Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­mus­me­pit: Elvy­tys­pa­ket­tia ei tule hyväk­syä ilman oikeus­val­tio­me­ka­nis­mia

Kokoo­mus­me­pit: Elvy­tys­pa­ket­tia ei tule hyväk­syä ilman oikeus­val­tio­me­ka­nis­mia

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen euro­par­la­men­taa­ri­kot Petri Sarva­maaSirpa Pieti­käi­nen ja Henna Virk­ku­nen esit­tä­vät huolensa tuoreista tiedoista, joiden mukaan neuvos­ton puheen­joh­ta­ja­maa Saksa on valmis teke­mään uusia kompro­mis­seja oikeus­val­tio­me­ka­nis­mista saavut­taak­seen sovun EU:n elvy­tys­pa­ke­tista.

Elvy­tys­pa­ke­tin hyväk­syntä viiväs­tyi, kun Unkari ja Puola käyt­ti­vät veto-oikeut­taan, sillä elvy­tys­pa­ketti on sidottu oikeus­val­tio­me­ka­nis­min hyväk­syn­tään. Kokoo­mus­mep­pien mukaan jäsen­mai­den neuvos­ton ja Suomen ei tule taipua Unka­rin ja Puolan kiris­tyk­seen ja uhkai­luun.

Uhkana on, että moni­vuo­ti­nen rahoi­tus­ke­hys (MFF), sopi­mus EU:n omista varoista (OR) ja elvy­tys­ra­hasto (RRF) pyri­tään hyväk­sy­mään koko­nai­suu­tena ilman oikeus­val­tio­eh­dol­li­suutta, jotta Unkari ja Puola saadaan mukaan rahoi­tus­so­puun. Mikäli päätöstä ei saada tehtyä Saksan puheen­joh­ta­juus­kau­den aikana, ei siihen tulla palaa­maan pitkään aikaan.

“Oikeus­val­tio­eh­dol­li­suu­den aset­ta­mi­nen EU:n budjet­tiin on ollut sekä kokoo­muk­sen että Suomen halli­tuk­sen vahva tavoite. Mikäli osana euroop­pa­laista lehmän­kaup­paa vahva oikeus­val­tio­pe­ri­aate ei olisi mukana elvy­tys­ra­has­tossa, ei kokoo­mus puolu­eena voi hyväk­syä elvy­tys­pa­ket­tia Euroo­pan parla­men­tissa eikä sen pidä hyväk­syä sitä Suomen edus­kun­nas­sa­kaan. Siksi paino­tamme Suomen halli­tuk­sen vastuuta tule­vissa neuvot­te­luissa”, sanoo parla­men­tin pääneu­vot­te­li­jana oikeus­val­tio­me­ka­nis­mia koske­vassa mietin­nössä toimi­nut Petri Sarva­maa.

Eurooppa-neuvosto käsit­te­lee elvy­tys­pa­ket­tia huip­pu­ko­kouk­ses­saan 10.-11.12. Suomea kokouk­sessa edus­taa päämi­nis­teri Sanna Marin (sd.). Seuraa­vat viikot ovat ratkai­se­via, mikäli päätös aiotaan tehdä vielä tänä vuonna Saksan puheen­joh­ta­juus­kau­den aikana.

“Suomen halli­tuk­sen ja päämi­nis­teri Mari­nin on pidet­tävä neuvos­tossa kiinni vahvasta oikeus­val­tio­me­ka­nis­mista. Demo­kra­tian, ihmi­soi­keu­det, ja moniar­voi­suu­den sisäl­tävä vahva oikeus­val­tio­pe­ri­aate on YK:n ja EU:n synty­mi­sen ytimessä toisen maail­man­so­dan tärkeim­pänä opetuk­sena sekä tota­li­ta­ris­min torjuja. Se on sivis­ty­neen ja inhi­mil­li­sen elämän­ta­van ennak­koehto, minkä vuoksi onkin hämmäs­tyt­tä­vää kuinka suurella innolla perus­suo­ma­lai­set sanou­tu­vat irti tästä peri­aat­teesta”, sanoo Sirpa Pieti­käi­nen.

Meppien mukaan kokoo­mus ei voi hyväk­syä EU:n elvy­tys­pa­ket­tia edus­kun­nassa ilman vahvaa oikeus­val­tio­eh­dol­li­suutta raho­jen käytölle. Jos perus­tus­la­ki­va­lio­kunta tulkit­see pake­tin vaati­van kahden kolmas­osan enem­mis­tön edus­kun­nassa, kokoo­muk­sen kanta on ratkai­seva. Kyse­ly­tut­ki­mus­ten mukaan neljä viides­osaa euroop­pa­lai­sista sekä suoma­lai­sista haluaa oikeus­val­tio­eh­dol­li­suu­den EU:n rahoi­tuk­seen.

“Kokoo­muk­sen linja on selkeä: ei rahoja ilman oikeus­val­tio­eh­dol­li­suutta. Ratkai­sua on etsit­tävä raken­ta­vasti, mutta oikeus­val­tio­pe­ri­aat­teen ytimestä emme voi jous­taa. Tämä on ollut myös Euroo­pan parla­men­tin kanta, jonka takana on meppien ylivoi­mai­nen enem­mistö. Kyse on seuraa­vaan seit­se­mään vuoteen ainoasta todel­li­sesta mahdol­li­suu­desta puut­tua nega­tii­vi­seen oikeus­val­tio­ke­hi­tyk­seen”, sanoo Henna Virk­ku­nen.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content