Katainen: Työlli­syys­so­pi­muk­sella ostovoimaa, kilpai­lu­kykyä ja työlli­syyttä – kokoomus.fi
MENU
Katainen: Työlli­syys­so­pi­muk­sella ostovoimaa, kilpai­lu­kykyä ja työlli­syyttä

Katainen: Työlli­syys­so­pi­muk­sella ostovoimaa, kilpai­lu­kykyä ja työlli­syyttä

Julkaistu: 23.08.2011 Tiedote

Riski pidem­mästä hitaan talous­kasvun jaksosta on kasvanut. Kun talous­kasvu hidastuu, vain parhaat pärjäävät globaa­lissa kilpai­lussa.

Nyt jos koskaan on kysyntää työmark­ki­na­po­li­tiikan ja talous­po­li­tiikan uuden­lai­selle yhteis­työlle.

Hajau­te­tussa mallissa on riskinä palkkain­flaatio, ostovoiman rapau­tu­minen, kilpai­lu­kyvyn heikke­ne­minen ja jatkuvat työtais­telut. Toisaalta paluuta perin­teisiin tulopo­liit­tisiin kokonais­rat­kai­suihin ei ole.

Hallitus on valmis tukemaan sellaisen koordi­naation synty­mistä, jolla voidaan parantaa kilpai­lu­kykyä ja työlli­syyttä. Jos palkka­rat­kaisu turvaa kilpai­lu­kyvyn, niin hallitus voi turvata palkan­saajien ostovoiman paran­ta­misen keven­tä­mällä palkka­veroa. Esimer­kiksi yhden prosent­tiyk­sikön ansio­tu­lo­veron kevennys paran­taisi ostovoimaa saman verran kuin 3–4 prosentin korotus nimel­lis­palk­koihin.

Vastuu uuden­laisen työmark­ki­nayh­teistyön löyty­mi­sestä on nyt työmark­ki­naos­a­puo­lilla.

 


Kokoomus.fi