Arto Satonen: Logis­ti­sille pääväy­lille raskaam­malla kalus­tolla – kokoomus.fi
MENU
Arto Satonen: Logis­ti­sille pääväy­lille raskaam­malla kalus­tolla

Arto Satonen: Logis­ti­sille pääväy­lille raskaam­malla kalus­tolla

Julkaistu: 24.03.2013 Uncategorized

Liikenne- ja viestin­tä­po­liit­tinen minis­te­ri­työ­ryhmä linjasi viime vuoden lopulla raskaan liikenteen enimmäis­mit­tojen ja -massojen korot­ta­mi­sesta. Tavoit­teena on edistää Suomen kilpai­lu­kykyä, vähentää liikenteen ympäris­tö­päästöjä sekä alentaa logistiikkakustannuksia.?Rekoilla voitaisiin siis kuljettaa nykyistä enemmän. Tässä yhtey­dessä on noussut huoli kulje­tus­yrit­täjien toimin­taym­pä­ristön nopeasta muutok­sesta sekä teiden ja siltojen kestä­mi­sestä raskaampien rekkojen alla?, Satonen kertoo.

Riihessä tehdyllä rahoi­tus­pää­tök­sellä liiken­ne­verkon kestä­vyyttä paran­netaan. Raskaan kulje­tus­ka­luston mittojen ja massojen korotukseen varataan kehys­kau­della yhteensä 55 miljoonaa euroa lisära­hoi­tusta, jotta tiestö saadaan pidettyä asian­mu­kai­sessa kunnossa.

Satonen pitää päätöksiä hyvinä. ?On viisasta, että tämä muutos aloitet­taisiin tietyillä logis­ti­silla pääväy­lillä ja sinne suunnat­taisiin tätä uutta kehys­rahaa. Näillä logis­ti­sesti tärkeillä reiteillä voisi korjausten myötä ajaa nykyistä raskaam­milla rekoilla. Päärei­teillä suuremman kaluston hyödyt olisivat selvät. Raskaampi kalusto ei kuitenkaan sovi kaikkialle, nykyistä kalustoa tarvit­taisiin siis myös jatkossa?, Satonen muistuttaa.

?Monilla teolli­suu­de­na­loilla, kuten metsä­teol­li­suu­dessa, logis­tiik­ka­kus­tan­nukset ovat pitkien välimat­kojen takia merkittävä kuluerä. Kun kustan­nuksia voidaan isompien kulje­tus­määrien myötä alentaa, vahvis­tetaan yritysten kykyä säilyttää tuotan­toaan Suomessa. Samalla vähen­netään myös päästöjä ympäristöön?, Satonen kertoo.

?Myös alueel­lista kulje­tus­tukea kehys­riihen päätök­sellä jatketaan, millä tasataan pitkistä etäisyyk­sistä syntyviä kustan­nuseroja ja osaltaan paran­netaan suoma­laisen teolli­suuden vienti­mah­dol­li­suuksia. Kulje­tustuen merkitys on erityisen suuri Itä- ja Pohjois-Suomelle? Satonen jatkaa.


Kokoomus.fi