Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Kokoo­mus haluaa turvata maksut­to­man koulu­tuk­sen opis­ke­li­joille

Kokoo­mus haluaa turvata maksut­to­man koulu­tuk­sen opis­ke­li­joille

Julkaistu:

Koulu­tus­vien­ti­työ­ryh­män ehdo­tus maamme koulu­tus­vien­nin­stra­te­giaksi on herät­tä­nyt huolta opis­ke­li­ja­jär­jes­töissä puoluei­den aikeista tuoda luku­kausi­mak­sut korkea­kou­luo­pis­ke­li­joille. Pelko­jen hälven­tä­mi­seksi Heino­nen muis­tut­taa, että työryh­mä­kään ei ole esit­tä­nyt luku­kausi­mak­su­jen käyt­töön­ot­toa - ei suoma­lai­sille eikä muil­le­kaan opis­ke­li­joille.

- Tavoit­tee­namme on turvata suoma­lai­sen korkea­kou­lu­tuk­sen ja tutki­muk­sen laatu sekä paran­taa opis­ke­li­jan edel­ly­tyk­siä opis­kella päätoi­mi­sesti.

Tämän vuoksi toteu­tet­tiin yliopis­to­jen pitkään toivoma yliopis­to­lain uudis­tus sekä opis­ke­li­ja­liik­keen aiheel­li­nen vaati­mus opis­ke­li­joi­den toimeen­tu­lon paran­ta­mi­sesta. Hyvät opis­ke­lun edel­ly­tyk­set ja kansain­vä­li­ses­ti­kin arvos­tettu loppu­tut­kinto on paras tae opis­ke­li­jalle työmark­ki­noille siir­ryt­täessä, toteaa Heino­nen.

Heino­nen painot­taa, että korkea osaa­mi­nen on Suomen kilpai­lu­valtti kansain­vä­li­sesti. Korkea­kou­lu­tus ei ole ilmaista, mutta se on maksu­tonta Suomessa, koska yhteis­kun­nassa on tahdottu tarjota jokai­sen saata­ville korkea­kou­lu­tusta. Jotta hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan rahoit­taa ja pelas­taa, tarvi­taan työtä ja työlle teki­jänsä. Tämän vuoksi on tärkeää, että päätoi­mi­seen opis­ke­luun on edel­ly­tyk­set ja että korkea­kou­lu­tuk­seen hakeu­du­taan taipu­mus­ten ja lahjak­kuu­den perus­teella, eikä perheen varal­li­suu­teen tai koulu­tus­taus­tan ohjaa­mana.

Lisä­tie­toja:

kansan­edus­taja Timo Heino­nen, 050-512 2760, timo.heinonen@eduskunta.fi

OSSI-verkos­ton sihteeri Elina Laavi, 040-7082121, elina.laavi@kokoomusnaiset.fi


Tiedos­tot

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

Skip to content