Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Politiikka / Kokoomus täydentää Sauli Niinistön vaalirahoituksen tietoja

Kokoo­mus täyden­tää Sauli Niinis­tön vaali­ra­hoi­tuk­sen tietoja

Julkaistu:

Puolue täyden­tää ilmoi­tus­taan seuraa­vasti:

ilmoi­tuk­seen kirja­tulla presi­den­tin­vaa­li­tuella tarkoi­te­taan nime­no­maan valtion talous­ar­viossa puolueille myön­net­tyä avus­tusta vuoden 2006 tasa­val­lan presi­den­tin­vaa­leista aiheu­tu­viin kustan­nuk­siin.

Kokoo­mus myös täyden­tää ilmoi­tus­taan 30 500:lla eurolla. Tämä johtuu siitä, että puolu­een tietoon on tullut Nova Grou­pin Lehtiyh­ty­mälle maksa­mia lehti-ilmoi­tuk­sia, jotka olivat arvol­taan 30 500 euroa (sis. ALV:n). Täyden­nyk­sessä todet­tiin, ettei­vät kysei­set varat ole kulke­neet kampan­jan eivätkä Kokoo­muk­sen tilien kautta. Tämän johdosta näitä kustan­nuk­sia ei ole tiedetty ilmoit­taa aiem­min. Kokoo­mus ilmoit­taa, että puolue on palaut­ta­nut nämä rahat Nova Grou­pin konkurs­si­pe­sään 18.9.2009.

Kokoo­mus julkis­taa puolue­ra­hoi­tuk­sensa vuosilta 2005 ja 2006 myöhem­min tänään tai huomenna.

Lisä­tie­toja:
Puolue­sih­teeri Taru Tuju­nen, gsm 050 3579 418
Hallin­to­pääl­likkö Jarmo Pekkala, gsm 050 5567 179

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

15.4.2024

Susanna Kisner: ”Hyvin­voin­nilla on hinta ja tänään se on edul­li­sempi kuin huomenna”

Euroo­pan unio­nista puhut­taessa esillä on usein talou­den, turval­li­suu­den ja kult­tuu­rin teemoja. Unio­nilla on kuiten­kin myös liian vähälle huomiolle jäävä asema

5.2.2024

Anna-Kaisa Ikonen: “Kai me pystymme parem­paan kuin yhteen sola­riu­miin?”

Millaista olisi yritys­ten, kuntien tai hyvin­voin­tia­luei­den työ, jos todella uskal­tai­simme kokeilla, selviäm­mekö hieman pienem­mällä normi­tuk­sella? Nyt on elämämme tilai­suus, kirjoit­taa

4.12.2023

Pirjo Mäljä Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi, Joonas Pulliai­nen puolu­een euro­vaa­li­koor­di­naat­to­riksi

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on valin­nut HTM Pirjo Mäljän Hämeen Kokoo­muk­sen toimin­nan­joh­ta­jaksi 2.1.2024 alkaen. Mäljä siir­tyy tehtä­vään Euroo­pan parla­men­tin avus­ta­jan tehtä­västä. Hänellä on pitkä

Skip to content