Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Virk­ku­nen: Urpi­lai­sella outoja väit­teitä

Virk­ku­nen: Urpi­lai­sella outoja väit­teitä

Julkaistu:

Eniten Virk­kusta huoles­tut­taa, ettei yksi­kään Urpi­lai­sen Kokoo­muk­sen suuhun lait­ta­mista väit­teistä pidä paik­kansa.

- Olen hieman huoles­tu­nut, jos suuren suoma­lai­sen puolu­een puheen­joh­taja keksii väit­teitä ja syytök­siä omasta pääs­tään ilman totuus­poh­jaa.

Urpi­lai­nen väitti, että Kokoo­mus olisi pelo­tel­lut SDP:n vaati­muk­sen ilmai­sesta päivä­hoi­dosta tarkoit­ta­van perheille pakkoa viedä lapset päivä­hoi­toon.

- Omitui­nen väite Urpi­lai­selta. Tällaista pakkoa ei ole kukaan Kokoo­muk­sessa väit­tä­nyt, toteaa Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Henna Virk­ku­nen. Tieten­kin täysi maksut­to­muus houkut­te­lisi enti­ses­tään viemään lapset hoitoon kotona huoleh­ti­mi­sen sijaan.

Urpi­lai­nen väitti myös, että Kokoo­mus olisi pitä­nyt maksu­tonta päivä­hoi­toa mahdot­to­mana. Urpi­lai­nen vähät­te­lee maksut­to­muu­desta koitu­vaa hintaa ja esit­tää samalla maksu­jen mene­tyk­sen kompen­soi­mista valtion pussista täysi­mää­räi­sesti.

- Kokoo­mus ei ole väit­tä­nyt maksut­to­muutta mahdot­to­maksi. Urpi­lai­nen väit­tää siten tässä­kin omiaan. Olemme vain kerto­neet, että se maksaisi valta­vasti. Kokoo­mus lait­taisi siitä koitu­vat 260 miljoo­nan euron kustan­nuk­set mieluum­min kaik­kein vaikeim­massa asemassa olevien elämän helpot­ta­mi­seen. Näitä ovat esimer­kiksi yksin­huol­ta­jien, moni­lap­sis­ten perhei­den, vähä­va­rais­ten, vammais­ten, eläke­läis­ten sekä opis­ke­li­joi­den etuuk­sien ja palve­lui­den paran­ta­mi­nen, toteaa Virk­ku­nen.

- Onko maksut­to­man päivä­hoi­don lasku sitten paljon, kun Urpi­lai­nen sen kustan­taisi valtion pohjat­to­masta taika­kirs­tusta, kysyy Virk­ku­nen ja vertaa: summa on esimer­kiksi samaa suuruus­luok­kaa kuin koko ympä­ris­tö­mi­nis­te­riön hallin­no­na­lan budjetti.

- Samalla Urpi­lai­sen mität­tö­mäksi leimaa­malla 260 miljoo­nan euron summalla nostet­tiin tämän ja ensi vuoden budje­teissa pysy­västi kansa­ne­läk­keitä, opin­to­ra­haa, opis­ke­li­joi­den tulo­ra­joja, yksin­huol­ta­jien ja moni­lap­sis­ten perhei­den lapsi­li­sää, mini­mi­van­hem­pain­ra­hoja sekä laajen­net­tiin vammais­ten oikeutta henki­lö­koh­tai­seen avus­ta­jaan, luet­te­lee Virk­ku­nen. Olisi­vatko nämä jääneet Urpi­lai­sen vaih­toeh­dossa toteut­ta­matta?

Urpi­lai­nen myös leimasi vääräksi Kokoo­muk­sen arvion, että päivä­hoi­to­mak­su­jen poisto olisi tulon­siirto keski- ja hyvä­tu­loi­sille perheille. Kuiten­kin vain keski- ja hyvä­tu­loi­set maksa­vat hoidosta täyttä maksua. Pieni­tu­loi­set ja esimer­kiksi yksin­huol­ta­jat maksa­vat hoidosta selvästi vähem­män tai iso osa ei ollen­kaan.

- Niitä pieni­tu­loi­sia lapsi­per­heitä, joita yhteis­kun­nan varoilla juuri pitäisi auttaa, ei tämä Urpi­lai­sen valta­van kallis uudis­tus auttaisi tippaa­kaan, toteaa Virk­ku­nen. On kumma, jos maksuista sääs­tyvä lisä­raha ei olisi SDP:n mielestä käde­no­jen­nus keski- ja hyvä­tu­loi­sille perheille, kun samaan aikaan veron­alen­nuk­sien myötä sääs­ty­vät rahat ovat SDP:n mielestä käde­no­jen­nus näille tulon­saa­jille. Kyllä Urpi­lai­sen logiikka tässä väit­te­lyssä pettää.

- Ihmet­te­len myös Urpi­lai­sen uutta ehdo­tusta, että päivä­hoi­don kustan­nuk­set otet­tai­siin kunnilta valtiolle progres­sii­vi­sen vero­tuk­sen piiriin. Samoja veron­mak­sa­jia ne valtion ja kunnan veron­mak­sa­jat ovat. Ei raha lisäänny siitä, että sitä siir­rel­lään taskusta toiseen. Kyllä kunnan pitää päivä­hoito maksaa niin kauan kuin se sen järjes­tää. Vastuu lähi­pal­ve­luista kuulu­vat ihmi­siä lähelle päätet­tä­väksi.

- Urpi­lai­sen oppo­si­tio­po­li­tiikka tuntuu perus­tu­van paik­kansa pitä­mät­tö­miin väit­tei­siin ja jatku­vaan Kokoo­muk­sen kimp­puun käymi­seen. Omaa vaih­toeh­toista linjaa sieltä on vaikea löytää, Virk­ku­nen toteaa.

Lisä­tie­toja:

Henna Virk­ku­nen
Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja
GSM 050 512 1997


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

7.5.2024

Pauli Aalto-Setälä: Emme aio jättää Suomen pelas­ta­mista kesken

Kansan­edus­taja Pauli Aalto-Setä­­län pitämä ryhmä­puhe keskus­te­luun julki­sen talou­den suun­ni­tel­masta 2025-2028. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Keskellä pahinta euro­krii­siä Euroo­pan keskus­pan­kin pääjoh­taja Mario

25.4.2024

Henna Virk­ku­nen: ”Tule­van EU-kauden kärkinä talous ja turval­li­suus”

Kesä­kuun euro­vaa­leissa linja­taan mihin suun­taan Euroop­paa viedään seuraa­vat viisi vuotta. Edel­li­sissä euro­vaa­leissa kärki­tee­maksi nousi ilmas­ton­muu­tos. Se näkyi vahvasti sekä vaali­tu­lok­sessa,

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

Skip to content