Kokoo­muk­sen työn ja yrit­tä­jyy­den verkos­ton puheen­joh­taja Sampsa Kataja: Lapsen­hoito on myös isän oikeus

Julkaistu: 08.12.2009

Julki­suu­dessa on käyty keskus­te­lua erilai­sista vanhem­pain­va­paa­mal­leista, kuten Islan­nin 6+6+6 -mallista, jossa vanhem­pien vapaasta 6 kuukautta on äidillä, 6 kuukautta isällä ja 6 kuukautta jaet­ta­vaksi vanhem­pien kesken. Kataja näkee Islan­nin mallissa paljon hyvää, mutta hänen mukaansa lyhyem­pi­kin isien auto­maat­ti­nen lapsen­hoi­to­va­paa voisi johtaa lopulta posi­tii­vi­seen kier­tee­seen, joka edis­täisi palk­ka­tasa-arvoa ja siten avaisi perheille aitoja mahdol­li­suuk­sia valin­to­jen teke­mi­seen. Kataja pitää tärkeänä sitä, ettei isyys­va­paan käyt­töä lisät­täessä lyhen­netä vanhem­pain­va­paata.

Perhe­va­paista aiheu­tu­vat kustan­nuk­set on myös pyrit­tävä jaka­maan nykyistä tasa­puo­li­sem­min mies- ja nais­val­tais­ten alojen työna­na­jien kesken. Jotta vanhem­muus ja lasten­hoito eivät olisi rasite myös­kään työnan­ta­jalle, on tärkeää nostaa yhteis­kun­nan maksa­mia korvauk­sia kuluista, jotka työnan­ta­jalle vanhem­muu­desta synty­vät.

Järjes­tel­mää uudis­tet­taessa on erityi­sesti muis­tet­tava lapsen etu. Työpai­koilla olisi syytä pohtia yhteis­kunta- ja ympä­ris­tö­vas­tuun rinnalla myös perhe­vas­tuuta. Työn ja perheen yhteen­so­vit­ta­mi­nen on mitä suurim­massa määrin työnan­ta­jan intres­sissä. Kata­jan mukaan kilpailu työvoi­masta kiris­tyy ja perhe­vas­tuusta voi hyvin­kin tulla yksi merkit­tävä kilpai­lu­te­kijä osaa­van työvoi­man saan­nissa. Kataja esitti toivo­muk­sen, että yhtei­sin ratkai­suin pyrit­täi­siin siihen, että niin äiti kuin myös isä voivat olla läsnä lapsen joka­päi­väi­sessä arjessa.