Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Kokoo­mus haluaa turvata maksut­to­man koulu­tuk­sen opis­ke­li­joille

Kokoo­mus haluaa turvata maksut­to­man koulu­tuk­sen opis­ke­li­joille

Julkaistu:

Koulu­tus­vien­ti­työ­ryh­män ehdo­tus maamme koulu­tus­vien­nin­stra­te­giaksi on herät­tä­nyt huolta opis­ke­li­ja­jär­jes­töissä puoluei­den aikeista tuoda luku­kausi­mak­sut korkea­kou­luo­pis­ke­li­joille. Pelko­jen hälven­tä­mi­seksi Heino­nen muis­tut­taa, että työryh­mä­kään ei ole esit­tä­nyt luku­kausi­mak­su­jen käyt­töön­ot­toa - ei suoma­lai­sille eikä muil­le­kaan opis­ke­li­joille.

- Tavoit­tee­namme on turvata suoma­lai­sen korkea­kou­lu­tuk­sen ja tutki­muk­sen laatu sekä paran­taa opis­ke­li­jan edel­ly­tyk­siä opis­kella päätoi­mi­sesti.

Tämän vuoksi toteu­tet­tiin yliopis­to­jen pitkään toivoma yliopis­to­lain uudis­tus sekä opis­ke­li­ja­liik­keen aiheel­li­nen vaati­mus opis­ke­li­joi­den toimeen­tu­lon paran­ta­mi­sesta. Hyvät opis­ke­lun edel­ly­tyk­set ja kansain­vä­li­ses­ti­kin arvos­tettu loppu­tut­kinto on paras tae opis­ke­li­jalle työmark­ki­noille siir­ryt­täessä, toteaa Heino­nen.

Heino­nen painot­taa, että korkea osaa­mi­nen on Suomen kilpai­lu­valtti kansain­vä­li­sesti. Korkea­kou­lu­tus ei ole ilmaista, mutta se on maksu­tonta Suomessa, koska yhteis­kun­nassa on tahdottu tarjota jokai­sen saata­ville korkea­kou­lu­tusta. Jotta hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan rahoit­taa ja pelas­taa, tarvi­taan työtä ja työlle teki­jänsä. Tämän vuoksi on tärkeää, että päätoi­mi­seen opis­ke­luun on edel­ly­tyk­set ja että korkea­kou­lu­tuk­seen hakeu­du­taan taipu­mus­ten ja lahjak­kuu­den perus­teella, eikä perheen varal­li­suu­teen tai koulu­tus­taus­tan ohjaa­mana.

Lisä­tie­toja:

kansan­edus­taja Timo Heino­nen, 050-512 2760, timo.heinonen@eduskunta.fi

OSSI-verkos­ton sihteeri Elina Laavi, 040-7082121, elina.laavi@kokoomusnaiset.fi


Tiedos­tot

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

24.2.2023

Nyt on oikea aika kuntien ja kaupun­kien uudelle suun­nalle

Sosi­aa­li­pal­ve­lui­den, tervey­den­huol­lon ja pelas­tus­toi­men uudis­tuk­sen jälkeen on aika tarkas­tella kuntien roolia ja tehtä­vä­kent­tää. Kuntien vapau­den ja toimin­ta­ky­vyn kasvat­ta­mi­seksi tarvi­taan uuden­laista

29.11.2022

Kokoo­muk­sen vaih­toeh­to­bud­jetti 2023: Kestä­vän tule­vai­suu­den valin­toja

Tulla lujaksi – pysyä pehmeänä. Kokoo­mus­lai­nen talous­po­li­tiikka pohjaa vastuul­li­suu­teen ja raken­taa kestä­vää ja vahvaa Suomea. On vastuul­lista, että huoleh­dimme julki­sen talou­den kunnosta. Vain siten voimme turvata valoi­san tule­vai­suu­den ja hyvin­voin­ti­pal­ve­lut suoma­lai­sille myös tule­vai­suu­dessa. Vain siten voimme pitää heikoim­mista huolta.

Skip to content