Timo Heino­nen: Opin­to­tuen kehit­tä­mi­seen rohkeutta ? esite­tyt linjauk­set turvaa­vat mahdol­li­suuk­sien tasa-arvoa

Julkaistu: 09.08.2010

Kokoo­muk­sen Osaa­mi­sen ja sivis­tyk­sen poli­tiik­ka­ver­kos­ton puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Timo Heino­nen on tyyty­väi­nen opin­to­tuen kehit­tä­mis­työ­ryh­män ehdo­tuk­siin toisen asteen opin­to­tuen kehit­tä­mi­sestä ja keinoi­hin vauh­dit­taa korkea-asteen opin­toja opin­to­tuen keinoin.

- Rohkeam­pia­kin esityk­siä raken­teel­li­sesta kehit­tä­mi­sestä olisi saanut olla.
Näil­lä­kin esityk­sillä tehdään opis­ke­lusta entistä houkut­te­le­vam­paa, kun opis­ke­lua­jan toimeen­tulo löytää muun vähim­mäis­tur­van tason. Opin­to­tuen tulee tukea opin­toi­hin keskit­ty­mistä ja kannus­taa tavoit­teel­li­seen opis­ke­luun.
Työryh­män esityk­set tuke­vat kumpaa­kin tavoi­tetta, Heino­nen toteaa.

Työryhmä esit­tää muun muassa, että toisen asteen itse­näi­sesti asuvien opis­ke­li­joi­den vanhem­pien tulot eivät enää vaikut­taisi opis­ke­li­jan saaman tuen määrään. Lisäksi määri­tel­täi­siin enim­mäis­tu­ki­kuu­kausien määrä ja tarkis­tet­tai­siin luku­vuonna käytet­tä­vissä olevien tuki­kuu­kausien määrää.
Korkea-asteella tehos­tet­tai­siin opin­to­jen edis­ty­mi­sen seuran­taa.

Heino­sen mukaan kehit­tä­mis­va­lik­koon tulisi kuiten­kin lisätä myös opin­to­ra­han sito­mi­nen elin­kus­tan­nusin­dek­siin. Hän myös muis­tut­taa, että toisen asteen koulu­tuk­sen keskit­tyessä suurem­piin yksi­köi­hin yhä useampi toisen asteen opis­ke­lija muut­taa opin­to­jen perässä itse­näi­sesti asumaan. Tämä lisää tarvetta turvata riit­tävä toimeen­tulo opin­to­tu­ki­jär­jes­tel­män keinoin, jotta opin­toja ei toimeen­tu­los­yistä keskey­tet­täisi.

- Kehit­tä­mi­seh­do­tuk­sien myötä opis­ke­lu­va­lin­toi­hin vaikut­ta­vat entistä vähem­män vanhem­pien kyky talou­del­li­sesti tukea nuoren opis­ke­lua. Tämä avaa tasa­puo­li­set mahdol­li­suu­det nuorille opis­kella taipu­mus­tensa ja lahjak­kuu­tensa ohjaa­mana riip­pu­matta perheen varal­li­suu­desta, Heino­nen toteaa ja muis­tut­taa, että koulu­tuk­sen tulee säilyä maksut­to­mana myös tule­vai­suu­dessa, jotta mahdol­li­suuk­sien tasa-arvo turva­taan.

Kokoo­muk­sen OSSI-verkosto lausui aiem­min keväällä opin­to­tuen kehit­tä­mi­sestä.
Lausun­nossa todet­tiin, että alle 20-vuotiai­den, itse­näi­sesti asuvien täysi-ikäis­ten opis­ke­li­joi­den kohdalla opin­to­tu­ki­jär­jes­tel­mässä on epäkohta.
Nyt työryhmä esit­tää kokoo­muk­sen linjan mukaista uudis­tusta, jossa näiden opis­ke­li­joi­den osalta luovut­tai­siin vanhem­pien tulo­jen vaiku­tuk­sesta opin­to­tu­keen.

- Opis­ke­li­joissa on tämän maan tule­vai­suus. Siksi itsensä kehit­tä­mistä ja sivis­tä­mistä on viisasta tukea. Valtion talou­den kannalta on vastuul­lista, että paran­nuk­set suhteu­te­taan talous­ti­lan­tee­seen, ja uudis­tuk­set onkin pantu rohkeasti tärkeys­jär­jes­tyk­seen työryh­män toimesta, Heino­nen sanoo.

Lisä­tie­toja:

OSSI-verkos­ton puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Timo Heino­nen, 050 512 2760, timo.heinonen@eduskunta.fi

OSSI-verkos­ton sihteeri Elina Laavi, 040 708 2121, elina.laavi@kokoomusnaiset.fi