Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Arto Satonen

Arto Satonen

22.1.2016

Kokoo­mus: Työ on paras tapa kotou­tua

Kokoo­mus julkaisi tänään listauk­sen noin 30 toimen­pi­teestä, joilla turva­pai­kan saavien kotou­tu­mista tulisi edis­tää. Kokoo­mus ehdot­taa mm. nopeasti alka­vaa kieli­kou­lu­tusta, johon

2.12.2015

Kokoo­muk­sen Sato­nen: Halli­tuk­sen vietävä kilpai­lu­ky­ky­la­ki­pa­ketti maaliin

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jan, kansan­edus­taja Arto Sato­sen mukaan on vali­tet­ta­vaa, ettei yhteis­kun­ta­kun­ta­so­pi­musta synty­nyt useam­masta yrityk­sestä huoli­matta. Sato­sen mukaan halli­tuk­sen on tässä

15.10.2015

Sato­nen: Paikal­li­sen sopi­mi­sen esityk­sillä lisää työtä ja luot­ta­musta

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Arto Sato­nen pitää yhteis­­toi­­minta-asia­­mies Harri Hieta­lan tors­taina julkis­tet­tuja esityk­siä tarpeel­li­sina aske­lina kohti tehok­kaam­pia työmark­ki­noita ja vahvem­paa

30.9.2015

Sato­nen: Uudis­tuk­set tehdään jotta suoma­lai­silla olisi työtä

Tosi­asioita ei pääse pakoon. Julki­sessa talou­dessa on kymme­nen miljar­din kestä­vyys­vaje. Velaksi elämi­nen jatkuu seit­se­mättä vuotta, eikä selviä merk­kejä kään­teestä ole.

1.9.2015

Kokoo­muk­sen Sato­nen: Halli­tuk­sen on nyt otet­tava vastuu suoma­lai­sesta työstä

Kansal­li­nen Kokoo­mus täyt­tää 100 vuotta vuonna 2018. Lähes­tyes­sämme juhla­vuotta on erin­omai­nen paikka pohtia, mihin Kokoo­musta tarvi­taan ja mikä on Kokoo­muk­sen

12.4.2015

Kokoo­muk­sen Sato­nen: Polii­sien mahdol­li­suu­det selvit­tää rikok­sia vaarassa

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Arto Sato­nen kantaa huolta polii­sin mahdol­li­suuk­sista selvit­tää sille ilmoi­te­tut rikok­set. Tilas­to­jen perus­teella vaka­vien rikos­ten selvit­tä­mi­nen on

18.12.2014

Arto Sato­nen: Maalais­jär­jellä jäte­ve­det kuntoon!

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Arto Sato­nen kiit­tää ympä­ris­tö­mi­nis­teri Sanni Grahn-Laasosta jäte­ve­sia­se­tuk­sen virhei­siin puut­tu­mi­sesta. ?Harva kansan­edus­taja on saanut työs­sään yhtä paljon palau­tetta

9.11.2014

Arto Sato­nen: Opet­ta­jien arvo­val­lasta pidet­tävä kiinni

Suomen menes­tys kansain­vä­li­sissä Pisa-tutki­­muk­­sissa on tehnyt suoma­lai­sesta koulu­jär­jes­tel­mästä jopa vien­ti­tuot­teen. Menes­tyk­sestä pitää iloita, mutta ei se ei saa sokeut­taa meitä

16.9.2014

Sato­nen: Puoluei­den on yhdessä etsit­tävä ratkaisu turval­li­suu­den ja oikeus­lai­tok­sen toimin­nan varmis­ta­mi­seksi

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jan Arto Sato­sen puhe edus­kun­nassa talous­ar­vio 2015 lähe­te­kes­kus­te­lussa 16.9.2014 Arvoisa puhe­mies, Usein unoh­tuu, että Suomi on maail­man parhaita

18.8.2014

Sato­nen: Emme voi sulkea silmiä Ukrai­nalta emmekä talous­ti­lan­teelta

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Arto Sato­nen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män kesä­ko­kouk­sen puheen­vuoro 18.8.2014 Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia Hyvät kansan­edus­ta­jat, Rauhal­li­sesta kesästä huoli­matta edus­kun­nan syksy

Skip to content