Kokoo­muksen seura­kun­ta­vaa­lioh­jelma 2018 – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen seura­kun­ta­vaa­lioh­jelma 2018

Kokoo­muksen seura­kun­ta­vaa­lioh­jelma 2018

Julkaistu: 27.06.2018 Ohjelmatyö Vaalit

Minun kirkkoni on meitä jokaista varten
Kokoo­muksen seura­kun­ta­vaa­lioh­jelma 2018

Tästä vaali­si­vulle

 

Tästä vaali­ma­te­ri­aa­leihin

Minun kirkkoni toimii yhteisön raken­tajana

Kokoomus haluaa antaa seura­kun­nalle tilaa paikal­lisena toimijana. Hyvä yhteistyö kunnan ja seura­kunnan välillä on syytä päivittää yhteisen suunni­telman tekemi­sellä. Kokoomus arvostaa seura­kuntien työtä. Erilaisen seura­kun­ta­laisten osaamisen tunnis­ta­misen ja tunnus­ta­misen on tärkeää paikal­lisen yhteisön raken­ta­mi­sessa.

Suoma­lainen yhteis­kunta on raken­tunut merkit­tävin osin luteri­laisen kristil­lisen arvojen pohjalle. Kirkolla on suuri merkitys arvoyh­teisönä. Se edustaa hetkel­li­syyden sijasta jatku­vuutta, irral­li­suuden sijasta juure­vuutta ja pinnal­li­suuden sijasta syväl­li­sempää käsitystä elämän tarkoi­tuk­sesta ja mielek­kyy­destä. Seura­kuntien roolia yksilön ja koko yhteis­kunnan hyvän ja täysi­pai­noisen elämän turvaajina sekä uskon­nol­lisen kasvun paikkana tulee vahvistaa.

 

Minun kirkossani seura­kun­ta­laiset ovat tekijöitä

Kokoo­mus­laiset seura­kun­ta­päät­täjät haluavat rakentaa seura­kun­nasta yhteisön, joka rakentuu jokaisen omista vahvuuk­sista ja osaami­sesta. Seura­kuntien työnte­kijät toimivat ohjaajina ja koordi­naat­to­reina. Näin saadaan lisättyä vaikut­ta­vuutta, kun esim. yksinäisten rinnalla kulkee kahden diako­nia­työn­te­kijän sijasta kaksi sataa seura­kun­ta­laista.

Seura­kun­nissa on seura­kun­ta­laisten osaamista hyödyn­netty liian vähän. Seura­kun­ta­lai­sissa piilee suuri voima ja rikkaus. Vastuun jakami­sella vahvis­tetaan jäsenyyttä ja lisätään yhtei­söl­li­syyttä. Kirkko on siellä missä seura­kun­ta­laiset ovat.

Seura­kun­ta­laiset valit­sevat seura­kun­ta­vaa­leissa päättäjät seura­kun­ta­ta­solle, joiden vaiku­tus­mah­dol­li­suuk­sista kansan­kir­kossa on pidettävä huolta. Uudet seura­kun­ta­päät­täjät valit­sevat puolestaan uudet kirkol­lis­ko­kouse­dus­tajat päättämään kirkon ylimpinä päättäjinä kirkon linjasta.

Minun kirkolleni seura­kun­ta­laisten arjen tarpeet ovat tärkeitä

Kokoomus haluaa vahvistaa seura­kun­ta­laisten äänen kuulu­misen toimintaa suunni­tel­taessa. Seura­kuntien työtä ohjaavat parhaim­millaan seura­kun­ta­laisten tarpeet, joihin kirkko vastaa missionsa pohjalta. Liian usein toimin­ta­suun­ni­telmat jäävät päivit­tä­mättä eikä toiveita kysytä seura­kun­ta­lai­silta itseltään.

Minun kirkkoni on arjessa kiinni oleva seura­kun­ta­laisten tarpeisiin vastaava yhteisö. Seura­kunta on taval­li­selle ihmiselle tärkeä erityi­sesti, kun se on lähellä ihmisten elämää kasteessa, iltaru­kouk­sessa, päivä- ja perhe­ker­hoissa, rippi­kou­lussa, vihki­mi­sessä, diako­nia­työssä ja hautaan siunaa­mi­sessa. Seura­kunta on parhaim­millaan ihmisten koko elämää tukeva kristit­tyjen yhteisö. Seura­kunnan hartaus- ja jumalan­pal­ve­luse­lä­mällä on tässä tärkeä roolinsa.

Minun kirkkoni kulkee apua tarvit­sevien rinnalla

Kokoo­mus­laiset arvos­tavat seura­kuntien autta­mis­toi­mintaa ja hädäna­laisten rinnalla kulke­mista. Seura­kunnat tarvit­sevat räätä­löityjä toimin­ta­malleja paikal­li­sesta autta­mis­työstä. Tarvitaan laaja-alaista diakoniaa, mutta myös niiden varjo­paik­kojen tunnis­ta­mista, jotka ovat yhteisön alueella asuvia kaikkein vaikeim­massa tilan­teessa olevia.

Meidän tehtä­vämme on välittää toinen toisis­tamme ja tukea toisiamme elämän eri vaiheissa. Seura­kunta on välit­tä­misen ja lähim­mäi­sen­rak­kauden yhteisö. Se kulkee erityi­sesti hätää kärsivien rinnalla.

Minun kirkkoni uudistuu

Kokoo­mus­laiset seura­kun­ta­päät­täjät sitou­tuvat oman seura­kun­tansa toiminnan kehit­tä­miseen ja uskal­tavat etsiä myös uusia toimin­ta­malleja. Kirkon tulee uudistua pystyäkseen vastaamaan kristil­lisenä yhteisönä uusiin haasteisiin. Seura­kuntien talous on tiukempi ja resurssit ovat rajatumpia kuin aikai­semmin. Seura­kuntien on mietittävä painopis­tea­lueitaan, jota se ei vaan sopeuta vaan supis­tuvien resurssien keskellä löytää uusia toimin­ta­tapoja.

Kastet­ra­ditio on muuttu­massa, ja sen seurauksena yhä useampi päätös jäsenyy­destä tehdään nuorena tai aikuisena. Samaan aikaan seura­kunnat ovat menet­tä­mässä otettaan nuorista aikui­sista ja työssä­käy­vistä, jotka eivät löydä miele­kästä seura­kun­tayh­teyttä. Kirkko tarvitsee jatkuvaa arvokes­kus­telua. Kirkon on elettävä ajassa ja oltava rohkea edellä­kävijä.

Minun kirkkoni tekee työtä muualta tulleiden puolesta

Toisten ihmisten arvostus ja suvait­se­vaisuus ovat kokoo­mus­lai­sille luonnol­linen osa ihmisyyden kunnioi­tusta. Uskon­non­vapaus merkitsee meille jokaisen vapautta oman uskonnon harjoit­ta­miseen ja omaksu­miseen. Yhteis­kun­nassa ja ihmisten arjessa tapah­tuneet muutokset edellyt­tävät suvait­se­vai­suutta ja luovat kirkolle uusia odotuksia. Kirkon tulee olla avoin ja aktii­vinen Suomeen muutta­ville, että hekin kokevat olevansa terve­tul­leita. Erilaisten seura­kun­ta­laisten ja työnte­ki­jöiden pitää mahtua samaan kirkkoon. Ketään ei saa syrjiä.

Maailma muuttuu parem­maksi ja turval­li­sem­maksi pienil­läkin teoilla. Erityi­sesti konkreet­tiset teot eri taustoista olevien ihmisten tukemi­seksi vahvis­tavat inhimil­li­syyttä. Jokainen on Jumalan luoma ainut­laa­tuinen ihminen. Ihmisarvo on jakamaton eikä riipu synty­pe­rästä.

Siksi meidän kirkkomme toimii paikal­lisena seura­kuntana jokaista varten.

#minun­kirkko
#kokoomus

 


Kokoomus.fi