Virkkunen: Keskusta palaa­massa 1970-luvulle perhe­ve­ro­tus­mal­lillaan – kokoomus.fi
MENU
Virkkunen: Keskusta palaa­massa 1970-luvulle perhe­ve­ro­tus­mal­lillaan

Virkkunen: Keskusta palaa­massa 1970-luvulle perhe­ve­ro­tus­mal­lillaan

Julkaistu: 03.12.2008 Uncategorized

Vanhanen maalaili keskustan puolue­val­tuuston kokouk­sessa mallia, jossa alle kaksi­vuo­tiaiden lasten vanhemmat siirtyi­sivät yhteis­ve­ro­tukseen, jolloin toinen vanhem­mista voisi päämi­nis­terin mukaan jäädä kotiin ja toinen “paahtaa sitäkin kovempaa työelä­mässä”.

“Ei järin uudelta systee­miltä vaikuta. Suomessa perhe­ve­ro­tuk­sesta luovuttiin jo 1970-luvulla”, Virkkunen toteaa.

Hän muistuttaa, että jo tällä hetkellä nimenomaan pienten lasten isät tekevät pisintä työpäivää, kun taas naisten työuraa leimaa korkeasta koulu­tuk­sesta huoli­matta pieni­palk­kaisuus ja pätkätyöt.

“Naisten työmarkkina-asema ei ainakaan vahvis­tuisi veromal­lilla, joka kannus­taisi pieni­palk­kai­sempaa puolisoa jäämään kotiin. Tällainen yhden elättäjän malli ei ole nykypäivää. Se ei myöskään vastaa ikära­kenteen muutok­sesta ja huolto­suhteen heikke­ne­mi­sestä aiheu­tuviin tulevai­suuden haasteisiin”, Virkkunen huomauttaa.

Hänen mukaansa perheiden hyvin­vointia voidaan parhaiten edistää vahvis­ta­malla isien roolia kotona, muun muassa vanhem­pain­va­paa­jär­jes­telmää uudis­ta­malla. Se tukee myös tasa-arvota­voit­teita, ja naisten asemaa työmark­ki­noilla.

“Lapsi­per­heiden toimeen­tulon kannalta ongelma on, että vaikka verotus on yksilö­koh­taista, sosiaa­li­tur­va­jär­jes­telmä on perhe­koh­tainen. Sen johdosta kotona lapsia hoitavan vanhemman tuki on usein riippu­vainen puolison tuloista. Tähän tarvitaan muutoksia”, Virkkunen sanoo.

Virkkusen mielestä SATA-komitean ja Hetemäen johdolla verotuksen uudis­ta­mista pohtivan työryhmän linjaukset tuleekin tarkastaa rinnakkain ennen lopul­lisia esityksiä, jotta nykyi­sestä kannus­tin­lou­kuista verotuksen ja sosiaa­li­tur­va­jär­jes­telmän osalta päästäisiin.

Lisätietoja: Henna Virkkunen, 050-512 1997, henna.virkkunen@kokoomusnaiset.fi

 


Kuvat


Kokoomus.fi