Kokoomus haluaa turvata maksut­toman koulu­tuksen opiske­li­joille – kokoomus.fi
MENU
Kokoomus haluaa turvata maksut­toman koulu­tuksen opiske­li­joille

Kokoomus haluaa turvata maksut­toman koulu­tuksen opiske­li­joille

Julkaistu: 08.04.2010 Programarbete

Koulu­tus­vien­ti­työ­ryhmän ehdotus maamme koulu­tus­vien­nin­stra­te­giaksi on herät­tänyt huolta opiske­li­ja­jär­jes­töissä puolueiden aikeista tuoda lukukausi­maksut korkea­kou­luo­pis­ke­li­joille. Pelkojen hälven­tä­mi­seksi Heinonen muistuttaa, että työryh­mäkään ei ole esittänyt lukukausi­mak­sujen käyttöön­ottoa - ei suoma­lai­sille eikä muillekaan opiske­li­joille.

- Tavoit­tee­namme on turvata suoma­laisen korkea­kou­lu­tuksen ja tutki­muksen laatu sekä parantaa opiske­lijan edelly­tyksiä opiskella päätoi­mi­sesti.

Tämän vuoksi toteu­tettiin yliopis­tojen pitkään toivoma yliopis­tolain uudistus sekä opiske­li­ja­liikkeen aiheel­linen vaatimus opiske­li­joiden toimeen­tulon paran­ta­mi­sesta. Hyvät opiskelun edelly­tykset ja kansain­vä­li­ses­tikin arvos­tettu loppu­tut­kinto on paras tae opiske­li­jalle työmark­ki­noille siirryt­täessä, toteaa Heinonen.

Heinonen painottaa, että korkea osaaminen on Suomen kilpai­lu­valtti kansain­vä­li­sesti. Korkea­kou­lutus ei ole ilmaista, mutta se on maksu­tonta Suomessa, koska yhteis­kun­nassa on tahdottu tarjota jokaisen saata­ville korkea­kou­lu­tusta. Jotta hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan rahoittaa ja pelastaa, tarvitaan työtä ja työlle tekijänsä. Tämän vuoksi on tärkeää, että päätoi­miseen opiskeluun on edelly­tykset ja että korkea­kou­lu­tukseen hakeu­dutaan taipu­musten ja lahjak­kuuden perus­teella, eikä perheen varal­li­suuteen tai koulu­tus­taustan ohjaamana.

Lisätietoja:

kansan­edustaja Timo Heinonen, 050-512 2760, timo.heinonen@eduskunta.fi

OSSI-verkoston sihteeri Elina Laavi, 040-7082121, elina.laavi@kokoomusnaiset.fi


Tiedostot


Kokoomus.fi