Satonen: Puolueiden on yhdessä etsittävä ratkaisu turval­li­suuden ja oikeus­lai­toksen toiminnan varmis­ta­mi­seksi – kokoomus.fi
MENU
Satonen: Puolueiden on yhdessä etsittävä ratkaisu turval­li­suuden ja oikeus­lai­toksen toiminnan varmis­ta­mi­seksi

Satonen: Puolueiden on yhdessä etsittävä ratkaisu turval­li­suuden ja oikeus­lai­toksen toiminnan varmis­ta­mi­seksi

Julkaistu: 16.09.2014 Uncategorized

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän puheen­joh­tajan Arto Satosen puhe eduskun­nassa talous­arvio 2015 lähete­kes­kus­te­lussa 16.9.2014

Arvoisa puhemies,

Usein unohtuu, että Suomi on maailman parhaita maita elää ja yrittää. Me kaikki muistamme Newsweekin 2010 vertailun, jossa olimme maailman paras maa. Melkein mittari kuin mittari näyttää meille kärki­sijoja.

Samalla meillä on yli 350 000 työtöntä. Talous on taantunut kaksi edellistä vuotta. Tälle vuodelle ennus­tetaan nolla­kasvua ja ensi vuodelle kituliasta. Vientimme, inves­toinnit tai BKT:mme ei ole palau­tunut vieläkään vuoden 2008 tasolle. Globaali taantuma ei ollut syytämme, mutta kriisi paljasti todel­liset ongel­mamme. Vertai­lumaat ovat toipuneet meitä paljon paremmin.

Miten voi olla, että kilpai­lu­ky­ky­ver­tai­lujen kärkeen sijoittuva maa ei pärjää oikeassa maail­man­ta­louden kilpai­lussa? Olemme kuin huippu-urheilija, joka pärjää kunto­tes­teissä, mutta ei pärjää kentällä. Poten­ti­aa­limme ei tällä hetkellä reali­soidu.

Liian moni työpaikka on siirtynyt ulkomaille. Yksik­kö­työ­kus­tan­nukset ovat Suomessa kohonneet vuodesta 2000 yli 35 % kun esimer­kiksi Saksassa nousu on vain 10 %. Tilanne korjaantuu vain pitkällä aikavä­lillä tuotta­vuutta nosta­malla, paikal­lista sopimista lisää­mällä ja palkka­mal­tilla, joka on onneksi jo aloitettu.

Huono talou­del­linen tilanne heijastuu väkisin myös julkisen sekto­rimme rahoi­tukseen. Kestä­vyysvaje on jopa 10 miljardia. Pitkit­tyessään nämä ongelmat uhkaavat hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tamme perus­teita.

Arvoisa puhemies,

Kokoomus haluaa varmistaa, että Suomi on jatkos­sakin maa, jossa kaveria ei jätetä. Tähän ajatteluun kuuluu myös yksilön vastuu itsestään ja lähim­mäi­sistään. Paikkamme maailman kärjessä on tullut ahkeralla työllä ? ja paikka siellä pitää ansaita joka päivä. Suomea pitää uudistaa, jotta meillä on tulevai­suu­des­sakin toimivat perus­pal­velut kuten tervey­den­huolto ja perus­koulu.

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän mielestä tämä budjetti vastaa osaltaan ajankoh­taisiin haastei­siimme.

Valtion velkaan­tu­minen vähenee kolme miljardia, 7,4:stä 4,5:een miljardiin. Budjetin loppusummaa ei ole yksikään hallitus sitten Paavo Lipposen ensim­mäisen saanut laskemaan kahtena vuonna peräkkäin - nyt sen tekee Stubbin ensim­mäinen. Tämä on budjetin suurin saavutus.

Vasem­malla laidalla tätäkin salia toivot­taisiin elvytystä eli lisävel­kaan­tu­mista. Tämä ei ole kestävää politiikkaa. Elvyttää kannattaa jos ongelma on suhdan­teel­linen ja elvytykseen on varaa. Suomen ongelmat eivät ole suhdan­teel­lisia vaan ennen kaikkea raken­teel­lisia. Edessä ei ole ?velat kuittaavaa kasvua?. EU:n velka­kri­teeri eli 60% bkt-suhde ylittyy ensi vuonna. Velkatie on kuljettu loppuun.

Kokoo­muksen talous­po­liit­tinen linja kiteytyy kahteen asiaan: maltil­liseen mutta määrä­tie­toiseen sopeu­tukseen ja todel­lisiin raken­ne­uu­dis­tuksiin. Budjet­ti­riihen yhtey­dessä täyden­nettiin välttä­mä­töntä raken­ne­po­liit­tista ohjelmaa. Eläke­rat­kaisu on elintärkeä kestä­vyys­vajeen umpeen kuromi­seksi. Nyt on ratkaisun aika ja kolmi­kan­nalla näytön paikka. Mikäli sopua ei synny, halli­tuksen tulee toimia, kuten päämi­nisteri on todennut. Lisäksi tulee jatkaa työtä suoma­laisen työn kilpai­lu­kyvyn eteen.

Meidän tulee edelleen panostaa myös työhy­vin­vointiin, jotta kaikki jaksavat töissä mahdol­li­simman hyvin.  Suomen pitää toteuttaa vielä monia merkit­täviä uudis­tuksia esimer­kiksi valtion­hal­lin­nossa, verotuksen raken­teessa ja byrokratian karsin­nassa. Esimer­kiksi kuntien tehtävien vähen­tä­minen on välttä­mä­töntä. Suoma­laisen vienti­teol­li­suuden toimin­tae­del­ly­tysten turvaa­mi­seksi tarvit­semme kilpai­lu­ky­kyistä energiaa kymme­niksi vuosiksi eteenpäin.

Arvoisa puhemies,

Tarvit­semme erittäin kipeästi myös kasvu­pa­nos­tuksia. Suomen vahvuudet ovat korkeassa osaami­sessa, tutki­muk­sessa ja uusissa innovaa­tioissa. Kokoomus pitää hyvänä, että tutki­mukseen ja korkea­kou­lu­tukseen esitetyt lisäleik­kaukset päätettiin budjet­ti­rii­hessä perua. Ei ole viisasta säästää sieltä, mistä uuden kasvun pitäisi alkaa.

Emme saa myöskään unohtaa osaamisen vankkaa kivijalkaa, laadu­kasta perus­kou­luamme. Hallitus löysi yhteisen ratkaisun luopu­malla oppivel­vol­li­suusiän nosta­mi­sesta ja ohjaa­malla kaiken tuen sitä kipeimmin tarvit­se­ville, syrjäy­ty­mis­vaaran alla oleville nuorille.

Tärkeää on, että kasvua tukevia liiken­ne­hank­keita rahoi­tetaan ympäri koko Suomen. Periaate on oikea: liiken­ne­hankkeet pitää sitoa järkevään maankäyttöön ja kaavoi­tukseen, jotta niistä saadaan paras mahdol­linen hyöty irti. Raken­ta­minen vauhdittuu ja asuntopula kasvua­lueilla helpottuu. Monia elinkei­noe­lä­mälle ja maakun­nal­li­sesti tärkeitä hankkeita käynnistyy ympäri maata. On tärkeää, että perus­infra toimii hyvin koko maassa.

Arvoisa puhemies,

Jokai­sella suoma­lai­sella pitää olla oikeus tuntea olonsa turval­li­seksi Suomessa. Kansa­laisten turval­lisuus ja oikeus­turva ovat valtion ydinteh­täviä, joita ei voi verrata muihin valtion menoihin. Korkeimman oikeuden presi­dentti Pauliine Koskelo on todennut, että ?Oikeus­turva ei ole mikä tahansa julkinen palvelu, vaan oikeus­valtion kulma­kiviin kuuluva perus- ja ihmisoikeus.? Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä yhtyy tähän näkemykseen.

On tosiasia, että oikeus­lai­tok­semme ja viran­omai­semme ovat joutuneet kovien säästö­pai­neiden kohteiksi. Oli välttä­mä­töntä, että hallitus perui esimer­kiksi oikeus­lai­toksen toimin­ta­me­noihin esitetyt lisäsäästöt.

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän mielestä suoma­laisten turval­lisuus ja oikeus­turva eivät voi olla vuosit­taisten budjet­ti­kiis­tojen pelinap­pu­loita. Mieles­tämme puolueiden on yhdessä etsittävä yli vaali­kausien ulottuva ratkaisu siihen, miten sisäisen turval­li­suuden ja oikeus­lai­toksen toiminta turvataan. Kokoomus haluaa etsiä tätä ratkaisua ja käydä keskus­telut kaikkien puolueiden kanssa jo kuluvan syksyn aikana.

Arvoisa puhemies,

Stubbin ensim­mäisen halli­tuksen budjetti on vaikeiden aikojen tuotos, joka kuitenkin katsoo tulevai­suuteen. Talous­tal­koissa olemme vasta tien alkupäässä. Onneksi ensias­keleet on kuitenkin otettu. Ensi vaali­kau­della sekä sopeu­tuksen, kasvu­pa­nosten että raken­ne­uu­dis­tusten tulee jatkua. Pidetään Suomi maailman parhaana maana!


Kokoomus.fi