Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Arto Sato­nen: Logis­ti­sille pääväy­lille raskaam­malla kalus­tolla

Arto Sato­nen: Logis­ti­sille pääväy­lille raskaam­malla kalus­tolla

Julkaistu:

Liikenne- ja vies­tin­tä­po­liit­ti­nen minis­te­ri­työ­ryhmä linjasi viime vuoden lopulla raskaan liiken­teen enim­mäis­mit­to­jen ja -masso­jen korot­ta­mi­sesta. Tavoit­teena on edis­tää Suomen kilpai­lu­ky­kyä, vähen­tää liiken­teen ympä­ris­tö­pääs­töjä sekä alen­taa logistiikkakustannuksia.?Rekoilla voitai­siin siis kuljet­taa nykyistä enem­män. Tässä yhtey­dessä on nous­sut huoli kulje­tus­yrit­tä­jien toimin­taym­pä­ris­tön nopeasta muutok­sesta sekä teiden ja silto­jen kestä­mi­sestä raskaam­pien rekko­jen alla?, Sato­nen kertoo.

Riihessä tehdyllä rahoi­tus­pää­tök­sellä liiken­ne­ver­kon kestä­vyyttä paran­ne­taan. Raskaan kulje­tus­ka­lus­ton mitto­jen ja masso­jen koro­tuk­seen vara­taan kehys­kau­della yhteensä 55 miljoo­naa euroa lisä­ra­hoi­tusta, jotta tiestö saadaan pidet­tyä asian­mu­kai­sessa kunnossa.

Sato­nen pitää päätök­siä hyvinä. ?On viisasta, että tämä muutos aloi­tet­tai­siin tietyillä logis­ti­silla pääväy­lillä ja sinne suun­nat­tai­siin tätä uutta kehys­ra­haa. Näillä logis­ti­sesti tärkeillä reiteillä voisi korjaus­ten myötä ajaa nykyistä raskaam­milla rekoilla. Päärei­teillä suurem­man kalus­ton hyödyt olisi­vat selvät. Raskaampi kalusto ei kuiten­kaan sovi kaik­kialle, nykyistä kalus­toa tarvit­tai­siin siis myös jatkossa?, Sato­nen muis­tut­taa.

?Monilla teol­li­suu­de­na­loilla, kuten metsä­teol­li­suu­dessa, logis­tiik­ka­kus­tan­nuk­set ovat pitkien väli­mat­ko­jen takia merkit­tävä kuluerä. Kun kustan­nuk­sia voidaan isom­pien kulje­tus­mää­rien myötä alen­taa, vahvis­te­taan yritys­ten kykyä säilyt­tää tuotan­to­aan Suomessa. Samalla vähen­ne­tään myös pääs­töjä ympä­ris­töön?, Sato­nen kertoo.

?Myös alueel­lista kulje­tus­tu­kea kehys­rii­hen päätök­sellä jatke­taan, millä tasa­taan pitkistä etäi­syyk­sistä synty­viä kustan­nuse­roja ja osal­taan paran­ne­taan suoma­lai­sen teol­li­suu­den vien­ti­mah­dol­li­suuk­sia. Kulje­tus­tuen merki­tys on erityi­sen suuri Itä- ja Pohjois-Suomelle? Sato­nen jatkaa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

30.5.2024

Maria Rauta­nen: ”Ener­giao­ma­va­rai­suus on huol­to­var­muus­asia”

Ener­gia­po­li­tiikka on tärkeä osa Suomen ja koko EU:n turval­li­suutta. Ilman huol­to­var­maa ener­giaa olemme todella haavoit­tu­vai­sia ihmi­sen tai luon­non aiheut­ta­man kata­stro­fin

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content