Timo Heinonen: Koulujen yhtei­söl­lisyys turval­li­suus­tekijä – kokoomus.fi
MENU
Timo Heinonen: Koulujen yhtei­söl­lisyys turval­li­suus­tekijä

Timo Heinonen: Koulujen yhtei­söl­lisyys turval­li­suus­tekijä

Julkaistu: 28.01.2010 Ohjelmatyö

Kansan­edustaja Timo Heinonen: Koulujen yhtei­söl­lisyys turval­li­suus­tekijä

 

Kokoo­muksen koulu­tus­po­liit­tisen verkoston puheen­johtaja, kansan­edustaja Timo Heinonen korostaa yhtei­söl­li­syyttä koulujen turval­li­suuden raken­nus­pa­likkana.

 

?Koulujen turval­lisuus lähtee siitä, että koulu­yh­tei­sössä tunnetaan toiset ja välitetään. Esimer­kiksi Opettaja-lehden selvitys seksu­aa­li­vä­hem­mis­töjen kokemasta syrjin­nästä on huoles­tut­tavaa ja siihen tulee puuttua.? toteaa Heinonen.

 

?Nykyhal­litus on toiminut koulu­kiusaa­misen vähen­tä­mi­seksi. Kokoo­muksen johdolla KiVa-koulu­hanke laajen­nettiin valta­kun­nal­li­seksi ja sille ohjattiin 1,5 miljoonaa euroa. Hankkeessa oppilaat itse sitou­tuvat kiusaa­misen torjuntaan. Hanke on saanut kansain­vä­listä tunnus­tus­takin. Kannustan lämpi­mästi laajen­tamaan hanketta jokaiseen suoma­laiseen perus­kouluun ja lukioon.? Heinonen toteaa.

 

?Oppilas­kun­ta­toi­minta rakentaa opiske­li­joiden yhtei­söl­li­syyttä ja luo perin­teitä kouluihin. Sen tukeminen ja jatku­vuuden varmis­ta­minen on turval­lisuus-, mutta myös demokra­tiateko. ? toteaa Heinonen. Heinonen haluaa, että oppilas­kun­ta­toi­minta on jokai­sessa perus­kou­lussa arkea tulevai­suu­dessa.

 

Koulujen turval­li­suutta pohtinut työryhmä luovutti mietin­tönsä sisäi­sestä turval­li­suu­desta vastaa­valle sisäasiain­mi­nisteri Anne Holmlun­dille.

 

 

Lisätietoja: kansan­edustaja Timo Heinonen, 050-512 2760, timo.heinonen@eduskunta.fi


Kokoomus.fi