Borgerlig samling i Finland (BiF). Ny förening! – kokoomus.fi
MENU
Borgerlig samling i Finland (BiF). Ny förening!

Borgerlig samling i Finland (BiF). Ny förening!

Julkaistu: 19.01.2011 Ohjelmatyö

Stiftarna av Borgerlig samling konsta­terar att Samlings­partiet har ett stort ansvar för Finlands framtida utveckling. Till de värde­ful­laste tillgån­garna i vårt land hör våra två natio­nalspråk finska och svenska samt vår föran­kring i Norden.

Bif anser att Samlings­partiet bör förstärka sin svenska verksamhet och sitt engagemang för landets tvåsprå­kighet. Vidare uppmuntrar föreningen de svenskspråkiga borgerliga att komma med i BiF. Medlems­kapet är öppet också för andra än enbart Samlings­par­tiets medlemmar.

Borgerlig samlings syfte är att:

  • utveckla ett samhälle vars grundval är respekten för de mänskliga rättig­he­terna, individens frihet, pluralism, demokrati, marknad­se­konomi, delta­gande i inter­na­tio­nellt samarbete, Finlands självs­tän­dighet och tillgi­venhet till foster­landet,
  • förstärka Finlands tvåsprå­kighet och främja bruket av svenska i Finland samt öka förståelsen mellan språkgrup­perna,
  • verka som ett politiskt debatt­forum och aktör på svenska inom Samlings­partiet.

Enligt verksam­hetsplanen är BiF:s vikti­gaste målsätt­ningar att föra vidare det arbete som Samlings­par­tiets svenska delegation Svedel har utfört, att värva av medlemmar, inleda den regionala verksam­heten samt profilera sig inför riksdags­valet i april. Ett viktigt element är också att etablera Svenska Dagen på Finska Klubben som tradition.

Till BiF:s första ordfö­rande valdes riksdags­le­damot Kimmo Sasi och vice ordfö­rande Michael Berner. Övriga styrel­se­med­lemmar är Kristina Falkenstedt (Sjundeå), Sven Forsell (Lundo), Kari Hagfors (Lovisa). Anssi Holmström (Åbo), Henrik Lundsten (Helsingfors), Annukka Mickelsson (Helsingfors), Mikael Perjus (Kristi­nestad), Fred Sahala (Jakobstad), Eva-Johanna Slotte (Karleby) och Roger Weintraub (Lojo).

 

Ytter­ligare uppgifter:

BiF ordfö­rande Kimmo Sasi, tfn: (09) 4321, kimmo.sasi@riksdagen.fi

BiF vice ordfö­rande Michael Berner, tfn: 050-66761, michael.berner@berner.fi

Svedels sekre­terare Heikki Pakarinen, tfn: 050-302 7950, heikki.pakarinen@dnainternet.net


Kokoomus.fi