• FI
 • SV
 • MENU
  Sato­nen: Uudis­tuk­set tehdään jotta suoma­lai­silla olisi työtä
  Twiittaa

  Sato­nen: Uudis­tuk­set tehdään jotta suoma­lai­silla olisi työtä

  Julkaistu: 30.09.2015 Uncategorized

  Tosi­asioita ei pääse pakoon. Julki­sessa talou­dessa on kymme­nen miljar­din kestä­vyys­vaje. Velaksi elämi­nen jatkuu seit­se­mättä vuotta, eikä selviä merk­kejä kään­teestä ole.

  Suomi velkaan­tuu vauh­dilla, joka hipoo EU:n finans­si­po­li­tii­kan sään­tö­jen rajoja. Tarvi­taan isoja uudis­tuk­sia laajalla rinta­malla. Omissa käsissä olevat keinot on käytet­tävä. On saatava käänne aikaan. Meidän kansan valit­se­mien päät­tä­jien on tehtävä sitä, mihin kansa on meidät valin­nut: Päätök­siä. Päätök­siä, joilla turva­taan hyvin­voin­tiyh­teis­kunta!

  Suoma­lai­sen työn kilpai­lu­ky­vyn palaut­ta­mi­nen on yksin­ker­tai­sesti vält­tä­mä­töntä tehdä. Reaa­li­set yksik­kö­työ­kus­tan­nuk­set ovat 2000-luvun aikana karan­neet käsistä, ja sen me suoma­lai­set olemme anta­neet tapah­tua ihan itse. Yhdessä nämä ongel­mat on myös ratkais­tava. Se on tehtävä, jotta voimme jatkos­sa­kin tarjota suoma­lai­sille maksut­to­man koulu­tuk­sen ja laaduk­kaat terveys­pal­ve­lut sekä vält­tä­mät­tö­mät tulon­siir­rot.

  Pohjois­mai­nen yhteis­kun­ta­malli on maail­man paras. Sen emme saa Suomessa antaa päät­tä­mät­tö­myy­den seurauk­sena romah­taa. Siksi meidän on itse, omilla päätök­sil­lämme, varmis­tet­tava rahoi­tus­poh­jan kestä­vyys. Sen on oltava riit­tä­vän vahva palve­lui­den ja huolen­pi­don varmis­ta­mi­seksi myös tule­ville suku­pol­ville. Tästä on kysy­mys ja siksi halli­tus teki kaik­kensa, jotta tähän maahan olisi saatu yhteis­kun­ta­so­pi­mus. Sen suoma­lai­set olisi­vat tarvin­neet.

  Vielä­kin on työmark­ki­na­jär­jes­töillä mahdol­li­suus ja toivot­ta­vasti onnis­tu­vat. Maltil­li­nen palk­ka­rat­kaisu olisi terve­tul­lut kilpai­lu­ky­kyä vahvis­ta­vien toimien jatkoksi. Halli­tus ei kuiten­kaan voi enää odot­taa ja siksi uudis­tuk­set on nyt laitet­tava liik­keelle. Tälle Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä antaa täyden tukensa. Suoma­lai­nen työ pitää kustan­nuk­sil­taan palaut­taa samalle lähtö­vii­valle kilpai­li­ja­mai­den kanssa.

  Tosi­asioi­den kiis­tä­mi­nen on kaiken viisau­den loppu. Työt­tö­myys on vuodessa kasva­nut yli 30 tuhan­nella. Suunta on kestä­mä­tön. Näin korkealla työt­tö­myy­den tasolla ei voida turvata kestä­vää hyvin­voin­tia. Se on fakta.

  Suomi on ainoa EU-maa, jonka talous ei kasva. Ikära­ken­teemme on epäe­dul­li­nen. Vuosien saatossa kasaan­tu­nut byro­kra­tia ja normi­taakka ovat heiken­tä­neet aloit­teel­li­suutta ja riskin­ot­to­ha­luk­kuutta. Malliop­pi­las on kiih­ty­vällä vauh­dilla matkalla kohti krii­si­mai­den ja autet­ta­vien jouk­koa.

  Julkis­ta­lou­den tasa­pai­not­ta­mis­tar­peesta puoli­toista miljar­dia on halli­tus­oh­jel­massa pyritty katta­maan ensi­si­jai­sesti yhteis­kun­ta­so­pi­muk­sella. On hyvä, että yhteis­kun­ta­so­pi­muk­sen korvaa­vat toimet takaa­vat nyt saman vaiku­tuk­sen. Emme joudu nyt leik­kaa­maan lisää, emmekä korot­ta­maan veroja. Suomi noste­taan tästä suosta turvaa­malla nykyi­siä työpaik­koja ja luomalla uusia. Siksi me tätä nyt teemme.

  Nämä ovat poik­keuk­sel­li­sia toimia poik­keuk­sel­li­sina aikoina. Niitä ei tehdä siksi, että halut­tai­siin leikata työn­te­ki­jöi­den etuja. Nämä uudis­tuk­set tehdään siksi, että suoma­lai­silla olisi töitä: Turva­taan olemassa olevia työpaik­koja, luodaan uusia työpaik­koja työnsä menet­tä­neille ja koulusta valmis­tu­ville. Tehdään työn­te­ki­jän palk­kaa­mi­nen kannat­ta­vam­maksi.

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on erit­täin tyyty­väi­nen siihen, että perhe­va­pai­den kustan­nuk­sia tasa­taan 2500 euron kerta­kor­vauk­sella. Kyseessä on pitkään odotettu, merkit­tävä tasa-arvo­teko. Tämä paran­taa erityi­sesti nuor­ten nais­ten työmark­kina-asemaa. Ei voi olla niin, että 2010-luvulla äiti­riski estää naisia pääse­mästä työuralla eteen­päin. Muutos­tur­va­pa­ke­tissa myös irti­sa­no­tuille anne­taan tukea valmen­nuk­seen uuden työn etsi­mistä varten, sekä myös oikeus työter­veys­huol­toon puoli vuotta irti­sa­no­mi­sen jälkeen. Nämä ovat hyviä toimia!

  Halli­tus on ollut koko ajan johdon­mu­kai­nen viiden prosen­tin kilpai­lu­ky­ky­ta­voit­teessa. Hyvään loppu­tu­lok­seen voidaan päästä useam­paa tietä. Onkin hyvä, että halli­tus on vielä maanan­taina muokan­nut paket­tia tasa­puo­li­sem­maksi siten, että ylityö- ja sunnun­tai­kor­vaus­ten leik­kauk­sista luovut­tiin ja loma­ra­hoista tingit­tiin. Näin on saatu koko­nai­suus, joka kohte­lee reilusti eri aloilla työs­ken­te­le­viä. Tämä oli tarpeel­li­nen muutos.

  Edessä on vielä vuosien savotta. Nyt on kuiten­kin otettu pitkä askel oike­aan suun­taan. Toimeen on ryhdytty suoma­lai­sen hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­seksi. Tähän työhön ovat terve­tul­leita kaikki ne, jotka ovat valmiita tosi­asiat tunnus­ta­maan. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä tukee halli­tuk­sen esitystä.

   

  Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro kilpai­lu­ky­ky­tie­don­an­nosta 30.9.2015