Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Kataja: Ylivel­kai­suu­den aiheut­tama syrjäy­ty­mi­nen on inhi­mil­li­nen trage­dia. Pika­vi­pit on kiel­let­tävä lailla.

Kataja: Ylivel­kai­suu­den aiheut­tama syrjäy­ty­mi­nen on inhi­mil­li­nen trage­dia. Pika­vi­pit on kiel­let­tävä lailla.

Julkaistu:

Ei ole ihme, että pika­vippi houkut­taa, jos jääkaa­pissa palaa vain valo ja lompakko on tyhjä. Sivis­tys­val­tiossa keinot ongel­man korjaa­mi­seen on kuiten­kin löydet­tävä ilman, että ongel­mat syve­ne­vät enti­ses­tään.

Pika­vi­pit houkut­te­le­vat velkaan­tu­maan kevyt­mie­li­sesti ja lisää­mään velka­taak­kaa yli laina­not­ta­jan maksu­ky­vyn. Harkit­se­mat­to­muut­taan ylivel­kai­set laina­na­not­ta­jat syrjäy­ty­vät tai ajau­tu­vat harmaan talou­den piiriin. Samalla ylei­nen maksu­mo­raali heik­ke­nee. Kevyt­mie­li­nen velkaan­tu­mi­nen estää myös velka­jär­jes­te­lyyn pääse­mi­sen.

Ylivel­kai­suu­den aiheut­tama syrjäy­ty­mi­nen on inhi­mil­li­nen trage­dia. Lopulta syrjäy­ty­mi­sen kustan­nuk­set tule­vat meidän kaik­kien makset­ta­vaksi.

- Vastuul­li­sessa mark­ki­na­ta­lou­dessa tulee olla rohkeutta kiel­tää toiminta, jonka sosi­aa­li­set ja kansan­ta­lou­del­li­set haitat ovat paljon suurem­mat kuin henki­lö­koh­tai­set hyödyt. Pelkäs­tään kysyntä ei saa määrätä mitä tuot­teita ja palve­luita voi tarjota.?, toteaa Kataja.

Eri rajoi­tuseh­do­tuk­set, esimer­kiksi ikära­jat, merkit­se­vät vain osit­taista epäkoh­tien korjaa­mista. Ne eivät poista itse ongel­maa. Oikea tapa estää pika­vip­pi­kierre ja sen aiheut­ta­mat ongel­mat on kiel­tää pika­vi­pit koko­naan.

Lisä­tie­toja:
Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Sampsa Kataja, 050-5122571

 

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

13.1.2024

Kokoo­mus nimitti uuden puolue­hal­li­tuk­sen ja kaksi uutta euro­vaa­lieh­do­kasta

Susanna Kisne­rin (Pohjois-Pohjan­maa) ja Ted Apte­rin (Helsinki) nimi­tys nostaa kokoo­muk­sen tähän mennessä nimet­ty­jen euro­vaa­lieh­dok­kai­den määrän kahdek­saan. Helsin­gissä Bottalla lauan­taina kokoon­tu­nut kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto nimesi

29.10.2023

Kokoo­mus nimesi ensim­mäi­set ehdok­kaat 2024 euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto on nimen­nyt puolu­een ensim­mäi­set kuusi ehdo­kasta ensi kesä­kuun euro­vaa­lei­hin. Nime­tyt ovat Mika Kaso­nen, Maria Miala, Sirpa Pieti­käi­nen, Aura

28.10.2023

Alexan­der Stubb kokoo­muk­sen presi­dent­tieh­dok­kaaksi – tavoit­teena avoin, turval­li­nen ja kansain­vä­li­nen Suomi

Kokoo­muk­sen ylimää­räi­nen puolue­ko­kous on nimen­nyt profes­sori Alexan­der Stub­bin puolu­een presi­dent­tieh­dok­kaaksi. Stubb korosti puhees­saan Suomen tarvit­se­van vahvaa ulko­po­liit­tista otetta ja yhte­näi­syyttä. Kokous järjes­tet­tiin

Skip to content