Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Sivu 97

Julkaisut

20.4.2011

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­vaa­leissa 17.4.2011 vali­tut kansan­edus­ta­jat

Kokoo­mus sai 17.4.2011 pide­tyissä edus­kun­ta­vaa­leissa 44 kansan­edus­ta­ja­paik­kaa ja 20,4 prosent­tia äänistä. Uusista kansan­edus­ta­jista 15 on naisia ja 29 miehiä.

18.4.2011

Kokoo­mus kiit­tää!

Kokoo­mus on ensim­mäistä kertaa Suomen histo­riassa edus­kun­ta­vaa­leissa maan suurin puolue. Sydä­mel­li­set kiitok­set kaikille äänes­tä­jil­lemme luot­ta­muk­ses­tanne!

15.4.2011

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­vaa­li­kam­panja huipen­tuu vaali­vii­kon­lop­puun

- PERUUTTAMALLA EI PÄÄSE ETEENPÄIN -ÄKKIRYHMÄT AAMULIIKENTEESSÄ, KATSO KUVAT! - KOKOOMUS KUUNTELEE -TILAISUUDET JA KAHVILA KORVAT - PUHEENJOHTAJA JYRKI KATAINEN

14.4.2011

Peruut­ta­malla ei pääse eteen­päin -äkki­ryh­mät - katso kuva­sa­toa!

Kokoo­muk­sen äkki­ryh­mät perjan­taina 15.4.2011 klo 7.00?9.00 eri puolilla Suomea!

11.4.2011

Ruot­sin päämi­nis­teri Rein­feldt Suomeen

Ruot­sin Mode­raat­tien puheen­joh­taja, päämi­nis­teri Fredrik Rein­feldt vierai­lee Suomessa maanan­taina 11.4. Hän saapuu Helsin­kiin Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jan Jyrki Katai­sen kutsusta.

28.3.2011

Ulkoa­siain­mi­nis­teri Alexan­der Stubb reaa­liai­kai­sella kyse­ly­tun­nilla Face­boo­kissa perjan­taina 1.4. kello 10:15

Kokoo­mus järjes­tää 9.2.?1.4. minis­te­rien kyse­ly­tun­ti­kier­rok­sen puolu­een Face­book-sivulla. Jokai­nen kokoo­mus­mi­nis­teri osal­lis­tuu vuorol­laan yhteen reaa­liai­kai­seen, n. 45 minuu­tin kestoi­seen verk­ko­kes­kus­te­luun suoma­lais­ten kanssa. Ulkoa­siain­mi­nis­teri Alexan­der Stubb on vuorossa perjan­taina 1.4. kello 10:15.

16.3.2011

Arto Sato­nen: Maa- ja metsä­ta­lou­den kannat­ta­vuus takaa koti­mai­sen elin­tar­vi­ke­tuo­tan­non ja mahdol­lis­taa metsien käytön lisään­ty­mi­sen

Kokoo­muk­sen maaseu­tuoh­jelma julkis­tet­tiin tänään edus­kun­nassa. Samalla Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kunta keskus­teli EU:n maata­lous­po­li­tii­kan uudis­tuk­sesta. Pääpu­hu­jana julkis­ta­mis­ti­lai­suu­dessa oli euro­par­la­men­taa­rikko Albert Dess, joka vastaa uudis­tuk­sen mietin­nön valmis­te­lusta Euroo­pan parla­men­tissa.

13.3.2011

Katai­sen mukaan edessä monessa mielessä linja­vaa­lit: Onko Suomi kansain­vä­li­nen ja avoin vai eris­täy­tyvä puskis­ta­huu­te­lija?

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Katai­sen mielestä tule­vat edus­kun­ta­vaa­lit ovat monessa mielessä linja­vaa­lit. Sunnun­taina Kokoo­muk­sen Toivo­ris­tei­lyllä 1 400:lle kokoo­mus­lai­selle puhu­neen Katai­sen mukaan vaaleissa on kyse siitä, vali­taanko mennei­syys vai tule­vai­suus: vali­taanko aktii­vi­nen kansain­vä­li­nen vaiku­tus­valta vai eris­täy­tyvä puskis­ta­huu­telu, vali­taanko yrit­tä­jyy­teen ja työn­te­koon perus­tuva kakun­kas­va­tus vai liian pienen kakun pilk­ko­mi­nen uusiin osiin. Vaaleissa on kyse siitä, vali­taanko uudis­tu­mi­nen vai näivet­ty­mi­nen ja millai­sille arvoille Suomea raken­ne­taan.

9.3.2011

Suomi rauhan­ra­ken­ta­jana ? avoin ylei­sö­ti­lai­suus tänään

Keskus­te­li­joina presi­dentti Martti Ahti­saari, valtio­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Katai­nen, ulko­mi­nis­teri Alexan­der Stubb ja puolus­tus­mi­nis­teri Jyri Häkä­mies.

21.2.2011

Vaikka muuta viser­re­tään, Kokoo­mus ei kannata tasa­ve­roa

Kokoo­muk­sen työl­lis­tä­vän vero­mal­lin tärkein tehtävä on hyvin­voin­nin turvaa­mi­nen. Itse asiassa se on koko poli­tii­kan tärkein tehtävä.

Skip to content