Kokoomus.fi
Virkkunen: Kiusaa­misen vastainen ohjelma kaikkiin kouluihin

Virkkunen: Kiusaa­misen vastainen ohjelma kaikkiin kouluihin

Julkaistu: 3.4.11 Uutiset

? Kiusaa­misen vastainen ohjelma tarvitaan kaikkiin suoma­laisiin kouluihin. Tavoit­teena ei voi pitää yhtään sen vähempää, kuin että kiusaa­minen saadaan kitkettyä kokonaan suoma­lai­sista kouluista, Kokoo­muksen varapu­heen­johtaja, opetus­mi­nisteri Henna Virkkunen painottaa.

Virkkunen näkee, että panos­tukset koulu­kiusaa­misen ehkäi­se­mi­seksi ovat äärim­mäisen tärkeitä lasten tulevai­suuden kannalta.

? Kiusa­tuksi tuleminen voi johtaa vakaviin ongelmiin, kuten poissao­loihin, oppimis­vai­keuksiin, masen­nukseen ja lopulta jopa syrjäy­ty­miseen. Koulusta on tehtävä paikka, jonne jokaisen on mukava mennä oppimaan yhdessä kavereiden kanssa, Virkkunen sanoo.

Tämän päivän työelämä edellyttää elini­käistä oppimista. Mikäli kokemukset oppimi­sesta ja opiske­lusta jäävät jo alakou­lussa synkiksi, ei intoa opiskeluun löydy myöhem­mäl­läkään iällä. Koulu­viih­tyi­syyteen vaikut­tavat tekijät ovat keskeisiä asioita oppimisen kannalta.

? Koulujen turval­lisuus, opettajan riittävä aika jokai­selle oppilaalle, koulujen kerho­toi­minta ja kivat koulu­ka­verit ovat niitä asioita, jotka ovat erityisen tärkeitä pienelle koulu­lai­selle. Koulu­viih­ty­vyyden paran­ta­miseen osoitetut satsaukset kantavat hedelmää pitkälle tulevai­suuteen, Virkkunen tähdentää.


Kokoomus.fi