Borger­lig samling i Finland (BiF). Ny före­ning!

Julkaistu: 19.01.2011

Stif­tarna av Borger­lig samling kons­ta­te­rar att Samlings­par­tiet har ett stort ansvar för Finlands fram­tida utveckling. Till de värde­ful­laste tillgån­garna i vårt land hör våra två natio­nalspråk finska och svenska samt vår föran­kring i Norden.

Bif anser att Samlings­par­tiet bör förs­tärka sin svenska verk­sam­het och sitt enga­ge­mang för landets tvåsprå­kig­het. Vidare uppmunt­rar före­nin­gen de svensksprå­kiga borger­liga att komma med i BiF. Medlems­ka­pet är öppet också för andra än enbart Samlings­par­tiets medlem­mar.

Borger­lig samlings syfte är att:

  • utveckla ett samhälle vars grund­val är respek­ten för de mänskliga rättig­he­terna, indi­vi­dens frihet, plura­lism, demo­krati, mark­nad­se­ko­nomi, delta­gande i inter­na­tio­nellt samar­bete, Finlands självs­tän­dig­het och till­gi­ven­het till foster­lan­det,
  • förs­tärka Finlands tvåsprå­kig­het och främja bruket av svenska i Finland samt öka förståel­sen mellan språkgrup­perna,
  • verka som ett poli­tiskt debatt­fo­rum och aktör på svenska inom Samlings­par­tiet.

Enligt verk­sam­hetspla­nen är BiF:s vikti­gaste målsätt­nin­gar att föra vidare det arbete som Samlings­par­tiets svenska dele­ga­tion Svedel har utfört, att värva av medlem­mar, inleda den regio­nala verk­sam­he­ten samt profi­lera sig inför riks­dags­va­let i april. Ett viktigt element är också att etablera Svenska Dagen på Finska Klub­ben som tradi­tion.

Till BiF:s första ordfö­rande valdes riks­dags­le­da­mot Kimmo Sasi och vice ordfö­rande Michael Berner. Övriga styrel­se­med­lem­mar är Kris­tina Falkens­tedt (Sjun­deå), Sven Forsell (Lundo), Kari Hagfors (Lovisa). Anssi Holm­ström (Åbo), Henrik Lunds­ten (Helsing­fors), Annukka Mickels­son (Helsing­fors), Mikael Perjus (Kris­ti­nes­tad), Fred Sahala (Jakobs­tad), Eva-Johanna Slotte (Karleby) och Roger Weint­raub (Lojo).

 

Ytter­li­gare uppgif­ter:

BiF ordfö­rande Kimmo Sasi, tfn: (09) 4321, kimmo.sasi@riksdagen.fi

BiF vice ordfö­rande Michael Berner, tfn: 050-66761, michael.berner@berner.fi

Svedels sekre­te­rare Heikki Paka­ri­nen, tfn: 050-302 7950, heikki.pakarinen@dnainternet.net