Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Katai­nen: Työl­li­syys­so­pi­muk­sella osto­voi­maa, kilpai­lu­ky­kyä ja työl­li­syyttä

Katai­nen: Työl­li­syys­so­pi­muk­sella osto­voi­maa, kilpai­lu­ky­kyä ja työl­li­syyttä

Julkaistu:

Riski pidem­mästä hitaan talous­kas­vun jaksosta on kasva­nut. Kun talous­kasvu hidas­tuu, vain parhaat pärjää­vät globaa­lissa kilpai­lussa.

Nyt jos koskaan on kysyn­tää työmark­ki­na­po­li­tii­kan ja talous­po­li­tii­kan uuden­lai­selle yhteis­työlle.

Hajau­te­tussa mallissa on riskinä palk­kain­flaa­tio, osto­voi­man rapau­tu­mi­nen, kilpai­lu­ky­vyn heik­ke­ne­mi­nen ja jatku­vat työtais­te­lut. Toisaalta paluuta perin­tei­siin tulo­po­liit­ti­siin koko­nais­rat­kai­sui­hin ei ole.

Halli­tus on valmis tuke­maan sellai­sen koor­di­naa­tion synty­mistä, jolla voidaan paran­taa kilpai­lu­ky­kyä ja työl­li­syyttä. Jos palk­ka­rat­kaisu turvaa kilpai­lu­ky­vyn, niin halli­tus voi turvata palkan­saa­jien osto­voi­man paran­ta­mi­sen keven­tä­mällä palk­ka­ve­roa. Esimer­kiksi yhden prosent­tiyk­si­kön ansio­tu­lo­ve­ron keven­nys paran­taisi osto­voi­maa saman verran kuin 3–4 prosen­tin koro­tus nimel­lis­palk­koi­hin.

Vastuu uuden­lai­sen työmark­ki­nayh­teis­työn löyty­mi­sestä on nyt työmark­ki­naos­a­puo­lilla.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

18.4.2024

Mika Aaltola kokoo­muk­sen euro­vaa­lieh­dok­kaaksi

Ulko­po­liit­ti­sen insti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola lähtee ehdok­kaaksi euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin kokoo­muk­sen ehdok­kaana. Puolue­hal­li­tus nimesi Aalto­lan viral­li­sesti ehdok­kaaksi kokouk­ses­saan tors­taina.  Mika Aaltola on

11.4.2024

Kokoo­mus nimesi neljä ehdo­kasta lisää euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on nimen­nyt tors­taina järjes­te­tyssä kokouk­ses­saan neljä ehdo­kasta lisää kesä­kuun euro­par­la­ment­ti­vaa­lei­hin. Ehdok­kaat ovat Sakari Pääkkö, Maria Rauta­nen, Max Schul­man

7.3.2024

Petteri Orpo: EU:n vahvis­tet­tava varau­tu­mis­taan krii­sei­hin

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja Petteri Orpo piti tors­taina Euroo­pan tule­vai­suutta käsit­te­le­vän puheen Roma­nian pääkau­pun­gissa Buka­res­tissa käyn­nissä olevassa Euroo­pan kansan­puo­lu­een (EPP) kongres­sissa. Puhees­saan Orpo painotti

Skip to content