Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Virk­ku­nen: Nuoret nopeam­min työelä­mään

Virk­ku­nen: Nuoret nopeam­min työelä­mään

Julkaistu:

Virk­kusen mukaan korkean opis­ke­luiän syynä eivät ole niin­kään pitkät opis­ke­lua­jat, kuin ylimää­räi­set väli­vuo­det ja turha pääl­lek­käis­kou­lut­tau­tu­mi­nen.
“Ikäluok­kien pienen­tyessä tulee entistä tärkeäm­mäksi saada nuoret nykyistä nopeam­min löytä­mään oma opin­toa­lansa ja siir­ty­mään opin­noista nopeam­min työelä­mään”, Virk­ku­nen muis­tut­taa.

Akava ja useat opis­ke­li­ja­jär­jes­töt esit­ti­vät keski­viik­kona opinto-ohjauk­sen lisää­mistä tavoit­teen saavut­ta­mi­seksi.
“Ohjausta tarvi­taan niin itse opin­toi­hin kuin amma­tin­va­lin­taan­kin. Erityi­sesti henki­lö­koh­tai­sen ohjauk­sen saata­vuu­dessa on puut­teita. Jokai­sessa toisen asteen oppi­lai­tok­sessa tulee olla päätoi­mi­nen opinto-ohjaaja”, Virk­ku­nen sanoo.

Myös pääsy­koe­jär­jes­tel­missä on paran­ta­mi­sen varaa. Virk­ku­nen kannat­taa opetus­mi­nis­teri Sari Sarko­maan esitystä yliopis­to­jen pääsy­ko­kei­den perus­teel­li­sesta remon­tista.
“Suoma­lai­set aloit­ta­vat yliopisto-opin­tonsa kansain­vä­li­sesti vertail­len varsin myöhään. Pääsy­ko­keita tulisi muut­taa selkeäm­min uusia yliop­pi­laita suosi­viksi”, Virk­ku­nen sanoo.
Hänen mukaansa se voitai­siin tehdä hyödyn­tä­mällä yliop­pi­las­kir­joi­tuk­sia nykyistä parem­min, vähen­tä­mällä ulko­lu­kua sekä järjes­tä­mällä useam­man yliopis­ton yhtei­siä aine­koh­tai­sia pääsy­ko­keita.

Virk­kusen mukaan korkean opis­ke­luiän taus­talla ovat myös puut­teel­li­set mahdol­li­suu­det akatee­mi­seen täyden­nys­kou­lu­tuk­seen.
“Tällä hetkellä moni tutkin­non suorit­ta­nut aikui­nen opis­ke­lee yliopis­toissa täyden­nys­kou­lu­tus­mie­lessä, ilman aiko­mus­ta­kaan valmis­tua. He ovat mukana kilpai­le­massa samoista aloi­tus­pai­koista nuor­ten kanssa. Yliopis­to­lain uudis­ta­mi­sen yhtey­dessä on järjes­tet­tävä nykyistä selkeäm­min eril­li­nen akatee­mi­nen täyden­nys­kou­lu­tus ja sen rahoi­tus”, Virk­ku­nen painot­taa.

Lisä­tie­toja: Henna Virk­ku­nen, gsm 050 512 1997


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content