Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Virk­ku­nen: Ilman muutok­sia Suomi pysyy talou­den perän­pi­tä­jänä

Virk­ku­nen: Ilman muutok­sia Suomi pysyy talou­den perän­pi­tä­jänä

Julkaistu:

Komis­sio ennus­taa Suomen talous­kas­vuksi alle puolet EU:n keski­mää­räi­sestä talous­kas­vusta. Henna Virk­kusen mukaan perän­pi­tä­jinä pysy­tään, ellemme kykene teke­mään suuria raken­teel­li­sia muutok­sia.

- Suomen osalta on syytä olla huolis­saan, sanoo Virk­ku­nen. Ei näy mitään paran­nusta ellei kyetä teke­mään suuria muutok­sia, joista on puhuttu jo vuosia. Se koskee ennen kaik­kea työmark­ki­noita ja julkista sekto­ria.

Se, että työt­tö­myys ei ole räjäh­tä­nyt muun Euroo­pan tasolle, johtuu Virk­kusen mukaan eläköi­ty­mi­sestä sekä siitä, että nuoret ovat pääs­seet hyvin koulu­tuk­seen ja työhar­joit­te­luun.

- Mutta kyllä Suomes­sa­kin työl­li­syy­sas­tetta pitää pyrkiä paran­ta­maan.  Meillä on paljon mahdol­li­suuk­sia, mutta raken­ne­muu­tos­ten teke­mi­nen on osoit­tau­tu­nut hyvin vaikeaksi.

Virk­kusen mukaan on hyvä, että komis­sio patis­taa maita muutok­siin ja muis­tut­taa, että kaikilla Euroo­pan mailla on raken­ne­muu­tok­set tehtä­vä­nään.

- Tänä keväänä huomio kiin­nit­tyy muun muassa Rans­kaan, joka sai lisä­ai­kaa omille muutok­sil­leen ja sillä on iso merki­tys miten Ranska pärjää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content