Kokoomus.fi / Julkaisut / Sivu 87

Julkaisut

28.2.2013

Anne-Mari Viro­lai­nen: Uusia hevos­voimia osto­käyttäytymisen muut­ta­mi­seen

Joskus ikävästä voi seurata hyvää­kin. Uskon­kin, että myös mediassa lähiai­koina nähty hevo­sen­li­ha­kohu voi kään­tyä yhtei­seksi voitok­semme. Skan­daa­lista on ollut aina­kin

28.2.2013

Kokoo­muk­sen ympäristö­verkoston kolumni: Tahto­tilan sijaan oikeita toimia vuokra-asun­to­­ra­ken­ta­mi­seen

Asian­tun­ti­jat ovat esit­tä­neet, että syy valtion tuke­mien vuokra-asun­­to­­jen vähäi­seen raken­ta­mi­seen parina viime vuotena on nykyi­sessä korko­tu­ki­jär­jes­tel­mässä. Järjes­telmä ei ole toimi­nut,

26.2.2013

Petteri Orpo: Telak­ka­rat­kai­sulla turva­taan tuhan­sia työpaik­koja

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Petteri Orpo on erit­täin tyyty­väi­nen ratkai­sun löyty­mi­seen vaike­aan telak­ka­teol­li­suu­den tilan­tee­seen. - Halli­tus on raken­ta­nut laajan pelas­tus­pa­ke­tin eri

17.2.2013

Katai­nen: Suomi töihin

Pohjois­mai­nen hyvin­voin­ti­mal­limme on uuden edessä. Väes­tö­ra­ken­teemme ja työpaikka- ja elin­kei­no­ra­ken­teemme muutos aiheut­ta­vat yhdessä valta­van haas­teen hyvin­voin­timme ja elin­ta­somme yllä­pi­tä­mi­selle. Työi­käis­ten

14.2.2013

Alexan­der Stubb: Tids­brist inte något giltigt skäl

Man har ju aldrig till­räckligt med tid. Du vet vad jag menar. Man kan inte hinna med allt - familj,

14.2.2013

Jyrki Katai­sen video­blogi: EU:n seit­se­män vuoden kehys­budjetti­päätös oli hyvä Suomelle ja hyvä Euroo­palle

Suomella oli neuvot­te­luissa kolme omaa tavoi­tetta, jotka saavu­tet­tiin hyvin. Halusimme laskea budje­tin koko­nais­ta­soa, turvata maaseu­dun kehit­tä­mi­sen rahat ja pitää huolta

13.2.2013

Kokoo­muk­sen eduskunta­ryhmän raportti lukion uudis­ta­mi­seksi

“Kymnaa­si­ra­kenne elää edel­leen vahvana vaikka ympä­röivä maailma koos­tuu tieto­yh­teis­kun­nasta. Me haluamme uudis­taa lukion siten, että se antaa opis­ke­li­joille eväät jatko-opin­­toi­­hin

12.2.2013

Janne Sankelo: Maata­lou­den edis­tä­mi­sessä turhaa musta­suk­kai­suutta

Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Janne Sankelo on yllät­ty­nyt EU:n rahoi­tus­ke­hys­tu­lok­sen arvioin­nin risti­rii­tai­suuk­sista. Sanke­lon mukaan maata­lous­tuot­ta­jien etujär­jestö MTK:n arviot poik­kea­vat lähes täysin oppo­si­tio­puo­luei­den

12.2.2013

Outi Mäkelä: Valtion­osuus­uudistuksen tuet­tava kunta­uu­dis­tusta

Mäkelä koros­taa uudis­tuk­sen tarpeel­li­suutta ja merki­tystä osana kunta­uu­dis­tusta. Hän toivoo uudesta järjes­tel­mästä kannus­teita kuntien väli­sen yhteis­työn ja myös kunta­lii­tos­ten edis­tä­mi­seksi.

12.2.2013

Päämi­nis­teri Jyrki Katai­sen ilmoi­tus edus­kun­nalle halli­tuk­sen poli­tii­kasta vuonna 2013

Suomi on tien­haa­rassa. Meillä on valit­ta­vana joko hitaan näivet­ty­mi­sen ja laske­van elin­ta­son tie tai rohkean uudis­tu­mi­sen ja uusien menes­tys­te­ki­jöi­den tie.

Skip to content