Kokoo­mus haluaa turvata maksut­to­man koulu­tuk­sen opis­ke­li­joille

Julkaistu: 08.04.2010

Koulu­tus­vien­ti­työ­ryh­män ehdo­tus maamme koulu­tus­vien­nin­stra­te­giaksi on herät­tä­nyt huolta opis­ke­li­ja­jär­jes­töissä puoluei­den aikeista tuoda luku­kausi­mak­sut korkea­kou­luo­pis­ke­li­joille. Pelko­jen hälven­tä­mi­seksi Heino­nen muis­tut­taa, että työryh­mä­kään ei ole esit­tä­nyt luku­kausi­mak­su­jen käyt­töön­ot­toa - ei suoma­lai­sille eikä muil­le­kaan opis­ke­li­joille.

- Tavoit­tee­namme on turvata suoma­lai­sen korkea­kou­lu­tuk­sen ja tutki­muk­sen laatu sekä paran­taa opis­ke­li­jan edel­ly­tyk­siä opis­kella päätoi­mi­sesti.

Tämän vuoksi toteu­tet­tiin yliopis­to­jen pitkään toivoma yliopis­to­lain uudis­tus sekä opis­ke­li­ja­liik­keen aiheel­li­nen vaati­mus opis­ke­li­joi­den toimeen­tu­lon paran­ta­mi­sesta. Hyvät opis­ke­lun edel­ly­tyk­set ja kansain­vä­li­ses­ti­kin arvos­tettu loppu­tut­kinto on paras tae opis­ke­li­jalle työmark­ki­noille siir­ryt­täessä, toteaa Heino­nen.

Heino­nen painot­taa, että korkea osaa­mi­nen on Suomen kilpai­lu­valtti kansain­vä­li­sesti. Korkea­kou­lu­tus ei ole ilmaista, mutta se on maksu­tonta Suomessa, koska yhteis­kun­nassa on tahdottu tarjota jokai­sen saata­ville korkea­kou­lu­tusta. Jotta hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan rahoit­taa ja pelas­taa, tarvi­taan työtä ja työlle teki­jänsä. Tämän vuoksi on tärkeää, että päätoi­mi­seen opis­ke­luun on edel­ly­tyk­set ja että korkea­kou­lu­tuk­seen hakeu­du­taan taipu­mus­ten ja lahjak­kuu­den perus­teella, eikä perheen varal­li­suu­teen tai koulu­tus­taus­tan ohjaa­mana.

Lisä­tie­toja:

kansan­edus­taja Timo Heino­nen, 050-512 2760, timo.heinonen@eduskunta.fi

OSSI-verkos­ton sihteeri Elina Laavi, 040-7082121, elina.laavi@kokoomusnaiset.fi


Tiedos­tot