Evästeasetukset Verkkosivumme käyttää välttämättömiä evästeitä, jotta sivut toimivat ja kokemuksesi olisi vieläkin makeampi. Voit lukea lisää käyttämistämme evästeistä ja hallita asetuksiasi evästeasetussivulla. You can read more about them use and control their settings.
Kokoomus.fi / Julkaisut / Verkostoblogit / Hyvinvointipolitiikan verkosto / Hyvin­voin­ti­po­li­tii­kan verkosto: valin­nan­va­pau­della palve­lut parem­miksi?

Hyvin­voin­ti­po­li­tii­kan verkosto: valin­nan­va­pau­della palve­lut parem­miksi?

Julkaistu:

Kokoo­muk­sen hyvin­voin­ti­po­li­tii­kan verkos­ton blogi

Valin­nan­va­pau­den lisää­mi­nen on yksi suoma­lai­sen tervey­den­huol­to­po­li­tii­kan uudis­ta­mi­sen väline. Poti­laan valin­nan­va­pau­den lisää­mi­nen on ollut jo pitkään keskei­sessä roolissa usei­den maiden palve­lu­jär­jes­tel­missä.

Suomessa valin­nan­va­paus on nous­sut tervey­den­huol­to­po­li­tii­kan keskei­seksi tavoit­teeksi vasta viime vuosina Juha Sipi­län halli­tuk­sen linjat­tua, että valin­nan­va­pautta laajen­ne­taan edel­leen osana sosi­aali- ja tervey­den­huol­lon uudis­tusta.

Valin­nan­va­paus voidaan miel­tää toimin­ta­mal­liksi, jonka avulla palve­lui­den järjes­tä­jät voivat synnyt­tää kilpai­lua palve­lun­tuot­ta­jien välille ja lisätä yksi­tyi­sen palve­lun­tuo­tan­non roolia julkis­ra­hoit­teis­ten palve­lui­den tuotan­nossa. Ideaa­li­ti­lan­teessa palve­lun­tuot­ta­jien väli­nen kilpailu voi johtaa kustan­nus­ten alene­mi­seen sekä laadun ja saata­vuu­den para­ne­mi­seen. Lisäksi valin­nan­va­paus voidaan nähdä keinona poti­laan ja hoita­van ammat­ti­lai­sen väli­sen luot­ta­muk­sel­li­sen hoito­suh­teen raken­tu­mi­selle. Valin­nan­va­paus on myös toimin­ta­malli, jossa koros­te­taan palve­lun­käyt­tä­jän osal­lis­tu­mista ja vaiku­tus­mah­dol­li­suuk­sia omaan hoitoonsa ja palve­lu­ko­ko­nai­suuk­sien valin­taan.

Valin­nan­va­pau­den moni­tuot­ta­ja­mal­lilla tavoi­tel­laan palve­lui­den saata­vuu­den paran­tu­mista. Tärkeä palve­lui­den saata­vuu­teen vaikut­tava tekijä yksi­lön kannalta on, että asiak­kaalla on mahdol­li­suus vaih­taa pois sellai­selta tuot­ta­jalta, jonka palve­lui­den saata­vuus on jostain syystä huono. Mikäli palve­luissa ilme­nee ongel­mia tai asiak­kaan muut­tu­neen tervey­den­ti­lan vuoksi palvelu ei enää vastaa tarpei­siin, on voitava reagoida nopeasti ja mahdol­lis­tet­tava palve­lun­tuot­ta­jan vaihto.

Paljon palve­luita käyt­tä­vän tai vasti­kään sairas­tu­neen henki­lön näkö­kul­masta vaih­ta­mi­nen ei saa muodos­tua liian työlääksi ja byro­kraat­ti­seksi proses­siksi. Paljon palve­luita käyt­tä­vien aseman turvaa­mi­seksi oli vält­tä­mä­töntä, että valin­nan­va­paus­la­kie­si­tyk­sen asiak­kaan sitou­tu­mi­saika palve­lun­tar­joa­jaan lyhen­net­tiin vuodesta kuuteen kuukau­teen. Tämä myös moti­voi palve­lun­tuot­ta­jia kehit­tä­mään palve­lui­taan asia­kas­läh­töi­siksi ja palve­lun­tar­vetta vastaa­viksi.

Valin­nan­va­paus­laissa sääde­tään myös maakun­nan velvol­li­suu­desta tarjota asiak­kaille palve­luoh­jausta. Tämä on nyky­jär­jes­tel­mästä puut­tuva osa, joka pahim­mil­laan on johta­nut palve­lui­den pirs­ta­loi­tu­mi­seen ja ihmis­ten pallot­te­luun. Laaduk­kaan palve­luoh­jauk­sen ja kette­rien ICT-järjes­tel­mien avulla tavoite sote-palve­lui­den inte­graa­tiosta on mahdol­lista saavut­taa. Hoito­po­luissa ei ole kysy­mys seinistä vaan ihmi­selle sopi­vasta palve­lu­ko­ko­nai­suu­desta asian­mu­kai­sine palve­lui­neen ja hoito­toi­men­pi­tei­neen.

Lain­sää­dän­nön muutos ei yksin takaa poti­laan valin­nan­va­pau­den toteu­tu­mista terveys­pal­ve­luissa. Tervey­den­huol­to­hen­ki­lös­tön asen­teet poti­laan valin­nan­va­pautta kohtaan voivat merkit­tä­västi vaikut­taa poti­laan infor­maa­tion saan­tiin valin­nan­va­pau­desta ja näin ollen myös vaikut­taa poti­laan valin­toi­hin. Palve­lu­jär­jes­tel­män oletettu hyöty poti­laan valin­nan­va­pau­desta on siis riip­pu­vai­nen käytän­nön työssä tapah­tu­vasta poti­laan kohtaa­mi­sesta ja ohjauk­sesta.

Ruot­sissa on havaittu, että tervey­den­huol­lon ammat­ti­lai­silla voi olla virheel­li­nen käsi­tys valin­nan­va­pau­den tavoit­teista, mikä vaikeut­taa poti­laan valin­nan­va­pau­den toteu­tu­mista. Poti­laat tarvit­se­vat valin­to­jensa tueksi tietoa ja tukea, ja uudis­tuk­sen onnis­tu­mi­seksi on tärkeää panos­taa asia­kas­ra­ja­pin­nassa tapah­tu­vaan työhön. Tutki­muk­sissa onkin havaittu, että suurin osa tervey­den­huol­lon ammat­ti­lai­sista Suomessa kokee tietä­myk­sensä valin­nan­va­pau­desta puut­teel­li­seksi. Erityi­sesti tiedot erikois­sai­raan­hoi­don palve­luista koetaan puut­teel­li­siksi poti­laan valin­nan ohjaa­mi­sessa.

Henki­lös­tön koulu­tus uuteen palve­lu­jär­jes­tel­mään on uudis­tuk­sen onnis­tu­mi­sen edel­ly­tys. Olisi ensiar­voi­sen tärkeää, että kunnat olisi­vat tiiviisti mukana maakun­tien valmis­te­lu­työssä, jotta palve­lui­den laatu, saata­vuus ja henki­lös­tön osaa­mi­nen voidaan taata uudis­tuk­sen toimeen­pa­non jälkeen. Esimer­kiksi Uudel­la­maalla kunnat ovat sitou­tu­neet maakun­tien valmis­te­lu­työ­hön vali­tet­ta­van heikosti.

Sina Nord­man
TtK, bioana­lyy­tikko,
kokoo­muk­sen hyvin­voin­ti­ver­kos­ton aktiivi

Lisää sisältöä samassa kategoriassa

14.6.2023

Koko­muus­mep­pien kolme täkyä parla­men­tin loppu­kau­teen

Euroo­pan parla­men­tin istun­to­kausi on kään­ty­mässä pian loppusuo­ralle. Viisi­vuo­ti­sen kauden aikana on ehti­nyt tapah­tua paljon, ja usein rutii­nin­omai­selta sekä puudut­ta­valta näyt­tävä lain­sää­dän­tö­työ on ollut hyvin poik­keuk­sel­lista tällä kaudella. Prio­ri­teet­teja on laitettu uusiksi esimer­kiksi koro­na­pan­de­mian, Venä­jän aloit­ta­man hyök­käys­so­dan sekä siitä seuran­neen ener­gia­krii­sin seurauk­sena. Viimeistä vuotta Euroo­pan parla­men­tissa leimaa­vat näiden ohella ja näistä johtuen erityi­sesti Ukrai­nan tilanne sekä talous- ja oikeus­val­tio­ky­sy­myk­set.

11.11.2022

Liikun­nan ja kuntou­tuk­sen edis­tä­mi­nen pain­opis­teeksi

Kokoo­muk­sen senio­ri­foo­ru­min blogi­kir­joi­tus /​​ Sari Sarko­maa Liik­ku­mat­to­muus romah­dut­taa nopeasti ihmi­sen toimin­ta­ky­vyn ja elämän­laa­dun. Ikäih­mis­ten liik­ku­mis­ky­vyn ongel­mista kaksi kolmas­osaa johtuu liikun­nan

28.9.2022

Unka­rin raha­ha­nat katkolla

Eurooppa-verkos­­ton “Miet­teitä Brys­se­lin ytimestä” -blogi­sar­jan teksti Euroo­pan unio­nin uskot­ta­vuus on koetuk­sella, kun Unkari edel­leen haas­taa toimin­nal­laan unio­nin demo­kra­tian perus­ar­voja. Stras­bour­gin

Skip to content