Satonen: Uudis­tukset tehdään jotta suoma­lai­silla olisi työtä – kokoomus.fi
MENU
Satonen: Uudis­tukset tehdään jotta suoma­lai­silla olisi työtä

Satonen: Uudis­tukset tehdään jotta suoma­lai­silla olisi työtä

Julkaistu: 30.09.2015 Uncategorized

Tosiasioita ei pääse pakoon. Julki­sessa talou­dessa on kymmenen miljardin kestä­vyysvaje. Velaksi eläminen jatkuu seitse­mättä vuotta, eikä selviä merkkejä käänteestä ole.

Suomi velkaantuu vauhdilla, joka hipoo EU:n finans­si­po­li­tiikan sääntöjen rajoja. Tarvitaan isoja uudis­tuksia laajalla rinta­malla. Omissa käsissä olevat keinot on käytettävä. On saatava käänne aikaan. Meidän kansan valit­semien päättäjien on tehtävä sitä, mihin kansa on meidät valinnut: Päätöksiä. Päätöksiä, joilla turvataan hyvin­voin­tiyh­teis­kunta!

Suoma­laisen työn kilpai­lu­kyvyn palaut­ta­minen on yksin­ker­tai­sesti välttä­mä­töntä tehdä. Reaaliset yksik­kö­työ­kus­tan­nukset ovat 2000-luvun aikana karanneet käsistä, ja sen me suoma­laiset olemme antaneet tapahtua ihan itse. Yhdessä nämä ongelmat on myös ratkaistava. Se on tehtävä, jotta voimme jatkos­sakin tarjota suoma­lai­sille maksut­toman koulu­tuksen ja laadukkaat terveys­pal­velut sekä välttä­mät­tömät tulon­siirrot.

Pohjois­mainen yhteis­kun­ta­malli on maailman paras. Sen emme saa Suomessa antaa päättä­mät­tö­myyden seurauksena romahtaa. Siksi meidän on itse, omilla päätök­sil­lämme, varmis­tettava rahoi­tus­pohjan kestävyys. Sen on oltava riittävän vahva palve­luiden ja huolen­pidon varmis­ta­mi­seksi myös tuleville sukupol­ville. Tästä on kysymys ja siksi hallitus teki kaikkensa, jotta tähän maahan olisi saatu yhteis­kun­ta­so­pimus. Sen suoma­laiset olisivat tarvinneet.

Vieläkin on työmark­ki­na­jär­jes­töillä mahdol­lisuus ja toivot­ta­vasti onnis­tuvat. Maltil­linen palkka­rat­kaisu olisi terve­tullut kilpai­lu­kykyä vahvis­tavien toimien jatkoksi. Hallitus ei kuitenkaan voi enää odottaa ja siksi uudis­tukset on nyt laitettava liikkeelle. Tälle Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä antaa täyden tukensa. Suoma­lainen työ pitää kustan­nuk­siltaan palauttaa samalle lähtö­vii­valle kilpai­li­ja­maiden kanssa.

Tosiasioiden kiistä­minen on kaiken viisauden loppu. Työttömyys on vuodessa kasvanut yli 30 tuhan­nella. Suunta on kestä­mätön. Näin korkealla työttö­myyden tasolla ei voida turvata kestävää hyvin­vointia. Se on fakta.

Suomi on ainoa EU-maa, jonka talous ei kasva. Ikära­ken­teemme on epäedul­linen. Vuosien saatossa kasaan­tunut byrokratia ja normi­taakka ovat heiken­täneet aloit­teel­li­suutta ja riskin­ot­to­ha­luk­kuutta. Malliop­pilas on kiihty­vällä vauhdilla matkalla kohti kriisi­maiden ja autet­tavien joukkoa.

Julkis­ta­louden tasapai­not­ta­mis­tar­peesta puoli­toista miljardia on halli­tus­oh­jel­massa pyritty kattamaan ensisi­jai­sesti yhteis­kun­ta­so­pi­muk­sella. On hyvä, että yhteis­kun­ta­so­pi­muksen korvaavat toimet takaavat nyt saman vaiku­tuksen. Emme joudu nyt leikkaamaan lisää, emmekä korot­tamaan veroja. Suomi nostetaan tästä suosta turvaa­malla nykyisiä työpaikkoja ja luomalla uusia. Siksi me tätä nyt teemme.

Nämä ovat poikkeuk­sel­lisia toimia poikkeuk­sel­lisina aikoina. Niitä ei tehdä siksi, että halut­taisiin leikata työnte­ki­jöiden etuja. Nämä uudis­tukset tehdään siksi, että suoma­lai­silla olisi töitä: Turvataan olemassa olevia työpaikkoja, luodaan uusia työpaikkoja työnsä menet­tä­neille ja koulusta valmis­tu­ville. Tehdään työnte­kijän palkkaa­minen kannat­ta­vam­maksi.

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä on erittäin tyyty­väinen siihen, että perhe­va­paiden kustan­nuksia tasataan 2500 euron kerta­kor­vauk­sella. Kyseessä on pitkään odotettu, merkittävä tasa-arvoteko. Tämä parantaa erityi­sesti nuorten naisten työmarkkina-asemaa. Ei voi olla niin, että 2010-luvulla äitiriski estää naisia pääse­mästä työuralla eteenpäin. Muutos­tur­va­pa­ke­tissa myös irtisa­no­tuille annetaan tukea valmen­nukseen uuden työn etsimistä varten, sekä myös oikeus työter­veys­huoltoon puoli vuotta irtisa­no­misen jälkeen. Nämä ovat hyviä toimia!

Hallitus on ollut koko ajan johdon­mu­kainen viiden prosentin kilpai­lu­ky­ky­ta­voit­teessa. Hyvään loppu­tu­lokseen voidaan päästä useampaa tietä. Onkin hyvä, että hallitus on vielä maanan­taina muokannut pakettia tasapuo­li­sem­maksi siten, että ylityö- ja sunnun­tai­kor­vausten leikkauk­sista luovuttiin ja lomara­hoista tingittiin. Näin on saatu kokonaisuus, joka kohtelee reilusti eri aloilla työsken­te­leviä. Tämä oli tarpeel­linen muutos.

Edessä on vielä vuosien savotta. Nyt on kuitenkin otettu pitkä askel oikeaan suuntaan. Toimeen on ryhdytty suoma­laisen hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan pelas­ta­mi­seksi. Tähän työhön ovat terve­tul­leita kaikki ne, jotka ovat valmiita tosiasiat tunnus­tamaan. Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä tukee halli­tuksen esitystä.

 

Kokoo­muksen ryhmä­pu­heen­vuoro kilpai­lu­ky­ky­tie­don­an­nosta 30.9.2015


Kokoomus.fi