Kokoo­muksen ympäris­tö­po­liit­tinen ohjelma: Ei luonnon kannalta arvok­kaita soita turve­tuo­tantoon – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen ympäris­tö­po­liit­tinen ohjelma: Ei luonnon kannalta arvok­kaita soita turve­tuo­tantoon

Kokoo­muksen ympäris­tö­po­liit­tinen ohjelma: Ei luonnon kannalta arvok­kaita soita turve­tuo­tantoon

Julkaistu: 10.02.2011 Programarbete

Kokoo­muksen puheen­johtaja, valtio­va­rain­mi­nisteri Jyrki Katainen painottaa, että Kokoomus haluaa jatkaa vihreää, työllis­tävää verouu­dis­tusta, joka kannustaa ihmisiä ympäristön kannalta järkevään toimintaan.

- Suurin voimavara ympäris­tön­suo­je­lussa on vastuunsa tunteva yksilö, sillä ihmiset haluavat toimia luontoa ja ympäristöä vaalien. Ihmisille täytyy antaa mahdol­lisuus ympäris­tö­fik­suihin valin­toihin ja kannustaa heitä. Toisaalta ympäris­tö­pet­tä­mi­sestä tulee päästä eroon, sillä väärä tieto ja harhaan­joh­ta­minen ovat suurin este ympäris­tö­fik­suu­delle, Katainen toteaa.

Ympäris­tö­po­liit­tisen ohjelman valmis­telua johtanut asunto­mi­nisteri Jan Vapaa­vuori kiinnittää huomiota vastuul­liseen luonnon­va­rojen käyttöön ja suoluonnon suojeluun.

- Luontoar­voiltaan arvokkaat suot tulee jättää turve­tuo­tannon ulkopuo­lelle. Turpeen verotusta on syytä kehittää vastamaan yhä selvemmin sen todel­lisia ilmas­to­päästöjä, samalla tavoin kuin muidenkin polttoai­neiden kohdalla tehdään. Tässä tulee toki edetä harki­tusti ja suunni­tel­mal­li­sesti, jotta voidaan välttää esimer­kiksi turpeen korvau­tu­minen kivihii­lellä, Vapaa­vuori sanoo.

Asunto­mi­nisteri Vapaa­vuori muistuttaa myös raken­netun ympäristön merki­tyk­sestä ympäris­tön­suo­je­lussa.

- Raken­ta­mi­sessa ja yhdys­kun­ta­suun­nit­te­lussa nyt tehtävät valinnat vaikut­tavat ihmisten elämään sekä materiaali- ja energia­te­hok­kuu­teemme kauas tulevai­suuteen. Eheä ja ympäristön huomioiva yhdys­kun­ta­ra­kenne turvaa järkevän kehityksen niin ihmisten elämän kuin talou­denkin näkökul­masta, oli sitten kyse yksit­täisen perheen energia­las­kusta tai vaikkapa lähipal­ve­luiden järjes­tä­mi­sestä.


Tiedostot


Kokoomus.fi