Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Ilkka Kanerva, kokoomus
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Ilkka Kaner­vasta pitkä­ai­kai­sin kansan­edus­taja

Ilkka Kaner­vasta pitkä­ai­kai­sin kansan­edus­taja

Julkaistu:

Minis­teri, kansan­edus­taja Ilkka Kaner­vasta (kok.) tuli tänään Suomen pitkä­ai­kai­sin kansan­edus­taja valtio­päi­vien luku­mää­rän mukaan lasket­tuna.

Kaner­van ura kansan­edus­ta­jana on nyt kestä­nyt yhteensä 15 331 vuoro­kautta eli 41 vuotta, 11 kuukautta ja 21 päivää. Näin Kanerva ohitti ennä­tystä nimis­sään pitä­neen Johan­nes Viro­lai­sen.

Jo viime keväänä Kaner­vasta tuli edus­kun­nassa pisim­pään yhtä­jak­soi­sesti vaikut­ta­nut kansan­edus­taja.

Ilkka Kanerva valit­tiin kansan­edus­ta­jaksi ensim­mäi­sen kerran 27.9.1975 silloi­sesta Turun läänin eteläi­sestä vaali­pii­ristä. Kanerva on ollut ehdolla 11:ssä edus­kun­ta­vaa­leissa.

- Ilkka Kaner­van ura kansan­edus­ta­jana on ennä­tys, jota on nyky­päi­vänä hankala enää kenen­kään rikkoa. Hänen koke­muk­sensa, asian­tun­te­muk­sensa ja tukensa ovat arvok­kaita koko kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­mälle,  kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kalle Joki­nen sanoo.

Kanerva on toimi­nut ulko­mi­nis­te­rinä (2007-2008), työmi­nis­te­rinä (1991-1995), liiken­ne­mi­nis­te­rinä (1990-1991) sekä minis­te­rinä valtio­neu­vos­ton kans­liassa (1987-1990) ja valtio­va­rain­mi­nis­te­riössä (1989-1991 ja 1991-1995).

Kanerva oli edus­kun­nan toisena vara­pu­he­mie­henä (2003-2007). Hän on ollut jäse­nenä useissa edus­kun­nan valio­kun­nissa ja toimii tällä hetkellä puolus­tus­va­lio­kun­nan puheen­joh­ta­jana. Kanerva on toimi­nut ETYJ:n parla­men­taa­ri­sen yleis­ko­kouk­sen puheen­joh­ta­jana kaksi kautta (2014-2016).

Lisäksi hän on toimi­nut jäse­nenä useissa edus­kun­nan ja kansain­vä­li­sissä toimie­li­missä.

Ilkka Kaner­valla on monia luot­ta­mus­toi­mia Turun kaupun­gissa, Varsi­nais-Suomen maakun­nassa ja urhei­lu­jär­jes­töissä.

Tasa­val­lan presi­dentti Sauli Niinistö myönsi minis­te­rin arvo­ni­men Ilkka Kaner­valle kesä­kuussa 2017.

Lisä­tie­dot:

Ilkka Kanerva, p. 050 511 3055

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

12.6.2024

Kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus hyvästä lapsuu­desta ja sen suoje­lusta

Tämä julkaisu on kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män keskus­te­lua­vaus lasten­suo­je­lun uudis­tus­työ­hön. Kyse on isosta urakasta, joka ei tule valmiiksi tällä vaali­kau­della tai tämän

30.5.2024

Maria Rauta­nen: ”Ener­giao­ma­va­rai­suus on huol­to­var­muus­asia”

Ener­gia­po­li­tiikka on tärkeä osa Suomen ja koko EU:n turval­li­suutta. Ilman huol­to­var­maa ener­giaa olemme todella haavoit­tu­vai­sia ihmi­sen tai luon­non aiheut­ta­man kata­stro­fin

24.5.2024

Susanne Päivä­rinta: ”Suomen turva on vahva Eurooppa”

Elämme massii­vis­ten haas­tei­den ja kasain­vä­lis­ten jännit­tei­den aikaa. Venä­jän hyök­käys­sota Ukrai­nassa jatkuu, Suomi on sulke­nut itära­jansa. Venä­jän suun­nalta voimme odot­taa jatkos­sa­kin

Skip to content