Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Virk­ku­nen: Kiusaa­mi­sen vastai­nen ohjelma kaik­kiin koului­hin

Virk­ku­nen: Kiusaa­mi­sen vastai­nen ohjelma kaik­kiin koului­hin

Julkaistu:

? Kiusaa­mi­sen vastai­nen ohjelma tarvi­taan kaik­kiin suoma­lai­siin koului­hin. Tavoit­teena ei voi pitää yhtään sen vähem­pää, kuin että kiusaa­mi­nen saadaan kitket­tyä koko­naan suoma­lai­sista kouluista, Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, opetus­mi­nis­teri Henna Virk­ku­nen painot­taa.

Virk­ku­nen näkee, että panos­tuk­set koulu­kiusaa­mi­sen ehkäi­se­mi­seksi ovat äärim­mäi­sen tärkeitä lasten tule­vai­suu­den kannalta.

? Kiusa­tuksi tule­mi­nen voi johtaa vaka­viin ongel­miin, kuten pois­sao­loi­hin, oppi­mis­vai­keuk­siin, masen­nuk­seen ja lopulta jopa syrjäy­ty­mi­seen. Koulusta on tehtävä paikka, jonne jokai­sen on mukava mennä oppi­maan yhdessä kave­rei­den kanssa, Virk­ku­nen sanoo.

Tämän päivän työelämä edel­lyt­tää elini­käistä oppi­mista. Mikäli koke­muk­set oppi­mi­sesta ja opis­ke­lusta jäävät jo alakou­lussa synkiksi, ei intoa opis­ke­luun löydy myöhem­mäl­lä­kään iällä. Koulu­viih­tyi­syy­teen vaikut­ta­vat teki­jät ovat keskei­siä asioita oppi­mi­sen kannalta.

? Koulu­jen turval­li­suus, opet­ta­jan riit­tävä aika jokai­selle oppi­laalle, koulu­jen kerho­toi­minta ja kivat koulu­ka­ve­rit ovat niitä asioita, jotka ovat erityi­sen tärkeitä pienelle koulu­lai­selle. Koulu­viih­ty­vyy­den paran­ta­mi­seen osoi­te­tut satsauk­set kanta­vat hedel­mää pitkälle tule­vai­suu­teen, Virk­ku­nen tähden­tää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content