Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Kokoo­muk­sen työn ja yrit­tä­jyy­den verkos­ton puheen­joh­taja Sampsa Kataja: Lapsen­hoito on myös isän oikeus

Kokoo­muk­sen työn ja yrit­tä­jyy­den verkos­ton puheen­joh­taja Sampsa Kataja: Lapsen­hoito on myös isän oikeus

Julkaistu:

Julki­suu­dessa on käyty keskus­te­lua erilai­sista vanhem­pain­va­paa­mal­leista, kuten Islan­nin 6+6+6 -mallista, jossa vanhem­pien vapaasta 6 kuukautta on äidillä, 6 kuukautta isällä ja 6 kuukautta jaet­ta­vaksi vanhem­pien kesken. Kataja näkee Islan­nin mallissa paljon hyvää, mutta hänen mukaansa lyhyem­pi­kin isien auto­maat­ti­nen lapsen­hoi­to­va­paa voisi johtaa lopulta posi­tii­vi­seen kier­tee­seen, joka edis­täisi palk­ka­tasa-arvoa ja siten avaisi perheille aitoja mahdol­li­suuk­sia valin­to­jen teke­mi­seen. Kataja pitää tärkeänä sitä, ettei isyys­va­paan käyt­töä lisät­täessä lyhen­netä vanhem­pain­va­paata.

Perhe­va­paista aiheu­tu­vat kustan­nuk­set on myös pyrit­tävä jaka­maan nykyistä tasa­puo­li­sem­min mies- ja nais­val­tais­ten alojen työna­na­jien kesken. Jotta vanhem­muus ja lasten­hoito eivät olisi rasite myös­kään työnan­ta­jalle, on tärkeää nostaa yhteis­kun­nan maksa­mia korvauk­sia kuluista, jotka työnan­ta­jalle vanhem­muu­desta synty­vät.

Järjes­tel­mää uudis­tet­taessa on erityi­sesti muis­tet­tava lapsen etu. Työpai­koilla olisi syytä pohtia yhteis­kunta- ja ympä­ris­tö­vas­tuun rinnalla myös perhe­vas­tuuta. Työn ja perheen yhteen­so­vit­ta­mi­nen on mitä suurim­massa määrin työnan­ta­jan intres­sissä. Kata­jan mukaan kilpailu työvoi­masta kiris­tyy ja perhe­vas­tuusta voi hyvin­kin tulla yksi merkit­tävä kilpai­lu­te­kijä osaa­van työvoi­man saan­nissa. Kataja esitti toivo­muk­sen, että yhtei­sin ratkai­suin pyrit­täi­siin siihen, että niin äiti kuin myös isä voivat olla läsnä lapsen joka­päi­väi­sessä arjessa.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

24.2.2023

Nyt on oikea aika kuntien ja kaupun­kien uudelle suun­nalle

Sosi­aa­li­pal­ve­lui­den, tervey­den­huol­lon ja pelas­tus­toi­men uudis­tuk­sen jälkeen on aika tarkas­tella kuntien roolia ja tehtä­vä­kent­tää. Kuntien vapau­den ja toimin­ta­ky­vyn kasvat­ta­mi­seksi tarvi­taan uuden­laista

Skip to content