• FI
 • SV
 • MENU
  Kokoo­mus aloit­taa kunta­vaa­li­kam­pan­jan ja avaa vaali­si­vut www.kaikillehyvä.fi
  Twiittaa

  Kokoo­mus aloit­taa kunta­vaa­li­kam­pan­jan ja avaa vaali­si­vut www.kaikillehyvä.fi

  Julkaistu: 08.09.2016 Järjestö Vaalit

  Kokoo­muk­sen tavoite on tehdä kaikille hyvä kunta. Tämän toteut­ta­mi­seksi kokoo­mus­lai­set ympäri Suomen teke­vät yhteensä 100 000 kyse­lyä, jossa suoma­lai­silta kysy­tään, kuinka omasta kunnasta saadaan hyvä.

  Tänään avau­tu­neilla vaali­si­vuilla www.kaikillehyvä.fi kuka tahansa voi käydä kerto­massa, miten hyvä kunta tehdään.

  Kokoo­mus kysyy kunta­lai­silta hyvän kunnan tunnus­merk­kejä myös kaduilla, hiek­ka­laa­ti­koilla, harras­tuk­sissa, park­ki­pai­koilla, ravin­to­loissa, työpai­koilla, kaup­po­jen edus­talla ja kaik­kialla siellä, missä ihmi­set liik­ku­vat. Kokoo­mus­lai­sen ”kunta­feis­sa­rin” tunnis­taa vaalean­si­ni­sestä huomio­lii­vistä.

  ”Viisaus ei asu vain päät­tä­jien päässä vaan kaikille hyvä koti­kunta tehdään yhdessä. Kokoo­mus on aina kuun­nel­lut, mutta nyt myös haluamme kuun­te­lun lisäksi viedä kuule­mamme asiat konkreet­ti­sesti eteen­päin. Haas­tamme siis kaikki suoma­lai­set teke­mään meidän kanssa yhdessä vaalioh­jel­maa”, kuvai­lee ohjel­ma­pääl­likkö Anna Muns­terh­jelm uutta tapaa tehdä poli­tiik­kaa.

  Kyse­ly­jen tulok­sista Kokoo­mus kerää tavoit­teensa ensi kevään kunta­vaa­lei­hin.