Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.

Henna Virkkunen

18.5.2013

Virk­ku­nen: Kunnal­lis­hal­lin­nolla uudis­tu­mi­sen paikka

Hallinto- ja kunta­mi­nis­teri Henna Virk­ku­nen kannus­taa myös maaseu­tu­mai­sia kuntia tart­tu­maan kunta- ja palve­lu­ra­ke­ne­uu­dis­tuk­sen tuomiin mahdol­li­suuk­siin. - Suomen asuk­kaista yli miljoona

8.10.2012

Virk­ku­nen: Lukio­uu­dis­tus rohkeasti vauh­tiin!

Hallinto- ja kunta­mi­nis­teri Henna Virk­ku­nen koros­taa lukioi­den merki­tystä Suomen korkean osaa­mi­sen perus­pi­la­rina ja maamme kilpai­lu­ky­vyn takaa­jana. Virk­kusen mukaan lukioi­den kehit­tä­mis­työ,

17.6.2012

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­ta­jiksi valit­tiin Henna Virk­ku­nen, Anne-Mari Viro­lai­nen ja Janne Sankelo

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous Rova­nie­mellä valitsi vara­pu­heen­joh­ta­jik­seen kunta- ja hallin­to­mi­nis­teri Henna Virk­kusen, kansan­edus­taja Anne-Mari Viro­lai­sen ja kansan­edus­taja Janne Sanke­lon. Virk­ku­nen ja Viro­lai­nen

3.4.2011

Virk­ku­nen: Kiusaa­mi­sen vastai­nen ohjelma kaik­kiin koului­hin

Kokoo­mus vaatii koulu­kiusaa­mi­seen ehdo­tonta nolla­to­le­rans­sia. Tällä vaali­kau­della on saatu hyviä tulosia aikaan KiVa Koulu -ohjel­man avulla, jonka kautta 4?6-luokkalaisten koulu­lais­ten koulu­kiusaa­mi­nen on lähes puolit­tu­nut.

18.1.2011

Virk­kusen työryhmä: Hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen edel­lyt­tää korkeaa osaa­mista, yrit­tä­jyyttä ja hyvin­voin­tia työpai­koilla

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, opetus­mi­nis­teri Henna Virk­kusen johtama Kokoo­muk­sen työl­li­syyttä ja talous­kas­vua pohti­nut työryhmä esit­tää tänään julkais­tussa loppu­ra­por­tis­saan 30 toimen­pide-esitystä suoma­lai­sen hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­seksi.

13.6.2010

Kataja, Virk­ku­nen ja Viro­lai­nen Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­ta­jiksi

Vihreän sävyjä - Kokoo­muk­sen puolue­ko­kouk­sessa Jyväs­ky­lässä valit­tiin 13.6. puolu­een vara­pu­heen­joh­ta­jiksi Sampsa Kataja (Pori), Henna Virk­ku­nen (Jyväs­kylä) ja Anne-Mari Viro­lai­nen (Lieto).

19.12.2008

Uudeksi opetus­mi­nis­te­riksi Henna Virk­ku­nen

Halli­tuk­sen opetus­mi­nis­teri vaih­tui perjan­taina 19.12. Tasa­val­lan presi­dentti nimitti kansan­edus­taja Henna Virk­kusen (kok.) valtio­neu­vos­ton jäse­neksi ja määräsi hänet opetus­mi­nis­te­riksi.

3.12.2008

Virk­ku­nen: Keskusta palaa­massa 1970-luvulle perhe­ve­ro­tus­mal­lil­laan

Kokoo­mus­nais­ten puheen­joh­taja Henna Virk­ku­nen oudok­suu päämi­nis­teri Matti Vanha­sen esitystä “uuteen” perhe­ve­ro­tuk­seen siir­ty­mistä.

23.10.2008

Virk­ku­nen: Nuoret nopeam­min työelä­mään

Tuoreen OECD-rapor­tin mukaan Suomessa 20-29-vuotiaista nuorista vielä 43 prosent­tia on koulu­tuk­sessa. Luku on vertai­lun korkein.

2.9.2008

Virk­ku­nen: Urpi­lai­sella outoja väit­teitä

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Henna Virk­ku­nen oudok­suu Sdp:n puheen­joh­taja Jutta Urpi­lai­sen esit­tä­miä omitui­sia syytök­siä Kokoo­musta kohtaan.

Skip to content