Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Vaalit / Katai­sen mukaan edessä monessa mielessä linja­vaa­lit: Onko Suomi kansain­vä­li­nen ja avoin vai eris­täy­tyvä puskis­ta­huu­te­lija?

Katai­sen mukaan edessä monessa mielessä linja­vaa­lit: Onko Suomi kansain­vä­li­nen ja avoin vai eris­täy­tyvä puskis­ta­huu­te­lija?

Julkaistu:

? Näissä edus­kun­ta­vaa­leissa pääte­tään, mikä on Suomen suunta ja millaista kansain­vä­listä poli­tiik­kaa ja Eurooppa-poli­tiik­kaa sekä millai­sia Suomen edus­ta­jia suoma­lai­set halua­vat. Halu­taanko jurnut­ta­jia ja protes­toi­jia vai halu­taanko meitä edus­ta­maan aktii­vi­sia ja asiansa osaa­via suoma­lai­sia.

? On helppo työn­tää pää puskaan, kun on vaikeaa. Vastuul­li­suutta sen sijaan on astua esiin ja hoitaa vaikeat­kin hommat. Kokoo­muk­sen asemaa Suomen suuren EU-linjan ajajana ei ole muut­ta­nut se, olem­meko oppo­si­tiossa vain halli­tuk­sessa. Kokoo­mus on ollut ja tulee olemaan euroop­pa­lai­nen vastuun­kan­taja ? tuli mitä tahansa vastaan. Me emme pelaile linjal­lamme. Me emme pelaile suoma­lais­ten työpai­koilla ja hyvin­voin­nilla, vaikka ärty­mys tois­ten sotku­jen hoita­mi­sesta houkut­te­li­si­kin flirt­tai­le­maan kiukun tunnoilla.

? Suomen EU-jäse­nyys, euro ja sisä­mark­ki­nat ovat olleet Suomen hyvin­voin­nille kulla­nar­voi­nen linja­va­linta. Hyvin­voin­timme ja työpaik­kamme riip­pu­vat vien­ti­teol­li­suu­temme vedosta. Olemme halun­neet ja pääs­seet vallan­käyt­tä­jäksi pöytiin, joissa asiois­tamme joka tapauk­sessa pääte­tään. Mutta valta ei tule ilman vastuuta. Ei ole ilmai­sia lounaita. Välillä tuulee myös vastaan. Silloin mita­taan, kenellä on kant­tia puolus­taa tehtyjä ratkai­suja ja toimia. On surul­lista, että Lippo­sen peril­li­set ovat siir­ty­neet puskasta huute­li­joiksi.

? ?Hoita­koot itse sotkunsa? +asenne osuu omaan nilk­kaan. Krei­kan, Irlan­nin tai euroop­pa­lai­sen pank­ki­jär­jes­tel­män kaatu­mi­nen johtaisi uuteen finans­si­krii­siin. Suomi oli edel­li­ses­sä­kin suurin kärsijä. Ero edel­li­seen kertaan olisi siinä, että enää ei olisi varaa elvyt­tää. Työt­tö­myys räjäh­täisi käsiimme. Siinä on suoma­lai­sille vaih­toehto niiltä, jotka halua­vat kaataa euroop­pa­lai­set vakaus­pa­ke­tit änky­röi­mällä.

? Vastuul­li­suus vaatii joskus vaikeita toimen­pi­teitä kuten euro­mai­den maksu­ky­vyn ja euroop­pa­lai­sen pank­ki­jär­jes­tel­män turvaa­mista. Kuka kuvit­te­lee, että vuoden vaih­teen talous­kasvu olisi ollut 7 prosen­tin luok­kaa ja työt­tö­myys puolen­toista prosen­tin laskussa, jos Irlan­nin tai Krei­kan olisi annet­tua ajau­tua maksu­ky­vyt­tö­myy­teen?

? Kriisi on näyt­tä­nyt eri puoluei­den todel­li­set kasvot. Kokoo­mus on Suomen kansain­vä­li­sin puolue ja Euroo­pan yhden­ty­mi­seen myön­tei­sim­min suhtau­tuva puolue. Me emme ole tätä siksi, että se olisi tren­di­kästä, vaan siksi, että se on Suomen etu.

? Itse­näi­syys tarkoit­taa valin­nan­va­pautta lopulta päät­tää siitä, mihin kuulumme ja missä pöydissä istumme. Itse­näi­syys tarkoit­taa suurinta mahdol­lista vaiku­tus­val­taa meihin joka tapauk­sessa vaikut­ta­vissa asioissa. Juuri eris­täy­ty­mi­nen on itse­näi­sen päätök­sen­teon luovut­ta­mista tois­ten käsiin.

? Niin euro­ryh­mässä kuin Eurooppa-neuvos­tos­sa­kin vaiku­tus­val­taa saa vain, kun osaa asiat, on aktii­vi­nen, sitou­tuu yhtei­siin päämää­riin ja kyke­nee kanta­maan vastuuta. Sen sijaan mekka­lointi ja passii­vi­nen jurnu­tus tarjoa­vat todel­li­suu­dessa korkein­taan kuun­te­luop­pi­laan tai äänet­tö­män yhtiö­mie­hen statuk­sen.

? Kokoo­mus puolus­taa suoma­lai­sia työpaik­koja, kasvua ja hyvin­voin­tia, vaikka se olisi vaikeaa. Jos on otta­nut vastaan vastuun­kan­ta­jan tehtä­vän, tehtävä on hoidet­tava kunnialla. Kokoo­mus ei muuta linjaansa omane­dun tavoit­te­lun nimissä. Suomen ja suoma­lais­ten kustan­nuk­sella ei pidä leik­kiä.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.11.2023

Alexan­der Stub­bin Yhdis­tävä ohjelma: Avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Alku: Maailma murrok­sessa Tasa­val­lan presi­den­tin kolme pääteh­tä­vää liit­ty­vät ulko­po­li­tiik­kaan, ylipääl­lik­kyy­teen ja arvoi­hin. Jokai­sen kohdalla asema on ansait­tava. Ulko­po­liit­ti­nen linjani on

27.9.2020

Puolue­val­tuus­tolta linjauk­sia työn, ympä­ris­tön ja ilmas­ton tilan sekä ihmi­soi­keuk­sien edis­tä­mi­sen puolesta

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto käsit­teli kaksi­päi­väi­sessä kokouk­ses­saan 26.–27.9. aloit­teet, joita ei ehditty käsi­tellä Porin puolue­ko­kouk­sessa aiem­min syys­kuussa. Puolue­val­tuusto käsit­teli kaik­ki­aan 99 aloi­tetta.

5.9.2020

Petteri Orpo valit­tiin jatka­maan kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­jana

Kokoo­muk­sen puolue­ko­kous Porissa valitsi Petteri Orpon jatka­maan puheen­joh­ta­jana kolman­nelle kaudelle. Orpo on johta­nut kokoo­musta kesä­kuusta 2016.

Skip to content