Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sato­nen: Uudis­tuk­set tehdään jotta suoma­lai­silla olisi työtä

Sato­nen: Uudis­tuk­set tehdään jotta suoma­lai­silla olisi työtä

Julkaistu:

Tosi­asioita ei pääse pakoon. Julki­sessa talou­dessa on kymme­nen miljar­din kestä­vyys­vaje. Velaksi elämi­nen jatkuu seit­se­mättä vuotta, eikä selviä merk­kejä kään­teestä ole.

Suomi velkaan­tuu vauh­dilla, joka hipoo EU:n finans­si­po­li­tii­kan sään­tö­jen rajoja. Tarvi­taan isoja uudis­tuk­sia laajalla rinta­malla. Omissa käsissä olevat keinot on käytet­tävä. On saatava käänne aikaan. Meidän kansan valit­se­mien päät­tä­jien on tehtävä sitä, mihin kansa on meidät valin­nut: Päätök­siä. Päätök­siä, joilla turva­taan hyvin­voin­tiyh­teis­kunta!

Suoma­lai­sen työn kilpai­lu­ky­vyn palaut­ta­mi­nen on yksin­ker­tai­sesti vält­tä­mä­töntä tehdä. Reaa­li­set yksik­kö­työ­kus­tan­nuk­set ovat 2000-luvun aikana karan­neet käsistä, ja sen me suoma­lai­set olemme anta­neet tapah­tua ihan itse. Yhdessä nämä ongel­mat on myös ratkais­tava. Se on tehtävä, jotta voimme jatkos­sa­kin tarjota suoma­lai­sille maksut­to­man koulu­tuk­sen ja laaduk­kaat terveys­pal­ve­lut sekä vält­tä­mät­tö­mät tulon­siir­rot.

Pohjois­mai­nen yhteis­kun­ta­malli on maail­man paras. Sen emme saa Suomessa antaa päät­tä­mät­tö­myy­den seurauk­sena romah­taa. Siksi meidän on itse, omilla päätök­sil­lämme, varmis­tet­tava rahoi­tus­poh­jan kestä­vyys. Sen on oltava riit­tä­vän vahva palve­lui­den ja huolen­pi­don varmis­ta­mi­seksi myös tule­ville suku­pol­ville. Tästä on kysy­mys ja siksi halli­tus teki kaik­kensa, jotta tähän maahan olisi saatu yhteis­kun­ta­so­pi­mus. Sen suoma­lai­set olisi­vat tarvin­neet.

Vielä­kin on työmark­ki­na­jär­jes­töillä mahdol­li­suus ja toivot­ta­vasti onnis­tu­vat. Maltil­li­nen palk­ka­rat­kaisu olisi terve­tul­lut kilpai­lu­ky­kyä vahvis­ta­vien toimien jatkoksi. Halli­tus ei kuiten­kaan voi enää odot­taa ja siksi uudis­tuk­set on nyt laitet­tava liik­keelle. Tälle Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä antaa täyden tukensa. Suoma­lai­nen työ pitää kustan­nuk­sil­taan palaut­taa samalle lähtö­vii­valle kilpai­li­ja­mai­den kanssa.

Tosi­asioi­den kiis­tä­mi­nen on kaiken viisau­den loppu. Työt­tö­myys on vuodessa kasva­nut yli 30 tuhan­nella. Suunta on kestä­mä­tön. Näin korkealla työt­tö­myy­den tasolla ei voida turvata kestä­vää hyvin­voin­tia. Se on fakta.

Suomi on ainoa EU-maa, jonka talous ei kasva. Ikära­ken­teemme on epäe­dul­li­nen. Vuosien saatossa kasaan­tu­nut byro­kra­tia ja normi­taakka ovat heiken­tä­neet aloit­teel­li­suutta ja riskin­ot­to­ha­luk­kuutta. Malliop­pi­las on kiih­ty­vällä vauh­dilla matkalla kohti krii­si­mai­den ja autet­ta­vien jouk­koa.

Julkis­ta­lou­den tasa­pai­not­ta­mis­tar­peesta puoli­toista miljar­dia on halli­tus­oh­jel­massa pyritty katta­maan ensi­si­jai­sesti yhteis­kun­ta­so­pi­muk­sella. On hyvä, että yhteis­kun­ta­so­pi­muk­sen korvaa­vat toimet takaa­vat nyt saman vaiku­tuk­sen. Emme joudu nyt leik­kaa­maan lisää, emmekä korot­ta­maan veroja. Suomi noste­taan tästä suosta turvaa­malla nykyi­siä työpaik­koja ja luomalla uusia. Siksi me tätä nyt teemme.

Nämä ovat poik­keuk­sel­li­sia toimia poik­keuk­sel­li­sina aikoina. Niitä ei tehdä siksi, että halut­tai­siin leikata työn­te­ki­jöi­den etuja. Nämä uudis­tuk­set tehdään siksi, että suoma­lai­silla olisi töitä: Turva­taan olemassa olevia työpaik­koja, luodaan uusia työpaik­koja työnsä menet­tä­neille ja koulusta valmis­tu­ville. Tehdään työn­te­ki­jän palk­kaa­mi­nen kannat­ta­vam­maksi.

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä on erit­täin tyyty­väi­nen siihen, että perhe­va­pai­den kustan­nuk­sia tasa­taan 2500 euron kerta­kor­vauk­sella. Kyseessä on pitkään odotettu, merkit­tävä tasa-arvo­teko. Tämä paran­taa erityi­sesti nuor­ten nais­ten työmark­kina-asemaa. Ei voi olla niin, että 2010-luvulla äiti­riski estää naisia pääse­mästä työuralla eteen­päin. Muutos­tur­va­pa­ke­tissa myös irti­sa­no­tuille anne­taan tukea valmen­nuk­seen uuden työn etsi­mistä varten, sekä myös oikeus työter­veys­huol­toon puoli vuotta irti­sa­no­mi­sen jälkeen. Nämä ovat hyviä toimia!

Halli­tus on ollut koko ajan johdon­mu­kai­nen viiden prosen­tin kilpai­lu­ky­ky­ta­voit­teessa. Hyvään loppu­tu­lok­seen voidaan päästä useam­paa tietä. Onkin hyvä, että halli­tus on vielä maanan­taina muokan­nut paket­tia tasa­puo­li­sem­maksi siten, että ylityö- ja sunnun­tai­kor­vaus­ten leik­kauk­sista luovut­tiin ja loma­ra­hoista tingit­tiin. Näin on saatu koko­nai­suus, joka kohte­lee reilusti eri aloilla työs­ken­te­le­viä. Tämä oli tarpeel­li­nen muutos.

Edessä on vielä vuosien savotta. Nyt on kuiten­kin otettu pitkä askel oike­aan suun­taan. Toimeen on ryhdytty suoma­lai­sen hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­seksi. Tähän työhön ovat terve­tul­leita kaikki ne, jotka ovat valmiita tosi­asiat tunnus­ta­maan. Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä tukee halli­tuk­sen esitystä.

 

Kokoo­muk­sen ryhmä­pu­heen­vuoro kilpai­lu­ky­ky­tie­don­an­nosta 30.9.2015

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content