Virk­ku­nen: Keskusta palaa­massa 1970-luvulle perhe­ve­ro­tus­mal­lil­laan

Julkaistu: 03.12.2008

Vanha­nen maalaili keskus­tan puolue­val­tuus­ton kokouk­sessa mallia, jossa alle kaksi­vuo­tiai­den lasten vanhem­mat siir­tyi­si­vät yhteis­ve­ro­tuk­seen, jolloin toinen vanhem­mista voisi päämi­nis­te­rin mukaan jäädä kotiin ja toinen “paah­taa sitä­kin kovem­paa työelä­mässä”.

“Ei järin uudelta systee­miltä vaikuta. Suomessa perhe­ve­ro­tuk­sesta luovut­tiin jo 1970-luvulla”, Virk­ku­nen toteaa.

Hän muis­tut­taa, että jo tällä hetkellä nime­no­maan pien­ten lasten isät teke­vät pisintä työpäi­vää, kun taas nais­ten työuraa leimaa korkeasta koulu­tuk­sesta huoli­matta pieni­palk­kai­suus ja pätkä­työt.

“Nais­ten työmark­kina-asema ei aina­kaan vahvis­tuisi vero­mal­lilla, joka kannus­taisi pieni­palk­kai­sem­paa puoli­soa jäämään kotiin. Tällai­nen yhden elät­tä­jän malli ei ole nyky­päi­vää. Se ei myös­kään vastaa ikära­ken­teen muutok­sesta ja huol­to­suh­teen heik­ke­ne­mi­sestä aiheu­tu­viin tule­vai­suu­den haas­tei­siin”, Virk­ku­nen huomaut­taa.

Hänen mukaansa perhei­den hyvin­voin­tia voidaan parhai­ten edis­tää vahvis­ta­malla isien roolia kotona, muun muassa vanhem­pain­va­paa­jär­jes­tel­mää uudis­ta­malla. Se tukee myös tasa-arvo­ta­voit­teita, ja nais­ten asemaa työmark­ki­noilla.

“Lapsi­per­hei­den toimeen­tu­lon kannalta ongelma on, että vaikka vero­tus on yksi­lö­koh­taista, sosi­aa­li­tur­va­jär­jes­telmä on perhe­koh­tai­nen. Sen johdosta kotona lapsia hoita­van vanhem­man tuki on usein riip­pu­vai­nen puoli­son tuloista. Tähän tarvi­taan muutok­sia”, Virk­ku­nen sanoo.

Virk­kusen mielestä SATA-komi­tean ja Hete­mäen johdolla vero­tuk­sen uudis­ta­mista pohti­van työryh­män linjauk­set tulee­kin tarkas­taa rinnak­kain ennen lopul­li­sia esityk­siä, jotta nykyi­sestä kannus­tin­lou­kuista vero­tuk­sen ja sosi­aa­li­tur­va­jär­jes­tel­män osalta pääs­täi­siin.

Lisä­tie­toja: Henna Virk­ku­nen, 050-512 1997, henna.virkkunen@kokoomusnaiset.fi

 


Kuvat