Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Järjestö / Kokoo­mus aloit­taa kunta­vaa­li­kam­pan­jan ja avaa vaali­si­vut www.kaikillehyvä.fi

Kokoo­mus aloit­taa kunta­vaa­li­kam­pan­jan ja avaa vaali­si­vut www.kaikillehyvä.fi

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen tavoite on tehdä kaikille hyvä kunta. Tämän toteut­ta­mi­seksi kokoo­mus­lai­set ympäri Suomen teke­vät yhteensä 100 000 kyse­lyä, jossa suoma­lai­silta kysy­tään, kuinka omasta kunnasta saadaan hyvä.

Tänään avau­tu­neilla vaali­si­vuilla www.kaikillehyvä.fi kuka tahansa voi käydä kerto­massa, miten hyvä kunta tehdään.

Kokoo­mus kysyy kunta­lai­silta hyvän kunnan tunnus­merk­kejä myös kaduilla, hiek­ka­laa­ti­koilla, harras­tuk­sissa, park­ki­pai­koilla, ravin­to­loissa, työpai­koilla, kaup­po­jen edus­talla ja kaik­kialla siellä, missä ihmi­set liik­ku­vat. Kokoo­mus­lai­sen ”kunta­feis­sa­rin” tunnis­taa vaalean­si­ni­sestä huomio­lii­vistä.

”Viisaus ei asu vain päät­tä­jien päässä vaan kaikille hyvä koti­kunta tehdään yhdessä. Kokoo­mus on aina kuun­nel­lut, mutta nyt myös haluamme kuun­te­lun lisäksi viedä kuule­mamme asiat konkreet­ti­sesti eteen­päin. Haas­tamme siis kaikki suoma­lai­set teke­mään meidän kanssa yhdessä vaalioh­jel­maa”, kuvai­lee ohjel­ma­pääl­likkö Anna Muns­terh­jelm uutta tapaa tehdä poli­tiik­kaa.

Kyse­ly­jen tulok­sista Kokoo­mus kerää tavoit­teensa ensi kevään kunta­vaa­lei­hin.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.11.2023

Alexan­der Stub­bin Yhdis­tävä ohjelma: Avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Alku: Maailma murrok­sessa Tasa­val­lan presi­den­tin kolme pääteh­tä­vää liit­ty­vät ulko­po­li­tiik­kaan, ylipääl­lik­kyy­teen ja arvoi­hin. Jokai­sen kohdalla asema on ansait­tava. Ulko­po­liit­ti­nen linjani on

25.9.2022

Kris­tiina Kokko jatkaa puolue­sih­tee­rinä, puolue­val­tuus­ton vara­pu­heen­joh­ta­jiksi Emilia Koik­ka­lai­nen ja Juha Rostedt

Kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä jatkaa Kris­tiina Kokko. Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto valitsi Kokon jatko­kau­delle kokouk­ses­saan Hämeen­lin­nassa. Kokko on toimi­nut kokoo­muk­sen puolue­sih­tee­rinä syys­kuusta 2019. Puolue­val­tuus­ton

1.10.2020

Suosi­tuk­set tilai­suuk­sien järjes­tä­mi­sestä 2021

Vaali­työtä voi tehdä poik­keus­ai­kana! - seuraat­han alueel­li­sia rajoi­tuk­sia  Puolue suosit­taa koro­na­tur­val­lista kampan­join­tia Koro­na­ti­lanne vaih­te­lee merkit­tä­västi ympäri Suomen. Osassa Suomea on

Skip to content