• FI
 • SV
 • MENU
  Kokoo­muk­sen Sato­nen: Halli­tuk­sen vietävä kilpai­lu­ky­ky­la­ki­pa­ketti maaliin
  Twiittaa

  Kokoo­muk­sen Sato­nen: Halli­tuk­sen vietävä kilpai­lu­ky­ky­la­ki­pa­ketti maaliin

  Julkaistu: 02.12.2015 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jan, kansan­edus­taja Arto Sato­sen mukaan on vali­tet­ta­vaa, ettei yhteis­kun­ta­kun­ta­so­pi­musta synty­nyt useam­masta yrityk­sestä huoli­matta.

  Sato­sen mukaan halli­tuk­sen on tässä tilan­teessa jatket­tava oman kilpai­lu­ky­ky­la­ki­pa­ke­tin eteen­päin viemistä Suomen kilpai­lu­ky­vyn paran­ta­mi­seksi ja työl­li­syy­den edis­tä­mi­seksi.

  Tämän lisäksi on edis­tet­tävä paikal­lista sopi­mista halli­tus­oh­jel­man tavoit­tei­den mukai­sesti.

  ”Halli­tuk­sen tulee pitää kiinni 72 prosen­tin työl­li­syys­ta­voit­teesta julki­sen talou­den tasa­pai­not­ta­mi­seksi ja hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan rahoi­tus­poh­jan pelas­ta­mi­seksi”, Sato­nen muis­tut­taa.

  Sato­nen koros­taa, että kilpai­lu­ky­ky­pa­ketti on vält­tä­mä­tön, koska nykyi­nen työl­li­syy­den taso ei riitä takaa­maan laaduk­kaita koulu­tus- ja tervey­den­hoi­to­pal­ve­luita ja sosi­aa­li­tur­vaa tule­vai­suu­dessa. Tämän takia on tärkeää saada työl­li­syys nopeasti kasvuun ja siihen tehok­kain keino on pienen­tää yksik­kö­työ­kus­tan­nuk­sia.

  ”Toimen­pi­teet on tehtävä, jotta työn teet­tä­mi­nen olisi entistä kannat­ta­vam­paa ja yhä useampi suoma­lai­nen työl­lis­tyisi”, Sato­nen viit­taa talou­den koko­nais­ku­vaan.

  Sato­nen muis­tut­taa, että halli­tus joutuu teke­mään korvaa­vat toimen­pi­teet, koska yhteis­kun­ta­so­pi­musta ei pystytty teke­mään kolmi­kan­tai­sesti, mikä olisi ollut paras ratkaisu.

  ”Toivomme, että yhteis­kun­ta­so­pi­muk­sen kaatu­mi­sesta huoli­matta ensi syksynä saadaan kuiten­kin aikaan työl­li­syyttä tukeva maltil­li­nen palk­ka­rat­kaisu.”