Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vaikka muuta viser­re­tään, Kokoo­mus ei kannata tasa­ve­roa

Vaikka muuta viser­re­tään, Kokoo­mus ei kannata tasa­ve­roa

Julkaistu:

Työ estää köyhyyttä. Mitä useampi suoma­lai­nen tekee työtä, sitä enem­män yhteis­kunta saa vero­tu­loja. Ja mitä enem­män saamme vero­tu­loja, sitä enem­män voimme kehit­tää perus­kou­luja ja terveys­kes­kuk­sia, lapsi­li­siä ja kansa­ne­läk­keitä.

Olemme edel­leen sitä mieltä, että he, jotka ansait­se­vat enem­män myös maksa­vat suurem­man osuu­den tulois­taan. Se on oikeu­den­mu­kaista. Siksi Kokoo­mus ei kannata tasa­ve­roa. Kanna­tamme vero­mal­lia, joka kannus­taa työn­te­koon ja yrit­tä­mi­seen, tuo vero­tu­loja ja kasvat­taa yhteistä hyvin­voin­tia. Näin se homma toimii.

Koko­muk­sen työl­lis­tävä vero­malli on esitelty valtio­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Katai­sen hyvin­voin­ti­työ­ryh­män 29.1. julkais­tussa Työtä, yrit­tä­mistä ja välit­tä­mistä -rapor­tissa.

Lue lisää myös osoit­teessa www.kyseenalaista.fi.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

15.11.2023

Timo Heino­nen: “Nopealle, jous­ta­valle ja muokat­ta­valle krii­sin­hal­lin­ta­ky­vylle on tarvetta”

Kansan­edus­taja Timo Heino­sen pitämä Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ryhmä­puhe Edus­kun­nan keskus­tel­lessa valtio­neu­vos­ton selon­teosta Soti­las­osas­ton aset­ta­mi­sesta korke­aan valmiu­teen osana Rans­kan, Belgian ja Suomen

Skip to content