Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Timo Heino­nen: Opin­to­tuen kehit­tä­mi­seen rohkeutta ? esite­tyt linjauk­set turvaa­vat mahdol­li­suuk­sien tasa-arvoa

Timo Heino­nen: Opin­to­tuen kehit­tä­mi­seen rohkeutta ? esite­tyt linjauk­set turvaa­vat mahdol­li­suuk­sien tasa-arvoa

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen Osaa­mi­sen ja sivis­tyk­sen poli­tiik­ka­ver­kos­ton puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Timo Heino­nen on tyyty­väi­nen opin­to­tuen kehit­tä­mis­työ­ryh­män ehdo­tuk­siin toisen asteen opin­to­tuen kehit­tä­mi­sestä ja keinoi­hin vauh­dit­taa korkea-asteen opin­toja opin­to­tuen keinoin.

- Rohkeam­pia­kin esityk­siä raken­teel­li­sesta kehit­tä­mi­sestä olisi saanut olla.
Näil­lä­kin esityk­sillä tehdään opis­ke­lusta entistä houkut­te­le­vam­paa, kun opis­ke­lua­jan toimeen­tulo löytää muun vähim­mäis­tur­van tason. Opin­to­tuen tulee tukea opin­toi­hin keskit­ty­mistä ja kannus­taa tavoit­teel­li­seen opis­ke­luun.
Työryh­män esityk­set tuke­vat kumpaa­kin tavoi­tetta, Heino­nen toteaa.

Työryhmä esit­tää muun muassa, että toisen asteen itse­näi­sesti asuvien opis­ke­li­joi­den vanhem­pien tulot eivät enää vaikut­taisi opis­ke­li­jan saaman tuen määrään. Lisäksi määri­tel­täi­siin enim­mäis­tu­ki­kuu­kausien määrä ja tarkis­tet­tai­siin luku­vuonna käytet­tä­vissä olevien tuki­kuu­kausien määrää.
Korkea-asteella tehos­tet­tai­siin opin­to­jen edis­ty­mi­sen seuran­taa.

Heino­sen mukaan kehit­tä­mis­va­lik­koon tulisi kuiten­kin lisätä myös opin­to­ra­han sito­mi­nen elin­kus­tan­nusin­dek­siin. Hän myös muis­tut­taa, että toisen asteen koulu­tuk­sen keskit­tyessä suurem­piin yksi­köi­hin yhä useampi toisen asteen opis­ke­lija muut­taa opin­to­jen perässä itse­näi­sesti asumaan. Tämä lisää tarvetta turvata riit­tävä toimeen­tulo opin­to­tu­ki­jär­jes­tel­män keinoin, jotta opin­toja ei toimeen­tu­los­yistä keskey­tet­täisi.

- Kehit­tä­mi­seh­do­tuk­sien myötä opis­ke­lu­va­lin­toi­hin vaikut­ta­vat entistä vähem­män vanhem­pien kyky talou­del­li­sesti tukea nuoren opis­ke­lua. Tämä avaa tasa­puo­li­set mahdol­li­suu­det nuorille opis­kella taipu­mus­tensa ja lahjak­kuu­tensa ohjaa­mana riip­pu­matta perheen varal­li­suu­desta, Heino­nen toteaa ja muis­tut­taa, että koulu­tuk­sen tulee säilyä maksut­to­mana myös tule­vai­suu­dessa, jotta mahdol­li­suuk­sien tasa-arvo turva­taan.

Kokoo­muk­sen OSSI-verkosto lausui aiem­min keväällä opin­to­tuen kehit­tä­mi­sestä.
Lausun­nossa todet­tiin, että alle 20-vuotiai­den, itse­näi­sesti asuvien täysi-ikäis­ten opis­ke­li­joi­den kohdalla opin­to­tu­ki­jär­jes­tel­mässä on epäkohta.
Nyt työryhmä esit­tää kokoo­muk­sen linjan mukaista uudis­tusta, jossa näiden opis­ke­li­joi­den osalta luovut­tai­siin vanhem­pien tulo­jen vaiku­tuk­sesta opin­to­tu­keen.

- Opis­ke­li­joissa on tämän maan tule­vai­suus. Siksi itsensä kehit­tä­mistä ja sivis­tä­mistä on viisasta tukea. Valtion talou­den kannalta on vastuul­lista, että paran­nuk­set suhteu­te­taan talous­ti­lan­tee­seen, ja uudis­tuk­set onkin pantu rohkeasti tärkeys­jär­jes­tyk­seen työryh­män toimesta, Heino­nen sanoo.

Lisä­tie­toja:

OSSI-verkos­ton puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Timo Heino­nen, 050 512 2760, timo.heinonen@eduskunta.fi

OSSI-verkos­ton sihteeri Elina Laavi, 040 708 2121, elina.laavi@kokoomusnaiset.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

24.2.2023

Nyt on oikea aika kuntien ja kaupun­kien uudelle suun­nalle

Sosi­aa­li­pal­ve­lui­den, tervey­den­huol­lon ja pelas­tus­toi­men uudis­tuk­sen jälkeen on aika tarkas­tella kuntien roolia ja tehtä­vä­kent­tää. Kuntien vapau­den ja toimin­ta­ky­vyn kasvat­ta­mi­seksi tarvi­taan uuden­laista

Skip to content