Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Borger­lig samling i Finland (BiF). Ny före­ning!

Borger­lig samling i Finland (BiF). Ny före­ning!

Julkaistu:

Stif­tarna av Borger­lig samling kons­ta­te­rar att Samlings­par­tiet har ett stort ansvar för Finlands fram­tida utveckling. Till de värde­ful­laste tillgån­garna i vårt land hör våra två natio­nalspråk finska och svenska samt vår föran­kring i Norden.

Bif anser att Samlings­par­tiet bör förs­tärka sin svenska verk­sam­het och sitt enga­ge­mang för landets tvåsprå­kig­het. Vidare uppmunt­rar före­nin­gen de svensksprå­kiga borger­liga att komma med i BiF. Medlems­ka­pet är öppet också för andra än enbart Samlings­par­tiets medlem­mar.

Borger­lig samlings syfte är att:

  • utveckla ett samhälle vars grund­val är respek­ten för de mänskliga rättig­he­terna, indi­vi­dens frihet, plura­lism, demo­krati, mark­nad­se­ko­nomi, delta­gande i inter­na­tio­nellt samar­bete, Finlands självs­tän­dig­het och till­gi­ven­het till foster­lan­det,
  • förs­tärka Finlands tvåsprå­kig­het och främja bruket av svenska i Finland samt öka förståel­sen mellan språkgrup­perna,
  • verka som ett poli­tiskt debatt­fo­rum och aktör på svenska inom Samlings­par­tiet.

Enligt verk­sam­hetspla­nen är BiF:s vikti­gaste målsätt­nin­gar att föra vidare det arbete som Samlings­par­tiets svenska dele­ga­tion Svedel har utfört, att värva av medlem­mar, inleda den regio­nala verk­sam­he­ten samt profi­lera sig inför riks­dags­va­let i april. Ett viktigt element är också att etablera Svenska Dagen på Finska Klub­ben som tradi­tion.

Till BiF:s första ordfö­rande valdes riks­dags­le­da­mot Kimmo Sasi och vice ordfö­rande Michael Berner. Övriga styrel­se­med­lem­mar är Kris­tina Falkens­tedt (Sjun­deå), Sven Forsell (Lundo), Kari Hagfors (Lovisa). Anssi Holm­ström (Åbo), Henrik Lunds­ten (Helsing­fors), Annukka Mickels­son (Helsing­fors), Mikael Perjus (Kris­ti­nes­tad), Fred Sahala (Jakobs­tad), Eva-Johanna Slotte (Karleby) och Roger Weint­raub (Lojo).

 

Ytter­li­gare uppgif­ter:

BiF ordfö­rande Kimmo Sasi, tfn: (09) 4321, kimmo.sasi@riksdagen.fi

BiF vice ordfö­rande Michael Berner, tfn: 050-66761, michael.berner@berner.fi

Svedels sekre­te­rare Heikki Paka­ri­nen, tfn: 050-302 7950, heikki.pakarinen@dnainternet.net

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

24.2.2023

Nyt on oikea aika kuntien ja kaupun­kien uudelle suun­nalle

Sosi­aa­li­pal­ve­lui­den, tervey­den­huol­lon ja pelas­tus­toi­men uudis­tuk­sen jälkeen on aika tarkas­tella kuntien roolia ja tehtä­vä­kent­tää. Kuntien vapau­den ja toimin­ta­ky­vyn kasvat­ta­mi­seksi tarvi­taan uuden­laista

Skip to content