Kokoomus.fi
Virkkunen: Ilman muutoksia Suomi pysyy talouden perän­pi­täjänä

Virkkunen: Ilman muutoksia Suomi pysyy talouden perän­pi­täjänä

Julkaistu: 5.3.15 Uutiset

Komissio ennustaa Suomen talous­kas­vuksi alle puolet EU:n keski­mää­räi­sestä talous­kas­vusta. Henna Virkkusen mukaan perän­pi­täjinä pysytään, ellemme kykene tekemään suuria raken­teel­lisia muutoksia.

- Suomen osalta on syytä olla huolissaan, sanoo Virkkunen. Ei näy mitään paran­nusta ellei kyetä tekemään suuria muutoksia, joista on puhuttu jo vuosia. Se koskee ennen kaikkea työmark­ki­noita ja julkista sektoria.

Se, että työttömyys ei ole räjäh­tänyt muun Euroopan tasolle, johtuu Virkkusen mukaan eläköi­ty­mi­sestä sekä siitä, että nuoret ovat päässeet hyvin koulu­tukseen ja työhar­joit­teluun.

- Mutta kyllä Suomes­sakin työlli­syy­sas­tetta pitää pyrkiä paran­tamaan.  Meillä on paljon mahdol­li­suuksia, mutta raken­ne­muu­tosten tekeminen on osoit­tau­tunut hyvin vaikeaksi.

Virkkusen mukaan on hyvä, että komissio patistaa maita muutoksiin ja muistuttaa, että kaikilla Euroopan mailla on raken­ne­muu­tokset tehtä­vänään.

- Tänä keväänä huomio kiinnittyy muun muassa Ranskaan, joka sai lisäaikaa omille muutok­silleen ja sillä on iso merkitys miten Ranska pärjää.


Kokoomus.fi