Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Virk­kusen työryhmä: Hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen edel­lyt­tää korkeaa osaa­mista, yrit­tä­jyyttä ja hyvin­voin­tia työpai­koilla

Virk­kusen työryhmä: Hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen edel­lyt­tää korkeaa osaa­mista, yrit­tä­jyyttä ja hyvin­voin­tia työpai­koilla

Julkaistu:

“Kokoo­mus haluaa lisätä edel­ly­tyk­siä kestä­välle talous­kas­vulle ja parem­malle työelä­mälle. Aivan keskeistä Suomen tule­vai­suu­den menes­tyk­selle on, että saamme kaik­kien kyvyt käyt­töön”, Virk­ku­nen sanoo.

Työryhmä esit­tää useita keinoja, joilla useampi suoma­lai­nen saadaan mukaan työelä­mään.  Vajaa­työ­ky­kyi­sille suun­nattu yritys­muo­toi­nen työpank­ki­jär­jes­telmä ja vammais­ten palk­ka­tuki halu­taan vaki­nais­taa. Myös yrityk­siä tulee kannus­taa työl­lis­tä­mään laajen­ta­malla ensim­mäi­sen työn­te­ki­jän palk­kaa­mi­sen tuki koko Suomeen. “Tarvit­semme erilai­sia väyliä työelä­mään ja toimi­vat väli­työ­mark­ki­nat”, Virk­ku­nen tiivis­tää.

Virk­kusen mukaan on myös huoleh­dit­tava siitä, että nuoret pääse­vät mahdol­li­sim­man nopeasti siir­ty­mään jatko-opin­toi­hin ja opin­noista työelä­mään. Myös eläk­keen­saa­jille on mahdol­lis­tet­tava osal­lis­tu­mi­nen työelä­mään niin pitkälle kuin intoa riit­tää.

“Suoma­lai­sia on rohkais­tava myös yrit­tä­jän tielle ja yrit­tä­jiä kasvat­ta­maan omaa toimin­taansa. Tässä ei tarvita tiheäm­pää yritys­tu­ki­vii­dak­koa, vaan ennen kaik­kea selkeää ja kannus­ta­vaa toimin­taym­pä­ris­töä.”

Keskeistä työl­li­syy­sas­teen noston kannalta on, että suoma­lai­set viih­ty­vät työpai­koil­laan. “Hyvin­voin­nin lisää­mi­nen työpai­koilla lähtee ensi­si­jai­sesti työnan­ta­jasta ja työn­te­ki­jöistä itses­tään. He tietä­vät parhai­ten, mitkä keinot toimi­vat juuri heidän kohdal­laan. Paikal­li­sen sopi­mi­sen mahdol­li­suuk­sia tulee työpai­koilla edis­tää, jotta työelä­mään saadaan kaivat­tua jous­toa. TES:in tulee olla kuiten­kin työn­te­ki­jän subjek­tii­vi­nen oikeus”, Virk­ku­nen koros­taa.

Opetus­mi­nis­teri Henna Virk­kusen johta­man kasvu- ja työl­li­syys­työ­ryh­män loppu­ra­portti on osa Kokoo­muk­sen ohjel­ma­työtä. Puheen­joh­taja Jyrki Katai­sen johtama työryhmä viimeis­te­lee parai­kaa omaa, hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mista koske­vaa raport­ti­aan.

Lisä­tie­toja:

erityi­sa­vus­taja Laura Rissa­nen 041 540 4505

työryh­män sihteeri Jukka Manni­nen 050 303 4710

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

5.6.2024

Mari-Leena Talvi­tie: Halli­tus toimii, jotta Suomi nousee puhtaan ener­gian suur­val­laksi ja ilmas­to­kä­den­jäl­jen edel­lä­kä­vi­jäksi

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro väli­ky­sy­myk­seen halli­tuk­sen luonto- ja ilmas­to­po­li­tii­kasta. Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Ympä­ristö ei ole vain lahja menneiltä suku­pol­vilta, se on myös

5.6.2024

Lasten ja nuor­ten tera­pia­ta­kuu etenee – aikuis­ten tärkein tehtävä on silti ehkäistä ongel­mia joka päivä

Toissa päivänä istuimme alue­val­tuus­ton kanssa lähes kahdek­san tuntia. Hyvin­voin­tia­lu­een asiat­kin olivat paina­via. Talou­den sijaan teen noston lasten ja nuor­ten mielen­ter­vey­destä,

Skip to content