• FI
 • SV
 • MENU
  Virk­ku­nen: Nuoret nopeam­min työelä­mään
  Twiittaa

  Virk­ku­nen: Nuoret nopeam­min työelä­mään

  Julkaistu: 23.10.2008 Uncategorized

  Virk­kusen mukaan korkean opis­ke­luiän syynä eivät ole niin­kään pitkät opis­ke­lua­jat, kuin ylimää­räi­set väli­vuo­det ja turha pääl­lek­käis­kou­lut­tau­tu­mi­nen.
  “Ikäluok­kien pienen­tyessä tulee entistä tärkeäm­mäksi saada nuoret nykyistä nopeam­min löytä­mään oma opin­toa­lansa ja siir­ty­mään opin­noista nopeam­min työelä­mään”, Virk­ku­nen muis­tut­taa.

  Akava ja useat opis­ke­li­ja­jär­jes­töt esit­ti­vät keski­viik­kona opinto-ohjauk­sen lisää­mistä tavoit­teen saavut­ta­mi­seksi.
  “Ohjausta tarvi­taan niin itse opin­toi­hin kuin amma­tin­va­lin­taan­kin. Erityi­sesti henki­lö­koh­tai­sen ohjauk­sen saata­vuu­dessa on puut­teita. Jokai­sessa toisen asteen oppi­lai­tok­sessa tulee olla päätoi­mi­nen opinto-ohjaaja”, Virk­ku­nen sanoo.

  Myös pääsy­koe­jär­jes­tel­missä on paran­ta­mi­sen varaa. Virk­ku­nen kannat­taa opetus­mi­nis­teri Sari Sarko­maan esitystä yliopis­to­jen pääsy­ko­kei­den perus­teel­li­sesta remon­tista.
  “Suoma­lai­set aloit­ta­vat yliopisto-opin­tonsa kansain­vä­li­sesti vertail­len varsin myöhään. Pääsy­ko­keita tulisi muut­taa selkeäm­min uusia yliop­pi­laita suosi­viksi”, Virk­ku­nen sanoo.
  Hänen mukaansa se voitai­siin tehdä hyödyn­tä­mällä yliop­pi­las­kir­joi­tuk­sia nykyistä parem­min, vähen­tä­mällä ulko­lu­kua sekä järjes­tä­mällä useam­man yliopis­ton yhtei­siä aine­koh­tai­sia pääsy­ko­keita.

  Virk­kusen mukaan korkean opis­ke­luiän taus­talla ovat myös puut­teel­li­set mahdol­li­suu­det akatee­mi­seen täyden­nys­kou­lu­tuk­seen.
  “Tällä hetkellä moni tutkin­non suorit­ta­nut aikui­nen opis­ke­lee yliopis­toissa täyden­nys­kou­lu­tus­mie­lessä, ilman aiko­mus­ta­kaan valmis­tua. He ovat mukana kilpai­le­massa samoista aloi­tus­pai­koista nuor­ten kanssa. Yliopis­to­lain uudis­ta­mi­sen yhtey­dessä on järjes­tet­tävä nykyistä selkeäm­min eril­li­nen akatee­mi­nen täyden­nys­kou­lu­tus ja sen rahoi­tus”, Virk­ku­nen painot­taa.

  Lisä­tie­toja: Henna Virk­ku­nen, gsm 050 512 1997


  Kuvat