Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vaalit / Kokoo­muk­sen seura­kun­ta­vaa­lioh­jelma 2018

Kokoo­muk­sen seura­kun­ta­vaa­lioh­jelma 2018

Julkaistu:

Minun kirk­koni on meitä jokaista varten
Kokoo­muk­sen seura­kun­ta­vaa­lioh­jelma 2018

Tästä vaali­si­vulle

 

Tästä vaali­ma­te­ri­aa­lei­hin

Minun kirk­koni toimii yhtei­sön raken­ta­jana

Kokoo­mus haluaa antaa seura­kun­nalle tilaa paikal­li­sena toimi­jana. Hyvä yhteis­työ kunnan ja seura­kun­nan välillä on syytä päivit­tää yhtei­sen suun­ni­tel­man teke­mi­sellä. Kokoo­mus arvos­taa seura­kun­tien työtä. Erilai­sen seura­kun­ta­lais­ten osaa­mi­sen tunnis­ta­mi­sen ja tunnus­ta­mi­sen on tärkeää paikal­li­sen yhtei­sön raken­ta­mi­sessa.

Suoma­lai­nen yhteis­kunta on raken­tu­nut merkit­tä­vin osin lute­ri­lai­sen kris­til­li­sen arvo­jen pohjalle. Kirkolla on suuri merki­tys arvo­yh­tei­sönä. Se edus­taa hetkel­li­syy­den sijasta jatku­vuutta, irral­li­suu­den sijasta juure­vuutta ja pinnal­li­suu­den sijasta syväl­li­sem­pää käsi­tystä elämän tarkoi­tuk­sesta ja mielek­kyy­destä. Seura­kun­tien roolia yksi­lön ja koko yhteis­kun­nan hyvän ja täysi­pai­noi­sen elämän turvaa­jina sekä uskon­nol­li­sen kasvun paik­kana tulee vahvis­taa.

 

Minun kirkos­sani seura­kun­ta­lai­set ovat teki­jöitä

Kokoo­mus­lai­set seura­kun­ta­päät­tä­jät halua­vat raken­taa seura­kun­nasta yhtei­sön, joka raken­tuu jokai­sen omista vahvuuk­sista ja osaa­mi­sesta. Seura­kun­tien työn­te­ki­jät toimi­vat ohjaa­jina ja koor­di­naat­to­reina. Näin saadaan lisät­tyä vaikut­ta­vuutta, kun esim. yksi­näis­ten rinnalla kulkee kahden diako­nia­työn­te­ki­jän sijasta kaksi sataa seura­kun­ta­laista.

Seura­kun­nissa on seura­kun­ta­lais­ten osaa­mista hyödyn­netty liian vähän. Seura­kun­ta­lai­sissa piilee suuri voima ja rikkaus. Vastuun jaka­mi­sella vahvis­te­taan jäse­nyyttä ja lisä­tään yhtei­söl­li­syyttä. Kirkko on siellä missä seura­kun­ta­lai­set ovat.

Seura­kun­ta­lai­set valit­se­vat seura­kun­ta­vaa­leissa päät­tä­jät seura­kun­ta­ta­solle, joiden vaiku­tus­mah­dol­li­suuk­sista kansan­kir­kossa on pidet­tävä huolta. Uudet seura­kun­ta­päät­tä­jät valit­se­vat puoles­taan uudet kirkol­lis­ko­kouse­dus­ta­jat päät­tä­mään kirkon ylim­pinä päät­tä­jinä kirkon linjasta.

Minun kirkol­leni seura­kun­ta­lais­ten arjen tarpeet ovat tärkeitä

Kokoo­mus haluaa vahvis­taa seura­kun­ta­lais­ten äänen kuulu­mi­sen toimin­taa suun­ni­tel­taessa. Seura­kun­tien työtä ohjaa­vat parhaim­mil­laan seura­kun­ta­lais­ten tarpeet, joihin kirkko vastaa missionsa pohjalta. Liian usein toimin­ta­suun­ni­tel­mat jäävät päivit­tä­mättä eikä toiveita kysytä seura­kun­ta­lai­silta itsel­tään.

Minun kirk­koni on arjessa kiinni oleva seura­kun­ta­lais­ten tarpei­siin vastaava yhteisö. Seura­kunta on taval­li­selle ihmi­selle tärkeä erityi­sesti, kun se on lähellä ihmis­ten elämää kasteessa, ilta­ru­kouk­sessa, päivä- ja perhe­ker­hoissa, rippi­kou­lussa, vihki­mi­sessä, diako­nia­työssä ja hautaan siunaa­mi­sessa. Seura­kunta on parhaim­mil­laan ihmis­ten koko elämää tukeva kris­tit­ty­jen yhteisö. Seura­kun­nan hartaus- ja juma­lan­pal­ve­luse­lä­mällä on tässä tärkeä roolinsa.

Minun kirk­koni kulkee apua tarvit­se­vien rinnalla

Kokoo­mus­lai­set arvos­ta­vat seura­kun­tien autta­mis­toi­min­taa ja hädä­na­lais­ten rinnalla kulke­mista. Seura­kun­nat tarvit­se­vat räätä­löi­tyjä toimin­ta­mal­leja paikal­li­sesta autta­mis­työstä. Tarvi­taan laaja-alaista diako­niaa, mutta myös niiden varjo­paik­ko­jen tunnis­ta­mista, jotka ovat yhtei­sön alueella asuvia kaik­kein vaikeim­massa tilan­teessa olevia.

Meidän tehtä­vämme on välit­tää toinen toisis­tamme ja tukea toisiamme elämän eri vaiheissa. Seura­kunta on välit­tä­mi­sen ja lähim­mäi­sen­rak­kau­den yhteisö. Se kulkee erityi­sesti hätää kärsi­vien rinnalla.

Minun kirk­koni uudis­tuu

Kokoo­mus­lai­set seura­kun­ta­päät­tä­jät sitou­tu­vat oman seura­kun­tansa toimin­nan kehit­tä­mi­seen ja uskal­ta­vat etsiä myös uusia toimin­ta­mal­leja. Kirkon tulee uudis­tua pystyäk­seen vastaa­maan kris­til­li­senä yhtei­sönä uusiin haas­tei­siin. Seura­kun­tien talous on tiukempi ja resurs­sit ovat raja­tum­pia kuin aikai­sem­min. Seura­kun­tien on mietit­tävä pain­opis­tea­luei­taan, jota se ei vaan sopeuta vaan supis­tu­vien resurs­sien keskellä löytää uusia toimin­ta­ta­poja.

Kastet­ra­di­tio on muut­tu­massa, ja sen seurauk­sena yhä useampi päätös jäse­nyy­destä tehdään nuorena tai aikui­sena. Samaan aikaan seura­kun­nat ovat menet­tä­mässä otet­taan nuorista aikui­sista ja työs­sä­käy­vistä, jotka eivät löydä miele­kästä seura­kun­tayh­teyttä. Kirkko tarvit­see jatku­vaa arvo­kes­kus­te­lua. Kirkon on elet­tävä ajassa ja oltava rohkea edel­lä­kä­vijä.

Minun kirk­koni tekee työtä muualta tullei­den puolesta

Tois­ten ihmis­ten arvos­tus ja suvait­se­vai­suus ovat kokoo­mus­lai­sille luon­nol­li­nen osa ihmi­syy­den kunnioi­tusta. Uskon­non­va­paus merkit­see meille jokai­sen vapautta oman uskon­non harjoit­ta­mi­seen ja omak­su­mi­seen. Yhteis­kun­nassa ja ihmis­ten arjessa tapah­tu­neet muutok­set edel­lyt­tä­vät suvait­se­vai­suutta ja luovat kirkolle uusia odotuk­sia. Kirkon tulee olla avoin ja aktii­vi­nen Suomeen muut­ta­ville, että hekin koke­vat olevansa terve­tul­leita. Erilais­ten seura­kun­ta­lais­ten ja työn­te­ki­jöi­den pitää mahtua samaan kirk­koon. Ketään ei saa syrjiä.

Maailma muut­tuu parem­maksi ja turval­li­sem­maksi pienil­lä­kin teoilla. Erityi­sesti konkreet­ti­set teot eri taus­toista olevien ihmis­ten tuke­mi­seksi vahvis­ta­vat inhi­mil­li­syyttä. Jokai­nen on Juma­lan luoma ainut­laa­tui­nen ihmi­nen. Ihmi­sarvo on jaka­ma­ton eikä riipu synty­pe­rästä.

Siksi meidän kirk­komme toimii paikal­li­sena seura­kun­tana jokaista varten.

#minun­kirkko
#kokoo­mus

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2022

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2022-24 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 10.6. valin­nut puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit puolu­een verkos­toille alka­valle kaksi­vuo­tis­kau­delle 2022-2024. Verkos­toi­hin liit­ty­mi­nen on puolu­een jäse­nille vapaata.

10.6.2022

Puolue­hal­li­tus 25.5.2022 Kokoo­muk­sen päih­de­po­liit­ti­set linjauk­set Yleistä Tämä puolue­hal­li­tuk­sen linjaus sisäl­tää ylei­set peri­aat­teet, joiden perus­teella kokoo­mus määrit­te­lee suhtau­tu­mis­taan päih­dyt­tä­viin ainei­siin ja

1.4.2022

Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku kaudelle 2022-24

Kokoo­muk­sen jäse­nis­tön poliit­tista osal­lis­tu­mista varten on perus­tettu verkos­tot, joihin liit­ty­mi­nen on puolu­een jäse­nille vapaata. Verkos­toi­hin voi liit­tyä asioin­ti­si­vu­jen kautta. Nyky­muo­toi­set

Skip to content