Kokoo­muksen Satonen: Halli­tuksen vietävä kilpai­lu­ky­ky­la­ki­pa­ketti maaliin – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen Satonen: Halli­tuksen vietävä kilpai­lu­ky­ky­la­ki­pa­ketti maaliin

Kokoo­muksen Satonen: Halli­tuksen vietävä kilpai­lu­ky­ky­la­ki­pa­ketti maaliin

Julkaistu: 02.12.2015 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän puheen­joh­tajan, kansan­edustaja Arto Satosen mukaan on valitet­tavaa, ettei yhteis­kun­ta­kun­ta­so­pi­musta syntynyt useam­masta yrityk­sestä huoli­matta.

Satosen mukaan halli­tuksen on tässä tilan­teessa jatkettava oman kilpai­lu­ky­ky­la­ki­pa­ketin eteenpäin viemistä Suomen kilpai­lu­kyvyn paran­ta­mi­seksi ja työlli­syyden edistä­mi­seksi.

Tämän lisäksi on edistettävä paikal­lista sopimista halli­tus­oh­jelman tavoit­teiden mukai­sesti.

”Halli­tuksen tulee pitää kiinni 72 prosentin työlli­syys­ta­voit­teesta julkisen talouden tasapai­not­ta­mi­seksi ja hyvin­voin­tiyh­teis­kunnan rahoi­tus­pohjan pelas­ta­mi­seksi”, Satonen muistuttaa.

Satonen korostaa, että kilpai­lu­ky­ky­pa­ketti on välttä­mätön, koska nykyinen työlli­syyden taso ei riitä takaamaan laaduk­kaita koulutus- ja tervey­den­hoi­to­pal­ve­luita ja sosiaa­li­turvaa tulevai­suu­dessa. Tämän takia on tärkeää saada työllisyys nopeasti kasvuun ja siihen tehokkain keino on pienentää yksik­kö­työ­kus­tan­nuksia.

”Toimen­piteet on tehtävä, jotta työn teettä­minen olisi entistä kannat­ta­vampaa ja yhä useampi suoma­lainen työllis­tyisi”, Satonen viittaa talouden kokonais­kuvaan.

Satonen muistuttaa, että hallitus joutuu tekemään korvaavat toimen­piteet, koska yhteis­kun­ta­so­pi­musta ei pystytty tekemään kolmi­kan­tai­sesti, mikä olisi ollut paras ratkaisu.

”Toivomme, että yhteis­kun­ta­so­pi­muksen kaatu­mi­sesta huoli­matta ensi syksynä saadaan kuitenkin aikaan työlli­syyttä tukeva maltil­linen palkka­rat­kaisu.”

 

 


Kokoomus.fi