Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Arto Sato­nen: Maa- ja metsä­ta­lou­den kannat­ta­vuus takaa koti­mai­sen elin­tar­vi­ke­tuo­tan­non ja mahdol­lis­taa metsien käytön lisään­ty­mi­sen

Arto Sato­nen: Maa- ja metsä­ta­lou­den kannat­ta­vuus takaa koti­mai­sen elin­tar­vi­ke­tuo­tan­non ja mahdol­lis­taa metsien käytön lisään­ty­mi­sen

Julkaistu:

EU:n maata­lous­po­li­tii­kan uudis­tuk­sessa Kokoo­mus haluaa yksin­ker­tais­taa maata­lous­po­li­tiik­kaa ja vähen­tää byro­kra­tiaa sekä päästä eroon väliai­kais­rat­kai­suista. Maati­lo­jen menes­ty­se­del­ly­tyk­siä paran­ne­taan panos­ta­malla vilje­li­jöi­den yrit­tä­jä­osaa­mi­seen ja uuden tekno­lo­gian hyödyn­tä­mi­seen.

? Vain kannat­tava maata­lous takaa koti­mai­sen elin­tar­vi­ke­tuo­tan­non. Tehok­kaalla edun­val­von­nalla on varmis­tet­tava suoma­lai­sen maata­lou­den toimin­tae­del­ly­tyk­set EU:n maata­lous­po­li­tii­kan uudis­tuk­sessa. Tarvit­semme myös inves­toin­teja elin­tar­vi­ke­ta­lou­den tutki­mus- ja tuote­ke­hi­tyk­seen sekä mark­ki­noin­tiin. Maata­lous­yrit­tä­jien menes­tys on meidän kaik­kien etu. Näin turvaamme huol­to­var­muu­temme ja koti­mais­ten elin­tar­vik­kei­den saata­vuu­den kaikissa olosuh­teissa, Kokoo­muk­sen maaseu­tu­val­tuus­kun­nan puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Arto Sato­nen sanoo.

Kokoo­mus haluaa turvata asumi­sen ja yrit­tä­mi­sen edel­ly­tyk­set maaseu­dulla. Maaseu­dun elin­kei­no­jen toimin­tae­del­ly­tys­ten kehit­tä­mi­nen on tärkeää koko suoma­lai­selle yhteis­kun­nalle.

? Aktii­vi­sella ja maaseu­tue­lin­kei­noja tuke­valla kaavoi­tuk­sella voidaan lisätä maaseu­dun houkut­te­le­vuutta ja siten turvata perus­pal­ve­lut järke­vällä tavalla ydin­maa­seu­dulla ja harvaan asutuilla alueilla. Elävä ja toimiva maaseutu tarvit­see myös hyvät tie- ja tieto­lii­ken­neyh­tey­det.

Kokoo­mus haluaa metsä­va­ro­jen aktii­vi­sella käytöllä raken­taa Suomesta ilmas­to­ys­tä­väl­li­sen yhteis­kun­nan. Eten­kin puura­ken­ta­mi­nen ja uusiu­tu­van ener­gian käyttö tarjoa­vat suuria mahdol­li­suuk­sia koko Suomelle. Tavoit­tei­den saavut­ta­mi­seksi Kokoo­mus haluaa metsä­po­li­tii­kan olevan kannus­ta­vaa ja metsä­ta­lou­den kannat­ta­vaa. Oleel­lista on metsä­ta­lou­den miel­tä­mi­nen elin­kei­noksi.

? Metsä­sek­to­rin ja puumark­ki­noi­den toimi­vuu­den paran­ta­mi­seksi olisi paljon tehtä­vissä. Metsä­ta­lou­den suku­pol­ven­vaih­dok­sia tulee vauh­dit­taa. Lisäksi metsä­ti­lo­jen raken­netta voidaan kehit­tää monilla kannus­ti­milla. Hyvin hoide­tut metsät mahdol­lis­ta­vat tule­vai­suu­den tavoit­tei­den toteu­tu­mi­sen.  Kokoo­mus ei kannata maa- ja metsä­ta­lous­maan kiin­teis­tö­ve­roa, Sato­nen linjaa.

Kokoo­muk­sen maaseu­tuoh­jelma on luet­ta­vissa osoit­teessa: http://localhost:5000/maaseutuohjelma

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

24.2.2023

Nyt on oikea aika kuntien ja kaupun­kien uudelle suun­nalle

Sosi­aa­li­pal­ve­lui­den, tervey­den­huol­lon ja pelas­tus­toi­men uudis­tuk­sen jälkeen on aika tarkas­tella kuntien roolia ja tehtä­vä­kent­tää. Kuntien vapau­den ja toimin­ta­ky­vyn kasvat­ta­mi­seksi tarvi­taan uuden­laista

Skip to content