Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Sivu 99

Julkaisut

7.9.2010

Viisi vaih­toeh­toa

Talous­kriisi jätti julki­seen talou­teen vaurioita, jotka eivät korjaannu itses­tään. Ne on korjat­tava. Me suoma­lai­set voimme tällä­kin kertaa pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­tamme rahoi­tus­poh­jan, kunhan vain teemme sen, mikä tehdä pitää.

9.8.2010

Timo Heino­nen: Opin­to­tuen kehit­tä­mi­seen rohkeutta ? esite­tyt linjauk­set turvaa­vat mahdol­li­suuk­sien tasa-arvoa

Opin­to­tuen kehit­tä­mis­työ­ryhmä esit­tää muun muassa, että toisen asteen itse­näi­sesti asuvien opis­ke­li­joi­den vanhem­pien tulot eivät enää vaikut­taisi opis­ke­li­jan saaman tuen määrään. Lisäksi määri­tel­täi­siin enim­mäis­tu­ki­kuu­kausien määrä ja tarkis­tet­tai­siin luku­vuonna käytet­tä­vissä olevien tuki­kuu­kausien määrää.
Korkea-asteella tehos­tet­tai­siin opin­to­jen edis­ty­mi­sen seuran­taa. Heino­sen mielestä opin­to­tuen tulee tukea opin­toi­hin keskit­ty­mistä ja kannus­taa tavoit­teel­li­seen opis­ke­luun. Työryh­män esityk­set tuke­vat kumpaa­kin tavoi­tetta.

8.4.2010

Kokoo­mus haluaa turvata maksut­to­man koulu­tuk­sen opis­ke­li­joille

- Kokoo­mus arvos­taa osaa­mista ja sivis­tystä. Meillä ei ole mitään aikeita tai suun­ni­tel­mia ajaa luku­kausi­mak­suja suoma­lai­sille opis­ke­li­joille myös­kään ensi vaali­kau­della, toteaa Kokoo­muk­sen Osaa­mi­sen ja sivis­tyk­sen poli­tiik­ka­ver­kos­ton puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Timo Heino­nen vasta­ten samalla opis­ke­li­ja­jär­jes­tö­jen kysy­myk­seen puolu­een kannasta luku­kausi­mak­sui­hin Suomessa.

28.1.2010

Lausunto opin­to­tuen kehit­tä­mi­sestä

Kokoo­muk­sen opin­to­tu­ki­mal­lissa paran­ne­taan opis­ke­li­jan toimeen­tu­loa ja kannus­te­taan etene­mään opin­noissa. Kokoo­mus esit­tää, että jo 2003 esitelty malli pilo­toi­daan nyt määrä­ai­kai­sesti ensi­vai­heessa yliopisto-opis­ke­li­joilla siten, että vaih­toeh­toi­nen malli on rinnak­kai­nen nyky­jär­jes­tel­mään nähden ja opis­ke­li­jat saavat valita kumman järjes­tel­män otta­vat käyt­töönsä.

28.1.2010

Timo Heino­nen: Koulu­jen yhtei­söl­li­syys turval­li­suus­te­kijä

Kokoo­muk­sen koulu­tus­po­liit­ti­sen verkos­ton puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Timo Heino­nen koros­taa yhtei­söl­li­syyttä koulu­jen turval­li­suu­den raken­nus­pa­lik­kana. Siihen kuulu­vat kiusaa­mi­sesta vapaa koulu ja vahva oppi­las­kun­ta­toi­minta jokai­sessa perus­kou­lussa.

10.12.2009

Kokoo­mus nimesi työryh­mät hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­seksi ja talous­kas­vun ja työl­li­syy­den vahvis­ta­mi­seksi

Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryhmä nimesi kokouk­ses­saan 9.12.2009 kokoon­pa­not jo aiem­min aset­ta­mil­leen työryh­mille, jotka laati­vat rapor­tit hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­sesta sekä talous­kas­vun ja työl­li­syy­den vahvis­ta­mi­sesta.

8.12.2009

Kokoo­muk­sen työn ja yrit­tä­jyy­den verkos­ton puheen­joh­taja Sampsa Kataja: Lapsen­hoito on myös isän oikeus

Verkos­ton puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Sampsa Kataja puhui työn ja yrit­tä­jyy­den verkos­ton tasa-arvo­se­mi­naa­rissa työn ja perheen yhteen­so­vit­ta­mi­sesta sekä vanhem­pain­va­paa­jär­jes­tel­män kehit­tä­mi­sen tärkey­destä. Kata­jan mukaan nykyi­nen äitiys- isyys- ja vanhem­pain­va­paa­jär­jes­telmä on sekava, eikä se riit­tä­västi kannusta molem­pia vanhem­pia käyt­tä­mään vanhem­pain­va­paata. Äideillä ja isillä tulisi olla nykyistä tasa­ver­tai­sem­mat mahdol­li­suu­det osal­lis­tua paitsi työelä­mään ja uran luomi­seen, mutta myös lasten hoita­mi­seen kotona.

30.9.2009

Orpo: Vaali­ra­hoi­tuk­sen oltava avointa ja läpi­nä­ky­vää

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Petteri Orpo vaati vaali­ra­hoi­tusta koske­neessa tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa lisää avoi­muutta.

23.9.2009

Kokoo­mus täyden­tää Sauli Niinis­tön vaali­ra­hoi­tuk­sen tietoja

Kokoo­mus on toimit­ta­nut tänään Oikeus­mi­nis­te­ri­öön Sauli Niinis­tön vaali­ra­hoi­tuk­sen tietoja koske­van täyden­nyk­sen.

19.4.2009

Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kun­nan satoa

Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kun­nan kokous -- Kylvö­par­la­mentti kokoon­tui Helsin­gissä - mukana oli myös puolu­een puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Katai­nen. Valtuus­kunta antoi kannan­o­ton “Euro­vaa­lei­hin rehel­li­sin maata­lous­sä­ve­lin”.

Skip to content