Ilkka Kaner­vasta pitkä­ai­kaisin kansan­edustaja – kokoomus.fi
MENU
Ilkka Kanerva, kokoomus
Ilkka Kaner­vasta pitkä­ai­kaisin kansan­edustaja

Ilkka Kaner­vasta pitkä­ai­kaisin kansan­edustaja

Julkaistu: 16.09.2017 Julkaisut Tiedote

Ministeri, kansan­edustaja Ilkka Kaner­vasta (kok.) tuli tänään Suomen pitkä­ai­kaisin kansan­edustaja valtio­päivien lukumäärän mukaan laskettuna.

Kanervan ura kansan­edus­tajana on nyt kestänyt yhteensä 15 331 vuoro­kautta eli 41 vuotta, 11 kuukautta ja 21 päivää. Näin Kanerva ohitti ennätystä nimissään pitäneen Johannes Virolaisen.

Jo viime keväänä Kaner­vasta tuli eduskun­nassa pisimpään yhtäjak­soi­sesti vaikut­tanut kansan­edustaja.

Ilkka Kanerva valittiin kansan­edus­ta­jaksi ensim­mäisen kerran 27.9.1975 silloi­sesta Turun läänin eteläi­sestä vaali­pii­ristä. Kanerva on ollut ehdolla 11:ssä eduskun­ta­vaa­leissa.

- Ilkka Kanervan ura kansan­edus­tajana on ennätys, jota on nykypäivänä hankala enää kenenkään rikkoa. Hänen kokemuk­sensa, asian­tun­te­muk­sensa ja tukensa ovat arvok­kaita koko kokoo­muksen eduskun­ta­ryh­mälle,  kokoo­muksen eduskun­ta­ryhmän puheen­johtaja Kalle Jokinen sanoo.

Kanerva on toiminut ulkomi­nis­terinä (2007-2008), työmi­nis­terinä (1991-1995), liiken­ne­mi­nis­terinä (1990-1991) sekä minis­terinä valtio­neu­voston kansliassa (1987-1990) ja valtio­va­rain­mi­nis­te­riössä (1989-1991 ja 1991-1995).

Kanerva oli eduskunnan toisena varapu­he­miehenä (2003-2007). Hän on ollut jäsenenä useissa eduskunnan valio­kun­nissa ja toimii tällä hetkellä puolus­tus­va­lio­kunnan puheen­joh­tajana. Kanerva on toiminut ETYJ:n parla­men­taa­risen yleis­ko­kouksen puheen­joh­tajana kaksi kautta (2014-2016).

Lisäksi hän on toiminut jäsenenä useissa eduskunnan ja kansain­vä­li­sissä toimie­li­missä.

Ilkka Kaner­valla on monia luotta­mus­toimia Turun kaupun­gissa, Varsinais-Suomen maakun­nassa ja urhei­lu­jär­jes­töissä.

Tasavallan presi­dentti Sauli Niinistö myönsi minis­terin arvonimen Ilkka Kaner­valle kesäkuussa 2017.

Lisätiedot:

Ilkka Kanerva, p. 050 511 3055


Kokoomus.fi