Kataisen mukaan edessä monessa mielessä linja­vaalit: Onko Suomi kansain­vä­linen ja avoin vai eristäytyvä puskis­ta­huu­telija? – kokoomus.fi
MENU
Kataisen mukaan edessä monessa mielessä linja­vaalit: Onko Suomi kansain­vä­linen ja avoin vai eristäytyvä puskis­ta­huu­telija?

Kataisen mukaan edessä monessa mielessä linja­vaalit: Onko Suomi kansain­vä­linen ja avoin vai eristäytyvä puskis­ta­huu­telija?

Julkaistu: 13.03.2011 Vaalit

? Näissä eduskun­ta­vaa­leissa päätetään, mikä on Suomen suunta ja millaista kansain­vä­listä politiikkaa ja Eurooppa-politiikkaa sekä millaisia Suomen edustajia suoma­laiset haluavat. Halutaanko jurnut­tajia ja protes­toijia vai halutaanko meitä edustamaan aktii­visia ja asiansa osaavia suoma­laisia.

? On helppo työntää pää puskaan, kun on vaikeaa. Vastuul­li­suutta sen sijaan on astua esiin ja hoitaa vaikeatkin hommat. Kokoo­muksen asemaa Suomen suuren EU-linjan ajajana ei ole muuttanut se, olemmeko opposi­tiossa vain halli­tuk­sessa. Kokoomus on ollut ja tulee olemaan euroop­pa­lainen vastuun­kantaja ? tuli mitä tahansa vastaan. Me emme pelaile linjal­lamme. Me emme pelaile suoma­laisten työpai­koilla ja hyvin­voin­nilla, vaikka ärtymys toisten sotkujen hoita­mi­sesta houkut­te­li­sikin flirt­tai­lemaan kiukun tunnoilla.

? Suomen EU-jäsenyys, euro ja sisämark­kinat ovat olleet Suomen hyvin­voin­nille kulla­nar­voinen linja­va­linta. Hyvin­voin­timme ja työpaik­kamme riippuvat vienti­teol­li­suu­temme vedosta. Olemme halunneet ja päässeet vallan­käyt­tä­jäksi pöytiin, joissa asiois­tamme joka tapauk­sessa päätetään. Mutta valta ei tule ilman vastuuta. Ei ole ilmaisia lounaita. Välillä tuulee myös vastaan. Silloin mitataan, kenellä on kanttia puolustaa tehtyjä ratkaisuja ja toimia. On surul­lista, että Lipposen peril­liset ovat siirtyneet puskasta huute­li­joiksi.

? ?Hoitakoot itse sotkunsa? +asenne osuu omaan nilkkaan. Kreikan, Irlannin tai euroop­pa­laisen pankki­jär­jes­telmän kaatu­minen johtaisi uuteen finans­si­kriisiin. Suomi oli edelli­ses­säkin suurin kärsijä. Ero edelliseen kertaan olisi siinä, että enää ei olisi varaa elvyttää. Työttömyys räjäh­täisi käsiimme. Siinä on suoma­lai­sille vaihtoehto niiltä, jotka haluavat kaataa euroop­pa­laiset vakaus­pa­ketit änkyröi­mällä.

? Vastuul­lisuus vaatii joskus vaikeita toimen­pi­teitä kuten euromaiden maksu­kyvyn ja euroop­pa­laisen pankki­jär­jes­telmän turvaa­mista. Kuka kuvit­telee, että vuoden vaihteen talous­kasvu olisi ollut 7 prosentin luokkaa ja työttömyys puolen­toista prosentin laskussa, jos Irlannin tai Kreikan olisi annettua ajautua maksu­ky­vyt­tö­myyteen?

? Kriisi on näyttänyt eri puolueiden todel­liset kasvot. Kokoomus on Suomen kansain­vä­lisin puolue ja Euroopan yhden­ty­miseen myöntei­simmin suhtautuva puolue. Me emme ole tätä siksi, että se olisi trendi­kästä, vaan siksi, että se on Suomen etu.

? Itsenäisyys tarkoittaa valin­nan­va­pautta lopulta päättää siitä, mihin kuulumme ja missä pöydissä istumme. Itsenäisyys tarkoittaa suurinta mahdol­lista vaiku­tus­valtaa meihin joka tapauk­sessa vaikut­ta­vissa asioissa. Juuri eristäy­ty­minen on itsenäisen päätök­senteon luovut­ta­mista toisten käsiin.

? Niin euroryh­mässä kuin Eurooppa-neuvos­tos­sakin vaiku­tus­valtaa saa vain, kun osaa asiat, on aktii­vinen, sitoutuu yhteisiin päämääriin ja kykenee kantamaan vastuuta. Sen sijaan mekka­lointi ja passii­vinen jurnutus tarjoavat todel­li­suu­dessa korkeintaan kuunte­luop­pilaan tai äänet­tömän yhtiö­miehen statuksen.

? Kokoomus puolustaa suoma­laisia työpaikkoja, kasvua ja hyvin­vointia, vaikka se olisi vaikeaa. Jos on ottanut vastaan vastuun­kan­tajan tehtävän, tehtävä on hoidettava kunnialla. Kokoomus ei muuta linjaansa omanedun tavoit­telun nimissä. Suomen ja suoma­laisten kustan­nuk­sella ei pidä leikkiä.


Kokoomus.fi