MENU
Arto Sato­nen: Logis­ti­sille pääväy­lille raskaam­malla kalus­tolla

Arto Sato­nen: Logis­ti­sille pääväy­lille raskaam­malla kalus­tolla

Julkaistu: 24.03.2013 Julkaisut

Liikenne- ja vies­tin­tä­po­liit­ti­nen minis­te­ri­työ­ryhmä linjasi viime vuoden lopulla raskaan liiken­teen enim­mäis­mit­to­jen ja -masso­jen korot­ta­mi­sesta. Tavoit­teena on edis­tää Suomen kilpai­lu­ky­kyä, vähen­tää liiken­teen ympä­ris­tö­pääs­töjä sekä alen­taa logistiikkakustannuksia.?Rekoilla voitai­siin siis kuljet­taa nykyistä enem­män. Tässä yhtey­dessä on nous­sut huoli kulje­tus­yrit­tä­jien toimin­taym­pä­ris­tön nopeasta muutok­sesta sekä teiden ja silto­jen kestä­mi­sestä raskaam­pien rekko­jen alla?, Sato­nen kertoo.

Riihessä tehdyllä rahoi­tus­pää­tök­sellä liiken­ne­ver­kon kestä­vyyttä paran­ne­taan. Raskaan kulje­tus­ka­lus­ton mitto­jen ja masso­jen koro­tuk­seen vara­taan kehys­kau­della yhteensä 55 miljoo­naa euroa lisä­ra­hoi­tusta, jotta tiestö saadaan pidet­tyä asian­mu­kai­sessa kunnossa.

Sato­nen pitää päätök­siä hyvinä. ?On viisasta, että tämä muutos aloi­tet­tai­siin tietyillä logis­ti­silla pääväy­lillä ja sinne suun­nat­tai­siin tätä uutta kehys­ra­haa. Näillä logis­ti­sesti tärkeillä reiteillä voisi korjaus­ten myötä ajaa nykyistä raskaam­milla rekoilla. Päärei­teillä suurem­man kalus­ton hyödyt olisi­vat selvät. Raskaampi kalusto ei kuiten­kaan sovi kaik­kialle, nykyistä kalus­toa tarvit­tai­siin siis myös jatkossa?, Sato­nen muis­tut­taa.

?Monilla teol­li­suu­de­na­loilla, kuten metsä­teol­li­suu­dessa, logis­tiik­ka­kus­tan­nuk­set ovat pitkien väli­mat­ko­jen takia merkit­tävä kuluerä. Kun kustan­nuk­sia voidaan isom­pien kulje­tus­mää­rien myötä alen­taa, vahvis­te­taan yritys­ten kykyä säilyt­tää tuotan­to­aan Suomessa. Samalla vähen­ne­tään myös pääs­töjä ympä­ris­töön?, Sato­nen kertoo.

?Myös alueel­lista kulje­tus­tu­kea kehys­rii­hen päätök­sellä jatke­taan, millä tasa­taan pitkistä etäi­syyk­sistä synty­viä kustan­nuse­roja ja osal­taan paran­ne­taan suoma­lai­sen teol­li­suu­den vien­ti­mah­dol­li­suuk­sia. Kulje­tus­tuen merki­tys on erityi­sen suuri Itä- ja Pohjois-Suomelle? Sato­nen jatkaa.