Arto Satonen: Maa- ja metsä­ta­louden kannat­tavuus takaa kotimaisen elintar­vi­ke­tuo­tannon ja mahdol­listaa metsien käytön lisään­ty­misen – kokoomus.fi
MENU
Arto Satonen: Maa- ja metsä­ta­louden kannat­tavuus takaa kotimaisen elintar­vi­ke­tuo­tannon ja mahdol­listaa metsien käytön lisään­ty­misen

Arto Satonen: Maa- ja metsä­ta­louden kannat­tavuus takaa kotimaisen elintar­vi­ke­tuo­tannon ja mahdol­listaa metsien käytön lisään­ty­misen

Julkaistu: 16.03.2011 Ohjelmatyö

EU:n maata­lous­po­li­tiikan uudis­tuk­sessa Kokoomus haluaa yksin­ker­taistaa maata­lous­po­li­tiikkaa ja vähentää byrokratiaa sekä päästä eroon väliai­kais­rat­kai­suista. Maati­lojen menes­ty­se­del­ly­tyksiä paran­netaan panos­ta­malla vilje­li­jöiden yrittä­jä­osaa­miseen ja uuden tekno­logian hyödyn­tä­miseen.

? Vain kannattava maatalous takaa kotimaisen elintar­vi­ke­tuo­tannon. Tehok­kaalla edunval­von­nalla on varmis­tettava suoma­laisen maata­louden toimin­tae­del­ly­tykset EU:n maata­lous­po­li­tiikan uudis­tuk­sessa. Tarvit­semme myös inves­tointeja elintar­vi­ke­ta­louden tutkimus- ja tuote­ke­hi­tykseen sekä markki­nointiin. Maata­lous­yrit­täjien menestys on meidän kaikkien etu. Näin turvaamme huolto­var­muu­temme ja kotimaisten elintar­vik­keiden saata­vuuden kaikissa olosuh­teissa, Kokoo­muksen maaseu­tu­val­tuus­kunnan puheen­johtaja, kansan­edustaja Arto Satonen sanoo.

Kokoomus haluaa turvata asumisen ja yrittä­misen edelly­tykset maaseu­dulla. Maaseudun elinkei­nojen toimin­tae­del­ly­tysten kehit­tä­minen on tärkeää koko suoma­lai­selle yhteis­kun­nalle.

? Aktii­vi­sella ja maaseu­tue­lin­keinoja tukevalla kaavoi­tuk­sella voidaan lisätä maaseudun houkut­te­le­vuutta ja siten turvata perus­pal­velut järke­vällä tavalla ydinmaa­seu­dulla ja harvaan asutuilla alueilla. Elävä ja toimiva maaseutu tarvitsee myös hyvät tie- ja tieto­lii­ken­neyh­teydet.

Kokoomus haluaa metsä­va­rojen aktii­vi­sella käytöllä rakentaa Suomesta ilmas­to­ys­tä­väl­lisen yhteis­kunnan. Etenkin puura­ken­ta­minen ja uusiu­tuvan energian käyttö tarjoavat suuria mahdol­li­suuksia koko Suomelle. Tavoit­teiden saavut­ta­mi­seksi Kokoomus haluaa metsä­po­li­tiikan olevan kannus­tavaa ja metsä­ta­louden kannat­tavaa. Oleel­lista on metsä­ta­louden mieltä­minen elinkei­noksi.

? Metsä­sek­torin ja puumark­ki­noiden toimi­vuuden paran­ta­mi­seksi olisi paljon tehtä­vissä. Metsä­ta­louden sukupol­ven­vaih­doksia tulee vauhdittaa. Lisäksi metsä­ti­lojen raken­netta voidaan kehittää monilla kannus­ti­milla. Hyvin hoidetut metsät mahdol­lis­tavat tulevai­suuden tavoit­teiden toteu­tu­misen.  Kokoomus ei kannata maa- ja metsä­ta­lousmaan kiinteis­tö­veroa, Satonen linjaa.

Kokoo­muksen maaseu­tuoh­jelma on luetta­vissa osoit­teessa: http://localhost:5000/maaseutuohjelma


Kokoomus.fi