Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Petteri Orpo: Erin­omaista, halli­tus!

Petteri Orpo: Erin­omaista, halli­tus!

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Petteri Orpo on tyyty­väi­nen halli­tuk­sen kehys­rii­hessä teke­miin päätök­siin. ?Vaikeassa paikassa halli­tus teki sen, mitä siltä odotet­tiin. Merkit­tä­viä panos­tuk­sia tehtiin työl­li­syy­den ja kasvun edis­tä­mi­seksi ja velkaan­tu­mi­sen tait­ta­mi­seksi ?, Orpo arvioi.

?Työmark­ki­noilta ei tullut vetoa­pua, mutta se tuntui vain lisää­vän halli­tuk­sen halua löytää ratkai­suja ja tehdä enem­män vaikean tilan­teen korjaa­mi­seksi?, Orpo jatkaa.

Hänen mukaansa yritys­ve­ro­uu­dis­tus muodos­taa vahvan koko­nai­suu­den. ?Uskon, että vaiku­tuk­set alka­vat näkyä uusina inves­toin­teina ja työpaik­koina?, Orpo sanoo. ?Yritys­ve­ron alen­nusta ei vyöry­tetä pien­ten ja keski­suur­ten yritys­ten makset­ta­vaksi, vaan päin­vas­toin listaa­mat­to­mien yritys­ten vero­tusta kehi­tet­tiin kannus­ta­vaan suun­taan.

Toimen­pi­teitä uusien työpaik­ko­jen luomi­seksi tehtiin reip­paasti. ?Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen paran­ta­mi­nen luo niin ikään uutta työtä ja helpot­taa perhei­den arkea. Koti­ta­lous­vä­hen­nys on myös tutki­tusti hyvä keino vähen­tää harmaata taloutta.?, Orpo toteaa tyyty­väi­senä.

Valtio­neu­vos­ton tiedote: Halli­tus on sopi­nut valtion­ta­lou­den kehyk­sistä

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

4.1.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kela-korvauk­set nousi­vat vuoden alussa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi

Lääkä­ri­käyn­tien kela-korvauk­­set nousi­vat vuoden alusta alkaen. Orpon halli­tuk­sen tavoit­teena on lyhen­tää hoito­jo­noja, helpot­taa hyvin­voin­tia­luei­den taak­kaa ja ennen kaik­kea nopeut­taa hoitoon

10.10.2023

Ryhmä­pu­heen­joh­taja Mart­ti­nen: Hyvin­voin­tiyh­teis­kunta voidaan raken­taa vain kestä­vän talou­den varaan

Halli­tus lähtee uudis­ta­maan Suomea vasem­mis­to­hal­li­tuk­sen valta­kau­den jälkeen. Olemme saaneet perin­tönä mitta­vat alijää­mät, raskaan velka­las­tin ja teke­mät­tö­mät refor­mit.

6.10.2023

Paula Risikko ja Jarno Limnell: Nuor­ten pahoin­vointi horjut­taa yhteis­kun­tamme turval­li­suutta      

Nuori­so­vä­ki­val­lan lisään­ty­mi­sestä ympäri Suomea on uuti­soitu jo pitkään, samoin nuor­ten keskuu­dessa ilme­ne­vän, toisiin nuoriin kohdis­tu­van kiusaa­mi­sen ja väki­val­lan lisään­ty­mi­sestä. Nämä

Skip to content