Timo Heino­nen: Koulu­jen yhtei­söl­li­syys turval­li­suus­te­kijä

Julkaistu: 28.01.2010

Kansan­edus­taja Timo Heino­nen: Koulu­jen yhtei­söl­li­syys turval­li­suus­te­kijä

 

Kokoo­muk­sen koulu­tus­po­liit­ti­sen verkos­ton puheen­joh­taja, kansan­edus­taja Timo Heino­nen koros­taa yhtei­söl­li­syyttä koulu­jen turval­li­suu­den raken­nus­pa­lik­kana.

 

?Koulu­jen turval­li­suus lähtee siitä, että koulu­yh­tei­sössä tunne­taan toiset ja väli­te­tään. Esimer­kiksi Opet­taja-lehden selvi­tys seksu­aa­li­vä­hem­mis­tö­jen koke­masta syrjin­nästä on huoles­tut­ta­vaa ja siihen tulee puut­tua.? toteaa Heino­nen.

 

?Nyky­hal­li­tus on toimi­nut koulu­kiusaa­mi­sen vähen­tä­mi­seksi. Kokoo­muk­sen johdolla KiVa-koulu­hanke laajen­net­tiin valta­kun­nal­li­seksi ja sille ohjat­tiin 1,5 miljoo­naa euroa. Hank­keessa oppi­laat itse sitou­tu­vat kiusaa­mi­sen torjun­taan. Hanke on saanut kansain­vä­listä tunnus­tus­ta­kin. Kannus­tan lämpi­mästi laajen­ta­maan hanketta jokai­seen suoma­lai­seen perus­kou­luun ja lukioon.? Heino­nen toteaa.

 

?Oppi­las­kun­ta­toi­minta raken­taa opis­ke­li­joi­den yhtei­söl­li­syyttä ja luo perin­teitä koului­hin. Sen tuke­mi­nen ja jatku­vuu­den varmis­ta­mi­nen on turval­li­suus-, mutta myös demo­kra­tia­teko. ? toteaa Heino­nen. Heino­nen haluaa, että oppi­las­kun­ta­toi­minta on jokai­sessa perus­kou­lussa arkea tule­vai­suu­dessa.

 

Koulu­jen turval­li­suutta pohti­nut työryhmä luovutti mietin­tönsä sisäi­sestä turval­li­suu­desta vastaa­valle sisä­asiain­mi­nis­teri Anne Holm­lun­dille.

 

 

Lisä­tie­toja: kansan­edus­taja Timo Heino­nen, 050-512 2760, timo.heinonen@eduskunta.fi