Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Virk­ku­nen: Keskusta palaa­massa 1970-luvulle perhe­ve­ro­tus­mal­lil­laan

Virk­ku­nen: Keskusta palaa­massa 1970-luvulle perhe­ve­ro­tus­mal­lil­laan

Julkaistu:

Vanha­nen maalaili keskus­tan puolue­val­tuus­ton kokouk­sessa mallia, jossa alle kaksi­vuo­tiai­den lasten vanhem­mat siir­tyi­si­vät yhteis­ve­ro­tuk­seen, jolloin toinen vanhem­mista voisi päämi­nis­te­rin mukaan jäädä kotiin ja toinen “paah­taa sitä­kin kovem­paa työelä­mässä”.

“Ei järin uudelta systee­miltä vaikuta. Suomessa perhe­ve­ro­tuk­sesta luovut­tiin jo 1970-luvulla”, Virk­ku­nen toteaa.

Hän muis­tut­taa, että jo tällä hetkellä nime­no­maan pien­ten lasten isät teke­vät pisintä työpäi­vää, kun taas nais­ten työuraa leimaa korkeasta koulu­tuk­sesta huoli­matta pieni­palk­kai­suus ja pätkä­työt.

“Nais­ten työmark­kina-asema ei aina­kaan vahvis­tuisi vero­mal­lilla, joka kannus­taisi pieni­palk­kai­sem­paa puoli­soa jäämään kotiin. Tällai­nen yhden elät­tä­jän malli ei ole nyky­päi­vää. Se ei myös­kään vastaa ikära­ken­teen muutok­sesta ja huol­to­suh­teen heik­ke­ne­mi­sestä aiheu­tu­viin tule­vai­suu­den haas­tei­siin”, Virk­ku­nen huomaut­taa.

Hänen mukaansa perhei­den hyvin­voin­tia voidaan parhai­ten edis­tää vahvis­ta­malla isien roolia kotona, muun muassa vanhem­pain­va­paa­jär­jes­tel­mää uudis­ta­malla. Se tukee myös tasa-arvo­ta­voit­teita, ja nais­ten asemaa työmark­ki­noilla.

“Lapsi­per­hei­den toimeen­tu­lon kannalta ongelma on, että vaikka vero­tus on yksi­lö­koh­taista, sosi­aa­li­tur­va­jär­jes­telmä on perhe­koh­tai­nen. Sen johdosta kotona lapsia hoita­van vanhem­man tuki on usein riip­pu­vai­nen puoli­son tuloista. Tähän tarvi­taan muutok­sia”, Virk­ku­nen sanoo.

Virk­kusen mielestä SATA-komi­tean ja Hete­mäen johdolla vero­tuk­sen uudis­ta­mista pohti­van työryh­män linjauk­set tulee­kin tarkas­taa rinnak­kain ennen lopul­li­sia esityk­siä, jotta nykyi­sestä kannus­tin­lou­kuista vero­tuk­sen ja sosi­aa­li­tur­va­jär­jes­tel­män osalta pääs­täi­siin.

Lisä­tie­toja: Henna Virk­ku­nen, 050-512 1997, henna.virkkunen@kokoomusnaiset.fi

 


Kuvat

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content