• FI
 • SV
 • MENU
  Kokoo­muk­sen ympä­ris­tö­po­liit­ti­nen ohjelma: Ei luon­non kannalta arvok­kaita soita turve­tuo­tan­toon
  Twiittaa

  Kokoo­muk­sen ympä­ris­tö­po­liit­ti­nen ohjelma: Ei luon­non kannalta arvok­kaita soita turve­tuo­tan­toon

  Julkaistu: 10.02.2011 Ohjelmatyö

  Kokoo­muk­sen puheen­joh­taja, valtio­va­rain­mi­nis­teri Jyrki Katai­nen painot­taa, että Kokoo­mus haluaa jatkaa vihreää, työl­lis­tä­vää vero­uu­dis­tusta, joka kannus­taa ihmi­siä ympä­ris­tön kannalta järke­vään toimin­taan.

  - Suurin voima­vara ympä­ris­tön­suo­je­lussa on vastuunsa tunteva yksilö, sillä ihmi­set halua­vat toimia luon­toa ja ympä­ris­töä vaalien. Ihmi­sille täytyy antaa mahdol­li­suus ympä­ris­tö­fik­sui­hin valin­toi­hin ja kannus­taa heitä. Toisaalta ympä­ris­tö­pet­tä­mi­sestä tulee päästä eroon, sillä väärä tieto ja harhaan­joh­ta­mi­nen ovat suurin este ympä­ris­tö­fik­suu­delle, Katai­nen toteaa.

  Ympä­ris­tö­po­liit­ti­sen ohjel­man valmis­te­lua johta­nut asun­to­mi­nis­teri Jan Vapaa­vuori kiin­nit­tää huomiota vastuul­li­seen luon­non­va­ro­jen käyt­töön ja suoluon­non suoje­luun.

  - Luon­toar­voil­taan arvok­kaat suot tulee jättää turve­tuo­tan­non ulko­puo­lelle. Turpeen vero­tusta on syytä kehit­tää vasta­maan yhä selvem­min sen todel­li­sia ilmas­to­pääs­töjä, samalla tavoin kuin muiden­kin polt­toai­nei­den kohdalla tehdään. Tässä tulee toki edetä harki­tusti ja suun­ni­tel­mal­li­sesti, jotta voidaan vält­tää esimer­kiksi turpeen korvau­tu­mi­nen kivi­hii­lellä, Vapaa­vuori sanoo.

  Asun­to­mi­nis­teri Vapaa­vuori muis­tut­taa myös raken­ne­tun ympä­ris­tön merki­tyk­sestä ympä­ris­tön­suo­je­lussa.

  - Raken­ta­mi­sessa ja yhdys­kun­ta­suun­nit­te­lussa nyt tehtä­vät valin­nat vaikut­ta­vat ihmis­ten elämään sekä mate­ri­aali- ja ener­gia­te­hok­kuu­teemme kauas tule­vai­suu­teen. Eheä ja ympä­ris­tön huomioiva yhdys­kun­ta­ra­kenne turvaa järke­vän kehi­tyk­sen niin ihmis­ten elämän kuin talou­den­kin näkö­kul­masta, oli sitten kyse yksit­täi­sen perheen ener­gia­las­kusta tai vaik­kapa lähi­pal­ve­lui­den järjes­tä­mi­sestä.


  Tiedos­tot