• FI
 • SV
 • MENU
  Sato­nen: Puoluei­den on yhdessä etsit­tävä ratkaisu turval­li­suu­den ja oikeus­lai­tok­sen toimin­nan varmis­ta­mi­seksi
  Twiittaa

  Sato­nen: Puoluei­den on yhdessä etsit­tävä ratkaisu turval­li­suu­den ja oikeus­lai­tok­sen toimin­nan varmis­ta­mi­seksi

  Julkaistu: 16.09.2014 Uncategorized

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jan Arto Sato­sen puhe edus­kun­nassa talous­ar­vio 2015 lähe­te­kes­kus­te­lussa 16.9.2014

  Arvoisa puhe­mies,

  Usein unoh­tuu, että Suomi on maail­man parhaita maita elää ja yrit­tää. Me kaikki muis­tamme Newswee­kin 2010 vertai­lun, jossa olimme maail­man paras maa. Melkein mittari kuin mittari näyt­tää meille kärki­si­joja.

  Samalla meillä on yli 350 000 työtöntä. Talous on taan­tu­nut kaksi edel­listä vuotta. Tälle vuodelle ennus­te­taan nolla­kas­vua ja ensi vuodelle kitu­liasta. Vien­timme, inves­toin­nit tai BKT:mme ei ole palau­tu­nut vielä­kään vuoden 2008 tasolle. Globaali taan­tuma ei ollut syytämme, mutta kriisi paljasti todel­li­set ongel­mamme. Vertai­lu­maat ovat toipu­neet meitä paljon parem­min.

  Miten voi olla, että kilpai­lu­ky­ky­ver­tai­lu­jen kärkeen sijoit­tuva maa ei pärjää oikeassa maail­man­ta­lou­den kilpai­lussa? Olemme kuin huippu-urhei­lija, joka pärjää kunto­tes­teissä, mutta ei pärjää kentällä. Poten­ti­aa­limme ei tällä hetkellä reali­soidu.

  Liian moni työpaikka on siir­ty­nyt ulko­maille. Yksik­kö­työ­kus­tan­nuk­set ovat Suomessa kohon­neet vuodesta 2000 yli 35 % kun esimer­kiksi Saksassa nousu on vain 10 %. Tilanne korjaan­tuu vain pitkällä aika­vä­lillä tuot­ta­vuutta nosta­malla, paikal­lista sopi­mista lisää­mällä ja palk­ka­mal­tilla, joka on onneksi jo aloi­tettu.

  Huono talou­del­li­nen tilanne heijas­tuu väki­sin myös julki­sen sekto­rimme rahoi­tuk­seen. Kestä­vyys­vaje on jopa 10 miljar­dia. Pitkit­tyes­sään nämä ongel­mat uhkaa­vat hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tamme perus­teita.

  Arvoisa puhe­mies,

  Kokoo­mus haluaa varmis­taa, että Suomi on jatkos­sa­kin maa, jossa kave­ria ei jätetä. Tähän ajat­te­luun kuuluu myös yksi­lön vastuu itses­tään ja lähim­mäi­sis­tään. Paik­kamme maail­man kärjessä on tullut ahke­ralla työllä ? ja paikka siellä pitää ansaita joka päivä. Suomea pitää uudis­taa, jotta meillä on tule­vai­suu­des­sa­kin toimi­vat perus­pal­ve­lut kuten tervey­den­huolto ja perus­koulu.

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män mielestä tämä budjetti vastaa osal­taan ajan­koh­tai­siin haas­tei­siimme.

  Valtion velkaan­tu­mi­nen vähe­nee kolme miljar­dia, 7,4:stä 4,5:een miljar­diin. Budje­tin loppusum­maa ei ole yksi­kään halli­tus sitten Paavo Lippo­sen ensim­mäi­sen saanut laske­maan kahtena vuonna peräk­käin - nyt sen tekee Stub­bin ensim­mäi­nen. Tämä on budje­tin suurin saavu­tus.

  Vasem­malla laidalla tätä­kin salia toivot­tai­siin elvy­tystä eli lisä­vel­kaan­tu­mista. Tämä ei ole kestä­vää poli­tiik­kaa. Elvyt­tää kannat­taa jos ongelma on suhdan­teel­li­nen ja elvy­tyk­seen on varaa. Suomen ongel­mat eivät ole suhdan­teel­li­sia vaan ennen kaik­kea raken­teel­li­sia. Edessä ei ole ?velat kuit­taa­vaa kasvua?. EU:n velka­kri­teeri eli 60% bkt-suhde ylit­tyy ensi vuonna. Velka­tie on kuljettu loppuun.

  Kokoo­muk­sen talous­po­liit­ti­nen linja kitey­tyy kahteen asiaan: maltil­li­seen mutta määrä­tie­toi­seen sopeu­tuk­seen ja todel­li­siin raken­ne­uu­dis­tuk­siin. Budjet­ti­rii­hen yhtey­dessä täyden­net­tiin vält­tä­mä­töntä raken­ne­po­liit­tista ohjel­maa. Eläke­rat­kaisu on elin­tär­keä kestä­vyys­va­jeen umpeen kuro­mi­seksi. Nyt on ratkai­sun aika ja kolmi­kan­nalla näytön paikka. Mikäli sopua ei synny, halli­tuk­sen tulee toimia, kuten päämi­nis­teri on toden­nut. Lisäksi tulee jatkaa työtä suoma­lai­sen työn kilpai­lu­ky­vyn eteen.

  Meidän tulee edel­leen panos­taa myös työhy­vin­voin­tiin, jotta kaikki jaksa­vat töissä mahdol­li­sim­man hyvin.  Suomen pitää toteut­taa vielä monia merkit­tä­viä uudis­tuk­sia esimer­kiksi valtion­hal­lin­nossa, vero­tuk­sen raken­teessa ja byro­kra­tian karsin­nassa. Esimer­kiksi kuntien tehtä­vien vähen­tä­mi­nen on vält­tä­mä­töntä. Suoma­lai­sen vien­ti­teol­li­suu­den toimin­tae­del­ly­tys­ten turvaa­mi­seksi tarvit­semme kilpai­lu­ky­kyistä ener­giaa kymme­niksi vuosiksi eteen­päin.

  Arvoisa puhe­mies,

  Tarvit­semme erit­täin kipeästi myös kasvu­pa­nos­tuk­sia. Suomen vahvuu­det ovat korkeassa osaa­mi­sessa, tutki­muk­sessa ja uusissa inno­vaa­tioissa. Kokoo­mus pitää hyvänä, että tutki­muk­seen ja korkea­kou­lu­tuk­seen esite­tyt lisä­leik­kauk­set päätet­tiin budjet­ti­rii­hessä perua. Ei ole viisasta sääs­tää sieltä, mistä uuden kasvun pitäisi alkaa.

  Emme saa myös­kään unoh­taa osaa­mi­sen vank­kaa kivi­jal­kaa, laadu­kasta perus­kou­luamme. Halli­tus löysi yhtei­sen ratkai­sun luopu­malla oppi­vel­vol­li­suusiän nosta­mi­sesta ja ohjaa­malla kaiken tuen sitä kipeim­min tarvit­se­ville, syrjäy­ty­mis­vaa­ran alla oleville nuorille.

  Tärkeää on, että kasvua tuke­via liiken­ne­hank­keita rahoi­te­taan ympäri koko Suomen. Peri­aate on oikea: liiken­ne­hank­keet pitää sitoa järke­vään maan­käyt­töön ja kaavoi­tuk­seen, jotta niistä saadaan paras mahdol­li­nen hyöty irti. Raken­ta­mi­nen vauh­dit­tuu ja asun­to­pula kasvua­lueilla helpot­tuu. Monia elin­kei­noe­lä­mälle ja maakun­nal­li­sesti tärkeitä hank­keita käyn­nis­tyy ympäri maata. On tärkeää, että perus­in­fra toimii hyvin koko maassa.

  Arvoisa puhe­mies,

  Jokai­sella suoma­lai­sella pitää olla oikeus tuntea olonsa turval­li­seksi Suomessa. Kansa­lais­ten turval­li­suus ja oikeus­turva ovat valtion ydin­teh­tä­viä, joita ei voi verrata muihin valtion menoi­hin. Korkeim­man oikeu­den presi­dentti Pauliine Koskelo on toden­nut, että ?Oikeus­turva ei ole mikä tahansa julki­nen palvelu, vaan oikeus­val­tion kulma­ki­viin kuuluva perus- ja ihmi­soi­keus.? Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä yhtyy tähän näke­myk­seen.

  On tosia­sia, että oikeus­lai­tok­semme ja viran­omai­semme ovat joutu­neet kovien sääs­tö­pai­nei­den kohteiksi. Oli vält­tä­mä­töntä, että halli­tus perui esimer­kiksi oikeus­lai­tok­sen toimin­ta­me­noi­hin esite­tyt lisä­sääs­töt.

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män mielestä suoma­lais­ten turval­li­suus ja oikeus­turva eivät voi olla vuosit­tais­ten budjet­ti­kiis­to­jen peli­nap­pu­loita. Mieles­tämme puoluei­den on yhdessä etsit­tävä yli vaali­kausien ulot­tuva ratkaisu siihen, miten sisäi­sen turval­li­suu­den ja oikeus­lai­tok­sen toiminta turva­taan. Kokoo­mus haluaa etsiä tätä ratkai­sua ja käydä keskus­te­lut kaik­kien puoluei­den kanssa jo kulu­van syksyn aikana.

  Arvoisa puhe­mies,

  Stub­bin ensim­mäi­sen halli­tuk­sen budjetti on vaikei­den aiko­jen tuotos, joka kuiten­kin katsoo tule­vai­suu­teen. Talous­tal­koissa olemme vasta tien alku­päässä. Onneksi ensias­ke­leet on kuiten­kin otettu. Ensi vaali­kau­della sekä sopeu­tuk­sen, kasvu­pa­nos­ten että raken­ne­uu­dis­tus­ten tulee jatkua. Pide­tään Suomi maail­man parhaana maana!