Kokoo­muksen työn ja yrittä­jyyden verkoston puheen­johtaja Sampsa Kataja: Lapsen­hoito on myös isän oikeus – kokoomus.fi
MENU
Kokoo­muksen työn ja yrittä­jyyden verkoston puheen­johtaja Sampsa Kataja: Lapsen­hoito on myös isän oikeus

Kokoo­muksen työn ja yrittä­jyyden verkoston puheen­johtaja Sampsa Kataja: Lapsen­hoito on myös isän oikeus

Julkaistu: 08.12.2009 Ohjelmatyö

Julki­suu­dessa on käyty keskus­telua erilai­sista vanhem­pain­va­paa­mal­leista, kuten Islannin 6+6+6 -mallista, jossa vanhempien vapaasta 6 kuukautta on äidillä, 6 kuukautta isällä ja 6 kuukautta jaetta­vaksi vanhempien kesken. Kataja näkee Islannin mallissa paljon hyvää, mutta hänen mukaansa lyhyem­pikin isien automaat­tinen lapsen­hoi­to­vapaa voisi johtaa lopulta positii­viseen kierteeseen, joka edistäisi palkkatasa-arvoa ja siten avaisi perheille aitoja mahdol­li­suuksia valin­tojen tekemiseen. Kataja pitää tärkeänä sitä, ettei isyys­vapaan käyttöä lisät­täessä lyhennetä vanhem­pain­va­paata.

Perhe­va­paista aiheu­tuvat kustan­nukset on myös pyrittävä jakamaan nykyistä tasapuo­li­semmin mies- ja naisval­taisten alojen työna­najien kesken. Jotta vanhemmuus ja lasten­hoito eivät olisi rasite myöskään työnan­ta­jalle, on tärkeää nostaa yhteis­kunnan maksamia korvauksia kuluista, jotka työnan­ta­jalle vanhem­muu­desta syntyvät.

Järjes­telmää uudis­tet­taessa on erityi­sesti muistettava lapsen etu. Työpai­koilla olisi syytä pohtia yhteis­kunta- ja ympäris­tö­vastuun rinnalla myös perhe­vas­tuuta. Työn ja perheen yhteen­so­vit­ta­minen on mitä suurim­massa määrin työnan­tajan intres­sissä. Katajan mukaan kilpailu työvoi­masta kiristyy ja perhe­vas­tuusta voi hyvinkin tulla yksi merkittävä kilpai­lu­tekijä osaavan työvoiman saannissa. Kataja esitti toivo­muksen, että yhteisin ratkaisuin pyrit­täisiin siihen, että niin äiti kuin myös isä voivat olla läsnä lapsen jokapäi­väi­sessä arjessa.


Kokoomus.fi