Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Outi Mäkelä: Nuoret ja yrityk­set kohtaa­vat helpom­min uudella oppi­so­pi­mus­mal­lilla

Outi Mäkelä: Nuoret ja yrityk­set kohtaa­vat helpom­min uudella oppi­so­pi­mus­mal­lilla

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja, kansan­edus­taja Outi Mäkelä on tyyty­väi­nen kehys­rii­hen päätök­siin, jotka edesaut­ta­vat nuor­ten työl­lis­ty­mistä yrityk­siin. ?Oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­sessa otetaan Kokoo­muk­sen linjan mukai­sesti uusi vaihde. Nuor­ten oppi­so­pi­muk­sissa pysty­tään jatkossa yhdis­tä­mään jous­ta­vam­min työ ja opis­kelu. Tämä moti­voi sekä opis­ke­li­joita että yrityk­siä käyt­tä­mään enem­män oppi­so­pi­muk­sen mahdol­li­suuk­sia?, Mäkelä toteaa.

Oppi­so­pi­mus­kou­lu­tuk­seen on tulossa ennak­ko­jakso. Ennak­ko­jak­son aikana nuorella on mahdol­li­suus tutus­tua työpaik­kaan ja työnan­ta­jalla nuoreen ilman työso­pi­mus­suh­detta.

?Yrityk­siä saadaan helpom­min mukaan tarjoa­maan oppi­so­pi­mus­paik­kaa, kun ennak­ko­jakso otetaan käyt­töön ja molem­milla osapuo­lilla on mahdol­li­suus tunnus­tella tilan­netta ennen sito­vam­pien sopi­mus­ten alle­kir­joit­ta­mista?, arvioi Mäkelä. ? Tämän lisäksi on tärkeää kokeilla niin sanot­tua 2 + 1 mallia, jossa kahden vuoden opis­ke­luun voidaan liit­tää vuoden oppi­so­pi­mus­jakso yrityk­sessä?, sanoo Mäkelä.

Mäkelä on tyyty­väi­nen myös siihen, että nuori­so­ta­kuun toteu­tu­mi­sen varmis­ta­mi­seksi lisä­tään amma­til­li­sen koulu­tuk­sen opis­ke­li­ja­paik­koja.

?Nuori­so­ta­kuu­lu­pauk­sen täyt­tä­mi­nen on helpom­paa, kun meillä on tarjota enem­män koulu­tus- ja oppi­so­pi­mus­paik­koja. Nuor­ten syrjäy­ty­mi­sen ehkäi­syssä on kuiten­kin erityi­sen tärkeää etsiä ne nuoret, jotka putoa­vat eri mahdol­li­suuk­sista ulos. Siksi olen iloi­nen, että halli­tus paran­taa myös nuor­ten kuntou­tus­toi­mia?, Mäkelä päät­tää.

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

27.3.2023

Nyt on oikea aika raken­taa hyvin­voin­tia

Seuraa­van halli­tuk­sen tärkein tehtävä on hyvin­voin­tiyh­teis­kun­nan pelas­ta­mi­nen ja ihmi­sille tärkei­den palve­lui­den turvaa­mi­nen. Kokoo­muk­sen tavoit­te­lema Suomi on hyvä yhteis­kunta niin lapsille,

25.3.2023

Petteri Orpo: Uusi ydin­voi­mala Suomeen

Yksi tule­van halli­tuk­sen tärkeim­mistä tehtä­vistä on vauh­dit­taa voimak­kaasti uusien ydin­voi­ma­loi­den raken­ta­mista Suomeen. Kokoo­mus haluaa ydin­voi­masta tule­van halli­tuk­sen ener­gia­po­li­tii­kan kulma­ki­ven. Fortum

Skip to content