Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Virk­ku­nen: Komis­sio teki rohkeita valin­toja

Virk­ku­nen: Komis­sio teki rohkeita valin­toja

Julkaistu:

Euro­par­la­men­taa­rikko Henna Virk­ku­nen kehuu videolla Euroo­pan komis­siota rohkeista valin­noista, kun se tämän vuoden työoh­jel­massa on vetä­nyt pois vanhoja esityk­siä.

“Tärkein asia komis­sion työoh­jel­massa on se, että vaaleissa lupa­simme, että saamme Euroo­pan Unio­nin, joka keskit­tyy isoi­hin asioi­hin - on isoissa asioissa iso ja pienissä pieni”, sanoo Virk­ku­nen.

“Komis­sio on tehnyt rohkeita valin­toja. Junc­ker on vetä­nyt 80 esitystä pois, joita arvioi­daan nyt uudel­leen ja komis­sio haluaa tänä vuonna keskit­tyä niihin asioi­hin, jotka ovat työl­li­syy­den, kasvun ja inves­toin­tien kannalta tärkeitä. Se on ykkös­asia ja se on hyvä ja oikein.”

Kasvun kannalta keskei­sim­piä asioita ovat ener­gi­au­nioni  ja digi­taa­lia­genda, muis­tut­taa Virk­ku­nen. “Eurooppa on ollut pitkään liian riip­pu­vai­nen tuon­tie­ner­giasta. Nyt halu­taan kasvat­taa ener­giao­ma­va­rai­suutta. Siinä on paljon inves­toin­ti­tar­peita ja myös Suomella paljon mahdol­li­suuk­sia, koska meillä on hyvin kehit­ty­nyt uusiu­tu­van ener­gian tekniikka.”

Euroo­pan parla­mentti ottaa maanan­taina Stras­bour­gissa alka­vassa täysis­tun­nos­saan kantaa komis­sion työoh­jel­maan.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content