MENU
Vaikka muuta viser­re­tään, Kokoo­mus ei kannata tasa­ve­roa

Vaikka muuta viser­re­tään, Kokoo­mus ei kannata tasa­ve­roa

Julkaistu: 21.02.2011 Uncategorized

Työ estää köyhyyttä. Mitä useampi suoma­lai­nen tekee työtä, sitä enem­män yhteis­kunta saa vero­tu­loja. Ja mitä enem­män saamme vero­tu­loja, sitä enem­män voimme kehit­tää perus­kou­luja ja terveys­kes­kuk­sia, lapsi­li­siä ja kansa­ne­läk­keitä.

Olemme edel­leen sitä mieltä, että he, jotka ansait­se­vat enem­män myös maksa­vat suurem­man osuu­den tulois­taan. Se on oikeu­den­mu­kaista. Siksi Kokoo­mus ei kannata tasa­ve­roa. Kanna­tamme vero­mal­lia, joka kannus­taa työn­te­koon ja yrit­tä­mi­seen, tuo vero­tu­loja ja kasvat­taa yhteistä hyvin­voin­tia. Näin se homma toimii.

Koko­muk­sen työl­lis­tävä vero­malli on esitelty valtio­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Katai­sen hyvin­voin­ti­työ­ryh­män 29.1. julkais­tussa Työtä, yrit­tä­mistä ja välit­tä­mistä -rapor­tissa.

Lue lisää myös osoit­teessa www.kyseenalaista.fi.