Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Sivu 98

Julkaisut

10.12.2009

Kokoo­mus nimesi työryh­mät hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­seksi ja talous­kas­vun ja työl­li­syy­den vahvis­ta­mi­seksi

Kokoo­muk­sen minis­te­ri­ryhmä nimesi kokouk­ses­saan 9.12.2009 kokoon­pa­not jo aiem­min aset­ta­mil­leen työryh­mille, jotka laati­vat rapor­tit hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­sesta sekä talous­kas­vun ja työl­li­syy­den vahvis­ta­mi­sesta.

8.12.2009

Kokoo­muk­sen työn ja yrit­tä­jyy­den verkos­ton puheen­joh­taja Sampsa Kataja: Lapsen­hoito on myös isän oikeus

Verkos­ton puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Sampsa Kataja puhui työn ja yrit­tä­jyy­den verkos­ton tasa-arvo­se­mi­naa­rissa työn ja perheen yhteen­so­vit­ta­mi­sesta sekä vanhem­pain­va­paa­jär­jes­tel­män kehit­tä­mi­sen tärkey­destä. Kata­jan mukaan nykyi­nen äitiys- isyys- ja vanhem­pain­va­paa­jär­jes­telmä on sekava, eikä se riit­tä­västi kannusta molem­pia vanhem­pia käyt­tä­mään vanhem­pain­va­paata. Äideillä ja isillä tulisi olla nykyistä tasa­ver­tai­sem­mat mahdol­li­suu­det osal­lis­tua paitsi työelä­mään ja uran luomi­seen, mutta myös lasten hoita­mi­seen kotona.

30.9.2009

Orpo: Vaali­ra­hoi­tuk­sen oltava avointa ja läpi­nä­ky­vää

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Petteri Orpo vaati vaali­ra­hoi­tusta koske­neessa tiedon­an­to­kes­kus­te­lussa lisää avoi­muutta.

23.9.2009

Kokoo­mus täyden­tää Sauli Niinis­tön vaali­ra­hoi­tuk­sen tietoja

Kokoo­mus on toimit­ta­nut tänään Oikeus­mi­nis­te­ri­öön Sauli Niinis­tön vaali­ra­hoi­tuk­sen tietoja koske­van täyden­nyk­sen.

19.4.2009

Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kun­nan satoa

Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kun­nan kokous -- Kylvö­par­la­mentti kokoon­tui Helsin­gissä - mukana oli myös puolu­een puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Katai­nen. Valtuus­kunta antoi kannan­o­ton “Euro­vaa­lei­hin rehel­li­sin maata­lous­sä­ve­lin”.

2.4.2009

Yliopis­to­laki - histo­rial­li­nen uudis­tus

Uusi yliopis­to­laki on herät­tä­nyt voimak­kaita tunteita ja vilkasta keskus­te­lua. On hienoa, että histo­rial­li­nen uudis­tus kiin­nos­taa, sillä se osoit­taa kuinka tärkeässä ja arvos­te­tussa asemassa yliopis­tol­li­nen koulu­tus Suomessa on.

21.3.2009

Opetus­mi­nis­teri Virk­ku­nen: Opetus­ryh­mä­ko­ko­ra­ho­jen kohden­tu­mista seura­taan

Opetus­mi­nis­teri Henna Virk­ku­nen kertoo opetus­mi­nis­te­riön seuraa­van tark­kaan, mihin kunnat käyt­tä­vät opetus­ryh­mien koon pienen­tä­mi­seen suun­na­tut rahat. Selvi­tys raho­jen käytöstä tehdään kevään aikana.

9.2.2009

Keppiä vai pork­ka­naa - kannus­taako yhteis­kunta työhön -semi­naari

Kokoo­muk­sen Työn ja Yrit­tä­jyy­den verkosto järjesti maanan­taina 9.2.2009 semi­naa­rin aiheella Keppiä vai pork­ka­naa - kannus­taako yhteis­kunta työhön. Semi­naari oli onnis­tu­nut. Edus­kun­ta­ta­lon kansa­lai­sinfo oli aivan täysi. Aihe oli kiin­nos­tava. Semi­naa­rissa syntyi hyvä keskus­telu kuun­te­li­joi­den ja alus­ta­jien välille.

10.12.2008

Kokoo­muk­sen Joulu­tuu­le­tus lauan­taina 13. joulu­kuuta

Kokoo­mus kuun­te­lee - olitpa sitten puolesta, vastaan tai jotain siltä väliltä. Terve­tu­loa mukaan!

3.12.2008

Kokoo­muk­sen Puin­ti­Par­la­men­tin satoa

Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kunta antoi kokouk­ses­saan Edus­kun­nassa kannan­o­ton “Vastuul­lista mark­ki­na­ta­loutta koko elin­tar­vi­ke­ket­juun”.

Skip to content