Satonen: Paikal­lisen sopimisen esityk­sillä lisää työtä ja luotta­musta – kokoomus.fi
MENU
Satonen: Paikal­lisen sopimisen esityk­sillä lisää työtä ja luotta­musta

Satonen: Paikal­lisen sopimisen esityk­sillä lisää työtä ja luotta­musta

Julkaistu: 15.10.2015 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja, kansan­edustaja Arto Satonen pitää yhteis­toi­minta-asiamies Harri Hietalan torstaina julkis­tettuja esityksiä tarpeel­lisina askelina kohti tehok­kaampia työmark­ki­noita ja vahvempaa työlli­syyttä.

”Kaikki työlli­syyttä lisäävät uudis­tukset tulevat suureen tarpeeseen. Vain niillä voidaan rahoittaa hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan palvelut ja toimeen­tulon turvaavat tulon­siirrot. Paikal­lisen sopimisen paketti on halli­tus­oh­jelman työlinjan tärkeimpiä osia. Sen toteut­ta­minen on välttä­mätön edellytys halli­tus­oh­jelman työlli­syys­ta­voitteen saavut­ta­mi­seksi”, Satonen kommentoi.

Satonen muistuttaa, että esitykset laajen­tai­sivat toteu­tuessaan sopimus­va­pautta. ”Erityisen tärkeää on avata paikal­lisen sopimisen mahdol­lisuus myös järjes­täy­ty­mät­tö­mille yrityk­sille. Ehdotus tuo yritykset keskenään tasaver­tai­sem­miksi muuttuviin talou­del­lisiin oloihin sopeu­tu­mi­sessa”, Satonen arvioi.

Muista ehdotuk­sista Satonen ottaa esiin etenkin työai­ka­pankkia koskevien säädösten nosta­misen lainsää­däntöön. ”Toinen tärkeä yksityis­kohta on henki­löstön vaiku­tus­mah­dol­li­suuksien lisää­minen. Se on keino sitouttaa työnte­ki­jöitä ja työnan­tajia yhteiseen etuun. Yrityksen menestys ja työpaik­kojen säily­minen kulkevat käsi kädessä”, Satonen päättää.


Kokoomus.fi