Orpo: Vaali­ra­hoi­tuksen oltava avointa ja läpinä­kyvää – kokoomus.fi
MENU
Orpo: Vaali­ra­hoi­tuksen oltava avointa ja läpinä­kyvää

Orpo: Vaali­ra­hoi­tuksen oltava avointa ja läpinä­kyvää

Julkaistu: 30.09.2009 Vaalit

Vaali­ra­hoitus on puhut­tanut suoma­laisia jo reilun puolen­toista vuoden ajan. Tuskin kukaan uskoi keväällä 2008 edellisen puhujan antaman haastat­telun jälkeen, millaisia vaiku­tuksia ja myller­ryksiä siitä syntyi. On käynyt selväksi, että vuosi­kym­meniä vanhat toimin­ta­tavat eivät ole enää tämän päivämme avoimuuden tai moraa­lisen tarkas­telun kestäviä. Useaan otteeseen on todettu, että itse laissa ja siihen liitty­vässä ohjeis­tuk­sessa on ollut puutteita, mutta lakia ja ohjeita on myös nouda­tettu vaihte­levin tulkinnoin.

Vaali­ra­halain vaatima avoimuus ei ole koskenut puolueiden rahoi­tusta tähän asti lainkaan. Tämäkin on aiheut­tanut oman lisänsä kriit­tiseen keskus­teluun poliit­tisen toiminnan rahoi­tuk­sesta. Olemme kuitenkin tyyty­väisiä siihen, että puolueet ovat julkis­taneet tuet kuluneilta vuosilta ilman lain vaati­musta. Näin olemme saaneet katta­vamman kuvan myös puolueiden rahoi­tus­ka­na­vista.

Kansan­edus­tus­lai­tok­semme on keskellä poikkeuk­sel­lisen laajaa ja syvää poliit­tista kriisiä. Kyse ei ole vain vaali­ra­hoi­tusil­moi­tusten sisäl­tä­mistä epäsel­vyyk­sistä tai epäsel­västä lainsää­dän­nöstä. Syvempää epäluot­ta­musta kuitenkin herättää vuosi­kausia jatkuneen toimin­ta­kult­tuurin ajautu­minen vastakkain tämän päivän avoimuus- ja moraa­li­vaa­ti­musten kanssa. Tapamme toimia ei ole seurannut lain henkeä, vaan olemme olleet kiinni vanhoissa maan tavoissa, jotka ovat nyt tulleet tiensä päähän. Meidän on tässä salissa yhdessä löydettävä ratkaisu järjes­telmän läpinä­ky­vyyden ja oikeu­tuksen takaa­mi­seksi, jotta kansa­laisten luottamus voidaan palauttaa.

Vasta vuonna 2000 säädetty vaali­ra­halaki on ollut voimassa seitse­missä vaaleissa. Vuoden 2007 eduskun­ta­vaalit nostivat lain noudat­ta­miseen liittyneet ongelmat ja vajavai­suudet todella esiin. Alun perin tuota lakia säädet­täessä katsottiin tiedo­tus­vä­li­neiden huoleh­tivan avoimuuden toteu­tu­mi­sesta. Kun alamme säätämään uutta lakia emme voi luottaa pelkkään julkiseen kontrolliin. Tarvitaan aiempaa yksise­lit­tei­sempää lainsää­däntöä sekä avoimuuden reipasta lisää­mistä. Uuden lain tulkin­nasta ei tulevissa vaaleissa saa jäädä epäsel­vyyttä.

Valitet­tavaa on ollut seurata tämän kriisin leviä­mistä ja varsinkin sitä millä tavoin jotkin tahot ovat halunneet edistää omaa etuaan ja samalla heiken­täneet kansan­edus­tus­lai­tok­semme uskot­ta­vuutta. Yksin hallitus tai päämi­nisteri ei voi kantaa vastuuta tästä luotta­mus­krii­sistä, vaan vastuu kuuluu niin opposi­tiolle kuin halli­tuk­sel­lekin sekä poliit­ti­selle kentälle täältä oikealta aivan sinne vasempaan laitaan asti.

Kansan­edus­tajina meiltä vaaditaan tarkkaa lainkuu­liai­suutta ja valmiutta toimin­tamme avoimeen käsit­telyyn. Voinkin todeta, ettemme todel­lakaan ole tarpeeksi kyenneet osoit­tamaan suoma­lai­sille omaa valmiut­tamme näihin vaati­muksiin. Vasta median voimakkaan painos­tuksen alla on tämä vyyhti alkanut keriytyä auki. Meillä on nyt käsis­sämme runsaasti infor­maa­tiota niin puolueiden kuin edustajien vaali­ra­hoi­tukseen liittyen.

Olemme voineet nähdä millä tavoin suoma­laista poliit­tista toimintaa on viime vuosien aikana tuettu. Suuri osuus tästä vaali­ra­hoi­tuk­sesta on ollut lainmu­kai­sesti ilmoi­tettua, moraa­li­sesti kestävää sekä demokratian toteu­tu­misen kannalta tärkeää, mutta kaiken kattavan avoimuuden puuttu­minen on uhannut tehdä koko vaali­ra­hoi­tuksen kysee­na­lai­seksi.

Uudesta vaali­ra­ha­lain­sää­dän­nöstä käytävä populis­tinen kilpa­lau­lanta on lopetettava.

Vaali­ra­hoi­tuksen uudis­ta­mista pohti­vassa työryh­mässä ovat edustettuna kaikki eduskun­ta­puo­lueet. Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä tahtoo uudesta laista avoimen ja läpinä­kyvän järjes­telmän, jota äänes­täjien on mahdol­lista seurata kampan­joinnin ollessa vielä käynnissä. Tahdomme myös edelleen kannustaa suoma­laisia osallis­tumaan poliit­tisen toiminnan rahoit­ta­miseen. Järjes­telmää on kehitettävä siten, että kynnys puolueiden ja erityi­sesti ehdok­kaiden tukemiseen ei nouse liian korkeaksi.

Puolueiden ja ehdok­kaiden tukeminen talkoo­työllä tai lahjoi­tuksin on demokratian tärkeimpiä toteu­tu­mis­muotoja. Demokratia ei ole vain äänes­tä­mistä ja ehdolle asettu­mista. Kansa­laisten on demokra­tiassa voitava osallistua eri tavoin yhteisten asioiden hoita­miseen. Suurin osa demokratian toteu­tu­mi­sesta on kannan ottamista ja toimi­mista puolueiden, ehdok­kaiden ajatus­maa­ilman ja vaalityön edistä­mi­seksi.

Vaali­ra­hoi­tuslain säätä­mi­sessä on kyse paljolti erilai­sista rajan­ve­doista. Onko vain suora ehdok­kaalle tai puolu­eelle maksettu vaalituki todella se, mitä jatkossa seurataan silmä tarkkana. Monessa tilan­teessa rahaa paljon tärkeämpää tukea on esimer­kiksi talkootyö tai muu ei-rahal­lisen tuen muoto.

Toinen kysymys joka herää, koskee kampan­ja­kattoja. Onko järkevää, että rajaamme yksit­täisten ehdok­kaiden tai puolueiden kampan­joita, kun kampan­join­nilla on valtavan suuri merkitys yleisen vaali­tie­toi­suuden lisää­mi­sessä? Toisaalta kampan­ja­katot voisivat johtaa vaalityön siirty­miseen puolueita lähellä oleviin organi­saa­tioihin, mikä ei varmasti ole ainakaan vaali­ra­hoi­tuksen avoimuuden ja läpinä­ky­vyyden kannalta toivottaa. Eikö tärkeintä ole keskittyä siihen, että vaali­ra­hoitus on jatkossa tarkoin eriteltyä tietoa, lainmu­kaista ja moraa­lisen tarkas­telun kestävää. Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä ei pidä järkevänä kampan­ja­kat­tojen asetta­mista.

Uutta lakia pohdit­taessa on väläy­telty erilaisia esityksiä tuen antajien rajaa­mi­seksi. Mieles­tämme on tärkeää, että jatkossa niin yksityi­sillä henki­löillä, yrityk­sillä kuin yhtei­söil­läkin on mahdol­lisuus tukea puolueiden ja ehdok­kaiden toimintaa. Sen sijaan kuntien ja erilaisten yhteis­kunnan tukemien säätiöiden tai vastaavien toimi­joiden osallis­tu­minen vaali­ra­hoi­tukseen on kiellettävä jatkossa. Sama koskee myös yhtiöitä joissa valtio on enemmis­tö­omis­tajana. Nykyisen puoluetuen tulee olla se järjes­telmä, joka kanavoi yhteis­kunnan tuen puolueiden toimintaan.

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmä pitää tärkeänä ammat­tiyh­dis­tysten jäsen­mak­sujen verovä­hen­ny­soi­keutta, silloin kun sen tuotot käytetään järjes­töjen päätar­koi­tuksen toteut­ta­miseen. Mieles­tämme on ongel­mal­lista, jos palkan­saa­ja­liikkeen verovä­hen­ny­soi­keu­del­lisia jäsen­mak­su­tuottoja ohjataan puolueiden rahoit­ta­miseen. Mieles­tämme on syytä harkita myös yksityis­hen­ki­löiden ja yritysten puolueille antaman tuen verovä­hen­ny­soi­keutta.

Poliit­tinen järjes­tel­mämme on joutunut oikeu­te­tusti kritiikin kohteeksi. Nyt on kuitenkin luotava katse tulevaan ja korjattava tilanne. Meidän tehtä­vä­nämme on varmistaa, että vuosi­kym­meniä vanhat toimin­ta­tavat jäävät nyt syrjään ja harppaamme vaali­ra­hoi­tus­lain­sää­dännön ja toiminnan avoimuu­dessa tähän päivään.


Kuvat


Kokoomus.fi