Petteri Orpo: Erinomaista, hallitus! – kokoomus.fi
MENU
Petteri Orpo: Erinomaista, hallitus!

Petteri Orpo: Erinomaista, hallitus!

Julkaistu: 21.03.2013 Julkaisut

Kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja Petteri Orpo on tyyty­väinen halli­tuksen kehys­rii­hessä tekemiin päätöksiin. ?Vaikeassa paikassa hallitus teki sen, mitä siltä odotettiin. Merkit­täviä panos­tuksia tehtiin työlli­syyden ja kasvun edistä­mi­seksi ja velkaan­tu­misen taitta­mi­seksi ?, Orpo arvioi.

?Työmark­ki­noilta ei tullut vetoapua, mutta se tuntui vain lisäävän halli­tuksen halua löytää ratkaisuja ja tehdä enemmän vaikean tilanteen korjaa­mi­seksi?, Orpo jatkaa.

Hänen mukaansa yritys­ve­ro­uu­distus muodostaa vahvan kokonai­suuden. ?Uskon, että vaiku­tukset alkavat näkyä uusina inves­toin­teina ja työpaik­koina?, Orpo sanoo. ?Yritys­veron alennusta ei vyörytetä pienten ja keski­suurten yritysten makset­ta­vaksi, vaan päinvastoin listaa­mat­tomien yritysten verotusta kehitettiin kannus­tavaan suuntaan.

Toimen­pi­teitä uusien työpaik­kojen luomi­seksi tehtiin reippaasti. ?Kotita­lous­vä­hen­nyksen paran­ta­minen luo niin ikään uutta työtä ja helpottaa perheiden arkea. Kotita­lous­vä­hennys on myös tutki­tusti hyvä keino vähentää harmaata taloutta.?, Orpo toteaa tyyty­väisenä.

Valtio­neu­voston tiedote: Hallitus on sopinut valtion­ta­louden kehyk­sistä


Kokoomus.fi