Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vaalit / Kokoo­mus kiit­tää luot­ta­muk­sesta

Kokoo­mus kiit­tää luot­ta­muk­sesta

Julkaistu:

Viimeis­ten kampan­ja­viik­ko­jen todel­li­nen loppu­kiri tuotti tulosta. Kokoo­mus sai edus­kun­ta­vaa­leissa 18,2 prosen­tin kanna­tuk­sen kerä­ten toiseksi eniten ääniä.

Vaali­päi­vän äänten laskun perus­teella Kokoo­mus sai edus­kun­ta­vaa­leissa läpi kaik­ki­aan 37 kansan­edus­ta­jaa kahdes­ta­toista vaali­pii­ristä.

Lämmin kiitos kaikille teille, jotka annoitte luot­ta­muk­senne Kokoo­muk­selle. Kiitos kuuluu myös Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaille, kampan­ja­tii­meille ja koko järjes­tö­ken­tälle.

Kokoo­muk­sen tärkein tavoite on saada Suomi liik­keelle työn kautta.

Kokoo­mus toivot­taa paljon onnea ja menes­tystä vali­tuille kansan­edus­ta­jille.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.11.2023

Alexan­der Stub­bin Yhdis­tävä ohjelma: Avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Alku: Maailma murrok­sessa Tasa­val­lan presi­den­tin kolme pääteh­tä­vää liit­ty­vät ulko­po­li­tiik­kaan, ylipääl­lik­kyy­teen ja arvoi­hin. Jokai­sen kohdalla asema on ansait­tava. Ulko­po­liit­ti­nen linjani on

27.9.2020

Puolue­val­tuus­tolta linjauk­sia työn, ympä­ris­tön ja ilmas­ton tilan sekä ihmi­soi­keuk­sien edis­tä­mi­sen puolesta

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto käsit­teli kaksi­päi­väi­sessä kokouk­ses­saan 26.–27.9. aloit­teet, joita ei ehditty käsi­tellä Porin puolue­ko­kouk­sessa aiem­min syys­kuussa. Puolue­val­tuusto käsit­teli kaik­ki­aan 99 aloi­tetta.

5.9.2020

Petteri Orpo valit­tiin jatka­maan kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jana

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous Porissa valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana kolman­nelle kaudelle. Orpo on johta­nut kokoo­musta kesä­kuusta 2016.

Skip to content