Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kataja: Ylivel­kai­suu­den aiheut­tama syrjäy­ty­mi­nen on inhi­mil­li­nen trage­dia. Pika­vi­pit on kiel­let­tävä lailla.

Kataja: Ylivel­kai­suu­den aiheut­tama syrjäy­ty­mi­nen on inhi­mil­li­nen trage­dia. Pika­vi­pit on kiel­let­tävä lailla.

Julkaistu:

Ei ole ihme, että pika­vippi houkut­taa, jos jääkaa­pissa palaa vain valo ja lompakko on tyhjä. Sivis­tys­val­tiossa keinot ongel­man korjaa­mi­seen on kuiten­kin löydet­tävä ilman, että ongel­mat syve­ne­vät enti­ses­tään.

Pika­vi­pit houkut­te­le­vat velkaan­tu­maan kevyt­mie­li­sesti ja lisää­mään velka­taak­kaa yli laina­not­ta­jan maksu­ky­vyn. Harkit­se­mat­to­muut­taan ylivel­kai­set laina­na­not­ta­jat syrjäy­ty­vät tai ajau­tu­vat harmaan talou­den piiriin. Samalla ylei­nen maksu­mo­raali heik­ke­nee. Kevyt­mie­li­nen velkaan­tu­mi­nen estää myös velka­jär­jes­te­lyyn pääse­mi­sen.

Ylivel­kai­suu­den aiheut­tama syrjäy­ty­mi­nen on inhi­mil­li­nen trage­dia. Lopulta syrjäy­ty­mi­sen kustan­nuk­set tule­vat meidän kaik­kien makset­ta­vaksi.

- Vastuul­li­sessa mark­ki­na­ta­lou­dessa tulee olla rohkeutta kiel­tää toiminta, jonka sosi­aa­li­set ja kansan­ta­lou­del­li­set haitat ovat paljon suurem­mat kuin henki­lö­koh­tai­set hyödyt. Pelkäs­tään kysyntä ei saa määrätä mitä tuot­teita ja palve­luita voi tarjota.?, toteaa Kataja.

Eri rajoi­tuseh­do­tuk­set, esimer­kiksi ikära­jat, merkit­se­vät vain osit­taista epäkoh­tien korjaa­mista. Ne eivät poista itse ongel­maa. Oikea tapa estää pika­vip­pi­kierre ja sen aiheut­ta­mat ongel­mat on kiel­tää pika­vi­pit koko­naan.

Lisä­tie­toja:
Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Sampsa Kataja, 050-5122571

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.8.2023

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus päätti pyytää Alexan­der Stub­bia puolu­een presi­den­tin­vaa­lieh­dok­kaaksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus valtuutti yksi­mie­li­sesti puheen­joh­taja Petteri Orpon pyytä­mään profes­sori Alexan­der Stub­bia kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Maanan­taina Helsin­gissä koolla ollut puolue­hal­li­tus ei esitä

27.6.2023

Kokoo­mus valitsi valio­kun­tien puheen­joh­ta­jat, vara­pu­heen­joh­ta­jat ja jäse­net

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä valitsi ehdok­kaat edus­kun­nan valio­kun­tien ja muiden toimie­lin­ten puheen­joh­ta­jiksi, vara­pu­heen­joh­ta­jiksi ja muiksi jäse­niksi.

20.6.2023

Matias Mart­ti­nen Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­ta­jaksi on valittu rauma­lai­nen toisen kauden kansan­edus­taja Matias Mart­ti­nen. Kokoo­muk­sen ehdo­kas edus­kun­nan vara­pu­he­mie­heksi on Paula Risikko.

Skip to content