Virkkusen työryhmä: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan pelas­ta­minen edellyttää korkeaa osaamista, yrittä­jyyttä ja hyvin­vointia työpai­koilla – kokoomus.fi
MENU
Virkkusen työryhmä: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan pelas­ta­minen edellyttää korkeaa osaamista, yrittä­jyyttä ja hyvin­vointia työpai­koilla

Virkkusen työryhmä: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan pelas­ta­minen edellyttää korkeaa osaamista, yrittä­jyyttä ja hyvin­vointia työpai­koilla

Julkaistu: 18.01.2011 Uncategorized

“Kokoomus haluaa lisätä edelly­tyksiä kestä­välle talous­kas­vulle ja parem­malle työelä­mälle. Aivan keskeistä Suomen tulevai­suuden menes­tyk­selle on, että saamme kaikkien kyvyt käyttöön”, Virkkunen sanoo.

Työryhmä esittää useita keinoja, joilla useampi suoma­lainen saadaan mukaan työelämään.  Vajaa­työ­ky­kyi­sille suunnattu yritys­muo­toinen työpank­ki­jär­jes­telmä ja vammaisten palkkatuki halutaan vakinaistaa. Myös yrityksiä tulee kannustaa työllis­tämään laajen­ta­malla ensim­mäisen työnte­kijän palkkaa­misen tuki koko Suomeen. “Tarvit­semme erilaisia väyliä työelämään ja toimivat välityö­mark­kinat”, Virkkunen tiivistää.

Virkkusen mukaan on myös huoleh­dittava siitä, että nuoret pääsevät mahdol­li­simman nopeasti siirtymään jatko-opintoihin ja opinnoista työelämään. Myös eläkkeen­saa­jille on mahdol­lis­tettava osallis­tu­minen työelämään niin pitkälle kuin intoa riittää.

“Suoma­laisia on rohkaistava myös yrittäjän tielle ja yrittäjiä kasvat­tamaan omaa toimin­taansa. Tässä ei tarvita tiheämpää yritys­tu­ki­vii­dakkoa, vaan ennen kaikkea selkeää ja kannus­tavaa toimin­taym­pä­ristöä.”

Keskeistä työlli­syy­sasteen noston kannalta on, että suoma­laiset viihtyvät työpai­koillaan. “Hyvin­voinnin lisää­minen työpai­koilla lähtee ensisi­jai­sesti työnan­ta­jasta ja työnte­ki­jöistä itsestään. He tietävät parhaiten, mitkä keinot toimivat juuri heidän kohdallaan. Paikal­lisen sopimisen mahdol­li­suuksia tulee työpai­koilla edistää, jotta työelämään saadaan kaivattua joustoa. TES:in tulee olla kuitenkin työnte­kijän subjek­tii­vinen oikeus”, Virkkunen korostaa.

Opetus­mi­nisteri Henna Virkkusen johtaman kasvu- ja työlli­syys­työ­ryhmän loppu­ra­portti on osa Kokoo­muksen ohjel­ma­työtä. Puheen­johtaja Jyrki Kataisen johtama työryhmä viimeis­telee paraikaa omaa, hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan pelas­ta­mista koskevaa raport­tiaan.

Lisätietoja:

erityi­sa­vustaja Laura Rissanen 041 540 4505

työryhmän sihteeri Jukka Manninen 050 303 4710


Kokoomus.fi