Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen Sato­nen: Halli­tuk­sen vietävä kilpai­lu­ky­ky­la­ki­pa­ketti maaliin

Kokoo­muk­sen Sato­nen: Halli­tuk­sen vietävä kilpai­lu­ky­ky­la­ki­pa­ketti maaliin

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jan, kansan­edus­taja Arto Sato­sen mukaan on vali­tet­ta­vaa, ettei yhteis­kun­ta­kun­ta­so­pi­musta synty­nyt useam­masta yrityk­sestä huoli­matta.

Sato­sen mukaan halli­tuk­sen on tässä tilan­teessa jatket­tava oman kilpai­lu­ky­ky­la­ki­pa­ke­tin eteen­päin viemistä Suomen kilpai­lu­ky­vyn paran­ta­mi­seksi ja työl­li­syy­den edis­tä­mi­seksi.

Tämän lisäksi on edis­tet­tävä paikal­lista sopi­mista halli­tus­oh­jel­man tavoit­tei­den mukai­sesti.

”Halli­tuk­sen tulee pitää kiinni 72 prosen­tin työl­li­syys­ta­voit­teesta julki­sen talou­den tasa­pai­not­ta­mi­seksi ja hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan rahoi­tus­poh­jan pelas­ta­mi­seksi”, Sato­nen muis­tut­taa.

Sato­nen koros­taa, että kilpai­lu­ky­ky­pa­ketti on vält­tä­mä­tön, koska nykyi­nen työl­li­syy­den taso ei riitä takaa­maan laaduk­kaita koulu­tus- ja tervey­den­hoi­to­pal­ve­luita ja sosi­aa­li­tur­vaa tule­vai­suu­dessa. Tämän takia on tärkeää saada työl­li­syys nopeasti kasvuun ja siihen tehok­kain keino on pienen­tää yksik­kö­työ­kus­tan­nuk­sia.

”Toimen­pi­teet on tehtävä, jotta työn teet­tä­mi­nen olisi entistä kannat­ta­vam­paa ja yhä useampi suoma­lai­nen työl­lis­tyisi”, Sato­nen viit­taa talou­den koko­nais­ku­vaan.

Sato­nen muis­tut­taa, että halli­tus joutuu teke­mään korvaa­vat toimen­pi­teet, koska yhteis­kun­ta­so­pi­musta ei pystytty teke­mään kolmi­kan­tai­sesti, mikä olisi ollut paras ratkaisu.

”Toivomme, että yhteis­kun­ta­so­pi­muk­sen kaatu­mi­sesta huoli­matta ensi syksynä saadaan kuiten­kin aikaan työl­li­syyttä tukeva maltil­li­nen palk­ka­rat­kaisu.”

 

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.9.2023

Joel Elmaci kokoo­muk­sen nuori­so­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimit­tä­nyt varkau­te­lai­sen Joel Elmacin, 23, nuori­so­koor­di­naat­to­riksi puolue­toi­mis­tolle. Hän on toimi­nut aiem­min muun muassa poli­tii­kan ja vies­tin­nän suun­nit­te­li­jana

6.9.2023

Päämi­nis­teri Petteri Orpo: Rasis­mille ei ole suoma­lai­sessa yhteis­kun­nassa tilaa

Päämi­nis­teri Petteri Orpo piti esit­te­ly­pu­heen edus­kun­nalle tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa keski­viik­kona 6. syys­kuuta 2023. Puhe muutos­va­rauk­sin. Arvoisa puhe­mies, Valtio­neu­vosto on anta­nut edus­kun­nalle tiedon­an­non

4.9.2023

Janne Jukkola ja Teemu Kinnari: “Osta­malla suoma­laista ruokaa tuet huol­to­var­muutta”

Janne Jukkola Olen koko ikäni ollut teke­mi­sissä koti­mai­sen ruoan­tuo­tan­non parissa. Maito­ti­lalla kasva­neena ja meijeri-yrit­­tä­­jänä Jukko­lan Juus­to­lassa olen oppi­nut arvos­ta­maan työn­te­koa,

Skip to content