• FI
 • SV
 • MENU
  Kataja: Ylivel­kai­suu­den aiheut­tama syrjäy­ty­mi­nen on inhi­mil­li­nen trage­dia. Pika­vi­pit on kiel­let­tävä lailla.
  Twiittaa

  Kataja: Ylivel­kai­suu­den aiheut­tama syrjäy­ty­mi­nen on inhi­mil­li­nen trage­dia. Pika­vi­pit on kiel­let­tävä lailla.

  Julkaistu: 03.09.2011 Tiedote

  Ei ole ihme, että pika­vippi houkut­taa, jos jääkaa­pissa palaa vain valo ja lompakko on tyhjä. Sivis­tys­val­tiossa keinot ongel­man korjaa­mi­seen on kuiten­kin löydet­tävä ilman, että ongel­mat syve­ne­vät enti­ses­tään.

  Pika­vi­pit houkut­te­le­vat velkaan­tu­maan kevyt­mie­li­sesti ja lisää­mään velka­taak­kaa yli laina­not­ta­jan maksu­ky­vyn. Harkit­se­mat­to­muut­taan ylivel­kai­set laina­na­not­ta­jat syrjäy­ty­vät tai ajau­tu­vat harmaan talou­den piiriin. Samalla ylei­nen maksu­mo­raali heik­ke­nee. Kevyt­mie­li­nen velkaan­tu­mi­nen estää myös velka­jär­jes­te­lyyn pääse­mi­sen.

  Ylivel­kai­suu­den aiheut­tama syrjäy­ty­mi­nen on inhi­mil­li­nen trage­dia. Lopulta syrjäy­ty­mi­sen kustan­nuk­set tule­vat meidän kaik­kien makset­ta­vaksi.

  - Vastuul­li­sessa mark­ki­na­ta­lou­dessa tulee olla rohkeutta kiel­tää toiminta, jonka sosi­aa­li­set ja kansan­ta­lou­del­li­set haitat ovat paljon suurem­mat kuin henki­lö­koh­tai­set hyödyt. Pelkäs­tään kysyntä ei saa määrätä mitä tuot­teita ja palve­luita voi tarjota.?, toteaa Kataja.

  Eri rajoi­tuseh­do­tuk­set, esimer­kiksi ikära­jat, merkit­se­vät vain osit­taista epäkoh­tien korjaa­mista. Ne eivät poista itse ongel­maa. Oikea tapa estää pika­vip­pi­kierre ja sen aiheut­ta­mat ongel­mat on kiel­tää pika­vi­pit koko­naan.

  Lisä­tie­toja:
  Kokoo­muk­sen vara­pu­heen­joh­taja Sampsa Kataja, 050-5122571