Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Virk­ku­nen: Ilman muutok­sia Suomi pysyy talou­den perän­pi­tä­jänä

Virk­ku­nen: Ilman muutok­sia Suomi pysyy talou­den perän­pi­tä­jänä

Julkaistu:

Komis­sio ennus­taa Suomen talous­kas­vuksi alle puolet EU:n keski­mää­räi­sestä talous­kas­vusta. Henna Virk­kusen mukaan perän­pi­tä­jinä pysy­tään, ellemme kykene teke­mään suuria raken­teel­li­sia muutok­sia.

- Suomen osalta on syytä olla huolis­saan, sanoo Virk­ku­nen. Ei näy mitään paran­nusta ellei kyetä teke­mään suuria muutok­sia, joista on puhuttu jo vuosia. Se koskee ennen kaik­kea työmark­ki­noita ja julkista sekto­ria.

Se, että työt­tö­myys ei ole räjäh­tä­nyt muun Euroo­pan tasolle, johtuu Virk­kusen mukaan eläköi­ty­mi­sestä sekä siitä, että nuoret ovat pääs­seet hyvin koulu­tuk­seen ja työhar­joit­te­luun.

- Mutta kyllä Suomes­sa­kin työl­li­syy­sas­tetta pitää pyrkiä paran­ta­maan.  Meillä on paljon mahdol­li­suuk­sia, mutta raken­ne­muu­tos­ten teke­mi­nen on osoit­tau­tu­nut hyvin vaikeaksi.

Virk­kusen mukaan on hyvä, että komis­sio patis­taa maita muutok­siin ja muis­tut­taa, että kaikilla Euroo­pan mailla on raken­ne­muu­tok­set tehtä­vä­nään.

- Tänä keväänä huomio kiin­nit­tyy muun muassa Rans­kaan, joka sai lisä­ai­kaa omille muutok­sil­leen ja sillä on iso merki­tys miten Ranska pärjää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content