Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Kokoo­muk­sen ympä­ris­tö­po­liit­ti­nen ohjelma: Ei luon­non kannalta arvok­kaita soita turve­tuo­tan­toon

Kokoo­muk­sen ympä­ris­tö­po­liit­ti­nen ohjelma: Ei luon­non kannalta arvok­kaita soita turve­tuo­tan­toon

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Katai­nen painot­taa, että Kokoo­mus haluaa jatkaa vihreää, työl­lis­tä­vää vero­uu­dis­tusta, joka kannus­taa ihmi­siä ympä­ris­tön kannalta järke­vään toimin­taan.

- Suurin voima­vara ympä­ris­tön­suo­je­lussa on vastuunsa tunteva yksilö, sillä ihmi­set halua­vat toimia luon­toa ja ympä­ris­töä vaalien. Ihmi­sille täytyy antaa mahdol­li­suus ympä­ris­tö­fik­sui­hin valin­toi­hin ja kannus­taa heitä. Toisaalta ympä­ris­tö­pet­tä­mi­sestä tulee päästä eroon, sillä väärä tieto ja harhaan­joh­ta­mi­nen ovat suurin este ympä­ris­tö­fik­suu­delle, Katai­nen toteaa.

Ympä­ris­tö­po­liit­ti­sen ohjel­man valmis­te­lua johta­nut asun­to­mi­nis­teri Jan Vapaa­vuori kiin­nit­tää huomiota vastuul­li­seen luon­non­va­ro­jen käyt­töön ja suoluon­non suoje­luun.

- Luon­toar­voil­taan arvok­kaat suot tulee jättää turve­tuo­tan­non ulko­puo­lelle. Turpeen vero­tusta on syytä kehit­tää vasta­maan yhä selvem­min sen todel­li­sia ilmas­to­pääs­töjä, samalla tavoin kuin muiden­kin polt­toai­nei­den kohdalla tehdään. Tässä tulee toki edetä harki­tusti ja suun­ni­tel­mal­li­sesti, jotta voidaan vält­tää esimer­kiksi turpeen korvau­tu­mi­nen kivi­hii­lellä, Vapaa­vuori sanoo.

Asun­to­mi­nis­teri Vapaa­vuori muis­tut­taa myös raken­ne­tun ympä­ris­tön merki­tyk­sestä ympä­ris­tön­suo­je­lussa.

- Raken­ta­mi­sessa ja yhdys­kun­ta­suun­nit­te­lussa nyt tehtä­vät valin­nat vaikut­ta­vat ihmis­ten elämään sekä mate­ri­aali- ja ener­gia­te­hok­kuu­teemme kauas tule­vai­suu­teen. Eheä ja ympä­ris­tön huomioiva yhdys­kun­ta­ra­kenne turvaa järke­vän kehi­tyk­sen niin ihmis­ten elämän kuin talou­den­kin näkö­kul­masta, oli sitten kyse yksit­täi­sen perheen ener­gia­las­kusta tai vaik­kapa lähi­pal­ve­lui­den järjes­tä­mi­sestä.


Tiedos­tot

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

24.2.2023

Nyt on oikea aika kuntien ja kaupun­kien uudelle suun­nalle

Sosi­aa­li­pal­ve­lui­den, tervey­den­huol­lon ja pelas­tus­toi­men uudis­tuk­sen jälkeen on aika tarkas­tella kuntien roolia ja tehtä­vä­kent­tää. Kuntien vapau­den ja toimin­ta­ky­vyn kasvat­ta­mi­seksi tarvi­taan uuden­laista

Skip to content