Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ympä­ris­tö­ra­portti: Arjen elinym­pä­ristö, työ ja tekno­lo­gia etusi­jalle

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män ympä­ris­tö­ra­portti: Arjen elinym­pä­ristö, työ ja tekno­lo­gia etusi­jalle

Julkaistu:

“Haluamme luoda uutta työtä suoma­lai­sille ympä­ris­töstä ja ener­giasta. Esimer­kiksi luomalla ympä­ris­tö­tut­ki­muk­sen keskit­ty­miä Suomeen, kaupal­lis­ta­malla ympä­ristö- ja ener­gia­tek­no­lo­giaa ja avaa­malla julki­sia ympä­ris­tö­pal­ve­luita enem­män yritys­ten toteu­tet­ta­vaksi voidaan luoda Suomeen uutta työtä ja yrit­tä­jyyttä”, sanoo työryh­män puheen­joh­ta­jana toimi­nut kansan­edus­taja Sanna Perkiö.

“Maan­käy­tön suun­nit­te­lussa on löydet­tävä tasa­paino yhdys­kun­ta­ra­ken­ta­mi­sen, elin­keino- ja ener­gia­po­li­tii­kan, kestä­vän metsä­po­li­tii­kan ja suoje­lu­tar­pei­den välillä. Etelä-Suomessa luon­non­suo­je­lua­lueita on tällä hetkellä riit­tä­mät­tö­mästi. Maata­lou­den haas­teena taas on pelto­vil­je­lyn ja sitä kautta pääs­tö­jen lisään­ty­mi­nen. On yhä tärkeäm­pää löytää keinot maata­lou­den ympä­ris­tö­ra­si­tuk­sen vähen­tä­mi­seen”, Perkiö toteaa.

“Haluamme kauneutta, kave­ruutta ja älyä asumi­seen. Arjen elinym­pä­ris­tön viih­tyi­syyttä pitää kohen­taa, yksin asuville pitää luoda mahdol­li­suus yhtei­söl­li­selle asumi­selle ja uutta talo­tek­niik­kaa täytyy ottaa käyt­töön, Perkiö vaatii.

Tammi­kuussa 2010 työnsä aloit­ta­neen työryh­män puheen­joh­ta­jana on toimi­nut kansan­edus­taja Sanna Perkiö. Työryh­män työhön ovat osal­lis­tu­neet kansan­edus­ta­jat Sirpa Asko-Selja­vaara, Leena Harkimo, Timo Heino­nen, Ulla Karvo, Pertti Salo­lai­nen ja Anne-Mari Viro­lai­nen. Rapor­tin tavoit­teena on avata keskus­te­lua ympä­ris­tö­po­li­tii­kasta.

 

Lisä­tie­toja:

Kansan­edus­taja Sanna Perkiö 050 512 2655

 


Tiedos­tot

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

Skip to content