Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän ympäris­tö­ra­portti: Arjen elinym­pä­ristö, työ ja tekno­logia etusi­jalle – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän ympäris­tö­ra­portti: Arjen elinym­pä­ristö, työ ja tekno­logia etusi­jalle

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän ympäris­tö­ra­portti: Arjen elinym­pä­ristö, työ ja tekno­logia etusi­jalle

Julkaistu: 21.01.2011 Ohjelmatyö

“Haluamme luoda uutta työtä suoma­lai­sille ympäris­töstä ja energiasta. Esimer­kiksi luomalla ympäris­tö­tut­ki­muksen keskit­tymiä Suomeen, kaupal­lis­ta­malla ympäristö- ja energia­tek­no­logiaa ja avaamalla julkisia ympäris­tö­pal­ve­luita enemmän yritysten toteu­tet­ta­vaksi voidaan luoda Suomeen uutta työtä ja yrittä­jyyttä”, sanoo työryhmän puheen­joh­tajana toiminut kansan­edustaja Sanna Perkiö.

“Maankäytön suunnit­te­lussa on löydettävä tasapaino yhdys­kun­ta­ra­ken­ta­misen, elinkeino- ja energia­po­li­tiikan, kestävän metsä­po­li­tiikan ja suoje­lu­tar­peiden välillä. Etelä-Suomessa luonnon­suo­je­lua­lueita on tällä hetkellä riittä­mät­tö­mästi. Maata­louden haasteena taas on pelto­vil­jelyn ja sitä kautta päästöjen lisään­ty­minen. On yhä tärkeämpää löytää keinot maata­louden ympäris­tö­ra­si­tuksen vähen­tä­miseen”, Perkiö toteaa.

“Haluamme kauneutta, kaveruutta ja älyä asumiseen. Arjen elinym­pä­ristön viihtyi­syyttä pitää kohentaa, yksin asuville pitää luoda mahdol­lisuus yhtei­söl­li­selle asumi­selle ja uutta talotek­niikkaa täytyy ottaa käyttöön, Perkiö vaatii.

Tammi­kuussa 2010 työnsä aloit­taneen työryhmän puheen­joh­tajana on toiminut kansan­edustaja Sanna Perkiö. Työryhmän työhön ovat osallis­tuneet kansan­edus­tajat Sirpa Asko-Selja­vaara, Leena Harkimo, Timo Heinonen, Ulla Karvo, Pertti Salolainen ja Anne-Mari Virolainen. Raportin tavoit­teena on avata keskus­telua ympäris­tö­po­li­tii­kasta.

 

Lisätietoja:

Kansan­edustaja Sanna Perkiö 050 512 2655

 


Tiedostot


Kokoomus.fi