Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Sato­nen: Paikal­li­sen sopi­mi­sen esityk­sillä lisää työtä ja luot­ta­musta

Sato­nen: Paikal­li­sen sopi­mi­sen esityk­sillä lisää työtä ja luot­ta­musta

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Arto Sato­nen pitää yhteis­toi­minta-asia­mies Harri Hieta­lan tors­taina julkis­tet­tuja esityk­siä tarpeel­li­sina aske­lina kohti tehok­kaam­pia työmark­ki­noita ja vahvem­paa työl­li­syyttä.

”Kaikki työl­li­syyttä lisää­vät uudis­tuk­set tule­vat suureen tarpee­seen. Vain niillä voidaan rahoit­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut ja toimeen­tu­lon turvaa­vat tulon­siir­rot. Paikal­li­sen sopi­mi­sen paketti on halli­tus­oh­jel­man työlin­jan tärkeim­piä osia. Sen toteut­ta­mi­nen on vält­tä­mä­tön edel­ly­tys halli­tus­oh­jel­man työl­li­syys­ta­voit­teen saavut­ta­mi­seksi”, Sato­nen kommen­toi.

Sato­nen muis­tut­taa, että esityk­set laajen­tai­si­vat toteu­tues­saan sopi­mus­va­pautta. ”Erityi­sen tärkeää on avata paikal­li­sen sopi­mi­sen mahdol­li­suus myös järjes­täy­ty­mät­tö­mille yrityk­sille. Ehdo­tus tuo yrityk­set keske­nään tasa­ver­tai­sem­miksi muut­tu­viin talou­del­li­siin oloi­hin sopeu­tu­mi­sessa”, Sato­nen arvioi.

Muista ehdo­tuk­sista Sato­nen ottaa esiin eten­kin työai­ka­pank­kia koske­vien säädös­ten nosta­mi­sen lain­sää­dän­töön. ”Toinen tärkeä yksi­tyis­kohta on henki­lös­tön vaiku­tus­mah­dol­li­suuk­sien lisää­mi­nen. Se on keino sitout­taa työn­te­ki­jöitä ja työnan­ta­jia yhtei­seen etuun. Yrityk­sen menes­tys ja työpaik­ko­jen säily­mi­nen kulke­vat käsi kädessä”, Sato­nen päät­tää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content