että Euroo­pan talous voisi kasvaa jopa sato­jen miljar­deja euroja.”

“Yksi tärkeä asia on myös vero­tus. On tärkeää, että digi­taa­li­sia palve­luita kohdel­laan samalla tavalla kuin perin­tei­siä palve­luita. Suomessa esimer­kiksi sähkö­kir­joista pitää maksaa korkeampi alv kuin paine­tuista kirjoista. On asioita, joita pitää myös kansal­li­sesti hoitaa kun otetaan digi­loikka tule­vai­suu­teen”, muis­tut­taa Virk­ku­nen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content