Kokoomus.fi
Virkkunen: Urpilai­sella outoja väitteitä

Virkkunen: Urpilai­sella outoja väitteitä

Julkaistu: 2.9.08 Uutiset

Eniten Virkkusta huoles­tuttaa, ettei yksikään Urpilaisen Kokoo­muksen suuhun laitta­mista väitteistä pidä paikkansa.

- Olen hieman huoles­tunut, jos suuren suoma­laisen puolueen puheen­johtaja keksii väitteitä ja syytöksiä omasta päästään ilman totuus­pohjaa.

Urpilainen väitti, että Kokoomus olisi pelotellut SDP:n vaati­muksen ilmai­sesta päivä­hoi­dosta tarkoit­tavan perheille pakkoa viedä lapset päivä­hoitoon.

- Omituinen väite Urpilai­selta. Tällaista pakkoa ei ole kukaan Kokoo­muk­sessa väittänyt, toteaa Kokoo­muksen varapu­heen­johtaja Henna Virkkunen. Tietenkin täysi maksut­tomuus houkut­telisi entisestään viemään lapset hoitoon kotona huoleh­ti­misen sijaan.

Urpilainen väitti myös, että Kokoomus olisi pitänyt maksu­tonta päivä­hoitoa mahdot­tomana. Urpilainen vähät­telee maksut­to­muu­desta koituvaa hintaa ja esittää samalla maksujen menetyksen kompen­soi­mista valtion pussista täysi­mää­räi­sesti.

- Kokoomus ei ole väittänyt maksut­to­muutta mahdot­to­maksi. Urpilainen väittää siten tässäkin omiaan. Olemme vain kertoneet, että se maksaisi valta­vasti. Kokoomus laittaisi siitä koituvat 260 miljoonan euron kustan­nukset mieluummin kaikkein vaikeim­massa asemassa olevien elämän helpot­ta­miseen. Näitä ovat esimer­kiksi yksin­huol­tajien, monilap­sisten perheiden, vähäva­raisten, vammaisten, eläke­läisten sekä opiske­li­joiden etuuksien ja palve­luiden paran­ta­minen, toteaa Virkkunen.

- Onko maksut­toman päivä­hoidon lasku sitten paljon, kun Urpilainen sen kustan­taisi valtion pohjat­to­masta taika­kirs­tusta, kysyy Virkkunen ja vertaa: summa on esimer­kiksi samaa suuruus­luokkaa kuin koko ympäris­tö­mi­nis­teriön hallin­no­nalan budjetti.

- Samalla Urpilaisen mität­tö­mäksi leimaa­malla 260 miljoonan euron summalla nostettiin tämän ja ensi vuoden budje­teissa pysyvästi kansa­ne­läk­keitä, opinto­rahaa, opiske­li­joiden tulorajoja, yksin­huol­tajien ja monilap­sisten perheiden lapsi­lisää, minimi­van­hem­pain­rahoja sekä laajen­nettiin vammaisten oikeutta henki­lö­koh­taiseen avustajaan, luettelee Virkkunen. Olisi­vatko nämä jääneet Urpilaisen vaihtoeh­dossa toteut­ta­matta?

Urpilainen myös leimasi vääräksi Kokoo­muksen arvion, että päivä­hoi­to­mak­sujen poisto olisi tulon­siirto keski- ja hyvätu­loi­sille perheille. Kuitenkin vain keski- ja hyvätu­loiset maksavat hoidosta täyttä maksua. Pieni­tu­loiset ja esimer­kiksi yksin­huol­tajat maksavat hoidosta selvästi vähemmän tai iso osa ei ollenkaan.

- Niitä pieni­tu­loisia lapsi­per­heitä, joita yhteis­kunnan varoilla juuri pitäisi auttaa, ei tämä Urpilaisen valtavan kallis uudistus auttaisi tippaakaan, toteaa Virkkunen. On kumma, jos maksuista säästyvä lisäraha ei olisi SDP:n mielestä kädeno­jennus keski- ja hyvätu­loi­sille perheille, kun samaan aikaan veron­alen­nuksien myötä säästyvät rahat ovat SDP:n mielestä kädeno­jennus näille tulon­saa­jille. Kyllä Urpilaisen logiikka tässä väitte­lyssä pettää.

- Ihmet­telen myös Urpilaisen uutta ehdotusta, että päivä­hoidon kustan­nukset otettaisiin kunnilta valtiolle progres­sii­visen verotuksen piiriin. Samoja veron­mak­sajia ne valtion ja kunnan veron­mak­sajat ovat. Ei raha lisäänny siitä, että sitä siirrellään taskusta toiseen. Kyllä kunnan pitää päivä­hoito maksaa niin kauan kuin se sen järjestää. Vastuu lähipal­ve­luista kuuluvat ihmisiä lähelle päätet­tä­väksi.

- Urpilaisen opposi­tio­po­li­tiikka tuntuu perus­tuvan paikkansa pitämät­tömiin väitteisiin ja jatkuvaan Kokoo­muksen kimppuun käymiseen. Omaa vaihtoeh­toista linjaa sieltä on vaikea löytää, Virkkunen toteaa.

Lisätietoja:

Henna Virkkunen
Kokoo­muksen varapu­heen­johtaja
GSM 050 512 1997


Kuvat


Kokoomus.fi