Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ympä­ris­tö­ra­portti: Arjen elinym­pä­ristö, työ ja tekno­lo­gia etusi­jalle

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ympä­ris­tö­ra­portti: Arjen elinym­pä­ristö, työ ja tekno­lo­gia etusi­jalle

Julkaistu:

“Haluamme luoda uutta työtä suoma­lai­sille ympä­ris­töstä ja ener­giasta. Esimer­kiksi luomalla ympä­ris­tö­tut­ki­muk­sen keskit­ty­miä Suomeen, kaupal­lis­ta­malla ympä­ristö- ja ener­gia­tek­no­lo­giaa ja avaa­malla julki­sia ympä­ris­tö­pal­ve­luita enem­män yritys­ten toteu­tet­ta­vaksi voidaan luoda Suomeen uutta työtä ja yrit­tä­jyyttä”, sanoo työryh­män puheen­joh­ta­jana toimi­nut kansan­edus­taja Sanna Perkiö.

“Maan­käy­tön suun­nit­te­lussa on löydet­tävä tasa­paino yhdys­kun­ta­ra­ken­ta­mi­sen, elin­keino- ja ener­gia­po­li­tii­kan, kestä­vän metsä­po­li­tii­kan ja suoje­lu­tar­pei­den välillä. Etelä-Suomessa luon­non­suo­je­lua­lueita on tällä hetkellä riit­tä­mät­tö­mästi. Maata­lou­den haas­teena taas on pelto­vil­je­lyn ja sitä kautta pääs­tö­jen lisään­ty­mi­nen. On yhä tärkeäm­pää löytää keinot maata­lou­den ympä­ris­tö­ra­si­tuk­sen vähen­tä­mi­seen”, Perkiö toteaa.

“Haluamme kauneutta, kave­ruutta ja älyä asumi­seen. Arjen elinym­pä­ris­tön viih­tyi­syyttä pitää kohen­taa, yksin asuville pitää luoda mahdol­li­suus yhtei­söl­li­selle asumi­selle ja uutta talo­tek­niik­kaa täytyy ottaa käyt­töön, Perkiö vaatii.

Tammi­kuussa 2010 työnsä aloit­ta­neen työryh­män puheen­joh­ta­jana on toimi­nut kansan­edus­taja Sanna Perkiö. Työryh­män työhön ovat osal­lis­tu­neet kansan­edus­ta­jat Sirpa Asko-Selja­vaara, Leena Harkimo, Timo Heino­nen, Ulla Karvo, Pertti Salo­lai­nen ja Anne-Mari Viro­lai­nen. Rapor­tin tavoit­teena on avata keskus­te­lua ympä­ris­tö­po­li­tii­kasta.

 

Lisä­tie­toja:

Kansan­edus­taja Sanna Perkiö 050 512 2655

 


Tiedos­tot

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

24.2.2023

Nyt on oikea aika kuntien ja kaupun­kien uudelle suun­nalle

Sosi­aa­li­pal­ve­lui­den, tervey­den­huol­lon ja pelas­tus­toi­men uudis­tuk­sen jälkeen on aika tarkas­tella kuntien roolia ja tehtä­vä­kent­tää. Kuntien vapau­den ja toimin­ta­ky­vyn kasvat­ta­mi­seksi tarvi­taan uuden­laista

29.11.2022

Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti 2023: Kestä­vän tule­vai­suu­den valin­toja

Tulla lujaksi – pysyä pehmeänä. Kokoo­mus­lai­nen talous­po­li­tiikka pohjaa vastuul­li­suu­teen ja raken­taa kestä­vää ja vahvaa Suomea. On vastuul­lista, että huoleh­dimme julki­sen talou­den kunnosta. Vain siten voimme turvata valoi­san tule­vai­suu­den ja hyvin­voin­ti­pal­ve­lut suoma­lai­sille myös tule­vai­suu­dessa. Vain siten voimme pitää heikoim­mista huolta.

Skip to content