• FI
 • SV
 • MENU
  Outi Mäkelä: Nuoret ja yrityk­set kohtaa­vat helpom­min uudella oppi­so­pi­mus­mal­lilla
  Twiittaa

  Outi Mäkelä: Nuoret ja yrityk­set kohtaa­vat helpom­min uudella oppi­so­pi­mus­mal­lilla

  Julkaistu: 22.03.2013 Julkaisut

  Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Outi Mäkelä on tyyty­väi­nen kehys­rii­hen päätök­siin, jotka edesaut­ta­vat nuor­ten työl­lis­ty­mistä yrityk­siin. ?Oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­sessa otetaan Kokoo­muk­sen linjan mukai­sesti uusi vaihde. Nuor­ten oppi­so­pi­muk­sissa pysty­tään jatkossa yhdis­tä­mään jous­ta­vam­min työ ja opis­kelu. Tämä moti­voi sekä opis­ke­li­joita että yrityk­siä käyt­tä­mään enem­män oppi­so­pi­muk­sen mahdol­li­suuk­sia?, Mäkelä toteaa.

  Oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­seen on tulossa ennak­ko­jakso. Ennak­ko­jak­son aikana nuorella on mahdol­li­suus tutus­tua työpaik­kaan ja työnan­ta­jalla nuoreen ilman työso­pi­mus­suh­detta.

  ?Yrityk­siä saadaan helpom­min mukaan tarjoa­maan oppi­so­pi­mus­paik­kaa, kun ennak­ko­jakso otetaan käyt­töön ja molem­milla osapuo­lilla on mahdol­li­suus tunnus­tella tilan­netta ennen sito­vam­pien sopi­mus­ten alle­kir­joit­ta­mista?, arvioi Mäkelä. ? Tämän lisäksi on tärkeää kokeilla niin sanot­tua 2 + 1 mallia, jossa kahden vuoden opis­ke­luun voidaan liit­tää vuoden oppi­so­pi­mus­jakso yrityk­sessä?, sanoo Mäkelä.

  Mäkelä on tyyty­väi­nen myös siihen, että nuori­so­ta­kuun toteu­tu­mi­sen varmis­ta­mi­seksi lisä­tään amma­til­li­sen koulu­tuk­sen opis­ke­li­ja­paik­koja.

  ?Nuori­so­ta­kuu­lu­pauk­sen täyt­tä­mi­nen on helpom­paa, kun meillä on tarjota enem­män koulu­tus- ja oppi­so­pi­mus­paik­koja. Nuor­ten syrjäy­ty­mi­sen ehkäi­syssä on kuiten­kin erityi­sen tärkeää etsiä ne nuoret, jotka putoa­vat eri mahdol­li­suuk­sista ulos. Siksi olen iloi­nen, että halli­tus paran­taa myös nuor­ten kuntou­tus­toi­mia?, Mäkelä päät­tää.