Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Järjestö / Kokoo­mus­lai­set liik­keellä lauan­taina Hyvien Kysy­mys­ten Päivässä ympäri Suomen

Kokoo­mus­lai­set liik­keellä lauan­taina Hyvien Kysy­mys­ten Päivässä ympäri Suomen

Julkaistu:

Kokoo­mus on sitä mieltä, että hyviä kuntia ei raken­neta pelkäs­tään polii­tik­ko­jen voimin vaan yhdessä kunta­lai­sia kuul­len.

Tämän takia lauan­taina 22.10. viete­tään Hyvien Kysy­mys­ten Päivää ja kokoo­mus­lai­set ympäri maan ovat kerää­mässä kunta­lai­silta vastauk­sia kuntien kehit­tä­mistä koske­viin kysy­myk­siin.

Näistä vastauk­sista Kokoo­mus kokoaa tavoit­teensa ensi kevään kunta­vaa­lei­hin.

Lauan­taina ilmassa on siis hyviä kysy­myk­siä ja kokoo­mus­lai­sia hake­massa niihin vastauk­sia. Liik­keellä on myös kunta­vaa­lieh­dok­kaita kampan­ja­tii­mei­neen.

Eri puolille Suomea levit­täy­ty­vät kymme­net tapah­tu­mat löyty­vät parhai­ten täältä: www.facebook.com/events/190747984698180/

Kunta­ky­se­lyyn voi käydä vastaa­massa myös netissä osoit­teessa www.kaikillehyvä.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.9.2022

Kris­tiina Kokko jatkaa puolue­sih­tee­rinä, puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi Emilia Koik­ka­lai­nen ja Juha Rostedt

Kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä jatkaa Kris­tiina Kokko. Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto valitsi Kokon jatko­kau­delle kokouk­ses­saan Hämeen­lin­nassa. Kokko on toimi­nut kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä syys­kuusta 2019. Puolue­val­tuus­ton

1.10.2020

Suosi­tuk­set tilai­suuk­sien järjes­tä­mi­sestä 2021

Vaali­työtä voi tehdä poik­keus­ai­kana! - seuraat­han alueel­li­sia rajoi­tuk­sia  Puolue suosit­taa koro­na­tur­val­lista kampan­join­tia Koro­na­ti­lanne vaih­te­lee merkit­tä­västi ympäri Suomen. Osassa Suomea on

27.9.2020

Puolue­val­tuus­tolta linjauk­sia työn, ympä­ris­tön ja ilmas­ton tilan sekä ihmi­soi­keuk­sien edis­tä­mi­sen puolesta

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto käsit­teli kaksi­päi­väi­sessä kokouk­ses­saan 26.–27.9. aloit­teet, joita ei ehditty käsi­tellä Porin puolue­ko­kouk­sessa aiem­min syys­kuussa. Puolue­val­tuusto käsit­teli kaik­ki­aan 99 aloi­tetta.

Skip to content