Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Ilkka Kanerva, kokoomus
Kokoomus.fi / Julkaisut / Tiedote / Ilkka Kaner­vasta pitkä­ai­kai­sin kansan­edus­taja

Ilkka Kaner­vasta pitkä­ai­kai­sin kansan­edus­taja

Julkaistu:

Minis­teri, kansan­edus­taja Ilkka Kaner­vasta (kok.) tuli tänään Suomen pitkä­ai­kai­sin kansan­edus­taja valtio­päi­vien luku­mää­rän mukaan lasket­tuna.

Kaner­van ura kansan­edus­ta­jana on nyt kestä­nyt yhteensä 15 331 vuoro­kautta eli 41 vuotta, 11 kuukautta ja 21 päivää. Näin Kanerva ohitti ennä­tystä nimis­sään pitä­neen Johan­nes Viro­lai­sen.

Jo viime keväänä Kaner­vasta tuli edus­kun­nassa pisim­pään yhtä­jak­soi­sesti vaikut­ta­nut kansan­edus­taja.

Ilkka Kanerva valit­tiin kansan­edus­ta­jaksi ensim­mäi­sen kerran 27.9.1975 silloi­sesta Turun läänin eteläi­sestä vaali­pii­ristä. Kanerva on ollut ehdolla 11:ssä edus­kun­ta­vaa­leissa.

- Ilkka Kaner­van ura kansan­edus­ta­jana on ennä­tys, jota on nyky­päi­vänä hankala enää kenen­kään rikkoa. Hänen koke­muk­sensa, asian­tun­te­muk­sensa ja tukensa ovat arvok­kaita koko kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­mälle,  kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kalle Joki­nen sanoo.

Kanerva on toimi­nut ulko­mi­nis­te­rinä (2007-2008), työmi­nis­te­rinä (1991-1995), liiken­ne­mi­nis­te­rinä (1990-1991) sekä minis­te­rinä valtio­neu­vos­ton kans­liassa (1987-1990) ja valtio­va­rain­mi­nis­te­riössä (1989-1991 ja 1991-1995).

Kanerva oli edus­kun­nan toisena vara­pu­he­mie­henä (2003-2007). Hän on ollut jäse­nenä useissa edus­kun­nan valio­kun­nissa ja toimii tällä hetkellä puolus­tus­va­lio­kun­nan puheen­joh­ta­jana. Kanerva on toimi­nut ETYJ:n parla­men­taa­ri­sen yleis­ko­kouk­sen puheen­joh­ta­jana kaksi kautta (2014-2016).

Lisäksi hän on toimi­nut jäse­nenä useissa edus­kun­nan ja kansain­vä­li­sissä toimie­li­missä.

Ilkka Kaner­valla on monia luot­ta­mus­toi­mia Turun kaupun­gissa, Varsi­nais-Suomen maakun­nassa ja urhei­lu­jär­jes­töissä.

Tasa­val­lan presi­dentti Sauli Niinistö myönsi minis­te­rin arvo­ni­men Ilkka Kaner­valle kesä­kuussa 2017.

Lisä­tie­dot:

Ilkka Kanerva, p. 050 511 3055

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

13.1.2024

Kokoo­mus nimitti uuden puolue­hal­li­tuk­sen ja kaksi uutta euro­vaa­lieh­do­kasta

Susanna Kisne­rin (Pohjois-Pohjan­maa) ja Ted Apte­rin (Helsinki) nimi­tys nostaa kokoo­muk­sen tähän mennessä nimet­ty­jen euro­vaa­lieh­dok­kai­den määrän kahdek­saan. Helsin­gissä Bottalla lauan­taina kokoon­tu­nut kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto nimesi

4.1.2024

Sanni Grahn-Laaso­nen: Kela-korvauk­set nousi­vat vuoden alussa hoito­jo­no­jen purka­mi­seksi

Lääkä­ri­käyn­tien kela-korvauk­­set nousi­vat vuoden alusta alkaen. Orpon halli­tuk­sen tavoit­teena on lyhen­tää hoito­jo­noja, helpot­taa hyvin­voin­tia­luei­den taak­kaa ja ennen kaik­kea nopeut­taa hoitoon

29.10.2023

Kokoo­mus nimesi ensim­mäi­set ehdok­kaat 2024 euro­vaa­lei­hin

Kokoo­muk­sen puolue­val­tuusto on nimen­nyt puolu­een ensim­mäi­set kuusi ehdo­kasta ensi kesä­kuun euro­vaa­lei­hin. Nime­tyt ovat Mika Kaso­nen, Maria Miala, Sirpa Pieti­käi­nen, Aura

Skip to content