Kokoomus.fi / Julkaisut / Sivu 87

Julkaisut

28.1.2010

Timo Heino­nen: Koulu­jen yhtei­söl­li­syys turval­li­suus­te­kijä

Kokoo­muk­sen koulu­tus­po­liit­ti­sen verkos­ton puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Timo Heino­nen koros­taa yhtei­söl­li­syyttä koulu­jen turval­li­suu­den raken­nus­pa­lik­kana. Siihen kuulu­vat kiusaa­mi­sesta vapaa koulu ja vahva oppi­las­kun­ta­toi­minta jokai­sessa perus­kou­lussa.

28.1.2010

Lausunto opin­to­tuen kehit­tä­mi­sestä

Kokoo­muk­sen opin­to­tu­ki­mal­lissa paran­ne­taan opis­ke­li­jan toimeen­tu­loa ja kannus­te­taan etene­mään opin­noissa. Kokoo­mus esit­tää, että jo 2003 esitelty malli pilo­toi­daan nyt määrä­ai­kai­sesti ensi­vai­heessa yliopisto-opis­ke­li­joilla siten, että vaih­toeh­toi­nen malli on rinnak­kai­nen nyky­jär­jes­tel­mään nähden ja opis­ke­li­jat saavat valita kumman järjes­tel­män otta­vat käyt­töönsä.

10.12.2009

Kokoo­mus nimesi työryh­mät hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­seksi ja talous­kas­vun ja työl­li­syy­den vahvis­ta­mi­seksi

Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryhmä nimesi kokouk­ses­saan 9.12.2009 kokoon­pa­not jo aiem­min aset­ta­mil­leen työryh­mille, jotka laati­vat rapor­tit hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­sesta sekä talous­kas­vun ja työl­li­syy­den vahvis­ta­mi­sesta.

8.12.2009

Kokoo­muk­sen työn ja yrit­tä­jyy­den verkos­ton puheen­joh­taja Sampsa Kataja: Lapsen­hoito on myös isän oikeus

Verkos­ton puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Sampsa Kataja puhui työn ja yrit­tä­jyy­den verkos­ton tasa-arvo­se­mi­naa­rissa työn ja perheen yhteen­so­vit­ta­mi­sesta sekä vanhem­pain­va­paa­jär­jes­tel­män kehit­tä­mi­sen tärkey­destä. Kata­jan mukaan nykyi­nen äitiys- isyys- ja vanhem­pain­va­paa­jär­jes­telmä on sekava, eikä se riit­tä­västi kannusta molem­pia vanhem­pia käyt­tä­mään vanhem­pain­va­paata. Äideillä ja isillä tulisi olla nykyistä tasa­ver­tai­sem­mat mahdol­li­suu­det osal­lis­tua paitsi työelä­mään ja uran luomi­seen, mutta myös lasten hoita­mi­seen kotona.

30.9.2009

Orpo: Vaali­ra­hoi­tuk­sen oltava avointa ja läpi­nä­ky­vää

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Petteri Orpo vaati vaali­ra­hoi­tusta koske­neessa tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa lisää avoi­muutta.

16.5.2009

W vai Niken logo?

Talou­den ennus­ta­mi­sen seuraa­mi­nen voi olla erit­täin mielen­kiin­toista. Koskaan ei voi olla varma mistään. Kun välillä pääsee seuraan, jossa asian­tun­te­muk­sen ohella on paljon omaan analyy­siinsa luot­ta­via ja terveellä itse­tun­nolla varus­tet­tuja ihmi­siä, niin eri speku­laa­tioita riit­tää. Jolle­kin valon säde tunne­lin päässä on varma kevään merkki, toiselle se taas on vastaan­tu­leva juna.

19.4.2009

Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kun­nan satoa

Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kun­nan kokous -- Kylvö­par­la­mentti kokoon­tui Helsin­gissä - mukana oli myös puolu­een puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Katai­nen. Valtuus­kunta antoi kannan­o­ton “Euro­vaa­lei­hin rehel­li­sin maata­lous­sä­ve­lin”.

2.4.2009

Yliopis­to­laki - histo­rial­li­nen uudis­tus

Uusi yliopis­to­laki on herät­tä­nyt voimak­kaita tunteita ja vilkasta keskus­te­lua. On hienoa, että histo­rial­li­nen uudis­tus kiin­nos­taa, sillä se osoit­taa kuinka tärkeässä ja arvos­te­tussa asemassa yliopis­tol­li­nen koulu­tus Suomessa on.

21.3.2009

Opetus­mi­nis­teri Virk­ku­nen: Opetus­ryh­mä­ko­ko­ra­ho­jen kohden­tu­mista seura­taan

Opetus­mi­nis­teri Henna Virk­ku­nen kertoo opetus­mi­nis­te­riön seuraa­van tark­kaan, mihin kunnat käyt­tä­vät opetus­ryh­mien koon pienen­tä­mi­seen suun­na­tut rahat. Selvi­tys raho­jen käytöstä tehdään kevään aikana.

9.2.2009

Keppiä vai pork­ka­naa - kannus­taako yhteis­kunta työhön -semi­naari

Kokoo­muk­sen Työn ja Yrit­tä­jyy­den verkosto järjesti maanan­taina 9.2.2009 semi­naa­rin aiheella Keppiä vai pork­ka­naa - kannus­taako yhteis­kunta työhön. Semi­naari oli onnis­tu­nut. Edus­kun­ta­ta­lon kansa­lai­sinfo oli aivan täysi. Aihe oli kiin­nos­tava. Semi­naa­rissa syntyi hyvä keskus­telu kuun­te­li­joi­den ja alus­ta­jien välille.