Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen Sato­nen: Halli­tuk­sen vietävä kilpai­lu­ky­ky­la­ki­pa­ketti maaliin

Kokoo­muk­sen Sato­nen: Halli­tuk­sen vietävä kilpai­lu­ky­ky­la­ki­pa­ketti maaliin

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jan, kansan­edus­taja Arto Sato­sen mukaan on vali­tet­ta­vaa, ettei yhteis­kun­ta­kun­ta­so­pi­musta synty­nyt useam­masta yrityk­sestä huoli­matta.

Sato­sen mukaan halli­tuk­sen on tässä tilan­teessa jatket­tava oman kilpai­lu­ky­ky­la­ki­pa­ke­tin eteen­päin viemistä Suomen kilpai­lu­ky­vyn paran­ta­mi­seksi ja työl­li­syy­den edis­tä­mi­seksi.

Tämän lisäksi on edis­tet­tävä paikal­lista sopi­mista halli­tus­oh­jel­man tavoit­tei­den mukai­sesti.

”Halli­tuk­sen tulee pitää kiinni 72 prosen­tin työl­li­syys­ta­voit­teesta julki­sen talou­den tasa­pai­not­ta­mi­seksi ja hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan rahoi­tus­poh­jan pelas­ta­mi­seksi”, Sato­nen muis­tut­taa.

Sato­nen koros­taa, että kilpai­lu­ky­ky­pa­ketti on vält­tä­mä­tön, koska nykyi­nen työl­li­syy­den taso ei riitä takaa­maan laaduk­kaita koulu­tus- ja tervey­den­hoi­to­pal­ve­luita ja sosi­aa­li­tur­vaa tule­vai­suu­dessa. Tämän takia on tärkeää saada työl­li­syys nopeasti kasvuun ja siihen tehok­kain keino on pienen­tää yksik­kö­työ­kus­tan­nuk­sia.

”Toimen­pi­teet on tehtävä, jotta työn teet­tä­mi­nen olisi entistä kannat­ta­vam­paa ja yhä useampi suoma­lai­nen työl­lis­tyisi”, Sato­nen viit­taa talou­den koko­nais­ku­vaan.

Sato­nen muis­tut­taa, että halli­tus joutuu teke­mään korvaa­vat toimen­pi­teet, koska yhteis­kun­ta­so­pi­musta ei pystytty teke­mään kolmi­kan­tai­sesti, mikä olisi ollut paras ratkaisu.

”Toivomme, että yhteis­kun­ta­so­pi­muk­sen kaatu­mi­sesta huoli­matta ensi syksynä saadaan kuiten­kin aikaan työl­li­syyttä tukeva maltil­li­nen palk­ka­rat­kaisu.”

 

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

15.6.2024

Petteri Orpon linja­puhe puolue­ko­kouk­sessa 2024

Muutok­set puhut­taessa mahdol­li­sia. Hyvä puolue­ko­kous, Muis­tat­teko tunnel­man Kala­joella kaksi vuotta sitten? Ilmassa oli tahtoa ja päät­tä­väi­syyttä. Olimme nähneet, mihin vasem­mis­to­hal­li­tus

15.6.2024

Kokoo­mus valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana

Orpo on ollut puheen­joh­ta­jana yhtä­jak­soi­sesti vuodesta 2016. Päämi­nis­te­rinä hän on ollut kesä­kuusta 2023 alkaen. Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan kausi on kaksi­vuo­ti­nen. Tampe­reella

Skip to content