Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Virk­ku­nen: Nuoret nopeam­min työelä­mään

Virk­ku­nen: Nuoret nopeam­min työelä­mään

Julkaistu:

Virk­kusen mukaan korkean opis­ke­luiän syynä eivät ole niin­kään pitkät opis­ke­lua­jat, kuin ylimää­räi­set väli­vuo­det ja turha pääl­lek­käis­kou­lut­tau­tu­mi­nen.
“Ikäluok­kien pienen­tyessä tulee entistä tärkeäm­mäksi saada nuoret nykyistä nopeam­min löytä­mään oma opin­toa­lansa ja siir­ty­mään opin­noista nopeam­min työelä­mään”, Virk­ku­nen muis­tut­taa.

Akava ja useat opis­ke­li­ja­jär­jes­töt esit­ti­vät keski­viik­kona opinto-ohjauk­sen lisää­mistä tavoit­teen saavut­ta­mi­seksi.
“Ohjausta tarvi­taan niin itse opin­toi­hin kuin amma­tin­va­lin­taan­kin. Erityi­sesti henki­lö­koh­tai­sen ohjauk­sen saata­vuu­dessa on puut­teita. Jokai­sessa toisen asteen oppi­lai­tok­sessa tulee olla päätoi­mi­nen opinto-ohjaaja”, Virk­ku­nen sanoo.

Myös pääsy­koe­jär­jes­tel­missä on paran­ta­mi­sen varaa. Virk­ku­nen kannat­taa opetus­mi­nis­teri Sari Sarko­maan esitystä yliopis­to­jen pääsy­ko­kei­den perus­teel­li­sesta remon­tista.
“Suoma­lai­set aloit­ta­vat yliopisto-opin­tonsa kansain­vä­li­sesti vertail­len varsin myöhään. Pääsy­ko­keita tulisi muut­taa selkeäm­min uusia yliop­pi­laita suosi­viksi”, Virk­ku­nen sanoo.
Hänen mukaansa se voitai­siin tehdä hyödyn­tä­mällä yliop­pi­las­kir­joi­tuk­sia nykyistä parem­min, vähen­tä­mällä ulko­lu­kua sekä järjes­tä­mällä useam­man yliopis­ton yhtei­siä aine­koh­tai­sia pääsy­ko­keita.

Virk­kusen mukaan korkean opis­ke­luiän taus­talla ovat myös puut­teel­li­set mahdol­li­suu­det akatee­mi­seen täyden­nys­kou­lu­tuk­seen.
“Tällä hetkellä moni tutkin­non suorit­ta­nut aikui­nen opis­ke­lee yliopis­toissa täyden­nys­kou­lu­tus­mie­lessä, ilman aiko­mus­ta­kaan valmis­tua. He ovat mukana kilpai­le­massa samoista aloi­tus­pai­koista nuor­ten kanssa. Yliopis­to­lain uudis­ta­mi­sen yhtey­dessä on järjes­tet­tävä nykyistä selkeäm­min eril­li­nen akatee­mi­nen täyden­nys­kou­lu­tus ja sen rahoi­tus”, Virk­ku­nen painot­taa.

Lisä­tie­toja: Henna Virk­ku­nen, gsm 050 512 1997


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content