Timo Heinonen: Opintotuen kehit­tä­miseen rohkeutta ? esitetyt linjaukset turvaavat mahdol­li­suuksien tasa-arvoa – kokoomus.fi
MENU
Timo Heinonen: Opintotuen kehit­tä­miseen rohkeutta ? esitetyt linjaukset turvaavat mahdol­li­suuksien tasa-arvoa

Timo Heinonen: Opintotuen kehit­tä­miseen rohkeutta ? esitetyt linjaukset turvaavat mahdol­li­suuksien tasa-arvoa

Julkaistu: 09.08.2010 Ohjelmatyö

Kokoo­muksen Osaamisen ja sivis­tyksen politiik­ka­ver­koston puheen­johtaja, kansan­edustaja Timo Heinonen on tyyty­väinen opintotuen kehit­tä­mis­työ­ryhmän ehdotuksiin toisen asteen opintotuen kehit­tä­mi­sestä ja keinoihin vauhdittaa korkea-asteen opintoja opintotuen keinoin.

- Rohkeam­piakin esityksiä raken­teel­li­sesta kehit­tä­mi­sestä olisi saanut olla.
Näilläkin esityk­sillä tehdään opiske­lusta entistä houkut­te­le­vampaa, kun opiske­luajan toimeentulo löytää muun vähim­mäis­turvan tason. Opintotuen tulee tukea opintoihin keskit­ty­mistä ja kannustaa tavoit­teel­liseen opiskeluun.
Työryhmän esitykset tukevat kumpaakin tavoi­tetta, Heinonen toteaa.

Työryhmä esittää muun muassa, että toisen asteen itsenäi­sesti asuvien opiske­li­joiden vanhempien tulot eivät enää vaikut­taisi opiske­lijan saaman tuen määrään. Lisäksi määri­tel­täisiin enimmäis­tu­ki­kuu­kausien määrä ja tarkis­tet­taisiin lukuvuonna käytet­tä­vissä olevien tukikuu­kausien määrää.
Korkea-asteella tehos­tet­taisiin opintojen edisty­misen seurantaa.

Heinosen mukaan kehit­tä­mis­va­likkoon tulisi kuitenkin lisätä myös opinto­rahan sitominen elinkus­tan­nusin­deksiin. Hän myös muistuttaa, että toisen asteen koulu­tuksen keskit­tyessä suurempiin yksiköihin yhä useampi toisen asteen opiskelija muuttaa opintojen perässä itsenäi­sesti asumaan. Tämä lisää tarvetta turvata riittävä toimeentulo opinto­tu­ki­jär­jes­telmän keinoin, jotta opintoja ei toimeen­tu­los­yistä keskey­tet­täisi.

- Kehit­tä­mi­seh­do­tuksien myötä opiske­lu­va­lin­toihin vaikut­tavat entistä vähemmän vanhempien kyky talou­del­li­sesti tukea nuoren opiskelua. Tämä avaa tasapuo­liset mahdol­li­suudet nuorille opiskella taipu­mus­tensa ja lahjak­kuu­tensa ohjaamana riippu­matta perheen varal­li­suu­desta, Heinonen toteaa ja muistuttaa, että koulu­tuksen tulee säilyä maksut­tomana myös tulevai­suu­dessa, jotta mahdol­li­suuksien tasa-arvo turvataan.

Kokoo­muksen OSSI-verkosto lausui aiemmin keväällä opintotuen kehit­tä­mi­sestä.
Lausun­nossa todettiin, että alle 20-vuotiaiden, itsenäi­sesti asuvien täysi-ikäisten opiske­li­joiden kohdalla opinto­tu­ki­jär­jes­tel­mässä on epäkohta.
Nyt työryhmä esittää kokoo­muksen linjan mukaista uudis­tusta, jossa näiden opiske­li­joiden osalta luovut­taisiin vanhempien tulojen vaiku­tuk­sesta opinto­tukeen.

- Opiske­li­joissa on tämän maan tulevaisuus. Siksi itsensä kehit­tä­mistä ja sivis­tä­mistä on viisasta tukea. Valtion talouden kannalta on vastuul­lista, että paran­nukset suhteu­tetaan talous­ti­lan­teeseen, ja uudis­tukset onkin pantu rohkeasti tärkeys­jär­jes­tykseen työryhmän toimesta, Heinonen sanoo.

Lisätietoja:

OSSI-verkoston puheen­johtaja, kansan­edustaja Timo Heinonen, 050 512 2760, timo.heinonen@eduskunta.fi

OSSI-verkoston sihteeri Elina Laavi, 040 708 2121, elina.laavi@kokoomusnaiset.fi


Kokoomus.fi