Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Virk­ku­nen: Keskusta palaa­massa 1970-luvulle perhe­ve­ro­tus­mal­lil­laan

Virk­ku­nen: Keskusta palaa­massa 1970-luvulle perhe­ve­ro­tus­mal­lil­laan

Julkaistu:

Vanha­nen maalaili keskus­tan puolue­val­tuus­ton kokouk­sessa mallia, jossa alle kaksi­vuo­tiai­den lasten vanhem­mat siir­tyi­si­vät yhteis­ve­ro­tuk­seen, jolloin toinen vanhem­mista voisi päämi­nis­te­rin mukaan jäädä kotiin ja toinen “paah­taa sitä­kin kovem­paa työelä­mässä”.

“Ei järin uudelta systee­miltä vaikuta. Suomessa perhe­ve­ro­tuk­sesta luovut­tiin jo 1970-luvulla”, Virk­ku­nen toteaa.

Hän muis­tut­taa, että jo tällä hetkellä nime­no­maan pien­ten lasten isät teke­vät pisintä työpäi­vää, kun taas nais­ten työuraa leimaa korkeasta koulu­tuk­sesta huoli­matta pieni­palk­kai­suus ja pätkä­työt.

“Nais­ten työmark­kina-asema ei aina­kaan vahvis­tuisi vero­mal­lilla, joka kannus­taisi pieni­palk­kai­sem­paa puoli­soa jäämään kotiin. Tällai­nen yhden elät­tä­jän malli ei ole nyky­päi­vää. Se ei myös­kään vastaa ikära­ken­teen muutok­sesta ja huol­to­suh­teen heik­ke­ne­mi­sestä aiheu­tu­viin tule­vai­suu­den haas­tei­siin”, Virk­ku­nen huomaut­taa.

Hänen mukaansa perhei­den hyvin­voin­tia voidaan parhai­ten edis­tää vahvis­ta­malla isien roolia kotona, muun muassa vanhem­pain­va­paa­jär­jes­tel­mää uudis­ta­malla. Se tukee myös tasa-arvo­ta­voit­teita, ja nais­ten asemaa työmark­ki­noilla.

“Lapsi­per­hei­den toimeen­tu­lon kannalta ongelma on, että vaikka vero­tus on yksi­lö­koh­taista, sosi­aa­li­tur­va­jär­jes­telmä on perhe­koh­tai­nen. Sen johdosta kotona lapsia hoita­van vanhem­man tuki on usein riip­pu­vai­nen puoli­son tuloista. Tähän tarvi­taan muutok­sia”, Virk­ku­nen sanoo.

Virk­kusen mielestä SATA-komi­tean ja Hete­mäen johdolla vero­tuk­sen uudis­ta­mista pohti­van työryh­män linjauk­set tulee­kin tarkas­taa rinnak­kain ennen lopul­li­sia esityk­siä, jotta nykyi­sestä kannus­tin­lou­kuista vero­tuk­sen ja sosi­aa­li­tur­va­jär­jes­tel­män osalta pääs­täi­siin.

Lisä­tie­toja: Henna Virk­ku­nen, 050-512 1997, henna.virkkunen@kokoomusnaiset.fi

 


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content