Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Katai­nen: Työl­li­syys­so­pi­muk­sella osto­voi­maa, kilpai­lu­ky­kyä ja työl­li­syyttä

Katai­nen: Työl­li­syys­so­pi­muk­sella osto­voi­maa, kilpai­lu­ky­kyä ja työl­li­syyttä

Julkaistu:

Riski pidem­mästä hitaan talous­kas­vun jaksosta on kasva­nut. Kun talous­kasvu hidas­tuu, vain parhaat pärjää­vät globaa­lissa kilpai­lussa.

Nyt jos koskaan on kysyn­tää työmark­ki­na­po­li­tii­kan ja talous­po­li­tii­kan uuden­lai­selle yhteis­työlle.

Hajau­te­tussa mallissa on riskinä palk­kain­flaa­tio, osto­voi­man rapau­tu­mi­nen, kilpai­lu­ky­vyn heik­ke­ne­mi­nen ja jatku­vat työtais­te­lut. Toisaalta paluuta perin­tei­siin tulo­po­liit­ti­siin koko­nais­rat­kai­sui­hin ei ole.

Halli­tus on valmis tuke­maan sellai­sen koor­di­naa­tion synty­mistä, jolla voidaan paran­taa kilpai­lu­ky­kyä ja työl­li­syyttä. Jos palk­ka­rat­kaisu turvaa kilpai­lu­ky­vyn, niin halli­tus voi turvata palkan­saa­jien osto­voi­man paran­ta­mi­sen keven­tä­mällä palk­ka­ve­roa. Esimer­kiksi yhden prosent­tiyk­si­kön ansio­tu­lo­ve­ron keven­nys paran­taisi osto­voi­maa saman verran kuin 3–4 prosen­tin koro­tus nimel­lis­palk­koi­hin.

Vastuu uuden­lai­sen työmark­ki­nayh­teis­työn löyty­mi­sestä on nyt työmark­ki­naos­a­puo­lilla.

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.8.2023

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus päätti pyytää Alexan­der Stub­bia puolu­een presi­den­tin­vaa­lieh­dok­kaaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus valtuutti yksi­mie­li­sesti puheen­joh­taja Petteri Orpon pyytä­mään profes­sori Alexan­der Stub­bia kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Maanan­taina Helsin­gissä koolla ollut puolue­hal­li­tus ei esitä

27.6.2023

Kokoo­mus valitsi valio­kun­tien puheen­joh­ta­jat, vara­pu­heen­joh­ta­jat ja jäse­net

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä valitsi ehdok­kaat edus­kun­nan valio­kun­tien ja muiden toimie­lin­ten puheen­joh­ta­jiksi, vara­pu­heen­joh­ta­jiksi ja muiksi jäse­niksi.

20.6.2023

Matias Mart­ti­nen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi on valittu rauma­lai­nen toisen kauden kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen. Kokoo­muk­sen ehdo­kas edus­kun­nan vara­pu­he­mie­heksi on Paula Risikko.

Skip to content