Vaalit

10.4.2017

Kokoo­mus vaali­voit­toon kunta­vaa­leissa

Kokoo­mus on suurin kunta­puo­lue kolmatta kertaa peräk­käin. Kanna­tus­lu­kema 20,7 % siivitti Kokoo­muk­sen vaali­voit­toon kunta­vaa­leissa 9.4.2017. – Uskon, että ykkös­pai­kan toi

21.10.2016

Kokoo­mus­lai­set liik­keellä lauan­taina Hyvien Kysy­mys­ten Päivässä ympäri Suomen

Kokoo­mus on sitä mieltä, että hyviä kuntia ei raken­neta pelkäs­tään polii­tik­ko­jen voimin vaan yhdessä kunta­lai­sia kuul­len. Tämän takia lauan­taina 22.10.

8.9.2016

Kokoo­mus aloit­taa kunta­vaa­li­kam­pan­jan ja avaa vaali­si­vut www.kaikillehyvä.fi

Kokoo­muk­sen tavoite on tehdä kaikille hyvä kunta. Tämän toteut­ta­mi­seksi kokoo­mus­lai­set ympäri Suomen teke­vät yhteensä 100 000 kyse­lyä, jossa suoma­lai­silta kysy­tään, kuinka

8.4.2016

Vuosi vaalei­hin – Kokoo­muk­sen ehdo­kas­han­kin­ta­päivä 9.4. levit­täy­tyy ympäri Suomen

Kokoo­mus näkyy ja kuuluu ympäri Suomen lauan­taina 9.4, kun kunta­vaa­lei­hin on aikaa tasan vuosi. Kokoo­musak­tii­vit järjes­tä­vät lauan­tain aikana sata­kunta tapah­tu­maa

20.4.2015

Kokoo­mus kiit­tää luot­ta­muk­sesta

Viimeis­ten kampan­ja­viik­ko­jen todel­li­nen loppu­kiri tuotti tulosta. Kokoo­mus sai edus­kun­ta­vaa­leissa 18,2 prosen­tin kanna­tuk­sen kerä­ten toiseksi eniten ääniä. Vaali­päi­vän äänten laskun perus­teella

7.4.2015

Petteri Orpo: Puoluei­den kerrot­tava leik­kaus­lin­jansa ennen vaaleja

Kokoo­muk­sen Petteri Orpo vaatii puolueita kerto­maan avoi­mesti leik­kaus­lin­jansa ennen vaaleja. Valtio­va­rain­mi­nis­te­riö on arvioi­nut, että velkaan­tu­mi­sen tait­ta­mi­nen ensi vaali­kau­della edel­lyt­täisi kuuden

10.3.2015

Kokoo­mus asetti edus­kun­ta­vaa­lei­hin 214 ehdo­kasta

Kokoo­mus on aset­ta­nut edus­kun­ta­vaa­lei­hin 2015 ehdolle 214 ehdo­kasta. Kokoo­mus­lai­sia ehdok­kaita on jokai­sessa 12 Manner-Suomen vaali­pii­rissä. Varsi­­nais-Suomen vaali­pii­rissä Kokoo­mus ja Rkp

23.10.2011

Sauli Niinistö Kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi

Kokoo­muk­sen ylimää­räi­nen puolue­ko­kous 22.10.2011 presi­dent­tieh­dok­kaak­seen vara­tuo­mari Sauli Niinis­tön. Noin tuhat osal­lis­tu­jaa todisti Finlan­dia-talolla Helsin­gissä Niinis­tön yksi­mie­listä valin­taa.

23.9.2011

Ylimää­räi­nen puolue­ko­kous lauan­taina 22.10.2011 Helsin­gissä

Ylimää­räi­sessä puolue­ko­kouk­sessa Helsin­gin Finlan­dia-talolla vali­taan puolu­een presi­dent­tieh­do­kas ja kuul­laan vali­tun ehdok­kaan linja­puhe. Kokous alkaa kello 12.00 ja kokouk­seen ilmoit­tau­tu­mi­nen alkaa kello 10.00.

20.4.2011

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­vaa­leissa 17.4.2011 vali­tut kansan­edus­ta­jat

Kokoo­mus sai 17.4.2011 pide­tyissä edus­kun­ta­vaa­leissa 44 kansan­edus­ta­ja­paik­kaa ja 20,4 prosent­tia äänistä. Uusista kansan­edus­ta­jista 15 on naisia ja 29 miehiä.