Outi Mäkelä: Nuoret ja yritykset kohtaavat helpommin uudella oppiso­pi­mus­mal­lilla – kokoomus.fi
MENU
Outi Mäkelä: Nuoret ja yritykset kohtaavat helpommin uudella oppiso­pi­mus­mal­lilla

Outi Mäkelä: Nuoret ja yritykset kohtaavat helpommin uudella oppiso­pi­mus­mal­lilla

Julkaistu: 22.03.2013 Julkaisut

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän varapu­heen­johtaja, kansan­edustaja Outi Mäkelä on tyyty­väinen kehys­riihen päätöksiin, jotka edesaut­tavat nuorten työllis­ty­mistä yrityksiin. ?Oppiso­pi­mus­kou­lu­tuk­sessa otetaan Kokoo­muksen linjan mukai­sesti uusi vaihde. Nuorten oppiso­pi­muk­sissa pystytään jatkossa yhdis­tämään jousta­vammin työ ja opiskelu. Tämä motivoi sekä opiske­li­joita että yrityksiä käyttämään enemmän oppiso­pi­muksen mahdol­li­suuksia?, Mäkelä toteaa.

Oppiso­pi­mus­kou­lu­tukseen on tulossa ennak­ko­jakso. Ennak­ko­jakson aikana nuorella on mahdol­lisuus tutustua työpaikkaan ja työnan­ta­jalla nuoreen ilman työso­pi­mus­suh­detta.

?Yrityksiä saadaan helpommin mukaan tarjoamaan oppiso­pi­mus­paikkaa, kun ennak­ko­jakso otetaan käyttöön ja molem­milla osapuo­lilla on mahdol­lisuus tunnus­tella tilan­netta ennen sitovampien sopimusten allekir­joit­ta­mista?, arvioi Mäkelä. ? Tämän lisäksi on tärkeää kokeilla niin sanottua 2 + 1 mallia, jossa kahden vuoden opiskeluun voidaan liittää vuoden oppiso­pi­mus­jakso yrityk­sessä?, sanoo Mäkelä.

Mäkelä on tyyty­väinen myös siihen, että nuori­so­takuun toteu­tu­misen varmis­ta­mi­seksi lisätään ammatil­lisen koulu­tuksen opiske­li­ja­paikkoja.

?Nuori­so­ta­kuu­lu­pauksen täyttä­minen on helpompaa, kun meillä on tarjota enemmän koulutus- ja oppiso­pi­mus­paikkoja. Nuorten syrjäy­ty­misen ehkäi­syssä on kuitenkin erityisen tärkeää etsiä ne nuoret, jotka putoavat eri mahdol­li­suuk­sista ulos. Siksi olen iloinen, että hallitus parantaa myös nuorten kuntou­tus­toimia?, Mäkelä päättää.


Kokoomus.fi