Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Petteri Orpo: Erin­omaista, halli­tus!

Petteri Orpo: Erin­omaista, halli­tus!

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Petteri Orpo on tyyty­väi­nen halli­tuk­sen kehys­rii­hessä teke­miin päätök­siin. ?Vaikeassa paikassa halli­tus teki sen, mitä siltä odotet­tiin. Merkit­tä­viä panos­tuk­sia tehtiin työl­li­syy­den ja kasvun edis­tä­mi­seksi ja velkaan­tu­mi­sen tait­ta­mi­seksi ?, Orpo arvioi.

?Työmark­ki­noilta ei tullut vetoa­pua, mutta se tuntui vain lisää­vän halli­tuk­sen halua löytää ratkai­suja ja tehdä enem­män vaikean tilan­teen korjaa­mi­seksi?, Orpo jatkaa.

Hänen mukaansa yritys­ve­ro­uu­dis­tus muodos­taa vahvan koko­nai­suu­den. ?Uskon, että vaiku­tuk­set alka­vat näkyä uusina inves­toin­teina ja työpaik­koina?, Orpo sanoo. ?Yritys­ve­ron alen­nusta ei vyöry­tetä pien­ten ja keski­suur­ten yritys­ten makset­ta­vaksi, vaan päin­vas­toin listaa­mat­to­mien yritys­ten vero­tusta kehi­tet­tiin kannus­ta­vaan suun­taan.

Toimen­pi­teitä uusien työpaik­ko­jen luomi­seksi tehtiin reip­paasti. ?Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen paran­ta­mi­nen luo niin ikään uutta työtä ja helpot­taa perhei­den arkea. Koti­ta­lous­vä­hen­nys on myös tutki­tusti hyvä keino vähen­tää harmaata taloutta.?, Orpo toteaa tyyty­väi­senä.

Valtio­neu­vos­ton tiedote: Halli­tus on sopi­nut valtion­ta­lou­den kehyk­sistä

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

19.6.2024

Kokoo­muk­sen verkos­to­jen vastuu­hen­ki­löt kaudelle 2024-2026 valittu

Kokoo­muk­sen puolue­hal­li­tus on kokouk­ses­saan 14.6.2024 valin­nut kokoo­muk­sen ohjel­ma­työn verkos­toille vastuu­hen­ki­löt. Verkos­to­jen jäse­nyys on avointa kaikille puolu­een jäse­nille. Verkos­toi­hin pääsee liit­ty­mään

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

30.5.2024

Maria Rauta­nen: ”Ener­giao­ma­va­rai­suus on huol­to­var­muus­asia”

Ener­gia­po­li­tiikka on tärkeä osa Suomen ja koko EU:n turval­li­suutta. Ilman huol­to­var­maa ener­giaa olemme todella haavoit­tu­vai­sia ihmi­sen tai luon­non aiheut­ta­man kata­stro­fin

Skip to content