Kokoomus.fi
Arto Satonen: Opettajien arvoval­lasta pidettävä kiinni

Arto Satonen: Opettajien arvoval­lasta pidettävä kiinni

Julkaistu: 9.11.14 Uutiset

Suomen menestys kansain­vä­li­sissä Pisa-tutki­muk­sissa on tehnyt suoma­lai­sesta koulu­jär­jes­tel­mästä jopa vienti­tuotteen. Menes­tyk­sestä pitää iloita, mutta ei se ei saa sokeuttaa meitä näkemään omia kehit­tä­mis­tar­peita. Hiljaiset signaalit kertovat, että suoma­lai­sissa kouluissa moni asia ei ole hyvin.

Opettajien koulu­tukseen on edelleen paljon hakijoita, mutta läheskään kaikki opettajat eivät viihdy työssään. Jopa joka neljäs perus­koulun opettaja on vakavissaan miettinyt alanvaihtoa. 17 prosenttia olisi valmis tekemään sen heti, jos vaihtoeh­toista työtä olisi tarjolla. Uusimman kansain­vä­lisen tutki­muksen mukaan suoma­laiset arvos­tavat koulu­jär­jes­tel­määmme, mutta eivät opettajia. Opettajien arvostus jää euroop­pa­laisia virka­veljiä selvästi alemmaksi.

Suurin syy sekä opettajien ammatin­vaih­to­ha­luihin, että alan arvos­tuksen alene­miseen ovat koulujen työrau­haon­gelmat. Eduskun­nassa käsiteltiin viime vuonna ongelmia, jotka ovat olleet esteenä maalais­järjen käyttä­mi­selle kouluissa. Vuoden alusta lähtien voimassa olleiden muutosten ansiosta opettaja voi nyt velvoittaa paikkoja tuhranneen oppilaan siivoamaan jälkensä ja jälki-istun­noissa voidaan tehdä opettavia ja hyödyl­lisiä asioita pelkän istumisen sijaan. Lisäksi vireillä on tällä hetkellä lakia­loite, joka toisi opetta­jille mahdol­li­suuden halutessaan puuttua myös koulu­mat­koilla tapah­tuvaan kiusaa­miseen.

Nämä uudis­tukset ovat merkittävä askel oikeaan suuntaan, mutta ne eivät yksin riitä. Tärkeintä on se, että oppilaiden ja vanhempien kunnioitus opettajan työtä kohtaan palau­tetaan. Aikai­semmin vanhemmat eivät uskal­taneet kysee­na­laistaa opettajan päätöksiä edes silloin, kun siihen olisi ollut aihetta. Nyt tilanne on päinvastoin. Yhä useampi vanhempi unohtaa sen, että heidän lastaan opettaa koulu­tettu ammat­ti­lainen, jolla on antamaansa rangais­tukseen yleensä perus­teltu syy.

Suomen Pisa-menestys on pitkälti ammat­ti­tai­toisten ja työhönsä motivoi­tu­neiden opettajien saavutus. Opettajien arvovallan vähen­ty­minen lasten ja lasten vanhempien silmissä on huoles­tuttava asia. Sen tien päässä on opetuksen tason laske­minen, mikä vaikut­taisi koko yhteis­kuntaan. Nyt onkin aika palauttaa opettajien työn arvostus.

Parempi koulu -kiertue jatkuu maanan­taina 10.11. klo 18.00-20.00 Vaasan yliopiston päära­kennus Terva­ho­vissa, Kurtén-auditorio (os. Wolffintie 34). Paikalla keskus­telua johdat­te­le­massa on liikenne-ja kunta­mi­nisteri Paula Risikko.


Kokoomus.fi