Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Ohjelmatyö / Timo Heino­nen: Koulu­jen yhtei­söl­li­syys turval­li­suus­te­kijä

Timo Heino­nen: Koulu­jen yhtei­söl­li­syys turval­li­suus­te­kijä

Julkaistu:

Kansan­edus­taja Timo Heino­nen: Koulu­jen yhtei­söl­li­syys turval­li­suus­te­kijä

 

Kokoo­muk­sen koulu­tus­po­liit­ti­sen verkos­ton puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Timo Heino­nen koros­taa yhtei­söl­li­syyttä koulu­jen turval­li­suu­den raken­nus­pa­lik­kana.

 

?Koulu­jen turval­li­suus lähtee siitä, että koulu­yh­tei­sössä tunne­taan toiset ja väli­te­tään. Esimer­kiksi Opet­taja-lehden selvi­tys seksu­aa­li­vä­hem­mis­tö­jen koke­masta syrjin­nästä on huoles­tut­ta­vaa ja siihen tulee puut­tua.? toteaa Heino­nen.

 

?Nyky­hal­li­tus on toimi­nut koulu­kiusaa­mi­sen vähen­tä­mi­seksi. Kokoo­muk­sen johdolla KiVa-koulu­hanke laajen­net­tiin valta­kun­nal­li­seksi ja sille ohjat­tiin 1,5 miljoo­naa euroa. Hank­keessa oppi­laat itse sitou­tu­vat kiusaa­mi­sen torjun­taan. Hanke on saanut kansain­vä­listä tunnus­tus­ta­kin. Kannus­tan lämpi­mästi laajen­ta­maan hanketta jokai­seen suoma­lai­seen perus­kou­luun ja lukioon.? Heino­nen toteaa.

 

?Oppi­las­kun­ta­toi­minta raken­taa opis­ke­li­joi­den yhtei­söl­li­syyttä ja luo perin­teitä koului­hin. Sen tuke­mi­nen ja jatku­vuu­den varmis­ta­mi­nen on turval­li­suus-, mutta myös demo­kra­tia­teko. ? toteaa Heino­nen. Heino­nen haluaa, että oppi­las­kun­ta­toi­minta on jokai­sessa perus­kou­lussa arkea tule­vai­suu­dessa.

 

Koulu­jen turval­li­suutta pohti­nut työryhmä luovutti mietin­tönsä sisäi­sestä turval­li­suu­desta vastaa­valle sisä­asiain­mi­nis­teri Anne Holm­lun­dille.

 

 

Lisä­tie­toja: kansan­edus­taja Timo Heino­nen, 050-512 2760, timo.heinonen@eduskunta.fi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

25.3.2024

Vastuu­hen­ki­lö­haku verkos­toi­hin on avattu

Kokoo­muk­sen verkos­tot asete­taan kahdeksi vuodeksi kerral­laan, ja samalla niille vali­taan kaksi­vuo­tis­kau­deksi puheen­joh­ta­jat ja sihtee­rit. Verkos­to­jen vastuu­hen­ki­lö­haku on auki 15.5. saakka.

1.3.2023

Nyt on oikea aika pelas­taa hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan palve­lut

Kokoo­muk­sen ehdo­tuk­set sosi­aali-, terveys- ja pelas­tus­pal­ve­lui­den kehit­tä­mi­seksi Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Me

24.2.2023

Nyt on oikea aika kuntien ja kaupun­kien uudelle suun­nalle

Sosi­aa­li­pal­ve­lui­den, tervey­den­huol­lon ja pelas­tus­toi­men uudis­tuk­sen jälkeen on aika tarkas­tella kuntien roolia ja tehtä­vä­kent­tää. Kuntien vapau­den ja toimin­ta­ky­vyn kasvat­ta­mi­seksi tarvi­taan uuden­laista

Skip to content