Vaalit

18.4.2011

Kokoo­mus kiit­tää!

Kokoo­mus on ensim­mäistä kertaa Suomen histo­riassa edus­kun­ta­vaa­leissa maan suurin puolue. Sydä­mel­li­set kiitok­set kaikille äänes­tä­jil­lemme luot­ta­muk­ses­tanne!

15.4.2011

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­vaa­li­kam­panja huipen­tuu vaali­vii­kon­lop­puun

- PERUUTTAMALLA EI PÄÄSE ETEENPÄIN -ÄKKIRYHMÄT AAMULIIKENTEESSÄ, KATSO KUVAT! - KOKOOMUS KUUNTELEE -TILAISUUDET JA KAHVILA KORVAT - PUHEENJOHTAJA JYRKI KATAINEN

14.4.2011

Peruut­ta­malla ei pääse eteen­päin -äkki­ryh­mät - katso kuva­sa­toa!

Kokoo­muk­sen äkki­ryh­mät perjan­taina 15.4.2011 klo 7.00?9.00 eri puolilla Suomea!

11.4.2011

Ruot­sin päämi­nis­teri Rein­feldt Suomeen

Ruot­sin Mode­raat­tien puheen­joh­taja, päämi­nis­teri Fredrik Rein­feldt vierai­lee Suomessa maanan­taina 11.4. Hän saapuu Helsin­kiin Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Jyrki Katai­sen kutsusta.

13.3.2011

Katai­sen mukaan edessä monessa mielessä linja­vaa­lit: Onko Suomi kansain­vä­li­nen ja avoin vai eris­täy­tyvä puskis­ta­huu­te­lija?

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Katai­sen mielestä tule­vat edus­kun­ta­vaa­lit ovat monessa mielessä linja­vaa­lit. Sunnun­taina Kokoo­muk­sen Toivo­ris­tei­lyllä 1 400:lle kokoo­mus­lai­selle puhu­neen Katai­sen mukaan vaaleissa on kyse siitä, vali­taanko mennei­syys vai tule­vai­suus: vali­taanko aktii­vi­nen kansain­vä­li­nen vaiku­tus­valta vai eris­täy­tyvä puskis­ta­huu­telu, vali­taanko yrit­tä­jyy­teen ja työn­te­koon perus­tuva kakun­kas­va­tus vai liian pienen kakun pilk­ko­mi­nen uusiin osiin. Vaaleissa on kyse siitä, vali­taanko uudis­tu­mi­nen vai näivet­ty­mi­nen ja millai­sille arvoille Suomea raken­ne­taan.

30.9.2009

Orpo: Vaali­ra­hoi­tuk­sen oltava avointa ja läpi­nä­ky­vää

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Petteri Orpo vaati vaali­ra­hoi­tusta koske­neessa tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa lisää avoi­muutta.

28.11.2008

Kokoo­mus selvästi suurin puolue

Talous­tut­ki­muk­sen YLE Uuti­sille teke­män uusim­man puolue­kan­na­tusar­vion mukaan Kokoo­mus saisi edus­kun­ta­vaa­leissa 23,5 prosen­tin kanna­tuk­sen.

24.10.2008

Kokoo­mus selvästi suurin uusim­massa gallu­pissa

Kokoo­mus on Ylen Talous­tut­ki­muk­sella teet­tä­män tutki­muk­sen perus­teella nouse­massa 23,4 prosen­tin kanna­tuk­sella maan selvästi suurim­maksi puolu­eeksi kunnal­lis­vaa­leissa. Kokoo­muk­sen kanna­tus on loka­kuussa lisään­ty­nyt 1,3 prosent­tiyk­si­köllä. Samassa yhtey­dessä tehty vaalien­nuste lupaa Kokoo­muk­selle 23,9 prosen­tin kanna­tusta.

5.5.2008

Kokoo­mus selvästi suurin

Kokoo­mus on tuoreim­man YLE:n Talous­tut­ki­muk­sella teet­tä­män puolue­gal­lu­pin perus­teella selvästi Suomen suurin puolue 23,4 prosen­tin kanna­tuk­sella. Ero toiseksi suurim­paan on kaksi prosent­tiyk­sik­köä.