Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Arto Sato­nen: Logis­ti­sille pääväy­lille raskaam­malla kalus­tolla

Arto Sato­nen: Logis­ti­sille pääväy­lille raskaam­malla kalus­tolla

Julkaistu:

Liikenne- ja vies­tin­tä­po­liit­ti­nen minis­te­ri­työ­ryhmä linjasi viime vuoden lopulla raskaan liiken­teen enim­mäis­mit­to­jen ja -masso­jen korot­ta­mi­sesta. Tavoit­teena on edis­tää Suomen kilpai­lu­ky­kyä, vähen­tää liiken­teen ympä­ris­tö­pääs­töjä sekä alen­taa logistiikkakustannuksia.?Rekoilla voitai­siin siis kuljet­taa nykyistä enem­män. Tässä yhtey­dessä on nous­sut huoli kulje­tus­yrit­tä­jien toimin­taym­pä­ris­tön nopeasta muutok­sesta sekä teiden ja silto­jen kestä­mi­sestä raskaam­pien rekko­jen alla?, Sato­nen kertoo.

Riihessä tehdyllä rahoi­tus­pää­tök­sellä liiken­ne­ver­kon kestä­vyyttä paran­ne­taan. Raskaan kulje­tus­ka­lus­ton mitto­jen ja masso­jen koro­tuk­seen vara­taan kehys­kau­della yhteensä 55 miljoo­naa euroa lisä­ra­hoi­tusta, jotta tiestö saadaan pidet­tyä asian­mu­kai­sessa kunnossa.

Sato­nen pitää päätök­siä hyvinä. ?On viisasta, että tämä muutos aloi­tet­tai­siin tietyillä logis­ti­silla pääväy­lillä ja sinne suun­nat­tai­siin tätä uutta kehys­ra­haa. Näillä logis­ti­sesti tärkeillä reiteillä voisi korjaus­ten myötä ajaa nykyistä raskaam­milla rekoilla. Päärei­teillä suurem­man kalus­ton hyödyt olisi­vat selvät. Raskaampi kalusto ei kuiten­kaan sovi kaik­kialle, nykyistä kalus­toa tarvit­tai­siin siis myös jatkossa?, Sato­nen muis­tut­taa.

?Monilla teol­li­suu­de­na­loilla, kuten metsä­teol­li­suu­dessa, logis­tiik­ka­kus­tan­nuk­set ovat pitkien väli­mat­ko­jen takia merkit­tävä kuluerä. Kun kustan­nuk­sia voidaan isom­pien kulje­tus­mää­rien myötä alen­taa, vahvis­te­taan yritys­ten kykyä säilyt­tää tuotan­to­aan Suomessa. Samalla vähen­ne­tään myös pääs­töjä ympä­ris­töön?, Sato­nen kertoo.

?Myös alueel­lista kulje­tus­tu­kea kehys­rii­hen päätök­sellä jatke­taan, millä tasa­taan pitkistä etäi­syyk­sistä synty­viä kustan­nuse­roja ja osal­taan paran­ne­taan suoma­lai­sen teol­li­suu­den vien­ti­mah­dol­li­suuk­sia. Kulje­tus­tuen merki­tys on erityi­sen suuri Itä- ja Pohjois-Suomelle? Sato­nen jatkaa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.1.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kela-korvauk­set nousi­vat vuoden alussa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi

Lääkä­ri­käyn­tien kela-korvauk­­set nousi­vat vuoden alusta alkaen. Orpon halli­tuk­sen tavoit­teena on lyhen­tää hoito­jo­noja, helpot­taa hyvin­voin­tia­luei­den taak­kaa ja ennen kaik­kea nopeut­taa hoitoon

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

6.10.2023

Paula Risikko ja Jarno Limnell: Nuor­ten pahoin­vointi horjut­taa yhteis­kun­tamme turval­li­suutta      

Nuori­so­vä­ki­val­lan lisään­ty­mi­sestä ympäri Suomea on uuti­soitu jo pitkään, samoin nuor­ten keskuu­dessa ilme­ne­vän, toisiin nuoriin kohdis­tu­van kiusaa­mi­sen ja väki­val­lan lisään­ty­mi­sestä. Nämä

Skip to content