Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Virk­ku­nen: Kiusaa­mi­sen vastai­nen ohjelma kaik­kiin koului­hin

Virk­ku­nen: Kiusaa­mi­sen vastai­nen ohjelma kaik­kiin koului­hin

Julkaistu:

? Kiusaa­mi­sen vastai­nen ohjelma tarvi­taan kaik­kiin suoma­lai­siin koului­hin. Tavoit­teena ei voi pitää yhtään sen vähem­pää, kuin että kiusaa­mi­nen saadaan kitket­tyä koko­naan suoma­lai­sista kouluista, Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja, opetus­mi­nis­teri Henna Virk­ku­nen painot­taa.

Virk­ku­nen näkee, että panos­tuk­set koulu­kiusaa­mi­sen ehkäi­se­mi­seksi ovat äärim­mäi­sen tärkeitä lasten tule­vai­suu­den kannalta.

? Kiusa­tuksi tule­mi­nen voi johtaa vaka­viin ongel­miin, kuten pois­sao­loi­hin, oppi­mis­vai­keuk­siin, masen­nuk­seen ja lopulta jopa syrjäy­ty­mi­seen. Koulusta on tehtävä paikka, jonne jokai­sen on mukava mennä oppi­maan yhdessä kave­rei­den kanssa, Virk­ku­nen sanoo.

Tämän päivän työelämä edel­lyt­tää elini­käistä oppi­mista. Mikäli koke­muk­set oppi­mi­sesta ja opis­ke­lusta jäävät jo alakou­lussa synkiksi, ei intoa opis­ke­luun löydy myöhem­mäl­lä­kään iällä. Koulu­viih­tyi­syy­teen vaikut­ta­vat teki­jät ovat keskei­siä asioita oppi­mi­sen kannalta.

? Koulu­jen turval­li­suus, opet­ta­jan riit­tävä aika jokai­selle oppi­laalle, koulu­jen kerho­toi­minta ja kivat koulu­ka­ve­rit ovat niitä asioita, jotka ovat erityi­sen tärkeitä pienelle koulu­lai­selle. Koulu­viih­ty­vyy­den paran­ta­mi­seen osoi­te­tut satsauk­set kanta­vat hedel­mää pitkälle tule­vai­suu­teen, Virk­ku­nen tähden­tää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

Skip to content