Kokoomus.fi / Julkaisut / Sivu 88

Julkaisut

10.2.2013

Jan Vapaa­vuori: Suomi on ison jälleen­rakentamis­haasteen edessä

Elin­kei­no­mi­nis­teri Jan Vapaa­vuori katsoo Suomen olevan suuren jälleen­ra­ken­nusu­ra­kan edessä. Hämeen yrit­tä­jä­gaa­lassa puhu­nut Vapaa­vuori vertaa nyky­ti­lan­netta sotien ja 90-luvun laman jälkei­seen

9.2.2013

Petteri Orpo: Työmarkkina­järjestöjä kiri­te­tään suoma­lais­ten työpaik­ko­jen vuoksi

“Keskus­tan Kimmo Tiili­kai­nen väit­tää halli­tuk­sen ulkois­ta­van vastuu­taan työmark­ki­na­jär­jes­töille. Väärin ymmär­retty. Päämi­nis­teri Katai­nen ja valtio­va­rain­mi­nis­teri Urpi­lai­nen vaati­vat puheis­saan työmark­ki­na­jär­jes­töiltä toimia asoissa,

9.2.2013

Jyrki Katai­nen Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton kokouk­sessa: Työllä on arvoa

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuus­ton kokouk­sessa Helsin­gissä lauan­taina puhu­nut puolu­een puheen­joh­taja, päämi­nis­teri Jyrki Katai­nen painotti, että työn­teolla on ihmi­sille itsel­leen ja toisaalta koko

9.2.2013

Arto Sato­nen: Maaseu­dun kehittämis­tuissa arvo­kas voitto Suomelle

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Arto Sato­nen arvioi EU:n rahoi­tus­ke­hys­so­pua enna­koi­tua parem­maksi suoma­lai­sen maata­lou­den ja ruoan­tuo­tan­non kannalta. Sato­nen on tyyty­väi­nen erityi­sesti maaseu­dun

9.2.2013

Lenita Toivakka: EU-neuvot­te­lu­tu­los hyvä

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja ja Suuren valio­kun­nan jäsen Lenita Toivakka kiit­te­lee EU:n rahoi­tus­rat­kai­sua. ?Tärkeintä on, että ratkaisu on Suomen kannalta hyvä

8.2.2013

Outi Mäkelä: ARA-tuotanto vauh­tiin rajoitus­aikoja lyhen­tä­mällä

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män vara­pu­heen­joh­taja Outi Mäkelä patis­taa asun­to­mi­nis­teri Krista Kiurua toimiin pääkau­pun­ki­seu­dun asun­to­tuo­tan­non vauh­dit­ta­mi­seksi. Viime vuonna pääkau­pun­ki­seu­dulla aloi­tet­tiin vain 340 ARA-vuokra-asun­­non

7.2.2013

Anne-Mari Viro­lai­nen: Sini­vihreää säästä­väisyyttä

Ilmas­to­haas­tee­seen vastaa­mi­seksi on luotava ratkai­suja, joissa yhtei­nen hyvä saadaan mahtu­maan samaan paket­tiin yksi­tyis­ten intres­siemme kanssa. Sitten on vakuu­tet­tava ihmi­set siitä,

5.2.2013

Katai­nen Turun Sano­missa: Haaste uudis­tu­maan

Suoma­laista hyvin­voin­tiyh­teis­kun­taa haas­te­taan nyt monella rinta­malla. Talous­kas­vua paina­vat kansain­vä­li­nen talous­taan­tuma, heiken­ty­nyt koti­mai­nen hinta­kil­pai­lu­kyky, teol­li­suu­den raken­ne­muu­tos ja valtion oma velkaan­tu­mi­nen, joka

4.2.2013

Petteri Orpo valit­tiin jatka­maan Kokoo­muk­sen edus­kunta­ryhmän puheen­johtajana

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryhmä järjes­täy­tyi kokouk­ses­saan aamu­päi­vällä edus­kun­nassa. Kokouk­sessa nykyi­nen puheen­joh­ta­jisto valit­tiin jatka­maan tehtä­vis­sään. Puheen­joh­ta­jana jatkaa turku­lai­nen Petteri Orpo ja ensim­mäi­senä vara­pu­heen­joh­ta­jana

1.2.2013

MEP Petri Sarva­maan tervei­set euro­par­la­men­tista

Näiden viik­ko­jen kolme tärkeintä tapah­tu­maa Suoma­lais­ten kannalta ovat maata­lous­po­li­tii­kan äänes­tyk­set parla­men­tissa, neljäs rauta­tie­pa­ketti komis­siosta ja EU:n tuleva budjetti huip­pu­ko­kouk­sessa.

Skip to content