Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoo­muk­sen Sato­nen: Halli­tuk­sen vietävä kilpai­lu­ky­ky­la­ki­pa­ketti maaliin

Kokoo­muk­sen Sato­nen: Halli­tuk­sen vietävä kilpai­lu­ky­ky­la­ki­pa­ketti maaliin

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jan, kansan­edus­taja Arto Sato­sen mukaan on vali­tet­ta­vaa, ettei yhteis­kun­ta­kun­ta­so­pi­musta synty­nyt useam­masta yrityk­sestä huoli­matta.

Sato­sen mukaan halli­tuk­sen on tässä tilan­teessa jatket­tava oman kilpai­lu­ky­ky­la­ki­pa­ke­tin eteen­päin viemistä Suomen kilpai­lu­ky­vyn paran­ta­mi­seksi ja työl­li­syy­den edis­tä­mi­seksi.

Tämän lisäksi on edis­tet­tävä paikal­lista sopi­mista halli­tus­oh­jel­man tavoit­tei­den mukai­sesti.

”Halli­tuk­sen tulee pitää kiinni 72 prosen­tin työl­li­syys­ta­voit­teesta julki­sen talou­den tasa­pai­not­ta­mi­seksi ja hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan rahoi­tus­poh­jan pelas­ta­mi­seksi”, Sato­nen muis­tut­taa.

Sato­nen koros­taa, että kilpai­lu­ky­ky­pa­ketti on vält­tä­mä­tön, koska nykyi­nen työl­li­syy­den taso ei riitä takaa­maan laaduk­kaita koulu­tus- ja tervey­den­hoi­to­pal­ve­luita ja sosi­aa­li­tur­vaa tule­vai­suu­dessa. Tämän takia on tärkeää saada työl­li­syys nopeasti kasvuun ja siihen tehok­kain keino on pienen­tää yksik­kö­työ­kus­tan­nuk­sia.

”Toimen­pi­teet on tehtävä, jotta työn teet­tä­mi­nen olisi entistä kannat­ta­vam­paa ja yhä useampi suoma­lai­nen työl­lis­tyisi”, Sato­nen viit­taa talou­den koko­nais­ku­vaan.

Sato­nen muis­tut­taa, että halli­tus joutuu teke­mään korvaa­vat toimen­pi­teet, koska yhteis­kun­ta­so­pi­musta ei pystytty teke­mään kolmi­kan­tai­sesti, mikä olisi ollut paras ratkaisu.

”Toivomme, että yhteis­kun­ta­so­pi­muk­sen kaatu­mi­sesta huoli­matta ensi syksynä saadaan kuiten­kin aikaan työl­li­syyttä tukeva maltil­li­nen palk­ka­rat­kaisu.”

 

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content