Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Arto Sato­nen: Opet­ta­jien arvo­val­lasta pidet­tävä kiinni

Arto Sato­nen: Opet­ta­jien arvo­val­lasta pidet­tävä kiinni

Julkaistu:

Suomen menes­tys kansain­vä­li­sissä Pisa-tutki­muk­sissa on tehnyt suoma­lai­sesta koulu­jär­jes­tel­mästä jopa vien­ti­tuot­teen. Menes­tyk­sestä pitää iloita, mutta ei se ei saa sokeut­taa meitä näke­mään omia kehit­tä­mis­tar­peita. Hiljai­set signaa­lit kerto­vat, että suoma­lai­sissa kouluissa moni asia ei ole hyvin.

Opet­ta­jien koulu­tuk­seen on edel­leen paljon haki­joita, mutta lähes­kään kaikki opet­ta­jat eivät viihdy työs­sään. Jopa joka neljäs perus­kou­lun opet­taja on vaka­vis­saan miet­ti­nyt alan­vaih­toa. 17 prosent­tia olisi valmis teke­mään sen heti, jos vaih­toeh­toista työtä olisi tarjolla. Uusim­man kansain­vä­li­sen tutki­muk­sen mukaan suoma­lai­set arvos­ta­vat koulu­jär­jes­tel­määmme, mutta eivät opet­ta­jia. Opet­ta­jien arvos­tus jää euroop­pa­lai­sia virka­vel­jiä selvästi alem­maksi.

Suurin syy sekä opet­ta­jien amma­tin­vaih­to­ha­lui­hin, että alan arvos­tuk­sen alene­mi­seen ovat koulu­jen työrau­haon­gel­mat. Edus­kun­nassa käsi­tel­tiin viime vuonna ongel­mia, jotka ovat olleet esteenä maalais­jär­jen käyt­tä­mi­selle kouluissa. Vuoden alusta lähtien voimassa ollei­den muutos­ten ansiosta opet­taja voi nyt velvoit­taa paik­koja tuhran­neen oppi­laan siivoa­maan jälkensä ja jälki-istun­noissa voidaan tehdä opet­ta­via ja hyödyl­li­siä asioita pelkän istu­mi­sen sijaan. Lisäksi vireillä on tällä hetkellä lakia­loite, joka toisi opet­ta­jille mahdol­li­suu­den halu­tes­saan puut­tua myös koulu­mat­koilla tapah­tu­vaan kiusaa­mi­seen.

Nämä uudis­tuk­set ovat merkit­tävä askel oike­aan suun­taan, mutta ne eivät yksin riitä. Tärkeintä on se, että oppi­lai­den ja vanhem­pien kunnioi­tus opet­ta­jan työtä kohtaan palau­te­taan. Aikai­sem­min vanhem­mat eivät uskal­ta­neet kysee­na­lais­taa opet­ta­jan päätök­siä edes silloin, kun siihen olisi ollut aihetta. Nyt tilanne on päin­vas­toin. Yhä useampi vanhempi unoh­taa sen, että heidän lastaan opet­taa koulu­tettu ammat­ti­lai­nen, jolla on anta­maansa rangais­tuk­seen yleensä perus­teltu syy.

Suomen Pisa-menes­tys on pitkälti ammat­ti­tai­tois­ten ja työhönsä moti­voi­tu­nei­den opet­ta­jien saavu­tus. Opet­ta­jien arvo­val­lan vähen­ty­mi­nen lasten ja lasten vanhem­pien silmissä on huoles­tut­tava asia. Sen tien päässä on opetuk­sen tason laske­mi­nen, mikä vaikut­taisi koko yhteis­kun­taan. Nyt onkin aika palaut­taa opet­ta­jien työn arvos­tus.

Parempi koulu -kier­tue jatkuu maanan­taina 10.11. klo 18.00-20.00 Vaasan yliopis­ton päära­ken­nus Terva­ho­vissa, Kurtén-audi­to­rio (os. Wolf­fin­tie 34). Paikalla keskus­te­lua johdat­te­le­massa on liikenne-ja kunta­mi­nis­teri Paula Risikko.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content