Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sato­nen: Paikal­li­sen sopi­mi­sen esityk­sillä lisää työtä ja luot­ta­musta

Sato­nen: Paikal­li­sen sopi­mi­sen esityk­sillä lisää työtä ja luot­ta­musta

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Arto Sato­nen pitää yhteis­toi­minta-asia­mies Harri Hieta­lan tors­taina julkis­tet­tuja esityk­siä tarpeel­li­sina aske­lina kohti tehok­kaam­pia työmark­ki­noita ja vahvem­paa työl­li­syyttä.

”Kaikki työl­li­syyttä lisää­vät uudis­tuk­set tule­vat suureen tarpee­seen. Vain niillä voidaan rahoit­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut ja toimeen­tu­lon turvaa­vat tulon­siir­rot. Paikal­li­sen sopi­mi­sen paketti on halli­tus­oh­jel­man työlin­jan tärkeim­piä osia. Sen toteut­ta­mi­nen on vält­tä­mä­tön edel­ly­tys halli­tus­oh­jel­man työl­li­syys­ta­voit­teen saavut­ta­mi­seksi”, Sato­nen kommen­toi.

Sato­nen muis­tut­taa, että esityk­set laajen­tai­si­vat toteu­tues­saan sopi­mus­va­pautta. ”Erityi­sen tärkeää on avata paikal­li­sen sopi­mi­sen mahdol­li­suus myös järjes­täy­ty­mät­tö­mille yrityk­sille. Ehdo­tus tuo yrityk­set keske­nään tasa­ver­tai­sem­miksi muut­tu­viin talou­del­li­siin oloi­hin sopeu­tu­mi­sessa”, Sato­nen arvioi.

Muista ehdo­tuk­sista Sato­nen ottaa esiin eten­kin työai­ka­pank­kia koske­vien säädös­ten nosta­mi­sen lain­sää­dän­töön. ”Toinen tärkeä yksi­tyis­kohta on henki­lös­tön vaiku­tus­mah­dol­li­suuk­sien lisää­mi­nen. Se on keino sitout­taa työn­te­ki­jöitä ja työnan­ta­jia yhtei­seen etuun. Yrityk­sen menes­tys ja työpaik­ko­jen säily­mi­nen kulke­vat käsi kädessä”, Sato­nen päät­tää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content