Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Virk­ku­nen: Ilman muutok­sia Suomi pysyy talou­den perän­pi­tä­jänä

Virk­ku­nen: Ilman muutok­sia Suomi pysyy talou­den perän­pi­tä­jänä

Julkaistu:

Komis­sio ennus­taa Suomen talous­kas­vuksi alle puolet EU:n keski­mää­räi­sestä talous­kas­vusta. Henna Virk­kusen mukaan perän­pi­tä­jinä pysy­tään, ellemme kykene teke­mään suuria raken­teel­li­sia muutok­sia.

- Suomen osalta on syytä olla huolis­saan, sanoo Virk­ku­nen. Ei näy mitään paran­nusta ellei kyetä teke­mään suuria muutok­sia, joista on puhuttu jo vuosia. Se koskee ennen kaik­kea työmark­ki­noita ja julkista sekto­ria.

Se, että työt­tö­myys ei ole räjäh­tä­nyt muun Euroo­pan tasolle, johtuu Virk­kusen mukaan eläköi­ty­mi­sestä sekä siitä, että nuoret ovat pääs­seet hyvin koulu­tuk­seen ja työhar­joit­te­luun.

- Mutta kyllä Suomes­sa­kin työl­li­syy­sas­tetta pitää pyrkiä paran­ta­maan.  Meillä on paljon mahdol­li­suuk­sia, mutta raken­ne­muu­tos­ten teke­mi­nen on osoit­tau­tu­nut hyvin vaikeaksi.

Virk­kusen mukaan on hyvä, että komis­sio patis­taa maita muutok­siin ja muis­tut­taa, että kaikilla Euroo­pan mailla on raken­ne­muu­tok­set tehtä­vä­nään.

- Tänä keväänä huomio kiin­nit­tyy muun muassa Rans­kaan, joka sai lisä­ai­kaa omille muutok­sil­leen ja sillä on iso merki­tys miten Ranska pärjää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content