Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus­me­pit: Elvy­tys­pa­ket­tia ei tule hyväk­syä ilman oikeus­val­tio­me­ka­nis­mia

Kokoo­mus­me­pit: Elvy­tys­pa­ket­tia ei tule hyväk­syä ilman oikeus­val­tio­me­ka­nis­mia

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen euro­par­la­men­taa­ri­kot Petri Sarva­maaSirpa Pieti­käi­nen ja Henna Virk­ku­nen esit­tä­vät huolensa tuoreista tiedoista, joiden mukaan neuvos­ton puheen­joh­ta­ja­maa Saksa on valmis teke­mään uusia kompro­mis­seja oikeus­val­tio­me­ka­nis­mista saavut­taak­seen sovun EU:n elvy­tys­pa­ke­tista.

Elvy­tys­pa­ke­tin hyväk­syntä viiväs­tyi, kun Unkari ja Puola käyt­ti­vät veto-oikeut­taan, sillä elvy­tys­pa­ketti on sidottu oikeus­val­tio­me­ka­nis­min hyväk­syn­tään. Kokoo­mus­mep­pien mukaan jäsen­mai­den neuvos­ton ja Suomen ei tule taipua Unka­rin ja Puolan kiris­tyk­seen ja uhkai­luun.

Uhkana on, että moni­vuo­ti­nen rahoi­tus­ke­hys (MFF), sopi­mus EU:n omista varoista (OR) ja elvy­tys­ra­hasto (RRF) pyri­tään hyväk­sy­mään koko­nai­suu­tena ilman oikeus­val­tio­eh­dol­li­suutta, jotta Unkari ja Puola saadaan mukaan rahoi­tus­so­puun. Mikäli päätöstä ei saada tehtyä Saksan puheen­joh­ta­juus­kau­den aikana, ei siihen tulla palaa­maan pitkään aikaan.

“Oikeus­val­tio­eh­dol­li­suu­den aset­ta­mi­nen EU:n budjet­tiin on ollut sekä kokoo­muk­sen että Suomen halli­tuk­sen vahva tavoite. Mikäli osana euroop­pa­laista lehmän­kaup­paa vahva oikeus­val­tio­pe­ri­aate ei olisi mukana elvy­tys­ra­has­tossa, ei kokoo­mus puolu­eena voi hyväk­syä elvy­tys­pa­ket­tia Euroo­pan parla­men­tissa eikä sen pidä hyväk­syä sitä Suomen edus­kun­nas­sa­kaan. Siksi paino­tamme Suomen halli­tuk­sen vastuuta tule­vissa neuvot­te­luissa”, sanoo parla­men­tin pääneu­vot­te­li­jana oikeus­val­tio­me­ka­nis­mia koske­vassa mietin­nössä toimi­nut Petri Sarva­maa.

Eurooppa-neuvosto käsit­te­lee elvy­tys­pa­ket­tia huip­pu­ko­kouk­ses­saan 10.-11.12. Suomea kokouk­sessa edus­taa päämi­nis­teri Sanna Marin (sd.). Seuraa­vat viikot ovat ratkai­se­via, mikäli päätös aiotaan tehdä vielä tänä vuonna Saksan puheen­joh­ta­juus­kau­den aikana.

“Suomen halli­tuk­sen ja päämi­nis­teri Mari­nin on pidet­tävä neuvos­tossa kiinni vahvasta oikeus­val­tio­me­ka­nis­mista. Demo­kra­tian, ihmi­soi­keu­det, ja moniar­voi­suu­den sisäl­tävä vahva oikeus­val­tio­pe­ri­aate on YK:n ja EU:n synty­mi­sen ytimessä toisen maail­man­so­dan tärkeim­pänä opetuk­sena sekä tota­li­ta­ris­min torjuja. Se on sivis­ty­neen ja inhi­mil­li­sen elämän­ta­van ennak­koehto, minkä vuoksi onkin hämmäs­tyt­tä­vää kuinka suurella innolla perus­suo­ma­lai­set sanou­tu­vat irti tästä peri­aat­teesta”, sanoo Sirpa Pieti­käi­nen.

Meppien mukaan kokoo­mus ei voi hyväk­syä EU:n elvy­tys­pa­ket­tia edus­kun­nassa ilman vahvaa oikeus­val­tio­eh­dol­li­suutta raho­jen käytölle. Jos perus­tus­la­ki­va­lio­kunta tulkit­see pake­tin vaati­van kahden kolmas­osan enem­mis­tön edus­kun­nassa, kokoo­muk­sen kanta on ratkai­seva. Kyse­ly­tut­ki­mus­ten mukaan neljä viides­osaa euroop­pa­lai­sista sekä suoma­lai­sista haluaa oikeus­val­tio­eh­dol­li­suu­den EU:n rahoi­tuk­seen.

“Kokoo­muk­sen linja on selkeä: ei rahoja ilman oikeus­val­tio­eh­dol­li­suutta. Ratkai­sua on etsit­tävä raken­ta­vasti, mutta oikeus­val­tio­pe­ri­aat­teen ytimestä emme voi jous­taa. Tämä on ollut myös Euroo­pan parla­men­tin kanta, jonka takana on meppien ylivoi­mai­nen enem­mistö. Kyse on seuraa­vaan seit­se­mään vuoteen ainoasta todel­li­sesta mahdol­li­suu­desta puut­tua nega­tii­vi­seen oikeus­val­tio­ke­hi­tyk­seen”, sanoo Henna Virk­ku­nen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content