Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Virk­ku­nen: Nuoret nopeam­min työelä­mään

Virk­ku­nen: Nuoret nopeam­min työelä­mään

Julkaistu:

Virk­kusen mukaan korkean opis­ke­luiän syynä eivät ole niin­kään pitkät opis­ke­lua­jat, kuin ylimää­räi­set väli­vuo­det ja turha pääl­lek­käis­kou­lut­tau­tu­mi­nen.
“Ikäluok­kien pienen­tyessä tulee entistä tärkeäm­mäksi saada nuoret nykyistä nopeam­min löytä­mään oma opin­toa­lansa ja siir­ty­mään opin­noista nopeam­min työelä­mään”, Virk­ku­nen muis­tut­taa.

Akava ja useat opis­ke­li­ja­jär­jes­töt esit­ti­vät keski­viik­kona opinto-ohjauk­sen lisää­mistä tavoit­teen saavut­ta­mi­seksi.
“Ohjausta tarvi­taan niin itse opin­toi­hin kuin amma­tin­va­lin­taan­kin. Erityi­sesti henki­lö­koh­tai­sen ohjauk­sen saata­vuu­dessa on puut­teita. Jokai­sessa toisen asteen oppi­lai­tok­sessa tulee olla päätoi­mi­nen opinto-ohjaaja”, Virk­ku­nen sanoo.

Myös pääsy­koe­jär­jes­tel­missä on paran­ta­mi­sen varaa. Virk­ku­nen kannat­taa opetus­mi­nis­teri Sari Sarko­maan esitystä yliopis­to­jen pääsy­ko­kei­den perus­teel­li­sesta remon­tista.
“Suoma­lai­set aloit­ta­vat yliopisto-opin­tonsa kansain­vä­li­sesti vertail­len varsin myöhään. Pääsy­ko­keita tulisi muut­taa selkeäm­min uusia yliop­pi­laita suosi­viksi”, Virk­ku­nen sanoo.
Hänen mukaansa se voitai­siin tehdä hyödyn­tä­mällä yliop­pi­las­kir­joi­tuk­sia nykyistä parem­min, vähen­tä­mällä ulko­lu­kua sekä järjes­tä­mällä useam­man yliopis­ton yhtei­siä aine­koh­tai­sia pääsy­ko­keita.

Virk­kusen mukaan korkean opis­ke­luiän taus­talla ovat myös puut­teel­li­set mahdol­li­suu­det akatee­mi­seen täyden­nys­kou­lu­tuk­seen.
“Tällä hetkellä moni tutkin­non suorit­ta­nut aikui­nen opis­ke­lee yliopis­toissa täyden­nys­kou­lu­tus­mie­lessä, ilman aiko­mus­ta­kaan valmis­tua. He ovat mukana kilpai­le­massa samoista aloi­tus­pai­koista nuor­ten kanssa. Yliopis­to­lain uudis­ta­mi­sen yhtey­dessä on järjes­tet­tävä nykyistä selkeäm­min eril­li­nen akatee­mi­nen täyden­nys­kou­lu­tus ja sen rahoi­tus”, Virk­ku­nen painot­taa.

Lisä­tie­toja: Henna Virk­ku­nen, gsm 050 512 1997


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content