Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Outi Mäkelä: Nuoret ja yrityk­set kohtaa­vat helpom­min uudella oppi­so­pi­mus­mal­lilla

Outi Mäkelä: Nuoret ja yrityk­set kohtaa­vat helpom­min uudella oppi­so­pi­mus­mal­lilla

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Outi Mäkelä on tyyty­väi­nen kehys­rii­hen päätök­siin, jotka edesaut­ta­vat nuor­ten työl­lis­ty­mistä yrityk­siin. ?Oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­sessa otetaan Kokoo­muk­sen linjan mukai­sesti uusi vaihde. Nuor­ten oppi­so­pi­muk­sissa pysty­tään jatkossa yhdis­tä­mään jous­ta­vam­min työ ja opis­kelu. Tämä moti­voi sekä opis­ke­li­joita että yrityk­siä käyt­tä­mään enem­män oppi­so­pi­muk­sen mahdol­li­suuk­sia?, Mäkelä toteaa.

Oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­seen on tulossa ennak­ko­jakso. Ennak­ko­jak­son aikana nuorella on mahdol­li­suus tutus­tua työpaik­kaan ja työnan­ta­jalla nuoreen ilman työso­pi­mus­suh­detta.

?Yrityk­siä saadaan helpom­min mukaan tarjoa­maan oppi­so­pi­mus­paik­kaa, kun ennak­ko­jakso otetaan käyt­töön ja molem­milla osapuo­lilla on mahdol­li­suus tunnus­tella tilan­netta ennen sito­vam­pien sopi­mus­ten alle­kir­joit­ta­mista?, arvioi Mäkelä. ? Tämän lisäksi on tärkeää kokeilla niin sanot­tua 2 + 1 mallia, jossa kahden vuoden opis­ke­luun voidaan liit­tää vuoden oppi­so­pi­mus­jakso yrityk­sessä?, sanoo Mäkelä.

Mäkelä on tyyty­väi­nen myös siihen, että nuori­so­ta­kuun toteu­tu­mi­sen varmis­ta­mi­seksi lisä­tään amma­til­li­sen koulu­tuk­sen opis­ke­li­ja­paik­koja.

?Nuori­so­ta­kuu­lu­pauk­sen täyt­tä­mi­nen on helpom­paa, kun meillä on tarjota enem­män koulu­tus- ja oppi­so­pi­mus­paik­koja. Nuor­ten syrjäy­ty­mi­sen ehkäi­syssä on kuiten­kin erityi­sen tärkeää etsiä ne nuoret, jotka putoa­vat eri mahdol­li­suuk­sista ulos. Siksi olen iloi­nen, että halli­tus paran­taa myös nuor­ten kuntou­tus­toi­mia?, Mäkelä päät­tää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.1.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kela-korvauk­set nousi­vat vuoden alussa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi

Lääkä­ri­käyn­tien kela-korvauk­­set nousi­vat vuoden alusta alkaen. Orpon halli­tuk­sen tavoit­teena on lyhen­tää hoito­jo­noja, helpot­taa hyvin­voin­tia­luei­den taak­kaa ja ennen kaik­kea nopeut­taa hoitoon

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

6.10.2023

Paula Risikko ja Jarno Limnell: Nuor­ten pahoin­vointi horjut­taa yhteis­kun­tamme turval­li­suutta      

Nuori­so­vä­ki­val­lan lisään­ty­mi­sestä ympäri Suomea on uuti­soitu jo pitkään, samoin nuor­ten keskuu­dessa ilme­ne­vän, toisiin nuoriin kohdis­tu­van kiusaa­mi­sen ja väki­val­lan lisään­ty­mi­sestä. Nämä

Skip to content