Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vaalit / Kokoo­mus asetti edus­kun­ta­vaa­lei­hin 214 ehdo­kasta

Kokoo­mus asetti edus­kun­ta­vaa­lei­hin 214 ehdo­kasta

Julkaistu:

Kokoo­mus on aset­ta­nut edus­kun­ta­vaa­lei­hin 2015 ehdolle 214 ehdo­kasta. Kokoo­mus­lai­sia ehdok­kaita on jokai­sessa 12 Manner-Suomen vaali­pii­rissä.

Varsi­nais-Suomen vaali­pii­rissä Kokoo­mus ja Rkp ovat vaali­lii­tossa, jossa Rkp:llä on kaksi ehdo­kasta.

Ehdok­kai­den suku­puo­li­ja­kauma on melko tasai­nen, naisia on 99 ja miehiä 115. Nuorin ehdo­kas on synty­nyt vuonna 1994 ja vanhin on synty­nyt 1940. Ehdok­kai­den medi­aani-ikä on 45,6 vuotta.

Kokoo­muk­sen ehdok­kaissa on usei­den eri alojen ammat­ti­lai­sia ja osaa­jia. Ehdok­kaista esimer­kiksi sairaan­hoi­ta­jia on 8, opet­ta­jia 16, polii­seja 8, toimit­ta­jia 4, opis­ke­li­joita 14, lääkä­reitä 8, palo­mie­hiä 2, juris­teja 7 ja yrit­tä­jiä 36.

Pohjoi­sin ehdo­kas tulee Inarista, eteläi­sin Kirk­ko­num­melta, länti­sin Kris­tii­nan­kau­pun­gista, itäi­sin Joen­suusta.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.11.2023

Alexan­der Stub­bin Yhdis­tävä ohjelma: Avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Alku: Maailma murrok­sessa Tasa­val­lan presi­den­tin kolme pääteh­tä­vää liit­ty­vät ulko­po­li­tiik­kaan, ylipääl­lik­kyy­teen ja arvoi­hin. Jokai­sen kohdalla asema on ansait­tava. Ulko­po­liit­ti­nen linjani on

27.9.2020

Puolue­val­tuus­tolta linjauk­sia työn, ympä­ris­tön ja ilmas­ton tilan sekä ihmi­soi­keuk­sien edis­tä­mi­sen puolesta

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto käsit­teli kaksi­päi­väi­sessä kokouk­ses­saan 26.–27.9. aloit­teet, joita ei ehditty käsi­tellä Porin puolue­ko­kouk­sessa aiem­min syys­kuussa. Puolue­val­tuusto käsit­teli kaik­ki­aan 99 aloi­tetta.

5.9.2020

Petteri Orpo valit­tiin jatka­maan kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jana

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous Porissa valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana kolman­nelle kaudelle. Orpo on johta­nut kokoo­musta kesä­kuusta 2016.

Skip to content