Kokoomus.fi / Seurakuntavaalit

Seura­kun­ta­vaa­lit

Seura­kun­ta­vaa­lit käydään joka neljäs vuosi. Seuraa­vat seura­kun­ta­vaa­lit ovat marras­kuussa 2018.

Vaalien ennak­ko­ää­nes­tys on 6.–10.11.2018 ja varsi­nai­nen äänes­tys­päivä on su 18.11.2018. Vaaleissa voivat äänes­tää kaikki seura­kun­nan 16 vuotta täyt­tä­neet jäse­net.

Pari faktaa seura­kun­ta­vaa­leista

Viime vaaleissa vali­tuista luot­ta­mus­hen­ki­löistä alle 30-vuotiaita oli vain noin 6 prosent­tia.Vähän reilu puolet viimeksi vali­tuista luot­ta­mus­hen­ki­löistä oli uusia.

Tutustu seura­kun­ta­vaa­lioh­jel­maan tästä

Tästä vaali­ma­te­ri­aa­liin