• FI
 • SV
 • MENU
  Ilkka Kanerva, kokoomus
  Ilkka Kaner­vasta pitkä­ai­kai­sin kansan­edus­taja

  Ilkka Kaner­vasta pitkä­ai­kai­sin kansan­edus­taja

  Julkaistu: 16.09.2017 Julkaisut Tiedote

  Minis­teri, kansan­edus­taja Ilkka Kaner­vasta (kok.) tuli tänään Suomen pitkä­ai­kai­sin kansan­edus­taja valtio­päi­vien luku­mää­rän mukaan lasket­tuna.

  Kaner­van ura kansan­edus­ta­jana on nyt kestä­nyt yhteensä 15 331 vuoro­kautta eli 41 vuotta, 11 kuukautta ja 21 päivää. Näin Kanerva ohitti ennä­tystä nimis­sään pitä­neen Johan­nes Viro­lai­sen.

  Jo viime keväänä Kaner­vasta tuli edus­kun­nassa pisim­pään yhtä­jak­soi­sesti vaikut­ta­nut kansan­edus­taja.

  Ilkka Kanerva valit­tiin kansan­edus­ta­jaksi ensim­mäi­sen kerran 27.9.1975 silloi­sesta Turun läänin eteläi­sestä vaali­pii­ristä. Kanerva on ollut ehdolla 11:ssä edus­kun­ta­vaa­leissa.

  - Ilkka Kaner­van ura kansan­edus­ta­jana on ennä­tys, jota on nyky­päi­vänä hankala enää kenen­kään rikkoa. Hänen koke­muk­sensa, asian­tun­te­muk­sensa ja tukensa ovat arvok­kaita koko kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­mälle,  kokoo­muk­sen edus­kun­ta­ryh­män puheen­joh­taja Kalle Joki­nen sanoo.

  Kanerva on toimi­nut ulko­mi­nis­te­rinä (2007-2008), työmi­nis­te­rinä (1991-1995), liiken­ne­mi­nis­te­rinä (1990-1991) sekä minis­te­rinä valtio­neu­vos­ton kans­liassa (1987-1990) ja valtio­va­rain­mi­nis­te­riössä (1989-1991 ja 1991-1995).

  Kanerva oli edus­kun­nan toisena vara­pu­he­mie­henä (2003-2007). Hän on ollut jäse­nenä useissa edus­kun­nan valio­kun­nissa ja toimii tällä hetkellä puolus­tus­va­lio­kun­nan puheen­joh­ta­jana. Kanerva on toimi­nut ETYJ:n parla­men­taa­ri­sen yleis­ko­kouk­sen puheen­joh­ta­jana kaksi kautta (2014-2016).

  Lisäksi hän on toimi­nut jäse­nenä useissa edus­kun­nan ja kansain­vä­li­sissä toimie­li­missä.

  Ilkka Kaner­valla on monia luot­ta­mus­toi­mia Turun kaupun­gissa, Varsi­nais-Suomen maakun­nassa ja urhei­lu­jär­jes­töissä.

  Tasa­val­lan presi­dentti Sauli Niinistö myönsi minis­te­rin arvo­ni­men Ilkka Kaner­valle kesä­kuussa 2017.

  Lisä­tie­dot:

  Ilkka Kanerva, p. 050 511 3055