Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vaalit / Kokoo­muk­sen seura­kun­ta­vaa­lioh­jelma 2018

Kokoo­muk­sen seura­kun­ta­vaa­lioh­jelma 2018

Julkaistu:

Minun kirk­koni on meitä jokaista varten
Kokoo­muk­sen seura­kun­ta­vaa­lioh­jelma 2018

Tästä vaali­si­vulle

 

Tästä vaali­ma­te­ri­aa­lei­hin

Minun kirk­koni toimii yhtei­sön raken­ta­jana

Kokoo­mus haluaa antaa seura­kun­nalle tilaa paikal­li­sena toimi­jana. Hyvä yhteis­työ kunnan ja seura­kun­nan välillä on syytä päivit­tää yhtei­sen suun­ni­tel­man teke­mi­sellä. Kokoo­mus arvos­taa seura­kun­tien työtä. Erilai­sen seura­kun­ta­lais­ten osaa­mi­sen tunnis­ta­mi­sen ja tunnus­ta­mi­sen on tärkeää paikal­li­sen yhtei­sön raken­ta­mi­sessa.

Suoma­lai­nen yhteis­kunta on raken­tu­nut merkit­tä­vin osin lute­ri­lai­sen kris­til­li­sen arvo­jen pohjalle. Kirkolla on suuri merki­tys arvo­yh­tei­sönä. Se edus­taa hetkel­li­syy­den sijasta jatku­vuutta, irral­li­suu­den sijasta juure­vuutta ja pinnal­li­suu­den sijasta syväl­li­sem­pää käsi­tystä elämän tarkoi­tuk­sesta ja mielek­kyy­destä. Seura­kun­tien roolia yksi­lön ja koko yhteis­kun­nan hyvän ja täysi­pai­noi­sen elämän turvaa­jina sekä uskon­nol­li­sen kasvun paik­kana tulee vahvis­taa.

 

Minun kirkos­sani seura­kun­ta­lai­set ovat teki­jöitä

Kokoo­mus­lai­set seura­kun­ta­päät­tä­jät halua­vat raken­taa seura­kun­nasta yhtei­sön, joka raken­tuu jokai­sen omista vahvuuk­sista ja osaa­mi­sesta. Seura­kun­tien työn­te­ki­jät toimi­vat ohjaa­jina ja koor­di­naat­to­reina. Näin saadaan lisät­tyä vaikut­ta­vuutta, kun esim. yksi­näis­ten rinnalla kulkee kahden diako­nia­työn­te­ki­jän sijasta kaksi sataa seura­kun­ta­laista.

Seura­kun­nissa on seura­kun­ta­lais­ten osaa­mista hyödyn­netty liian vähän. Seura­kun­ta­lai­sissa piilee suuri voima ja rikkaus. Vastuun jaka­mi­sella vahvis­te­taan jäse­nyyttä ja lisä­tään yhtei­söl­li­syyttä. Kirkko on siellä missä seura­kun­ta­lai­set ovat.

Seura­kun­ta­lai­set valit­se­vat seura­kun­ta­vaa­leissa päät­tä­jät seura­kun­ta­ta­solle, joiden vaiku­tus­mah­dol­li­suuk­sista kansan­kir­kossa on pidet­tävä huolta. Uudet seura­kun­ta­päät­tä­jät valit­se­vat puoles­taan uudet kirkol­lis­ko­kouse­dus­ta­jat päät­tä­mään kirkon ylim­pinä päät­tä­jinä kirkon linjasta.

Minun kirkol­leni seura­kun­ta­lais­ten arjen tarpeet ovat tärkeitä

Kokoo­mus haluaa vahvis­taa seura­kun­ta­lais­ten äänen kuulu­mi­sen toimin­taa suun­ni­tel­taessa. Seura­kun­tien työtä ohjaa­vat parhaim­mil­laan seura­kun­ta­lais­ten tarpeet, joihin kirkko vastaa missionsa pohjalta. Liian usein toimin­ta­suun­ni­tel­mat jäävät päivit­tä­mättä eikä toiveita kysytä seura­kun­ta­lai­silta itsel­tään.

Minun kirk­koni on arjessa kiinni oleva seura­kun­ta­lais­ten tarpei­siin vastaava yhteisö. Seura­kunta on taval­li­selle ihmi­selle tärkeä erityi­sesti, kun se on lähellä ihmis­ten elämää kasteessa, ilta­ru­kouk­sessa, päivä- ja perhe­ker­hoissa, rippi­kou­lussa, vihki­mi­sessä, diako­nia­työssä ja hautaan siunaa­mi­sessa. Seura­kunta on parhaim­mil­laan ihmis­ten koko elämää tukeva kris­tit­ty­jen yhteisö. Seura­kun­nan hartaus- ja juma­lan­pal­ve­luse­lä­mällä on tässä tärkeä roolinsa.

Minun kirk­koni kulkee apua tarvit­se­vien rinnalla

Kokoo­mus­lai­set arvos­ta­vat seura­kun­tien autta­mis­toi­min­taa ja hädä­na­lais­ten rinnalla kulke­mista. Seura­kun­nat tarvit­se­vat räätä­löi­tyjä toimin­ta­mal­leja paikal­li­sesta autta­mis­työstä. Tarvi­taan laaja-alaista diako­niaa, mutta myös niiden varjo­paik­ko­jen tunnis­ta­mista, jotka ovat yhtei­sön alueella asuvia kaik­kein vaikeim­massa tilan­teessa olevia.

Meidän tehtä­vämme on välit­tää toinen toisis­tamme ja tukea toisiamme elämän eri vaiheissa. Seura­kunta on välit­tä­mi­sen ja lähim­mäi­sen­rak­kau­den yhteisö. Se kulkee erityi­sesti hätää kärsi­vien rinnalla.

Minun kirk­koni uudis­tuu

Kokoo­mus­lai­set seura­kun­ta­päät­tä­jät sitou­tu­vat oman seura­kun­tansa toimin­nan kehit­tä­mi­seen ja uskal­ta­vat etsiä myös uusia toimin­ta­mal­leja. Kirkon tulee uudis­tua pystyäk­seen vastaa­maan kris­til­li­senä yhtei­sönä uusiin haas­tei­siin. Seura­kun­tien talous on tiukempi ja resurs­sit ovat raja­tum­pia kuin aikai­sem­min. Seura­kun­tien on mietit­tävä pain­opis­tea­luei­taan, jota se ei vaan sopeuta vaan supis­tu­vien resurs­sien keskellä löytää uusia toimin­ta­ta­poja.

Kastet­ra­di­tio on muut­tu­massa, ja sen seurauk­sena yhä useampi päätös jäse­nyy­destä tehdään nuorena tai aikui­sena. Samaan aikaan seura­kun­nat ovat menet­tä­mässä otet­taan nuorista aikui­sista ja työs­sä­käy­vistä, jotka eivät löydä miele­kästä seura­kun­tayh­teyttä. Kirkko tarvit­see jatku­vaa arvo­kes­kus­te­lua. Kirkon on elet­tävä ajassa ja oltava rohkea edel­lä­kä­vijä.

Minun kirk­koni tekee työtä muualta tullei­den puolesta

Tois­ten ihmis­ten arvos­tus ja suvait­se­vai­suus ovat kokoo­mus­lai­sille luon­nol­li­nen osa ihmi­syy­den kunnioi­tusta. Uskon­non­va­paus merkit­see meille jokai­sen vapautta oman uskon­non harjoit­ta­mi­seen ja omak­su­mi­seen. Yhteis­kun­nassa ja ihmis­ten arjessa tapah­tu­neet muutok­set edel­lyt­tä­vät suvait­se­vai­suutta ja luovat kirkolle uusia odotuk­sia. Kirkon tulee olla avoin ja aktii­vi­nen Suomeen muut­ta­ville, että hekin koke­vat olevansa terve­tul­leita. Erilais­ten seura­kun­ta­lais­ten ja työn­te­ki­jöi­den pitää mahtua samaan kirk­koon. Ketään ei saa syrjiä.

Maailma muut­tuu parem­maksi ja turval­li­sem­maksi pienil­lä­kin teoilla. Erityi­sesti konkreet­ti­set teot eri taus­toista olevien ihmis­ten tuke­mi­seksi vahvis­ta­vat inhi­mil­li­syyttä. Jokai­nen on Juma­lan luoma ainut­laa­tui­nen ihmi­nen. Ihmi­sarvo on jaka­ma­ton eikä riipu synty­pe­rästä.

Siksi meidän kirk­komme toimii paikal­li­sena seura­kun­tana jokaista varten.

#minun­kirkko
#kokoo­mus

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

14.11.2023

Alexan­der Stub­bin Yhdis­tävä ohjelma: Avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Alku: Maailma murrok­sessa Tasa­val­lan presi­den­tin kolme pääteh­tä­vää liit­ty­vät ulko­po­li­tiik­kaan, ylipääl­lik­kyy­teen ja arvoi­hin. Jokai­sen kohdalla asema on ansait­tava. Ulko­po­liit­ti­nen linjani on

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

Skip to content