Virkkunen: Nuoret nopeammin työelämään – kokoomus.fi
MENU
Virkkunen: Nuoret nopeammin työelämään

Virkkunen: Nuoret nopeammin työelämään

Julkaistu: 23.10.2008 Uncategorized

Virkkusen mukaan korkean opiske­luiän syynä eivät ole niinkään pitkät opiske­luajat, kuin ylimää­räiset välivuodet ja turha päällek­käis­kou­lut­tau­tu­minen.
“Ikäluokkien pienen­tyessä tulee entistä tärkeäm­mäksi saada nuoret nykyistä nopeammin löytämään oma opintoa­lansa ja siirtymään opinnoista nopeammin työelämään”, Virkkunen muistuttaa.

Akava ja useat opiske­li­ja­jär­jestöt esittivät keski­viikkona opinto-ohjauksen lisää­mistä tavoitteen saavut­ta­mi­seksi.
“Ohjausta tarvitaan niin itse opintoihin kuin ammatin­va­lin­taankin. Erityi­sesti henki­lö­koh­taisen ohjauksen saata­vuu­dessa on puutteita. Jokai­sessa toisen asteen oppilai­tok­sessa tulee olla päätoi­minen opinto-ohjaaja”, Virkkunen sanoo.

Myös pääsy­koe­jär­jes­tel­missä on paran­ta­misen varaa. Virkkunen kannattaa opetus­mi­nisteri Sari Sarkomaan esitystä yliopis­tojen pääsy­ko­keiden perus­teel­li­sesta remon­tista.
“Suoma­laiset aloit­tavat yliopisto-opintonsa kansain­vä­li­sesti vertaillen varsin myöhään. Pääsy­ko­keita tulisi muuttaa selkeämmin uusia yliop­pi­laita suosi­viksi”, Virkkunen sanoo.
Hänen mukaansa se voitaisiin tehdä hyödyn­tä­mällä yliop­pi­las­kir­joi­tuksia nykyistä paremmin, vähen­tä­mällä ulkolukua sekä järjes­tä­mällä useamman yliopiston yhteisiä ainekoh­taisia pääsy­ko­keita.

Virkkusen mukaan korkean opiske­luiän taustalla ovat myös puutteel­liset mahdol­li­suudet akatee­miseen täyden­nys­kou­lu­tukseen.
“Tällä hetkellä moni tutkinnon suorit­tanut aikuinen opiskelee yliopis­toissa täyden­nys­kou­lu­tus­mie­lessä, ilman aikomus­takaan valmistua. He ovat mukana kilpai­le­massa samoista aloitus­pai­koista nuorten kanssa. Yliopis­tolain uudis­ta­misen yhtey­dessä on järjes­tettävä nykyistä selkeämmin erillinen akatee­minen täyden­nys­kou­lutus ja sen rahoitus”, Virkkunen painottaa.

Lisätietoja: Henna Virkkunen, gsm 050 512 1997


Kuvat


Kokoomus.fi